Goudsche Courant, woensdag 15 december 1886

Vinitlel nn Binn Ztkea ets priaolpleele regeling TU het meiijea onderaga gtarne Ie tullen OTeraeK By het tigcmeeu debat orer bet Lager Onderogi Troeg de beer Vermenleii of hel den Minitter bekend at dat in Znid HolUud een examen voor beaaartohoolboadaret geiorderd wordt dat niet bij de wel geeiioht wordt De heer Van dar Bieten drong aan op rermiudering Tan bet bq de et geiorderde aantal onderagieri Toor de openbare toholen ten pinten linde De Suikerwetten inllen behandeld worden na afloop ran Hoofdatak V Zooalt bekend ii werd ten behoeaa tan da enfutte oommiuie ait de Tweede Kamer o a een onderiuek ingttteiri in elke geineenlen kraohleui art 83 der el op bel lager onderwyt rerordeningro tot het tegeoKegaau tau tehoolrerinini ign taatgealeld In Noord brabant waa dit in 74 gameenten hel geral Meu lou tiob wordt aan da N B CrI gmohreien cohler teer ergitaen indien men daarop afgaande maande dal het lahoolierioim in die gemeenteu tol een minioara wal na de faalalelling der verordening beaiond om de eeuTondige redee dal uieraaod itob tan de oprolgiog lm gelegen liggen In 1861 erdeo dia verordeningen naar aanleiding eeoar aaniobrgring van ied Slaleo in hel leven grraepen en aanvaukelgk erd er iu enkele gemeeoien len hoogtle 4 of de haud aan gehouden U guuilige eikiug tt diir ttieu merkbaar lu de laatiie t e jaren it echter geeu enkel prooee verbaal tegen overtreiliug opgemaakt hoe veelvuldig dia oterlradiogen ook voorkwamen Het it of er geen verordauiugen bciiaan Hel il bekend dat keakeuiout met iueea gemengd ern vlocittof opleven wairvao de temperalaar tot li ouder nul kan daleu touder te bevrieua Vaudttr hal denkbeeld om liever de ildnt te verkrggen vloeibare maaia op te ruimen dan de door een druk verkeer lol ga geworden tneeaw door afkrabben vin de iiralen te verwgderrn Op groote tohail ordt dit beginwl liudi 1880 ie Fargi toefapail too werd voor den inter 1885 1886 eeu hoevrelkaid van 4UU0 ton tont aangeaobaft voor kat tgraimen van aueeaw ea yi De koeieo die kei veiwgileren van gcvillen toecaw ia da groota lieden mei iioh brengt orJeu door hel gebraik vaa keakeuioni laumeikelgk verraindcnl Irrwgl het verkeer van pcrauuen eu gocdrraa mal dtteu maatregel BiUUkead It gabut la de loieri van 1819 80 en 1880 81 aa door de ttad Faryi 5 millioen franea ilgegeveu voor het opraimea van iaeiu Unga akeel mtohaaiHheu eg Ue apeod mal data erwiag will ly vu da rrgarnng uuIhefRug te verk ggen van da np Bat gibiuik lau tout drukkeade loilireoie belaaliagea Verichilleode audire itrdio hebben daarna hal voorbeeld vau Par g l l iai yl ook de ad iaitirtiia van omaibaaaea trama an ipoarwagtn datalf ia voorrcoktaa va da dual kauaaa vvrkrygaa Hel ra e tout moei i etakkca vtn I i I mlL orden gcbruken ea i ovcrdakta droge loMliiailau warden be aird Tl Paryi iiaai dat laUra kal aoodlga paraooaei gereed om aoodra er ii ee viJi htuy over dag oi dia uekla onmiddalgk lel da vervydeviog ovir ta gaan Mg voor ktl varkaar der rgtai aii aaa karde tiihiiga m a m kaaft gavoraHl dn tuik vaal aaa da kodam to krskic Zoodra ar eanige aaac a vaa belevkaaii il givallvn beginl meu unt Ie itrooiea Door kei r iaigvcrkear kaal daardoor een betera manglag va taaaaa ia laat lot lUad aa da vloeibare aaa keskt liak aiit tooali aadan oadar dao drak dar lalaa g aakied as dan bodvm vaal N taf loop n taaiga ra ka daa ma ooodig Bal laitotgi van aiir allca i da riolea wMdaa aa KMU ttadal da ilfiUa i a etaivard Oimtvavr 10 gram toal per viarkaaU Miter i tear alka o M dikla vaa da isi a laa voMsMda Ia 1171 10 alvan i dit pnoia ia laapaaiiiig kaaai kaalla aaa a M taaaaw dia la Far vmI aaa de aiHi 70 000 fraaaa Ua koaira tqa tieaku en émé kiarva lcr tjl a auellvra la va opral M aor omaibai n iianargirrkvai ala aak iMHlat k tosdaf groota vsenlevlaa oplevert iiy Da hMT H H ttaaat iskrilft U ga JmtÊirimmm ata t ak a tm kal apitkrlfti WaM kM N laiU 4aeka valk 4al eir Dit laidl aklM i t Baveulaaadt vraag aag ik wal aaa lal Uadgaaootaa nekiea ab Th laa allaraagBii da kaadkaM as umi Mg d savaraekill gkiid rondom Hi f ai t Daa sag mm daa m t k vtaga of mi laWgaaoola al waiM dal da Kagvlasbea nada la kal karla lidakMUk vaa iwaa Juas rai M wHmm M t t too ooo hvbbv inhAaa 1 it TIaMNliMk gaadaigniadavlria dai ir af M a gB k l lk mét 17 Earboki mMiaekaypyaa waanta aoamigaa mal baitaagaaooa IMM vmI aam i UbI t iwda tq dl MmmmI kta bedryfiktpitaal latngTerdiend hebben en nog verbalend rgke goudriflTen onder bewerking hebben dat er reeda enkele alleeu erkende delven lyn die Z 160 000 verdiend hebbeu dat weder in de diitriolen Liobteoburg en Marico aieuwe allei over relTeude goad Iigen ontdekt i ja en dit het dorpje Barberton midden in de paa opeugeitelde goudvelden dal vöiSr een jaar nog niel beitond na reedt iu Oui en Nuu Barberton verdeeld ordt en by de tegenwoordige toevloiling viu blanke bevolking over t ee jtar minileni 60 000 blioke bewonen tal hebben Dat Mmmt timmerludtn eu auder wtrkvolk dagelykt van li tof 16 gulden rerdieuen en dtt er handen te kort komen Dat men reedt betig ia t ee itoomtramwagen op da valden tau Ie leggen en het gouveraaDent iich beijvert iUer egen telegraafgeleidiugen ata ta leggen Dat een nieave elkeen voldoende goudvel in de laaltle volkiraadlitling opgetrokken uiuiekcud den toeitand beheenoht en dit er onder tl dete omtlindighedeo voor ondernemende en vermogende Nederlanden aU ty ilechii illeo millioeiien Ie verdienen tyn an het voliirekl lulk eeu onder niet lOU weten om de in Aijeh veripetlde millioenen in Tranivaal terug ie krygen Hitr dan moet men doen alt de Kugellofai ondernemen en geldmannen die voor eenige eken dr Clark Tranivaali Couiul geniraal in Landau met onbeperkte volmaohl au bèiohikkende over onbepaalde middelen uaar Tianiviit tonden om la lieu Il daar Ie doen eu Ie miken il Weet hel Nedcriandiohe volk het el dal ign 86 veiiegen oorUigeri de vorige eek bg de behindeliog van hel Se Hoofdiluk Bnitenlandiohe taken aarin de Minuter een voonlil tot het benoemen van een Coninl Oeuereil voor de Z A Rrpsbliek en Orinje Vryitaai waaraan too groole behoefte beiiiil deed tit o man gei egen hebben en g Nederlandrra hel ee igila volk bgna in Europa ign dal oog geen kandel Iraoiaat mei de Zuid AfnkaauMhe Kvpubliek heefi om redeuen vau peraooulykin aard eu dal daardoor ook het beaoameo vin Üontali svir e weer wordt tegengehoadan Dal allee weel hel NederUndiohe volk nog liet oricbaoo hvi taak aa dal tóót aoderi volkerin la eten omdit dairgindt asM t l gmproken ordt 10 jaM ial Imid vaor oatm bqna uitgedoofden oaderuemiugigecit door tyn r kdom eu klimaat alt kei ara M aangevetea Zyu ir nu noji walliakl aakela vermogaada au ondernemende mauoen kier die geld willen verdie aee gaarne wil lohrgvar lolioktiofen geven die den meeil i yfeluli ig bevredigea tullru a tgn ir andere vermogende Buaaaa dia brave atoar arme doek hekauae arerkliidea iel p tiekaldfca maar degelijke ijtr door voortokot vaa raiakoaiaa helpen illen ook daaraaa tal ky gaanM tyo baala kraeklaa ydao i kal baiai i vaa t a volk Hat UatUUai wotr tmnnfUtKkëffn vaa 14 Not jl bevat aeo kart maar merk aanlig itsk f Ba dr i T f d Slok ta Baiivit over den lavload dar laaan op da bc olkiag van daa hemel ic Batavia Uu caaa reeka vaa waarnemingen loopaade over 8 jirea kaeft lekrgver gavoudea dal de auaa al dagtltjk invloed aiioffcut op de hewolkiag vaa dan kataal Daar ia Ntdvilaud ea bgkini grhivl Earopa de atmuaphanieb veraofcyaMira lear gnihg tyn aa kei tot aa loe alat mogelyk om den bigkbaar teer eriagaa iavloed vaa da maan bvhoorlgk ia owlirMBaide a Isa w makaa va gelykiydiga nvtavarMhyualaa tiabbe o i watrktsaan tiaagsr li Tntad sj getivn by da adtdaaliBg dal Bit atltaekinlagea loopcade orer ItO jaraa null omirvai dm invloed tan da aaa op de slkaa kon gategd ordaa Mg MM talie i aptiaa by da letiag vaa da bIIkoatlaa I ikiavta varkragaa Hel It dsiddyk dal kal gengilda verloop va allerlii vanohyinalaa aldaar des oodvitoekar la ileal tlill lalb kWna iavloedea la beairkaa Da iakoad vaa ly lakrf m k a taaagml wMém la 4 Mvolgimli r iriaa i I De isvload va da aaaa ia kal gm H H ab m daa aMridiaa hal tsidaa iiaM I Da aaaa varal vsikes vaa kal o g aUik dal m MdargMi Dat itnliM ét Ntaa kovas daa korltoa la rsral i waikw Tm aa M m Mgsaoeg lader evttiaM faa k lagaaiM f 1 MMi tardiffft MikM ét 4 hmttm ém korlta la 4 Dy volla aaaa I ét f tmMMt kiMiklag groMar das b siNBPa aaaa I Da iBvlaid raa ét Msa tt dat aiikla gfaaief 4aa avetdag t De iavlaad vu t aaaa ia hsiiaagawoMi Mark Blkaakaltjk va da tbiawl aiaa aarda tmm i kaaai gaan ali arkiag ka aargeaaaa ordan gad rradv da gnwiiiv wraydviiag It i iikv aaaa ta iaida tpi aaa Ne taal itab da isiiwd dakkei alerk gevoelen gedunndt deu klelatltn oodaillaga alitind perigeam Uit gelyktydige waarnemingen biykl ook dal da i maaD leer merkbaren invloed beeft op de temperataar In ont vaderland en ook in de meeile andera landen waar St Nloolaai op 6 Deoember alt kinderheilige vcrwhyut wordt tyn rol miailil door een min vervuld Vnaar in Neder Ooitenryk treedt naait een manuelyk ook een viouwelgk lehrikbeeld op ia wel de i eheel iu t il gekleede lludelfriu In DeoSng en Z aben ii hel de Baichtel die de maiij i die niet vlijtig ipoaaeo en leerden roet de roede kaïiydl terayl ia de arbeidume daarentegen mal nooten en lekkerngen begifiigl Een dergcigke verichguing ii St Lacia dia op den vooravond van bel feeit deter heilige 11 Deoember oog heden ten dtge in het Bohemer oad rondgaat de meiijei vrrmttnl te bidden aan de goede fruit uitdeelt maar de tleohti dreigt baar den baik te lulleu opentogdan tu daarin itroo en kiialeenea te leggen Qe oonlijk verloont tg lioh oader da geatalte eeaer geil met een beddelakao op bel hoofd aarnit hoornen iteken en wordt ly door eea klMtman roudgeliid Zoowal de oaaa van Berehlel ala die van Laeia die uit lux linhl ton aoinaan ign doen dinkea aan de heideaioka godin Ferakia de lioh eudr de lohiltereude ook vroaw Berahie gebeeleo onder eiken naam lij ook in den Eliai Z HMrlind ea Begeren voorkomt eu geheel in itryd mal htm naam voor de kiadereu met een vrieorieiyk maar een booe eten eene venobrikiter viu de ergite wort il In hal volkigcloof van ganoemda landen heeft Sioie Laoia dan ook vroaw Berobia dia avauU vran Holda bel optioht over de ipinMen keafk dete godin vervaagen in vela hater tiekkea ver C imen Ia de volkimjrikologli vaa lulil niaal ia d i da op de dag geborene daannirgia da plaata ia cenar tonaega lin en ia een oad tanaailed heel hel dal ütd u Ueis in Lombardye treoBI Ia Tirol brtagt 8l Luoia aan de mviajea ge lekaakin gilgk eidert 8i Nikoliaa aaa joagisa as b Mvraa orden of han Üeeeidag takken vaa daa kanaboom in kei eter geaat ca aal Kaïalaia ta blorien Over t algtmean hiinohl ean Mkar vrait aadir kal valk voor eea SU Laota aaekt aaria awa kaa drooimi wal aaa wM aa aan loovanpraaken ia kak enbat eringea blootgaataid ia laader dat ga yd vuar irpea tooola aadan kn gtvat k daartagta htlpe Deelt OW de kailiga Laeia la aanaraa deel tioh niii dia haat der krkwa op daa kab ta kakt ordt op da ipiaavoadia taodra da duiateraii iavalt aial aaer gawavkt Wee kal aai e dia k t waagde ia dies naahl kaar wiel la iMta taoma 14 tw t aoderee itaagi haar rad ftrboga aa kaar apinal varteheard tiodco 81 Laeia Baakt wordt oeerigeai gekiaairkl daorallerlei grappaa m aaakaryia t ekm Joagasa aaaeitja ur yi bovtadiaB voonpelliagea gvirakkeg ordaa ait kal taogaaaaada Laaiaaokgaaal Dit il Mu liddeiend liehl dal liek laagiaaa overdakaa en huiwo be eigl vanekillande grilaliaa aaa famt en lUehii voor wkrri OMaackva iiekibaar la VinUapi liek tan joakoMa die kei Laeia liekt liia il gadarenda daa taakt daa taakt Mok de kaïligaLaoia aaa kaa daar kaa aM liaklM aa ladaroakati la betaakea Im étf U l i Bui enlau l8Ch Oveniciit Hel nlaawt PniBMka aitialerte Ookial la 1 hwplg asadar tllalarlt voer baiia 1 takes la da tt m n opgeirvdaa aal aa aar gvitailgd prograaBM dal aiaaasda gaaaldrifi op ekla daak t i gevolg il via da aea iykaa laeataad D varktariag vaa daa atvaovn pvvalar viadi al dadilgk eau gcaada ia da dal IsdM De ai m hei Uad via dai W O l l ail ll ll mt edai da virkUiiM tiaikMa iadtak kirfk Ma ki daar aas vaa daa kavr Oablai aaar kad nrwaakt Da BdpaUi M tt Bf if haft aekwt laa aard vaa lof voor d a kaar OakM ovw Dl eppaHaaiiie jsiekea k l tea dal Oabial fi s pragramma alltvn dia kirvaralagas tpswal aaneiéa ta lafvr aurovar da gvkatla MftUI kalBMki pang kat aaM kaa ardal i r t l k mié diag tta Kwk as Stoal d talfciaadlgkaid dat aaialta as da atfkiatlBC dar laakava laat raaMs aadii da aianjarkald dar repablihvlixelii aarlK kiarva aog atau il tlta Ka al da bailvaiaadiske luatkaada bairvfi tal OokM da palilxk vaa I B veenaagir votgva t da ksisillll kMilli dar rtpaWivk kaadkaws Da ifc sl H B IhaaflMi kM MI daaraa i a lagaaeaaBkaid art da né raa d B al ltlav dia umsad walgtrda de gWMl 4m rediaalat Ie v r r tB door ksB kart ar g a la baloias like w k aM vesr laoraaalgkim vukwr 14a Ook da IWpt aa kei Journal itê DAtU bilaigeB daaraa kan tevredenheid met de aededMÜog van Ooblet en iporen de rtdicalen tot gematigdheid aan Baide bladen irkenoeu eohler dat Oobleii loeaiand eer haohelgk ia daar tuoael de leohienyda all da linkengde hem illeabahalve genegen ii Dl poriefenille vu buiUolaodiohe taken ie voai loopig aanvaard door den keer Uoblel De Fraoiofca getantte Weentn Deeraii heeft nog niet geantwoord Wanneer ook hg weiger komt de heer Cambon da onlau i te Midrid beuoemde grtani aan de beurt De reden aarom de gatantau Mu linlg op de portefeuille vin buiieulindiake take gaiulil tyn wordt in verband gebracht art da twikheid vin kat rainiiterte Niemaud gelooft del het ICabiael Ooblet lang tal leven eu daarom hebben da geiauiin weinig Init huo goede beirekkiog voor een ouvaite miuiiliiiaalel la rullen De conmiMie van dm Daitwhea Ryktdag tal oadertoek van de verhoogde oorlogabegrooliag brkeht da algemeene baraaililiging aog niet lea einde en da hoop dal de tweede Irti g in den Ryhidag aog vdor Kenimia lal plaata hebben brgiut la verd yBen De heervn van da oomraiiiia praten daa ook ongrlvenaard laag too ebrnikte da Begaallagiooamiaiani aajoor Haberltag Zaterdag twee aren om Hiehier la HrlrKgaa dia vroeger evro laag had gatprokao Da m adeeUagaa liapaa voernameiyk over da egfvra van hel Kranaoke en Baailobe leger Behalve da gervgcide troepen lelt in hal Kaaaiache leger tolgeni majoor llabarliug da raaerve 1118 000 da laodiioim I 00 UUO maa Waaneer di hervormiagiplanaen van Boalangvr or dan uiigavoeril toa DaiiHhtand hoogataoa I OOO OOJ aaldaieu in hel veld kuanva brengen irgaa i UOO 000 goed geoefende FraMiAc en Raaaea I e keer Riekter erd echter door de leer lange rede vaa daa refveriagaoumniaaatii aiel oven igd ea blevf iga ataadpuBt handkavra Hy aoklia da kocdaotgkeid vau kei DaiiMha leger beitr dan dia der Ftaaaeke aa K aaa aa ai er oa dti DailaeklaBd ia 1871 aaa kal aiad tea daa ooflog l tlOOUO goed gawfeade eeldalva ia hal veM had elk golal aa taker 1 000 000 bedraagt Dit aokili Rieklir voldoeadr ltir avn tltea al over Uatlaadi reaaacklige iirgdkraaliUB erd verUld awi ko gvtaevaa aa Praakrgk aaa aaamarkelgk gadealU iy ar Iroapaa ia Alg in Toagki ea Madagaaaar aoodig kerft Hy kievl uab dae lagaa de verMerklag vwwiiaa daar da pobiitka loaalaoil dia niet ntodukelgk aaakir tXa bejaard luliaaaiaka iiMtaaaa MiagkaUi i ovcriadva Mal Oavaar aa Drprrtto bekoorde Miagkeltl tol da Buaaea aaa wie kal rtwaaigde kfaiakryk liolil ky JM alaikkeUBg kei aaaia ia vvrpliakl Uiagkam ward la Uil 1 Belifaa gakawt Alt aao vaa ryka oodart oalvi g hy eva torgvatdiga opMding ea bgde hy nek vooral op de aiaatkaiaaaadkaadc loa Doot eea laagdutK vaiblgf ia Eagriaod rraakrgt ta Daitiahlaad brsMMa ky daa keaata sll as karde ah viykaadalaar Har ItatÜ larag All ttaaiaaaa aa Uiagkalli alaadi aaa vaapllaar der saaatiiailaaaala aoaareki Aaaiaakalyk k a k ea rd a ky lat da aaakaagvn dit Pw dssb M 1141 kasa kd da partg vaa dM tlrtllllltii kwiiag Karal Alken Uil lavai Mad Mtagkaltf kb Hablar ep la lia i r l Uvoar kaa la IIM k aiabMfb ra hlBaenlaadaeka akra hwvrriraawda argiag ver iatiM IM aal Dapratia a a aaer ndiaaal al Beat ia ha ai litarie ardafgaaaoiaa ilaol Mia kalli nok kg d eoaaarvalltts agMaÜa aaa da k daar Dvprviit iteadi aear bmT KIMI dwrea allaagi hal venekd Mialk kMa ataaialiadta ta da Hp i t aaki Otnti b aas a ll d kM BB k aa g j al ll bk dlt aiilii watria da k w i tal Baak Mk ata M kikkia Oaaarad Lopvi Dmbib ts k SMda dal da pnaier Sagaia aa d a y Mli H llitfrid is tapl II tga aanlag had iMM ssas I aas ksd lalds ky dia lapaMihvlM da kaada la laia galaia onnaaai nrklaardv ky aa kat ilaalabvlMd dvr libirmWa ia kal algaaaaa iM al la kaaaaa vcraeaigM Ia t t nét kaaaas ask iraitiga kaïaiiiafva vaar la gataia vaa bat KasiagMkap vlke daar da lUaaar aal iag aaaa ktid aardaa aivatga ia wid MtalviM Da b Tags d Ar yo t id dat ky tbk gaaMiiat tM da hkavala party aaaekia al I wk t i d tB Md arealar flagaau vaarde kal aaaed sa i a bMbMfcaWd la vardvJigta 1 daa lyd vaa asa Jaar a Biet allvaa kal IU vauabap bavaatlgd kal Uad vra4a aa aaltaart laiatlatd W ervdlal dvr aal i btaaa e bdiralaadi tMviatki m kaar dva aatlnaa tan sadar aa i4a v ri kird avaar aai aiiwadvna vaa lakala iBiraaatfaaiv pottygravpas m al kvl rapsUtsaataaa s i apa d daar da rvp Wikai Mba pr pagaada sidir aaa r tsi ll i m t b twl as hrsa t gave kad kaasss iga asr d MtBt u kli ta aas aiiga aatelaa t r das IIhI OsHlabMtaMd aar MMgiyaMii r 1 11 mil l TWESDE OOBBESFONDBNTIE PAKTU iBHohcn üouda as Utreahl Ooadt Wit Utrecki Zwart I Bt 14 1 BI Bi I 0 1 98 1 B 8 c e I OSTIDK XiJBIN LUST van brieven geailmaaard aan onbekeada door taatekeakoBil rt kil Potikaaiaor tarag ta bekomea U J W vsa BaareB Aaatadaa Zbgkr a Oravaohagi J Weliho 1 iravrnkage V Sekailmaker Nieuaediep B Bloklaad Tiel Van hei Kulpkaaioor MUOttÜUËCIlT B Hoogebraggv Kotlrrdaa Vanondra leaeaet naar AMKBIKA raa d Water New Y rk l e Dirtatrar vaa kei Poalfcaataor SIMONS R BC L A M B Vaa alle anikalaa latakerkvld mb aooi fc pre iae ksrioge ala kmigciekvak het beei eabtabavalae Hat ilauri eeu menaokealairu heeft laaar iga aardt en eambinreii hrl uuliiia mal kal tehoona Wg kiMia da ervldbrnxada iUaoaioirkarkign va CaskNag Maaafaciniing Companjr db op da eeraia aratdlasloonaiFlliagea aal da ksagaia pryiaa btkroesd lya gewardva ta db ia aas aaauMr vaa kades gvadvertaard lya de bitoadtr opaarkiaaakvid oatar tiaaa aaobarvlaa W vanaska kjr kaïalliag oplagevea lUt da Ivair da advertaatw lyi osi Wad gatwn keaft Bon HollMidBoha BwordMltag Mgokear Ter beiot aurdtac uwvr tvtiervn ta daoaa da dal ét Zwilwraoke Pillen gil verd daar dal Heer K L ean meiea Kuiff ir Kaïlerdaa daar mg tan iQd lol lyd ordaa gaappliaard legM ekairMtii aaraa ik alsla laagea lud lakarvar doek op dra daar vrg gvtood bv Hat ka stla aedioaacai geeft ag daa aak il wal tvilwkliag aa ik kcb bg bet gebraik daarvia volaltakt gaas naaaegraaoii aaa lotniagva bripratd Ik gtknitt M rtadi iirtckaldr Jaraa as beviad ar ag aai k Ik kak d aar aë art Miag M sadandvgves U Bd Obsaar A O f E C Siwadaras Galdvibad Bakt la vakrygas la Osadi k dt llraal a gBLDBNBUIi fc Cs Markt UI OBsumia vook db Nationale MiUtie nBsri usMnoimto BUBaBMBMTBB as WRUOUOBiS da 0 aaai OmJm UetMB an It dar ml ft dia IMm AigiBHi till aaMW B Tt Hanawraa aUa kilttgkakkwita aas k aa a f plisktiag IM kat daaa vaa asatill lat Uaakryetag voor da Ntitmth tfOite ia de aaaad oasanl 1117 as kra a ter kaaasr ktasb dB ttl gn di k ia as dar gaaaaatda wad ART II Jaarlgki ord tsar dl MOilta Isgataknars aB asaaal kv tagatatasaa dia ap da liMS Jaa M vsa ka Jaar ka IMa jaar astta iB feU Bdasi ▼ oor m Imwi wamt gslioadM la Hf t a tsda sT h daa avarladaa hM ailda 4 B s kalda evarbdaa iv a i llgtMliB b asigtaa da Wm va d Jdl IIIO fcifillid t 4 1 I H i db gaaa adara af assg t Mla da baat aaa kal la da vaa du arukal vaeaalda lydMi ibUw aaaidst ia VadvJaad wrMff a Hy aaa abaa as da r da laagaiJ vva la lafaw ba waa al H t vaagd ga lafaaata auM ky baaaa W ii ï rarklgf kaatl i lafpaaaa wardi sbi ga kaadts dl iw ad riln kdkBsïiali iM e Maal aar da XidaUadtr Im aaa da vwpliakla kr dM a m awiaooe Mi tt aaa ta aiailwi da d i tat tp l i t k l igk it d IM btgtMll M Bld HteMk fclI i li M M I I H I I ABTVit ikttmtitaMamjmmmkt l Vsa Ml sagakaadi to ét O t a iitti SBtd aalef C b d a a i ir b da a de a d r l kaula avitMiaa da vaagd 1 I Va aa gaktada v raa aaa daaaiar da üa a wa ï aar ky ao t la Vaa k a db gva vadar ati da M tSlgd laaft f da r daaa la t i wi kM a al tUm md kaiba V tesd giw MiBi b tai ds OstMMti tTMT k a a li a Vaa dat ksiMS b da a aB a i d w MW laa NidHbadar db br t l f i Umét mé to Ml iNiad bad assM to da ütt fWiiii I wlnr if fWil tm ImM Ii Xmmlmit ê ABT IT Toor de Militie wotii niot iugoüührovon Is Da la o vitend 11 yk aaklargrblrvin MM ras MB iugeaataa dia geen Nederlander il Ie Da ia ara vraaowl Kyk varUufkOBdanda M dwloota taan taa bbb ttsaadtllig li b a toMd iagaiaiaa 1 lo Da isea raa daa NidarlaBdar dia br ak IBB a Ryka ovariattckt bttitlingen of k loalla oeBI ABT II Bik die rslgaat trt II kikeori It ardea bgMokravaa ia virpliakt ttok datltot b Bsrgeaeatw eu Welkoadeit tas b aM Ml Mkeu de Ittan aa Slala Jassarl By oogeateldkrid afaeiigkrid of o talealanla it ttja vader of ia daa overleden tyna aoedar 0 tgu baldia overiedvn tg voogd lal kit doea ea dia aasgifb vnplieki Os gtr aarvp vt kal do a vts da taagifla Wykta aaai weidt dsM 0 a krp ld ABT 10 Uy da aaai aa kal lairaU vu a a lie jaar daek voor k volbraaga vaa tas 10 ingautaa ordi 11 verpinkt i ek loodrt dll K all kiefi tir iaakrytiag aaa M gaven by rgenwaaler en Waikosdert der Urawair aar da ieiekryviig valgvai art II SMtl gaaohlidas Daarbg gvida da kipaUsgta d i la ta I ito aaade va art Ig Zy a laartryving gaaekiadt i kat rubier raa ka jaar aanoe ky voiiiena tgaea laaftgd bekooii Bt rftm t ntfr a 0 Htomdeti mt ntt mé ravpva diaa laagKolie op tie lagewlenaa dlo hun IM jAJkT hebbon bereikt d t Ua lU dl in bat jMir ltt68 lUn geboren v aa a kaaiailg kvt lonaaiaaade i data U ta WB l lal aaagifta terpiwki tga oa uok op da talgaada daga ter Saaiatarie aaa ia waldaa vao daa vaaraid ia P 10 let daa taaiddagt I sra aa ëak to ds dsak laarMa stda b doM I sal r itBi H m br aalBakitaaBa ki i ail da LtMar k l a kr da 1 as II Jaaaart UIT M 4 sbr gvaJaabivaaaa barnat aiH da UUar N a r q B 8 T f V W X T W lltka dta II e 31 Jaaaari UIT ▼ oofft itrakt tot lDform ue tao do dMtlMI l iM igaedMIMM laarbaM aldt n adUkM B vaa toiskrfvtog I m m N im asatddaga la 4 ar v a g il toa i M dai lii dw aWaa vanai iii iilk l i m ttagifb M daea Mgivalgl lil IM dtr W laHawi to mm kMM tM f U tol 100 I d i bda db t r da MUiiM aail aaida lag Mkwua 1Mb k k Ml I v ar aa va ms niraM Il kal gabaana wtlalrr kaaalk k da aasfift aan oedas aada g a k aw b l dM du itiraa aa ka d W a a dt O iaita a i gabare op k aa aaatrag af kal B i fs aas das Bartarlgkva Siawl paabi aal aardva allgaraaki larayl ty b aUara ti kiw a t a tab tav Oaaaaauaearattt k a aiaatldaa Ma tiad gta ata d BUaM M ka OtaHtsiakMMw ksaa r gak napta u dot toderluÉMNidMi Ui to oortMi dat bü bU do iaoetutlUnc Wtjk ou Ifooi mor iUaw ooInf Juürt Rmi opgoviB OOUOA da 14 DaoaBbar IIM BargtasHbr WaibaaitM ssMs ta d VÏUIBBBOBJ UBWOQOM Ot flMIMK nooim VUURSCHOi w BirBQBMEBBTBB m WlTOWtlIM ém m dM löhwM o 4m hu l M dar Vii i l d li ri M f ét I wio iM lllijili itltmik to Wïnk i lM B M O ikMse t ém I BiMdaBaiwi m O a da r B 4 i r aal MdMa dra II tl Diwabar a Ha 4r 1 s MMkM ad gtoaa bakbn daa II e M Ütumktt dMMBiastgagd rdaala da ba ae al p H O Jk jI II B BJ I gi I Ha t a 14 VA V BKBOIN laWOOMII BlOPWlB arf ori Uko Itoad I Da Hê aaM i I da Mia Ui naa 10 C tt bl Nataas aaéai A Naa I II HM i M iiW i Natt Atlaai aadaat I L ta i a 4w tra II Wu i iHM bamaa II 4 M MdM iuiba II A MalMo Itotmi aadatt a tM lanl a I taaba hns aaAaav ta fvam m a taa lawaa Aan Ma dtvv A 1 aa aaa ftrtwlli IM adH I I vaa daa Naaa a II ta Ik Uab AMSM taemt r a tiM J4t