Goudsche Courant, woensdag 15 december 1886

ADRESBOEK van GOUDA O O PO I 86t Woensdag 15 December N 3482 De Jaargang 1887 gaat ter perse van VERANDERliXGEN wordt s v p vóór 1 JANVARI e k opgave verzocht ten kantore van de Uitgevers Kleiweg E 91 G B vaii GOOR ZOITEIT GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad 6oor Gouda en Omstreken Da OPRUIMIIVG De nog voorradige Wintermantels Regenmantels KIKDEU II41 TEL8 Jongens PaRjes en Jasjes enz worden ran af heden tegen veel verminderde prijzen opgeruimd J BREÜREL HOOGSTRAAT 124 P Hierna ontwikkelde de Adtoiaat Gtneraal een eer breed gemoliteerd re uiiiloir wtarbg hg teer nittoerig de beide oatMtio middejeD door den Heer Hr S tan Hoalen aaogeioerd uilplooe en om allerlei redenen en op allerlei raebligroBden die beidt oceuliemiddelen terwierp De Adroeeat Geoeraal eindigde aldua Ik bad alleen de bedoeling aan Ie tooBes dat bet den terdediger siet balen kan of hy al Iracbi tick Ie tericbuilen acbler de door hen gewilde beleekenia tan bel woord emaad Neen dete aildrakkiagen sgn vurlgk beleedigeod genoeg ca eraalig io aard en bedoeling I Man tergete hel toeh oiel hier tgn de amadeode woorden niet in eea oogenblik tan opgewondenheid geail ale wanneer men tieh niet altgd tao elk gettgde toldoeode rekeniobap geefi maar niigedacbt aa ioryinidig gekoien in de ongetloonle alilla tas hal tindaerterlrek nel het booaaardig oogmerk om tegen hel jdatip tan de kornet dea Koninga iii de Uoofdtud ren Ig diiip waarop in baitengewone male de algemeent aindaoht op Z U loa wordeB getettigd den paraoon dn Konioga aan das minacbling tan ktt Ncderlaadtobe tolk prgt ta geteo Ugo taak K H A HH I is lea eindt Ik meen otcrtnigeod li htbhto langrtaoBd dal de beidt middelen tolkomen ongegroad sgn Aan weo Baad tbaaa dt betlitaiog I I Ik heb de eer te ooBoladatna lol ttnttrpiag tas kat btrotp met ttroordtaliag tea dta re airaal in de kotun e Dt aiupraak is btpaaM cp iO Jaaaari sanatatadt Htt tcrtltg der oommittia ait de 2e Kamer in wMt kaadea waitn gealeld da iolioktingen ottr ktl lelegrammenurief komt lot de oooolttic dat regeling bg de wet geweuaokl ia Dan kannen mtent dt aommiaaia beUngkebbtnden dak igdig laten ooren te kaa er gtleftakeid t alle bgionderbadea grondig ta otenrfges De meerderheid der eommiaaie waa oterigene niet legen A terbooging tan bel larirf alrobla evft der leden teroordeelde die terwgl tan de anderen aommigta mtesdea dal ktl otarwtging terdieade om groote ttltgrammea of wal alleaie leiegrammen toor da pert niet ia de terkoogiag la doen drcleB De meerdirkeid aektia kei oabiliyk wur beirtkktlgk weiiigee taa de lelrgiaaf gtbraik mtktB de koeien tfB laaie taa bel gebeele pnbliek Ie doen komen lerwgl bel eene lid dai da leikoogiag beairrad weet op kei wtiaig titlaelauliga desir terkoogiag dia boiendien nog laag niet lol kat doel Itidde wurlegenoter tiead dat bü tatlagiag kaadel aa nijterkeid en dat indirvel ook kei b ng der aebaikiat gebaat ya Algemeea kad kei lerwoodariag gabaard dal toor driagende kacieklen die eea koog tarief ktt kett kaunea dragaa dil jilat M terlaagd Ib bet teral wordt taagedrotgea op beaaiaigiagta ia da exploilaiie o a door ttrandaring eta kleiae telegraafkaalorea la IthfoonkaBiorea maar hoteaal door terrtnigiag vaa daa ditaat der poaitrgta ta der rgkiielegraaf WOLRËGIIHE Norniaalhemden Onderbroeken Borstrokken enz voor Heeren Damenen Kinderen nitsloitond Tervaardigd in de gerenommeerde door Dr G JAEGER eenig gecoucessioneerde Fabriek Yan BEITGER SöEI E te StuUgpart tot laagste pr jzen Depot van Dr JAEGEU SOrig Normaal Wolartikelen K F ÜEUSCHLE Kalverstraat 167 Amsterdam uit de BLIKKEN TROMMEL ran A vi TOIJLL Amsterdam Het is een leer venachtond en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der SiymTlieaen perdoot 40 cto Dit merk alleen to Gouda Terkrggbaat bg J J van der SANDEN Bankatbdtker Markt Mevrouw DORTLAND TURFMARKT vraagt eene DIEITSTBOSS I terstond voor Noodholp of vaak aomda 11 Deo 1886 I Wordt gevraagd door een Wednwa bg lat toenlyke lieden ene netto Ongemeubileerde VOOEZAHER mat ACHTERKAMERFJE of ALKOOF Aanbiedingen onder No 1422 met opgaat Land tö EÏUUr ffOVraaffd P Ö BarakadeMrCoarant LEVEN80EVAARHJKB HOEST vaa KMerea KaehkeMt Zoogenaamde Blauwe Hoest pi iqjii iLiiiaunuoiJapaKi ii dij ii UI OM Pi M P IM aii iJ iwinis 1 irri 8Sjfj S S J9JBMJ9pU0 I in de nabijheid van Gouda tot betAANLËOQEN van een BOOMKWEEKERU ongevear 300 Rgolandscbe l oe le groot Adres met franco brieven aan J SCHOEMAKER to Botkoop Mea aekrgd ail Fnealaad Zooait ail da madadetliageB ia de dagMadta blykt mtaki men lieb la Hamberg ea la Holland kUar om gt ta weder dienende onde en miettklta ook Bieawe baidrgdera ta laltn kamptn Fnealaad mal lallooss kaoaka taariaa ta ptacaea ktl laad vaa de kardrydtn tit iniaawtwa nwi aiil am ly ktt OB ctaigaaiaa aadtra gs la kal bsiaaii vaa da IJttfart wtikuam la tya Dt Frieaoke IJabood ia ktt begin taa dil jaar opgtrteki gordl nok kraohiig Ma om door eekaal da protineie de gtbtlangta toor te tiua Oteral iga ikrjriat opgenakt mal twee of drie pfrtoaen MB ktt koofd dit dirtet tin alle toortontei le nkta in ket btltng taa dta Boad htnoki gtvea aaa het koofdkniaar dal ie Lttaward a witll Nadat op kat tcrsoek ua kei l rot ntflaar lat kei maken t n rtse prut irrordtaiag op dt gtbaea tooilooptg arwgi nd It bttebiki ketfl dt Bond lieb by ejrmlairt lol alle gtmaeaickettarta la dtst pretiaeti garitki mti ktlitlfdt itrtoek In eene AARDEWERK FABRIEK wordui enige bekwame DRAAIERS 0B7RAA0D togen hoog loon en vaat werk Fnuieo brieven worden ingewacht onder Letter B 874 aan KOOIJKEK S Centraal Advertentie hareaa to Lmdm Louis P WELTER fttifftiur WESTHAVEN B Eenig Dtpöl r o het E 17 OS 0984 bügenaand Louis P WKLTBB8 BLOSMKSQBBaT 103 SPECIALITEIT C0R8ETTEN GEZONDHEIDS CORSETTEN GEMAAKT ONDERGOED Toor Dames en Kinderen WITTE GOEDEREN WOLLEN en TRICOT BORSTROKKEN PANTALONS KOUSEN en SOKKEN FLANELLEN HEMDEN JACHT VESTEN s Xenig Depot Prof JABOBB VRAAGT nw Koffiehaia de AR AC PUNCH vm J F HERMAN en ZOON Tiendeweg ONTVANGEN Nieuwe APPELGËLEI 27 Ct de 5 Ons Gedroogde St APPELEN enkel zoete 25 cU de 5 ons T CREBAS Openlare Verkooping ten orerstaan ran den Notaris G C FORTÏÏUIT DROO LEEVEE te tiÜUDA op WOENSDAG 15 DECEMBER 1886 des morgens te Elf nren in het Koffiehais HakMONib aan de Markt aldaar ran N 1 en 2 Twee goed onderhoaden aangenaam gelegen Woonhuizen ERVEN en TUINEN aan den Fliiweeien Sin gel te Gouda Wyk R Nos 695 en 596 Beiden Terhnard en wel R 595 aan den Heer I M TAN GELDER tot 1 Norember 1887 to l lURRAIJ tot 1 Mei 1889 voor ƒ 150 per jaar N 3 Een roim gebonwd WOON en WINKELIIUIS de Keizerstraat te Te aanraarden 1 waarin de Broodbakkerg wordt uitgeoefend ERVEN en GROND aan Gouda Wyk K No 183 FrtfoMi 1887 N 4 Een onlangs ue r ruim gebouwd en bizonder gnnitig gelagen PAKHUIS met Zolders met ruim 400 Centiaren GROND daarachter aao den Kattensingel dicht bjj de l iabethitraat te Gouda Terstond te aanTaardea N 5 Ken perceel vitmnntand WEI EN EOOILAin liggende in de Achterwillens te REEUW IJK kadastraal bekend in SecUe H No 323 tot 327 groot 2 Hectaren 91 Aren 08 Centiaren Tantond te aaoTaarden N 6 en 7 Twee HDIZEN en ERVEN net GROND daarachter in de Speldemakers teeg te Gouda Wgk U No 64 en 05 En N 8 tot 10 Drie HUIZEN en ERVEN ia de Robaarsteeg to Gouda Wgk M Nos 128 129 en 130 Het ten verkoop aangekondtKde Hulc UUk de WaethftTeo Ii DIT DS HAND ▼ BKOCHT D l dsr by bilieti a an nad inliehtinfraii IMA Notaria TORTUUN DROOGLEEVËR voorgMoemd Universeel ZmVERINflSZOüT HM eehle algemsan gnnttig bekend UNI VRK SRRI ZUIVEKINU SZOUT etni kermidd l tegAB Maagkvalin uur BraJnng Harlttaltr MS is thaot echt Ttrkrgffbaar in P kjia k 15 Cent pakjai k 27V Cent eo heela p kj a ik M Urat to AlfJm t htd OomJm Vi J H Boan ApoUi to m d R hji L Varoaficao k Zoon W wmifr bn T Jonktr Idtnbarg U SehoonkatfH bil Wad Wolff k Zoon T ll llebtwerth to O BmImm i to Batko p bü J TUI Btigaii Hhtmiai fmhri k Ewm tim r j W Schal0kampJ Firma RAAIJMAAKERS HAVEN 17 GOUDA Heeft heden avond roorhanden BABA A IA RÏÏSSE zeer smakelgk Gebak ik 20 40 en 60 ct per stnk Aangesneden TAART Appelbollen Roomhorans Tompoaces DIVfAISB QEBAKJE8 Saaoütenbroodjes Zwezerik en Vleeschpatés Dagelgks Terkrugb goed getmffeerda OdLANXINE VE VBAV TT f ar OX = m van bet gevaw tn Teil onmiddellgka aiwendiog van het oeila tekere hulp door d sedert vele jaiao bg dese kinderainkton eenig goed bevonden DRUIVEIM ROIISTHO IG Alleen echt verkrygbsar in flacons van S 2 die tui gnU flacons van 8 I dit tao nWt n flaeont vaa 6 Ctnt die vao vitu nptultn voonien tgo waarop nevtostaand fsbriekMBerk Te Oooda b F B A Wol Boskoop bg J van Bergen ilaatlrtchl b l D den Hertog Oudewator bg F JoDker IrfanImig Bodtgnivto bg P Versloot Stelirgk bg C Q v d Berg SaelpOTdrak van A Bummaii to OwMk BINNENLAND GOUDA 14 Dtoember 138 Ter fooraicDing in dt raartdannde itettiire forniMrde dt K rkenud der Htrr UemeeuU alhier git ttrcDtTOnd htt ntvolgend et en dritUt ia tlpbRbeliioke orde ZnUd Van B gttrea Aliens pred te Baunm Bctla Ie Ryewjjk Ftnrr Ie WundeuberK Blintoa UeukeiBtDe ie Behr rn Laibuin Dr Jouktr te Botltrdsa en Dr de Viteer te Almelo Drittali V a Begtereo Altene Feere Dr Jonker Bg aittoaderinfc ie de oontelllDK de Uoofdnitiehe Open te Rotterdui oor Oondtehe ebonnéi due niMnd niet op ZalerdtfC Zy berfl piteis Danderd K IA beeember op velken dilom wordt opgevoerd Dia ZioiuMiiBAiON kooitohe Opera rso Strases Als teoreUria vu de Afdeeling Weddinntcn Ztvtakuittn eo omalreken der HallendMibe Muttohsppy ren Lendboa ie kerbeooemd de heer D C Marok Ie Zev epbuisen £ aa boordtfol net klei yeltdiB eehail betttad veor tea der etetabtkktn ie Woerden ii l l Doaderdsf by de eiaii ie Osdewtter getookea Nadat M dit eigaa dag dt klei altbana groolendeele aser borto gebraehl bad tiatgdt mts er den olgtadtn dag ia t vawiiig tt liokieo soodat de MrtaaiinK io dt tehstpvasn van wciaig of geea beIstkenit gevtial ia Oltierea aiddtg braadde door ctne oabtkeade ooraak ten gtdctltt tan lie boefrnbofilede ibb Arit t d Uearcl Ie Zaldbroek gtmecnie Bergaegbaebl af Otk een foorraul hooi eerbraodde I e iraoiog wsa Isges brandaobade tenekeid De kctr Boel vaa SoMtrwoadt aakt in da SUmiêêri bekaad dal btj wegeoa de itipnak der Sjrnode la de uak der 7t AmaUrdamtebe fcerkeraadilcdrn alle btirakkiag mti ktt Hertormd kerkgtaooitekap afbreekt Oieleren beefl de Advoeaat Otatraal bü de Hooges Baad dar Nederlandtn dt kctr Mi A F L Orcgor tonetatie genoaiea ia dt laak Doatia NicavtakBit K A btgoa aldet i Aaa dta gtaebteo raadaSMB vaa den re airant ui door aiemand de lof orden ooiboudtn dal bg in v at rtrdrdixmg geen oogtnbljk dt grenuo tan bn inter rtoklafcandig beloog betll oienekmlea Ktennin dal kg nok aa ilJn noailgka laak op taltnltolla ogit gekveico kacft Want motiigk aa desa laak eadat dt wapenen die k m let diraat iioaden e igt arta Ea look ia bg pleidooi kclgvva da rrrdrdigtag ia dta weg lood tóA bebeodig Ier i e gMitld of el too astiig gf la aotutetd en nn a dan mal cta faaalbialonaok rrm oteriogen dat rïliobl tnige B de eaaaailt rttda alt onram dtlgk tal bcbbaa betekoavd taiuMchea is bei gtiakklg dt vraaf titt wat ara ottr dt uak denkt naar allato bot daaroaitrtnl door den lloogan Raad vordl geoorderld dit lieh ntmnrlgk nlti taal leiden door dm indrak tas bei geeprabcn woerd maar een ulfiiandig ta ooparl dig ondaiaotk doet naar dt eiaekea van ktl rtokt ta tan ktl rteki alle Van da l t afddtitB vaa etawlie belrefi ktt ttrtic dan vorm Dt rt airanl koadi dii middal toor bailtagtwooa kraohiig ja ia die malt dal aoaetr da Hoeft Raad op kit l t de middel ita prineiala rtekl soa wiljta dota ky loa oni arar daariot mal bfj Baahia It i t gedarongte wius tea lol bel tttMt middel i n lottlaoki tt aesta sm langt dta weg dtr ttt yiiag aliaog la Imio Ie rfoea Btlmakin btlgitn nog aitt aa ailgemaakl ta toek voor ttna httliMing obwlanktlgk aa Vrtmd Naar mdot opratiing ia dit middel JtUi M aittral sea dai tk vara kat aitt loo ittotrig oaiiakrevta aa aalaikktld alioklt ten paar tordca noodig ktbbea soa om da oakaedbaatbtld daarvaa aaa ia looott Door enkele gemeealen ia hieruo bereide toldaan o m door Hinoaarderadeel en Opelerland terwgl in andere gemeenten reeda bealunde terordeoingea tgn teraoherpt of gewgiigd Hel doel tan een en ander it om paal en perk la ttellen uo het ternielen tan bel ga bg tritsend veder door lebepen eo tooral door de aioombootao en later op de gabanen toldoende loefficbl ait te oefeten om tooteel mogelgk ongelokken la voorkomen en bet terkeer door geheel de protmcie langt goede ijabanen Ie betorderen Alt nn de winter self maar niet op lioh Iaat wachten I In legeoilelling met Standurd ea Tgd wordl hel optreden tan dr Soharpman gunitig en ign toonlel ulf trg ganilig beoordeeld door de Prol Noordbr en de Boodtohapper Dil ia tao atoigt beietkenia daar men weet dai de Prol Noordbr geïnipirterd wordl door den beer Lobman eo de Boodtobappert al hecfl ig legenoter ooi eenmaal ontkend dat de beer Keucheniaa haar iniprireen toeh doorguna in baar inlichten met die tan den heer Kesohenina otereesitemt Opmerkelgk ii in het entreSlct tan Lohmao a orgun deu iioioede Ale da pen toortdaread onmogelgke eiickei Helt en ulfa daigene afbreekt wat bgkana eentieomig de leiden iu hel Parlement tooratelleo dan terbaie meo lieh Biel oter de lemghondiog der partg ali loodanig Ook ia leerutm da erkenienia dal men aan gcsamealgk oterleg der reohlengde niet Ie teel wurda moet beeblen waal dal altbana nur den aekga tt oordeeleo lommige leden der reehleregde om dt groiidwelibenicoing Ie beleiun deuooda da kaas oil uploaaing der aoboolfoacatit londea litea toor ra Staten OeneraaL Bom Km Zittiag tan Zaterdag 11 Deo Da tenekillende wetonlwerpen tot protiaeialt kcIBDgen ign alle ungenomen Bg de uiiioaderingawatlaa tergunnende de beffing tan plulaelgka iadireoie belailiagen dit alle ign aangenomen opperde de keer Van Akerlakea hg kei ontwerp tan Veert ktl grond wellig beswaar dal de Wel wu geamendeerd De Miaiiler tan Bionenl Zaken bettraed dit De OBlwarpen toor de tier Noordkollandaoba leden warden haatrtden door den keer Vaa dar Breggea die bttoogda dal ktt aiel is de btdorliaf der Wet lag da aiuoaderiagta te btaiendigra Dt Miniaitr weea er op dat da Tweede Kamer den daar reeda bekort kaeft Hel ooiwrrp lot ttreesigiag taa de gta w e nt aa Ubaokoter Warme ea Kimbarg werd na bmtrgdiaf door daa haar Ut Braya aaagtaoawa mal It lagsa Hemmen De Vcriadenng ie dwraa geaebeidcn lol Maae dag 10 Dee lea 3 aar om bg dt bekaadeüag dtr ladiMkt bcgroaii Mkrr u iga taa dt Lbealmiag dtr Tweede Kaaur omiitat dt Saikrf wellen Staten Oenenal Twwdi txmwk Ziitiag tan Muadag 13 Deoember Bg ket toorlgetM dchal ottr Hoofdtiak V Biaatalandiohc aken werd eea aaHidaewat taa daa keer Vaa HMiea om UOO ia pliala vaa M iittlltkkea toor na biMielktcaria ua da aitts iieil U Oroniagtn uagiasmea atel 41 lagwi II lemmta By de ardetliag Ondtrwg bttoag la de keer Va der tliaaaa dal de Hoogere ilurgrrtelalin geea tink praeiiteke indatirtrel B kandelaren Wttna De Heet Vaa Diggtlea draag aaa op ailbreidiaf der Hoagtn Bartertokoel mH 3 jarigeB eeraaa te Itettetaaa lul S jarigea curui I 11e keer Raoaeboom ea ekte tea OBdeitetk Mtr ktt oadetayt ia da asktvpabtawkaade ua dt t Irekatteka ttboal Kmi aawademtal tai de keteta Vaa Assb vaB Wyek ea VttmaaUa am art 110 met lO OM I ie trrmtadtfta re geea aieaa gtbeaw taor de H B ta Vealo tt ilieklaa werd tsrweiyn aul 40 Itgtn 17 ilemmte Op de dtariat fedsat aiiaeed a verklaaMia da