Goudsche Courant, vrijdag 24 december 1886

Magazijn yan Kantoorbehoeften ONTVANGEN eene fraaie Collectie K KEEST en ITIEirWJAAESEAAETEÏT waaronder met Engelsche en Fransche Spreuken Steeds voorhanden eene ruime keuze KANTOOR en SCHRIJFBEHOEFTEN Registers met speciale linieeringen worden zeer spoedig vervaardigd obivbzi bX ükr i oof h bii renezea of verlichten de doofiield waardoor zij ook ontstaan mochi zyii opnurketumaardtffste geneztngen hebben plaait gehad Men zende ia i i cents om franco een geelllustrcerd werk van 80 Madz In de hoUandsrhe fran ïche of dultsclie taal te ontvan en dat werk bevat belangrijke beschrijvingen der proeTen die ondernomen zijn worden om de koofhel te genezen Het bevat terenS aanbeTelingsbrieven van Doctors AUTOkatea Buckujlgeversenandere aanzienlijke personen dledoordexé TroBuaflvlleaea xijn ifon zen geworden en ze aeer aanüevelen Hsu Mbrllv onder opgav van dM oouraat au J H mCHOLSOM r Bnmol W WéSim N 3487 Zondag 26 Oecemlier 1886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oniêtreken iARTltó I ten e4h i r fticik P ort Groe daill Gouda ücrstkransen van BANKET MARSEPAIN gevuld met crème en CHOCOLADEKRANSEN zgn van af heden en KRANSEN gevuld met amandelen of diverse confituren VRIJDAG AVOND en de twee KERSTDAGEN voorhanden bjj W SCHALEKAMP Jr Haven 17 GOUDA Bij P VAN DAM Bogen 141 zgn verkrijgbaar driemaal per week als MAANDAG WOENSDAG en ZATERDAG Groote en Kleine versche OLIEBOLLEi van 1 tot 5 Gt per Stuk Bestellingen worden ten spoedigste aan huis bezorgd doch daags te voren ingewacht MARKT U6 M 7 d Burg en Zn Confisenrs Cnisiniers Gedurende de Kerstdagen versch voorhanden diverse Kerstkransen Appelbollen Roomspritsen Boterspritsen Sneeuwballen en verschillende Gebakjes GALANTINE DE VEAU Markt A 146 Voorlooptge prijgen der BLIKGROENTEN elk BLIK bevat 1 Kilo inbond DOPBRWTEN ƒ 0 50 SNIJBOONTJES 0 50 PR1N8B3SEBOONTJES 0 50 POSTELtJN 0 50 ANDIJVI 0 50 en verders alle SOORTEN Commissiën van 10 Gnlden 5 pCt korting J GERRlTSEiM Korte Groenendaal OotraogeQ 1 1KDARIJNTJËS eo blauwe DRLÏÏËN Belangrijk vèor leden Teogevolge vaa de belati jlVB tirier ierlHfcin jp yoor pont pakketten naar het boiteclin lj v rit odt do Co kllDg MaooJ faetuniig Corn pa cj in Kirium bain kÏ b eéu nker Tun hnDiiv nereldberoemde Henioiifitirhorli ffis TraDCO zonder reoifcc taatige formaliteit tracbtvry hnja un dea beat i ler roorde voltci Due fabrieks prijzen eu dit jDHnr tedere pliatt in Émoph Wy fabrici ereD als apecialiteu alichia RemontpirhorloF iils zoader sltntel om b j den Knop op te wiodeii j Üe wijée om horluf ü Mider alenteU dp te wiqden ia eene der praktiekllfe eo bedfijdandste uitviudipgen tan den laatateo tyd la pl iata tan mei d D zoo dikwijU moetlgk te vinden sleutel wordjt het uurwtlÉ lechtl dcHjr tiet omdraaien D den Knop oiwewooden ï e Kast beboeft daarfoor utet eopeod te H den er komt vta Stof in de olHe erdieict met de teer kan niet breken en hr t onrwerk vereWehi toodoends niet h t tiende deel van reparatien als die vbilf het oaderwetBcbe sgsteeia BK T ZU V met seconde wyrer sterke mooi f egra eerd Kast criatat glas 9 do met dubbelden Kast 12 18 KARAAI OUU met Uk eristal Glas gladden Kaït met racuo ran ivapeu of elegant gegraveerde versieniig Kletn foTDiaat f er Damea 30 groot Torniaat voor Heeren 98 $ sterke dabbelde kast 13 rubis een uitstekend soiled norwerk KleiD fofraaat oor Dames 80 groot formaat voor Heeren 85 Bo al Chronograph met j secondewyter eztra sterken kast prachtig gra eerirerk I vso de mtatekendste arbeid een horlofte jiat in winkeli voorFl 120 Terkocht wordt 50 f Hetzelfde nnrwerk met dubbeld guudan Kast IQ plaats van open wyzerpinat 73 t Imperial Calender Chronometer de maand den dag en dalui $ aangevend met secondcHijzer in hi t midden 8 extra ware gouden Kasten btft prachtigste eo mooiste horloge dat gefabriceerd wordt en in winkels nooit onder Ft 50 lerkoeht wordt 90 Franco try van inkomende rechten naar alle iK plaatsen Monogram Wapen enz smaakvol gegraveerd J l 01 1 eztra Engelsche horloges zyn bekend als de beiten in werrld b ter dan Zwitserschen wat bewerkiug preciesheid soltede degelyko arbeid duur betreft De directe bestelling bespaait merr dan 50 pCt want de horlogehsndelaara muken gteoe horloges miar krijgen dezelre van hier en Vtj adverteerea niet aU nurktsohreeowers y geven geen fabrikaat half voor niets of onder Kostprys ntemaod kan dat I maar wy verlaten ons op het gezond verstand Tan het publiek en op de bekende renumm e van onzen fabriek die wy aedert 82 jaren door nauwgezette eo soiled bediening verkiegen hebben Wy verwerken slechta het beste Zil er en enkel 18 Karaats good Al onze te verzendene horlogee zyn gereguleerd zorgvnldig in elegante Marocco etais gepakt eo voor dadelyk gebrnik gereed Een bewys voor driejarige garantie wordt bygesloten en gedurende dit lyd erk wordt iedere reparatie tegen franco ioxendiDg van het horloge gratis uitgevoerd Als garantie voor eene nauwgezette en degelgke bfdiemng geven w ons fabrikaat op 8 maanden proeftyd namentlyk de Kooper hct ft het recht om wanneer het gekochte artikel gedurende dien tyd niet zijne volle tevredenheid wegdraagt ons hetzelve tegen terugbetaling loader eenige deductie te retoorneeren Bankbiljetten postzegels van alle landen worden als beuling Jungenomen ook kan men ons het bedrag by poatwissel overmaken ledere beatellmg zilfa de kleinste wordt met dezelfde zorgvuldigheid op den d g van ontvangst uitgevoerd en is binivn 8 dagen in het bezit an den besteller Men wendde zich tot de COKKLIHO MiNUMCTUEINO CoWPANT 55 Alnta Street Bibhinghau Enbiland 5 Agenturen en depdts worden op zeer ganstige klJv voorwaarden opgericht Snalpersdruk van A Beiskiia te Qonda Cuisinier Patütier OOST HA VEN B ö Ter gelegenheid van hetaaMlaand KERSTFEEST steeds versch voorrad VLbESCH PASTEITJES en VLEESCHBEI IROftüETTEN BJES I GEBAK BIS in Verschillend si Gedurende de wintermaanden si i NST iImeMiIeN C A jTCi iNDBNJ in alf ËÊÏ13 IK mm PfNOB per Kt 1 60 per fl 1 30 SmOOPPÜlTCH fer lit 1 50 per fl 1 20 bij Slotemaker Jomp W SCHALEKAMPJr Firma RAAIJMAAKER8 Haven 17 Gouda Beveelt zich beleefd aan tot het gereedmaken of leveren van alles wat tot het Koksvak behoort Tevens beveelt hg zich aan met het 00 op de aanstaande slniting der jacht tot het gereedmaken en conserveeren van aan alle WILDPASTEIEN wölrëgië Normaalhemden Onderbroeken Borstrokken ena voor Heeren Dames en Kinderen uitsluitend vervaardigd in da gerenommeerde door Dr O JAEGER eenig gecoucessloneerde Fabriek van BEUaEE SöHITE te Stuttg art tot laagste p r ij z e n Depot van Dr JAEGER S Orig Normaal Wolartikelen K F DEÜSCBLE Kalverstraat 157 Amsterdam ADVËBTEKTIEIV in alle Binnen en Buitenlandsehe Couranten worden dadel k opcrezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda wm Met 1 Januari begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij di4 zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nomniers ot dien datum GRATIS I BINNENLAND GOUDA 24 De mb r SSd Vergadering va iw gbmbektei aad DiMlu tle Ï8 Deeember 1886 ft i fmiddi t En lfnr A i l ori IM1 t D Mn rnK I M t leu o de CfBOiiHM wx Wl cr der Sledelgke Gufaljriek ï Djlfbenoemini n l Si i Genee he r i ÜilbtDoeiniDf f ii eti n SUilt Vroedmeetlrr il l llé beiio n iii Vane n n HerlmeealcrderOnibniMn A Dt jbeDoe l K o een a onderirqMr voor die pianö Ilautn op Ie SUdt Matrekuhaol Del oomeninK in raoaiureu io de Bntaren der Sledelyke Inelelling n an Wrldiuli hFiil eo ia adere Collef icB en CammiHieo voor Tertchilleada inriehtingeD der Gemeeole Te Leiden ctjn locfiehleB voor bet Ie gedeelte Ten bet arleexemen de beereo W C Kenbergeo D P P na Dillen deator Hli Oirteren STOad ii in ene biitesgevane vrrgaderinx faa de AabaetitaUnd VereeuiKtnii door den preMdent den heer C M Borateegh medcdeelinK K 4aaa aan de leden dat orcr dit boekjaar met bel og op dm tefcenwoordigen gedraklen tueatand waarvan eten de narteelige fiefolgtn onderfisden 100 pCt Male ui orden uitgekeerd waartoe op Zondag i6 Dcoeoibera a lining tal worden gebonden Dete hkeering kau van vroegere aaldo a voor bel loopende Jaar plaata hebben terwjj I er door den preaideot aanbevolen werd bierop by een volgend boekjaar niet te tekenen daar het dan wel leker innde tgo dat er gecne nilkeeiing of welliebi weinige pCt niigekcerd tonden worden Natnarlgkerwijie werd dete mededecling Onder daukbetiuging aan bet Beituar met groeten bjjval lernoman De fiatd der gemeente Moordreekt beefi benoemd lot Onderwijtor aan de openbare lagere iobool den kmt i Maatdam te Nnmantdorp Naar wjj verneinen ui voor de afdeeling Gadewater en omeirekeu ran het Protctlaiiteabond op den Sden Keritdag optreden de heer Ternooj Apel predikant te Ter Borg terwyl op Ondrjaaruvobd de godmienaloefeaing geleid tal worden door den heer J Meijer proponent te Hekendorp De SlaattoommiMie lot beniening van bet Bir eilgk Wetboek 28 Pcbr 1880 benoemd beeft aan Z H den Koning baar ontwerp tot beniening Tan het Ie Boek aangeboden In 188S bood de Comminie reeds aftonderlgk nn een algenieene wet op het Nederlanderaehap en en beniening van de lilel SticUi gtn van bel Barg Welhoek welke thant deel nitmankt tan bet nn ingediend ontwerp Voort diende ty der Regeering nog van adriee onilrenl een wqtigiog en aaD nlIing ran de Inditehe wetgeving Bij het nu ingediend ontwerp wordt doorloopend een nieuwe tekal van alle titels vailgeaield Het bleek der Caromitsie reeds dadelijk in den aanvang van haar inak dat beniening van hel Burgerlgk Welhoek oumogelgk was lot stand te brengen b jwege Tan eraudering tan sommige artikelen en tnnohen chui iug van nieuwe bepalingen Dit lou aanleiding gegeven hebben lot allerlei missirllingen n hel dagelgksoh gebruik bebbsn bemoeielgkt van een wel die het meest tan alle iu hel leven van Iken burger ingrgpt en tiju rechten en terplioh tiogen in de meeste gewone rechtibeirekkingen van het maalsohappelgk leven regelt Daarbg moest de Commissie letten op da rijke bron tan eritirk ia de gesohrifien der beste eommeotaloreo De Commissie kan er rehler niet genoeg nadruk op leggen dat al is de iukleeding ternienwd aan geen doorgaande ternieuwing tan den inbosd van bet wetboek is gedacht Dete was niet noodig en daarom teker allerminst wenscbelgk daar bet Barg Wetboek niel als de Code Pénal een uittloeisel is van vreemde denkbeelden toestanden en instellingen maar in hoofdtaak beantwoordt aan de heerscheude recbtsotertuiging al moge na terloop tan b aa 50 jaren de noodtakclijkbeid xieb bier en daar Ivaobtig doen keldru om de et in otereenttemraing te brengen nel de nieuwe behucfien vao bel maattehappelijk Verkeer Waar de Commissie aan dien eiteb gehoor gat was het echier steeds haar streven bet beataaode tooteel mogelgk te behouden Doordrongen tan de waarheid dat nagenoeg elk verandering een starende werking uitoefent en dal tof lieht eenig terband kan worden verbroken aanmr soms elders groote schade ordt loegcbrüht faMft de Commissie weerstand geboden aan de terleii ing om telkens wanneer b ar iets joisler toork am bel toor hetgeen thans recblros ia in de plaat te sieHeu maar is tg daartoe slechts overgegaaa wanneer iwaarwiehlige redenen er als bet wan toe drongen In twee optiohten beeft it Commisaie tick een algemecnen regel gesteld lo beeft tg tich begeerd om telkens waar bet tonder wetenlijke waarborgen op te offeren mogrlgk was formaliteiten te laten tertalleo en ont in hel algemeen te toeken naar dm eentoadigslea weg waarop bet reohl te verkrijgen ea te bandbatfa fou agn ïo beeft lÜ il betgean als weleaschapiit brgnpsbepaling als redeoeering als bloote ontwikkeling of gevolgtrekking kan worden aangemerkt oovoorwaardelgk geweerd en in verband daarmede getracht de gedachte in den meeat bekuopiea vorm onder woorden Ie brengen wier beteekeais naar bet gewone spraakgebruik of toor toover bet reobts termen gold naar de eenslemmige optatting der jarislen volkomen vaataiaat Staten Oeneraal £ am Kam Zitting tan Donderdag 23 Dee Vrg uitvoerig werd geJiscasiieenl over de 8iikerwetlen De heer Wertbeim verdedigde sterk da ontwerpen maar droog levens aan op terlaging der spoorwegiarieten ec op eene offideele enquêic commiuie omtient de verbetering der aaikerbereidiog De Minister kon het eente niel toegeven en achtte eene oomTniasia onooodig daar de particulieren reeds onilenueken De heeren Van Boyen en Sohimmelpenninok van der Oye opperden betwarea op grond dat een e Uivalent ontbrak voor de op te heffen laaten De Minister terirouwde bigtend termeerdering der kofiieopbrcngsten De heer Fransen van de Putle pleitte voor trgheid tot ontbinding der contracten in bet belang tan schatkist en bevolking en bestreed dekulp verleening De heer Begoul verklaarde tegen te stemmen daar hg de hulp onioldoende achtte De heer Verhegen was er voor in de hoop dat nu ook de Nederlandsohe landbouw en industrie touden geholpen orden De heer Huiler ontkende dat protectie len grondslag lag aan dete ontwerpen enkel het welbegrepen staatsbelang Het ontwerp lot vermindering tan deu cgns werd aaiigrnomen met 29 legen 7 stemmen dal tot opheffing der uitvoerrrohteg wordt aangenomen met 31 tegen 2 stemmen Ëiudrlgk tiju nog aangenomen huofdstukken I en VII A der Staatsbegrooting en de Wet op de middelen De Kamer is lot Januari niteengegaao Staten Generaal Tweide Kakee zitting tan lloudetdag 23 Dec Bg bet voortgetet debat oter de Watersiaatabegrooting verdedigde de Minister tan Waterstaat de instelling der Landbottwcoromissie tan wier volledige plannen tgne maatregelen tot verbetering tan den toestand van den landbouw tullen aFhangen waarin dit kan de Hioitter nn reeds teggen steun van bet particulier initiatief paat Ontwikkeling tan verkeermiddelen en eene betere heffing tan intoerrechlen acht bij l meest betorderlijk aan Ngverheid en Landbouw Nieu e voont llen omtrent landaanwinning in de Friesche Wadden tgn gereed Den Zont agsdieiist voor de posiergon moet de Minister blijten handhaven De Minister ontkende eene politieke meegaandheid Bg de replieken bleef de heer Unlgeta van Batenburg s Ministen beleid bestrgden en besprak nader de instelling der Isndbanwoommissie tan wier ondertoek hij geen heil terwachtle In het verdere debat verklaarde de Minister nog verder niet Ie willen terngkomen op de door hem genomen maatregelen lot beperking van de Soodagsrust bg de poslergen Het 60 tegen 10 st is aangenomen ren amendement om 1000 te schrappen uitgetrokken voor een aftonderlgk ambtenaar voor de beniening der alenlaatskaarl en overgenomen is een amendement om een memoriepoel uilletrekkcn voor den bouw tan eene brug te Hensden In de avondiitting is de spoorweg begrooling aaageoomea Uit Oodewater scbrqfl men ons Op de Nntstergadering tan Woensdag hadden wg t genoegen den heer S Bippe uit Rottardan te tien optreden Voor de beminnaan eener tchooue voordncht wat t een avQnd van knnstgenot want de beer Rippe besohikt niet alleen ever een knahtig ontwikkeld en teer bnigtaam stemorgaan maar toont van t geen hij voordraaKt eene toodanige studie gemaakt te hebben dat de vertolking in bgna alle optiohten voortreffelijk mag beelen Geen wonder daa ook dat het vrg talrgk opgekomen publiek den reedt telerwege gunstig bekenden Bolterdamschen declamator herhaaldelgk luide toejuichte en de toonitier al tolk der vergadering hem bg scheiden een welgemeend tot weertieas toeriep BuiteDlandsch Overzicht Het groote nienws heden ii dat lord Randolph Churahill de Ëngelsohe minister tan finaneiën uit het ministerie Salisbury getreden is De Timf duidt officieel de redenen aan voor het ontslag dat lord Randolph aeemt De wan reden tal echter wel elden liggen Lord Randolph Churchill ia een conservatief enkel in naam Hij ia wat inrn noemt een flory democraat en been veel meer overeenkomst met Chamberlain dan met lord Salisbury De M nservBtieven beginnen sind lang in opetand tegen hem te komen en tcgea den tgd dat het parlement bgrenkomt tal d onmogelgkheid duidelgk geworden tgn aan het ministerie 4 m lord Randolph als tgn woordvoerder en vertegenwoordiger in bet Ulgerhuis te hebben Voor bet ministerie tal dit heengaan tan dea popniairen lalrnltollen al is het dan ook oabesuisden Churchill een groot verlies tgn Wie nu de leider m de OuiawiM moet tgn om Gladstone t weerstaan beseffen wg niet Wanneer bet telegram uit Sofia gisteren medegedeeld waarhe d bevat twgfel is steeds ten optiohte der berichten oter de Bnlgaaraohe aangelegenheden geoorloofd en Duilschland der Bulgaarsohe deputatie geen beteren raad wist te gevea dan tich met Rusland te vertoecen door het goedkeuren der candidaluur tan den torst tan Mingelü kan de treugde eu toldorning der gedelegeerden mei de ontvangst te Berlijn niet too groot tijn geweest als de Kóln Hg het wil Isleu toorkomen In Pargs waarheen tg tertrokken tgn nllen t j nog minder vinden Frankrgk bekummlert tich weinig om de ontwikkeling der Bulgaarsche crisis het bigfi In tgn gereserieerile houding volharden alleen rerneemt men nu u dan dat de republiek aan de egde van Kuslaud staat