Goudsche Courant, zondag 26 december 1886

£ a te I Looden P M dau de deputatie belet lagen f Aan belofteiJf waanohgnlijlc geca gebrek maar gedachtig aanKngelanda platonitohe liefde Toor Balgarge lal liob vaarichgnlgk de ympathie der Britten foor het Balkauralk tot woorden beperken Orer den kritieken toestand befatte de Staniard Maandag een telegram nit Berign waarin lertekerd werd dat men in diplomatieke kringen in Suiliohlandi hoofdatad den loestand all eer ernitig beschouwde Algemeen merkte men op dat aedert Vrgdag alzoo sedert Hniland de candidatuur an den Coburger prins aa de hand had geweten de politieke horiioot leer betrokken was Ueo vreest Toor het geringste toeial dat de ernstigste gebenrteuissen na tich kan sleepen Wel is waar sgn de betrekkingen tusscben Rusland en Duiischland sedert de laatste tien dagen fan vriendschappelgker aard dan ie voren dank zg de particuliere correspondentie tassohen den OEaar en keiter Wilhelm maar de betrekkingen tusschen Duiischland en Frankrgk en die tusschen Oodtenrijk en Rusland k ju xeer gespannen Wat de correspondent van het Eugelsehe blad over de wedersgdsohe betrekkingen der mogendheden eegt moge waar ego het verandert niets aan het feit dat wanneer Üuitsohlau l iu lake de candidatuur van den Miugreliér Rnsland steunt het dan levens ign bondgenoot Oostenrijk niet alleen niet de vriendenhaud reikt maar een geduchten slag in hel geiicbt geeft want deie Russische onderdaan op den Bulgaartcben troon ton voor Oostenrijk een oohersielbaar echec in de Ooslersche politiek beteekenen wat het dan iu de eerste plaals aan tgn veel gepreien bondgenoot Duiischland te danken heeft Evenwel valt op de herleefde vriendschap van Rusland voor Duitschlsnd niet veel staal Ie maken wanneer men den iiet afwisselenden gemoedstoeslanit van den otaar in het oog houdt He jegena Dnitscblaud tuo vriendelijk geiiiide artikel in hel Russische Blaatsblsd mogr ernstig gemeend door Alexander III zelf gdinspireerd tgn wal waarborgt Europa dat de czaar morgen niet weer het oor leent aan Kalkoff en igu gezellen Het hoofd der Pauslaviaten deze verbitterde vijanden van Dnitschland heeft het niet esnmatil noodig geoordeeld het officieete stuk in tiju blad op te nemen Kalkoff gaat integendeel voort mei zijn aanvallen tegen Duiischland Tb Weenen moeten de betuigingen van vriendschap door de Nordd Alg Zlg lol Rusland gericht on gelwgfeld een pgnigken indruk maken Ie meer omdat opnieuw blijkt hoe weinig egards Duiischland tegenover tijn bondgenoot aan den dag legt hoe igenigk Bismarck Oosteurgk slechts als een aanhangsel beschouwt waarvan bg Ie gelegener igd gebruik kan maken of zich ontslaan naarmate bet den Duitsoben rgkskanselier belieft INGEZONDEN Muziekschool Examen Geachte Redacteur U bericht over den genoegeIgken avond van 22 December las ik met volle instemming Het examen onzer stedeigke muziekschool is voor ag telkens een pretlige uitgang metiéVendige belangstelling volg ik de nummers van het programma verheug me over de resnitalen van het onderwgs en over den bloei dezer m i zoo nuttige inrichting waar onze kinderen voor hun rgperen leeftgd znik heerIgk materiaal kunnen opdoen tot aangename onl panning na den dngelgktchen arbeid Waarlijk mogen we trotsch zgu op deze school wat daaraan door de gemeente wordt ten koste gelegd houd ik voor goed besteed geld Zeer terecht wordt ook door U eeue oriiiek over de afzonderlijke nummers van het examen programma als misplaatst beschon d Vergun mg evenwel eene enkele opmerking ten opzichte der ioricbling van het examen en der samenstelling van het programma Het is voorzeker goed gezien van de gverige Commissie dat het examen in twee hoofdafdeelingen wordt gesplitst de school heef van lieverlede zulk een omvang gekregen dat eene representatie van alle klassen en het optreden van vele tolo leerlingen noodzakelgk zeer veel lijd moet kosten Ondanks die spïiising duurde de avonduUooeri een uur te lang voor alle betrokken partijen ware het gewenscht hel programma aanzienlijk te bekorten Het beste middel daartoe acht ik eeue meer doelmatige keus der solo nummers Zoo vond ik onder meer op den avond van 22 December de fanlaua van Moiart voor piano de FioolDtietlen van Janu en hel riool Concert van Bodt wel wat kras Ost de muziekschool leerlingen telt die de genoemde composities van Motart en Rode vooral hel laatste in stadie nemen is zeker en verblgtjeiid verschijnsel hun smaak zal zich hierdoor Z7n ler twgfel ontwikkelen Maar als cxamenuainiQer vind ik de zoodanige te zwaar vo de spelen en te lang toor het pnbliek Beslaat er niet e n groote schat van mutiek die zich en door vorm n door omvang tc o bgzonder eigent tot het hier immers beoogde doet den leerlingen de gelegenbaid te geven van hunne vorderingen te doen bigken op eene voor hen telven en de onderwgters dankbare en voor het belangstellend publiek tevens aangename wijze De werkelijk verdiensteIg ke vioolleerling zoude meer voldoening hebben gehad van eenvoudiger nummers die tevens zgoe vorderingen nog beter zouden doen uitkomen dan een vioolconcert dat op het répertoire van violisten van den eersten rang heeft gestaan i e kleine nummers van No 6 a der eerste afileeliug van de avdndnilvoering getuigen voor deze meening de jeugdige speler verdient een woord van bgtondereu lof voor tgn smaakvol 9 jel De jnnziekschool commissie zal mijne o imerking niet verkeerd opvatten naar ik vertrouw Knar moeielgke laak wordt door mg wel begrepen en hoog gewaardeerd Heereu onderwgzers zullen goed dueii mgn bespheideu wenk te beschouwen als goed gemeend De flinke ovatie aan bet einde der uiKoeriiig wa seen nilmfiintend slolnummer het kostte nig moeite een barlelyk woord van dank terug te houden van de ouders der leerlingen aan de Commissie en de Onderwijzers onzer muziekschool voor alle zorgen door hen aan de goede taak besteed Ik zoude daarbg niet hebben vergeten den lalentvollen dichter en den verdieuslelgken componist van het sprookje voor kinderkoor Geen wonder dat zulke woorden en zulke lonen verden teruggegeven met zooveel warmte en kracht Met het bepaald succes op bun arbeid wensch ik den Heeren d d Loeff en e iiUligm vau harte geluk Zg hebbeu eer van hun werk en ten volle aanspraak pp onze erkeulelgkbeid Ontfang gg mynheer de Redacteur mgn dank voor de welwillende plaatsing van het bovenstaande Gouda 23 Dec 86 de S 19 FEBRUARI 1887 Op bovengenoemden datum viert Z M onze geëerbiedigde Koning Willem III tgn zeventigslen verjaardag Op verschillende plaatsen orden aanstalten gemaakt om dien dag feestelgk Ie vieren en volkomen terecht Het Vorstenhuis van Oranje is één geworden met Kedertaud en reeds uit gehechtheid aan dat beroemde Slamhuis en uit eerbied voor de nagedachtenis aan de edele helden die dat opleverde en die voor onze vrgheid en onafbankelgkheid goad n bloed over hadden past het ons een zoodanigen feestdag iu het leven van onzen Oraiijevortt met luister ie gedenken Men moge over Willem III zijne persoonigkheid leveoawijzp en karakter denkeu wat men wil in onzen vrijzinnigen tgd is zelfs geen Koning boven critiek verheven maar di moeten toch alleu toeeteicineu dat waar Nederland geteisterd werd door rampen als b v den watersnood Willem III zich oumiddelgk aan het hoofd stelde van hen die hulp verleenden en dat bij die gelegenhedeu op ondubbelzinnige wgze bleek dat hg een ban heeft dal warm klopt voor zijne onderdanen Deze zullen dan ook voarzeker den zeventigslen verjaardag van bunnen Vorst niei ongemerkt laten voorbggaau maar in den trant van hetgeen in Duiischland geschiedde bij den verjaardag van Keiter Wilhelm een feest organiseereii dat zoowel hen die t ontwerpen als Hem wien t geldt hoogelijk vereeren zal Ook Gouda zal niet achter bigien maar vooraan staan in den rel van ben die 19 Februarizullen vieren Daar er betrekkelgk veel lijd noodigis om een dergelijk fcest Ie organiseeren zou het t beste zgn spoedig eene Bgeenkomsl op te roepen van alle ielaHgalellende mgezetenen Daar kon eene commissie gekczen warden aan het hoofd waarvanonze hooggeachte Burgervader Mr van BergenIJzendooro zeker niet weigeren zou ie staan en inenkele weken was men er van verzekerd dat de19e Februari e k ouk hier een feesidag zou zijnin den volsteu zin des woords Z RECLAME Niemaad zal een Oeaeesmiddel verdacht kunnen maken dat reods ZOOVOel goeds aan huisgezin en in huis heeft aangebracht Houtrgk en Polanen bg Ha fweg NoordHolland Iu het begin van Je maand October heb ik een brief aan Üw adres verzonden waarin ik UEd beleefd verzocht om nog een doosje van Uwe geëerde Pillen maar ik ontving van ü noch pillen noch een brief waardoor ik werd geleid tol de gedaohlej dat ü geen Pillen meer wildet geven o dat tngn brief niet was terecht gekomen Ik heb nu de eer UEd nogmaals hartelgk te kunnen bedanken en ais antwoord op Uw vriendelgk sohrgven moet ik U melden dal mijne moeder alleen Uwe geëerde pillen gebruikt voor de maag en voor aanhondende zware hoofdpijn en dat hetXalreeds drie jareu lan Uwe pillen te danken is dat haar leven dragelgk is maar geheel tohqut zij er niet van genezen te kunnen worden en is voortdurend gebruik vau Cwe goedwerkende pillen okvermijdelijk Met de grootste achting UEd Dw Dienaar H Hoebee Ëohl te rerkrggen te Gouda bg de firma J C ZELÜENRIJK 8c Co Markt kantongerecbt te tiouda Terechttitting van Woensdag S2 December 188S Kanioureohter Mr J H vau MIEROP Ambtenaar van bet Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD i D C M landbouver en P H arbeider te Zevenhuizen ieder lot 8 gulden of 2 dagen wegens jagen met een langen jachthond in den Eendraohtspolder onder Zeveifhniten tonder de daartoe vereitehte grooie jachtacle P V vinscher te Gouderak tol 2 galden of 2 dagen wegens visschen onder Waddinxveen met een schakel waarvan de mazen te klein zijn H L K ambtenaar bg het Departement vaa Oorlog en K K keffiehaishouder te s Graveuhage ieder lot 2 boeten van l gulden uf 2 dagen wegens in den Tweemanspolder onder Zevenhuizen visschea met stekken zouder acte en zonder verganning vau den eigenaar van bet vischwater N landbouwer te Bleiswgk tot 1 golden of 1 dag wegens tonder vergunning Inopeu op den Bhgnspoorweg onder Zevenhui ten C G koopman te Bleiswgk tot 1 gulden of l dag wegens tillen op tgn hondenkar ouder bet rgden Ie Bleiswgk Omslagen van rechtsvervolging T J B koopman te Bleiswijk van de aanklacht Ie Bleiswgk tocder vergunning van den BurgemaetIer vuurwerk te hebben afgestoken VRIJGESPROKEN H J bouwman te Zeveubuiien van de aanklacht zich Ie hebben schuldig gemaakt aan strooperg vau eens anders riet in den Eendrachtspolder onder Zevenhuizen INSCHKIJVINO VOOlt DE Nationale Militie TWEEDE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien art 19 der wet van den 19dcn Auguftus 1861 SUaitHad no 72 Herinneren alle belanghebbenden aai hunne verplichting tot bet doen van aangifte ter iutohrqving voor de f aliomle Uilitie in de maand Januari 1887 en brengen ter hunner kennis de volgends bepalingen der genoemde wet AST IS Jaarlijks worden voor de Militie ingeachreven alle mannelgke ingezetenen die op den Isten Januari vau bet jaar hun 19de jaar wares ingetreden Voor Ingraetenen vrordt gehoudan lo lig wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zijn beide overleden wiens voogd ingezeten is volgent de Wel vau den 28tien Juli 1860 SlaattUad no 44 2o Hij die geen oudtra of voogd hebbeo gedurende de laatste aan het in da eerste zinsnede van dit artikel vermelde igdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblijf bield 3o Hg van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al IS zgn voogd geen ingezeten milt bg binnen bet Bgk verblyf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behooreiide lot eenen staat waar de Nederlander niet aan de verplichte krggldienti is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplicbtigbeid het beginsel van rederkeeriiibelri is aangenomen ART 18 De inschrijving geschiedt lo Van een ongehuwde iu de Gemeenie waar de vader of is deze overleden de moeder of IJJD beiden overleden de voogd woont 2a Van een gehuwde en van een weduwnaar in de demeente waar hg woont So Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door deten is achtergelaten of wiens voogd buiten t lands gevestigd is in de Gemeente waar hg oaot 4o Van den buiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van a landsdienst in een vreemd land woont in l e Gemeenie waar zgn vader of roogd het laatst in Nederlandi woond heeft ART 17 Voor de Militie wordt niet ingeschreven lo De in etn vreemd Kgk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is Ig Da in een vreemd Sgk verblijfbondende onderloote zoon van een vreemdeling al ia zgn voogd ingezeten So De zoon van den Nederlander die ter zake van s Rgki overzeescht bezittingen of koloniën woont ABT 18 Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verpbcht zich daartoe b j Burgemeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en Sisten Januari Bg ongesteldheid afwezigheid of onistenienit is zijn vader of is deze overleden zijne moeder of zijn beiden overleden zgn voogd tol het doen vso die aangifte verplicht De wgze waarop van het doen van de aangifte blijken moet wordt door Ons bepaald ABT 20 Hij die eerst na hel intreden van zgn 19e jaar doch voor hel volbrengen vaU zgn 20 ingezeten wordt is verplicht zwh zoodra dit plaats heeft ter ictcbrgving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der Gemeenie waar de inschrijving volgens art 16 moet geschieden DsBibg gelden de bepalingen der 2e en Sé iiosnede van art 18 Zgne inschrijving geschiedt iu bet register van het jaiir waarioo hg volgens tgneu leeftgd behoort Bwgtmeetter in H etkoaderi voornoemd roepen dientenge olse op de ingezetenen die hUD ISdO jaar hebben bereikt dat zijn zij die in het jaar 1868 zijn geboren en overeenkomstig bet vorenstaande in dete Gemeente tot aangifte verplicht zgn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan ie melden van des voormiddags 10 tol des namiddags 1 ure en zicb in de daarbg vcrinelde orde te doen inschrgven te welen zg wier geslachtsnaam begint met de Letter A B C D E F G H I J K L en M lusscben den 2 en 16 Januari 1887 en tij wier gesUcbtsuaam begint met de Letter N O P Q R 8 T U V W X T en Z tusschen den 16 en 31 Januari 1887 Voorts strelit töt informatie van de belanghebbenden dat het register vau iutchrgviug op den Sisten Januari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zij die aUdan terzuimd hebbeu de voorgeschreven aangifte te doec ingevolge art 183 der Wel vervallen lu eene boete vgu 25 lol 100 dat ieder die voor de Mifiiie moet worden ingeschreven ziob behoort Ie voorzien vau een extract uu het gebaorie rcgister hetwelk bg de aaugifle moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen dete Gemeenie zijn geboren op hunne aanvrage op het Bureau van dVn Bnrgerlgken Stand gratie zal Warden uitgereikt terwyi tg die elders gebaren zgn lich ter GemeeuleSecretane kunnen aanmelden len einde g enaerad exIraci vau hel Gemeentebestuur hunner gebaorleplaals te dueu aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hü by de inschrijving Wijk en Nommer zijner woning juist kan opgeven GOUDA den 24 December 1886 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER Burgerlijke Stand GEBOREN t tt Dm Coraelmi uden H G flooiogh SB M 8mith 24 Jiaqe Adrisas oaders I Kerrsbga C ScboonderK oerd OVKKI l DEN 22 IVe D tan Magen 12 m ONIIEKTRUUWD 24 Dee A P i Hwoboat 24 j sa M i E vtn keiterta la Hage 28 j IS de imf n j en M A Sinter 22 j E A Zwaaueveld 21 j sa A MaUasrt 22 j Het BUREAU van den Burgerlgken SUnd tal op 2 Kerstdag van des Toormiddags 11 tot des namiddags 1 aur GEOPKND zgn tot het doen van aangiften van Gebooirte en Orerlgden ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Meisje C M BREUKELClemkns Luüen a d Dedemevaart 20 Dec 1886 Voor de vele bewjjzen van deelneming ontvangen bg bet overlijden van onzen Vader betuigen wg onzen bartelgken daak A D VAN DE WEG N VAN DE WEG HOOGENOI Slolwtjhriluia 24 Dec 1886 ♦ Getrouwd JAN VISSER EN ELISABETH PIETERNELLA SCHOTEL die ook namens wederzgdsche familie hun hartelgken dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling bg hun hnwelgk ondervonden Gouda 22 December 1886 Die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan den boedel en nalatenschappen der Echtelieden WILLEM van DAM en MACHTELTJE de JONG gewoond hebbende aan dë Zuidkade te Waddinxveen en respect overleden den 26 Juni 1885 en den 16 December 1886 worden verzocht daarvan vóór of op Maandag 27 December a s opgave te doen ten kantore van M I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Gouda 23 December 1886 De ondergeteekende verklaart dat de beleedigeode woorden die zg heden morgen op de Markt aan ELIZABETH dk REUS Huisvrouw van J W Mabie heeft toegevoegd bezgden de waarheid en in drift gezegd zgn Vrouw VAN VELTHUIZEN Bodegraven Aan het Bureau van Politie te Reeuwijk is voor den rechthebbende terug te bekomen een in die Gemeente onbeheerd gevonden BAZEWiiVDHOND met bles op den kop Mei AN DANTZIG BOÏERMARKT 66 VRAAGT met 1 Februari een FLINKE loon 80 buiten verval Onnoodig zonder goede getuigen zich san ie melden Mevrouw BECKING VRAAGT direct een NET FATSOENLIJK Adres Gouwe 220 VISITEEAAETEIT best CARTON nette DRUK en spoedige leveriug VOORUANDES Een groote sorteering NIEUWJAARSKAARTEN de nieuwste soorten A KüK Cofflp Kleiweg E 92 15 pCt KORTING Daar de Buiteniandsche Fabrieken in het voorjaar ons land bezoeken om Commissies op te nemen en om Nieuwe Zaken op te geven worden alle Goederen van af heden tot ultimo Jannari opgeruimd met 15 pdt korting Een elk protiteere van deze buitengewone gelegenheid Achtend ü£d Dw Dien PIERRE GIJBELS Groote Markt 96 P S Zoolang de voorraad strekt een partgtje GOUD en ZILVER met 20 pCt korting UI aiwspiii jDpo i Oiijo uinis ia uo lasjfjjs s J8 B v japuo W Sdialekamp Jr Firma RAAIJMAAKERS Haven 17 Gouda Heeft gedurende de Kerstdagen voorhanden Verschillende BANKETKRANSEN MARSEPIN gevuld met Crème Goed gevulde KRANSEN met Amandelen en verschillende CONFITUREN Verder diverse Gebakjes en ander klein Gebak Galantine de Veau WOL EEGIME In het éénig Depot te Goufia der echte NORMAAL GOEDEREN handteekening Piof JAEGER zgn voor Heeren Dames en Kinderen verkrggbaar HEMDEN BORSTROKKEN PA NTALONS HAND80PPEN KOUSEN SOKKEN KNIEWARMERS CORSETTEN ROKKEN ONDERTAILLES SOUSBRAÖ TRICOT ec SATIJN aan het stuk en BREIWOL laagste prijzen D HOOGENBOOM Depóthonder bg wien gratig geill catalogaa verkrijgbaar zgn JACHTVESTEN A 7an OS Ai IQeiweg E 73a G een grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfnmerien om het grijze haar binnen enkele dagen te doen verdwijnen Maakt bet haar glansrijk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flacoa en X 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bij J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 GEVRAAGD tegen FEBRUARI eene DIEI STBODE kunnende koken alsmede eene TWEEDE MEID Brieven onder letter G bijdeuBoekh J W KNIPSCHEER Jr alhier In de Abshaubbin s of Antt Rbnmatische Watteo is het redmiddel voor rhumatische lijders gevonden Een ieder beproeve deze bereide watten met lichte of ernstige pgnen welke door koude zgn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitwerking ondervinden Elk pakje met gebruiksaanwgziug kost slechts 30 et waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pijn ontdoen Hoofddepöt te Delft bg A BHEETVELT Az en verder verkrggbaar bg T A G van Deth C fi Verheul Oadewater ej de Wed Bosinau Gouda W F J den U jl Schoonh A Prins Zevenhuiien M J Ooudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle S V d Kraata Bleiaivp A Bos Berkel J vni Dorp Zoeterraeer A Kauling Alphen B E C Sohlnttraau Bodegraven K Oosterling Haastrecht WH Wilhelmus Woerden ADVEKTE1 TIEI in alle Binnen en Buiteniandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda V i