Goudsche Courant, zondag 26 december 1886

Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLOTE fAKER C N 3488 Woensdag 29 DSecember 1886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Draisma van Valkenturg s LEVERTRAAN Aanbevolen door I rofessoren van alle Nederlandsche Hóogescholen Controle Dr E A van deh BÜRG Hoog leeraar te Leiden Te Oöuda nitslnitend verkrijgbaar bg den Heer J EL BOBBS Apotheker ls sib A m Admimstrltie Bureau van Europeosc a Loten IS aamlooze Vennootschap Goedgekeurd bU Koninklijk Besluit van 21 Februari 1886 Directeur M HENBIQÜES DE CASTRO Commütariêun Mr W P A HELLEGER8 Jhr E LOPES8UA8SO H MENUBS DA COSTA N y d WBRFF Mr L ZEGERS VEECKENS Notaris Mr A P VISSER fiovenstaand Bnrian heeft eene combinatie van Loten gevormd Serie A bestaande uit 16 Theissloten 16 Hongaarscbe loten 1870 17 Weener loten 1874 5 Oostenrijksche loten185S 4 Russische loten 1864 12 Stuhl Weissenburger Spoorwegloten waarvan Certificatenvan af 10 en hooger verkrijgbaar zijn Jaarlgks hebben zeventien trekkingen overbovenstaande loten plaats De Certificaten deelen in alie trekkingen tot het einde toe deseries en nummers staan op de Certificaten vermeld De Certificaathouders zfln gezamenl k eigenaar van deze Sm welke zg koopen voor den kos tenden prjjs Certificaten worden door de Agenten en door het Hoofdkantoor 228 Nieuwendijk te Amsterdam verkocht alwaar tevens op aanvrage Prospectussen en inlichtingen te verkrijgen zpn In Januari trekken Weener loten 1874 Theissloten 1880 Stu l Weissenburger Spoorwegloten Russische loten 1861 Oostenrijksohe loten 1858 DE DIRECTIS f Vertegenwoordigers gevraagd op plaatsen waar nog geen zijn SUitwijk bö JAN DB GRAAF Bodegraven f F ABAK Boskoop C VERKADB Mebruggen Wed W VERWOERD Haastrecht J D dïn HARTOG Bazernpoude J GAARKEUKEN Moordrecht J VERBÜR6 mmi TE som Aflossing der Aandeelen Het BESTUUR der HÜLPBANK maakt bekend dat met machtiging van bet Departement 6ottda der Maatschappfl tot Nüt vin t Aloehbbn alte Aandeelen op 31 DECEMBER a s znllen worden afgelost Zg kunnen tusschen 27 en 31 December a s tsn kantore tan den Penningmeester der Bank den fleer A A KOCK Molenwerf alhier a pari worden ingewisseld tegen overgifte der bewgzen met coupons en talon uitgezonderd coupon No 4 op vertoon waarvan de rente over 1836 wordt uitbetaald na goedkeuring der rekening over dat jaar door het voornoemde Departement Het Qestnur voornoemd J PORTÜIJN DROOGLEEVBR i Voorzitter D RUIJTER Secretaris Universeel ZUIVERINGSZOUT Het echte algemeen gunstig bekende UNlVERSEEL ZUIVERINGSZOÜT een zeker middel tegen Maagkwalen Zuur Braking Hartwater enz is thans echt verkrggbaar in Y pakjes ii 15 Cent V pakjes a 27 Cent en heele pakjes a 50 Cent te Gouda hg J H Boers Apolh te Alphen aid B bfl L Varosfiean Zoon te Oudewater bj T Jonker Idenburg te Schoonhoven bij Wed Wolff Zoon T H Hehewerth en 6 Santman te Boskoop bjj J van Bergen Chemische falyriele Zevenaar Oudewater bjj J van LIEFLAND Ouderkerk Q m JONG GzN Schoonhoven F H HEHEWERÏH Waddinxveen C van EEüWEN Woerden J M HENDRIKX Zevenhuizen H L BOS Zittammerdam M de GRAUW il Louis P WELTEB Cloffeur WESTHAVEN B 193 Eenig Depot van bei bflgenaamd Loüis P WELTERS BLOEUEJUQEBST WOLRËGIMË NormaalhemdeQ Onderbroeken Borstrokken ens voor Heeren Dame i en Kinderen uitsluiteiAIVervaardigd in da gerenommeerde door Dr 6 JAEGER eenig gecoucessioneerde Fabriek van EEUaER SöHITE te Stüttgfart tot laagste p r ij z e n Depot van Dr JAEGER S Orig Normaal Wolartikelen K F ÖEUSCHLE Kalverstraat 157 Amsterdam D HOO ENEOOM Specialiteit in FÈiiNSOEiCOIISETTEN GENAAKT DAMES eg KIlEB OSDËIKiOED Eénig Depot Prof JAEGER Citroen PU C l 30p flesch Siroop PUNCH 1 20p flesch Arac PÜNCB l p flescli COG AC7l 25 p Flesch COGIVAC MtfiM p Fl Cognac rieox fine duunpagge f 2 p Fl bij J F Herman Zn Tiendeweg SEOOTE IT7EfiS0OF tot en met 31 DECEMBER van alle voorradige tegen veel verminderde prgzen bg Louis P WELTER Westhaven B 193 Opegbuv Vrijwilge Verkoepg van een nieaw nog niet gel raikt PAVEJOEirSCHIP root 36 ton met zwaarden en rol liggende in de Tnrfsingelgracbt bg de Hooikade te Gouda op DINSDAG den 4 JANUARI 1887 des morgens te II uren in het Koffiehnisvan de Wed D HUURMAN aan het Veerital ts houda Inmiddels uit de hand te koop Nadere inlichtingen geeft Deurwaarder B a VAN Dl WEBVE te Gouda uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAM TUIJLL Amsterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slgmvliesen per doos 40 ct Dit merk alleen te Gouda verkrqgbaar bg J J van der 8ANDË Banketbakker Markt Genezing van Heeseblicld door middel van de zoo gunstig bekende fiijnlandsobe Druiven Borstbouig van W fl ZICKENHEIMER te Mainz Ngmegen WelEdele Herr Ik moet U bg dezen mgn barteljjken dank betuigen voor nw uitstekend geneesmiddel Slechts eene Flesch Borstbonig gebruikte ik en ben daardoor van eene langdurige heeschheid genezen Met dankbaarheid verblgf ik UEd Dienaar J HEN DRIES Rijnlandsohe Druivon Borsthonig alleen echt verkrijgbaar in flesschen ii fl 2 a fl 1 en 65 Cent voorzien van capsule met nevenstaand fabriekstempel Te Gouda bjj F H A Wolft Boskoop bg J van Bergen Haastrecht bij J D den Hertog Oudewater bjj F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwijk bü C G V d Berg I II i iiil lil 1 1 m Saeiperadruk ran A Beinkma te Gouda Het Nummer der GOUDSCHE COÜ RANT van ZONDAG 2 JANUARI m 1887 zal niet des Zaterdagsavonds maar Zaterdagmorgen worden uitgegeven Hierdoor wordt ieder op gemakkelüke w ze in de gelegenbeid gesteld Begunstigers Vrienden en Bakenden zijn Nieuwjaarsgroet te l reneen Advertentiën voor dat nr worden aangenomen tot Vrijdagavond 7 uur WÊÊ I t i 1 Januai i U E begint een nieuw Kwartaal van de GOUDSCHE COURANT zij die zich abonneeren ontvangen de verschijnende Nommers tot dien datum GRATIS rEN K 28 1 BINNENLAND GOUDA 28 IWember IS88 In de hedenmiddag i rhoadeD erftaderinK vaa den gemeeoteraid die door 16 leden werd bggewoond afweiig aa de heer Prinoe raa aan de orde de benoemiog van twee Leden in de Commiieie van beheer der Siedeiyke Gaafabrick Vooreitler daarvan ia naar men eet in gevolge de bepalingen der Qeme ntemt ea der Leden vro het Dagcl fcaeh fiMtnar dat laler door B en W tal orden aangeireten Voor 2 Leden dier Commiiaie hadden de f olgende itemningen plaata Da etemming voor de beid Leden mocat afiooderlijk geaehirden SnHKIMO VOOB BR IKNX LiD Ie lemming Pr H liaaet de Schepper 7 at O A Uodijk 7 et 0 C H Priaa en J Poat vuf der Barg ieder 1 at 2e stemming Dr H IJiael de Sohepper 8 al O A Oudqk 7 ea J Poat van der Burg l ai Ueratemaing De hh IJtael de Sohepper en Oidqk moealen lioh bij den atemming van mede temmen oDthoadeo Dr H liaael de Sohepper en 6 A Ondijk leder 7 al Derhalve moeat ingevolge de bepaling der Wel het lol bealiaaen Dil bealiala ten gunite van Dr H IJaael de Sohepper Stzmmino voob het amdsb Lid Ie elemming 6 A Oodijk 8 J Poat van der Burg 6 at C C H Prinoe en U O Uaef hamer ieder 1 alem 2e atemming O A Ondijk 8 at J Po t van der Bnrg 7 tl en O C U Prinoe 1 at Hentemmiug De hh Oadyk en Poat van der Bnrg moeaten lioh bg dete atemming van mede temmen oothonden Uitgebraoht IE atemaen altoo 6én mmr dan het aantal leden dat aan de atemming mocht deelnemen Altoo lemming vernietigd Nienwe Herttemming O A Oudgk 8 at J Poat van der Bnrg 6 stemmen Derhalfe waa de beer O A Ondgk gekoien Tol Leden der Comminie tijn dna benoemd de bh Dr U UssxL Dl SoHtPPiB en O A Ocduk die verklaarden de benoeming aan Ie nemen Voorta raa aan de orde de benoeming van en derden ooderwgier aan de Stada Mutieksohool Daartoe werd benoemd de beer Paul Prill te Rotterdam met U alemmen Voor den tjjd vao Wn jaar met het oog op het door den heer Dr F H O van Iteraon ingediende fooratel lot reorganiaatie van de geueeaknndige armen ertorgiug geichiedden dete benoemingen leoht voor too korten Igd werden herbenoemd lol i Stadigeneeiheer de hh Jhr M C F J de Botte en Dt J M iroon Sladi vroedmeeiter de heer Dr F A 0 van Ilerson WR Heelmeealer der Oadhniien de heer H Sprngt VoorU werden benoemd lOt Leden der Openbare Getondbeidicommiwie de bh Dr W F Baabe en A OeiWi Curator van het Progymnaaiun de heer Itr J U van Hierop Lid van de Oommiasie orsr het Midd Onderwg de beer Dr U Unel de Sohepper Lid van de Commiaaie vti Toetioht over het Lager Ooderwqa de heer Dr J S G Gleuna Lid van de Commiaaie van Toezicht over de Maiiekaohool de heer H J Beiiekamp Ijberyemeealer de beer Dr F H O van Iteraon Lid van de Commiaaie van Toetioht o er bel Mnteam van Oudheden de heer C J C Prince Lid van bet Bargerlgk Armhealsnr de heer Dr A Komeijn Begent van de bride gaalbniiea de heer C C Knaap Regenlea van de beide gaathniten Herrosw Haverkamp Bcgemann gcb Caldanieger Begent van het Weet en Aalmoetenierahnis da beer J A Bietenaar Begentea van het Weea en AelmoeaeoierahniaHevr van Zeglen geb Sebeak Begent van het Bestedelinf nhuia de heer A H van Dillen Begentea van het Bealadelinphaia Herrouw Lunenburg geb Oabrjr Bg den Baad kwamen de volgende ukken in 1 Seo Tooralel tot vutatclling van een oienwregleaaeut op de Sladamntiekaahool Ter viaie 2 E n adrea van Uej A Pola geb Loep aladavroedvroaw in de 8e wgk veriockeode ƒ 150 verhooging van besoldtgiog vow onvoldoende hulp inda 4e wgk In haodea van B en W f gi bericht en raad De raad verleende een Jaarlgkaeh pensioen vaa 80 aan J vao Leunen dienatbode aan Ie openb bewaaraobool Donderdag Januari k heeft de 4e Ahonne menlstooneelvooratelling plaats in Ona Genoegen De vereenigde Botlerdamaohe toooeeliateo onder di reelie der hh Le Graa en Haapela voeren dan op Chamillac eomédie in B bedr lan Oclaie Feuillel Daarin treden op de beide beeran HaapeU Le Graa Tarland Poolman Hanri de Vriea benevent de damea Burlage Ooelingh Vorderman Marie Vink PoolmanHngiera en Benkera De heer J Dirka hoofdingenienr van den walerataat en oud lid van de Tweede Kamer voor bet hoofdkieadiatriot Amsterdam ia oa eene langdurige ciekle te Sohrveningen overleden Ouder onte wlterbouwknndigan nam de heer Dirka eene eente plaata in Zgne groote keonii werd niet alleen hier te lande maar ook in het buitenland teer gewaardeerd looala o a gebleken ia uit de opdracht die hg ontving om De Leaaepi bg te slaan in het ontwerpen van plannen voor da doorgraving van de laadengle van Panama Zgn belangrijkate arbeid op bet gebied der waterbonwkunde ia de aanleg van het Noordieekanaal Ook ala lid der Tweede Kamer had de heer Dirka groote verdienaten Zyn bealuit in hel vorige jaar om wegene den elechlen toettand igner geiondheid nil de parlementaire loopbaan terug te treden werd algemeen betreurd De verhooren voor de commisaie van enquête uil de Tweede Kamer naar arbeidatoeaianden tullen den 4dan Januari aanvangen en wel in dagen avondtittingen Uit Cooktown Queensland wnrdt gemeld dal de geheele bemanning van de Bngelsohe brik Smilj door inboorlingen van he tot de Loniaiaden behoorende Johanneaeiland ia vermoord Het aohip lelf werd door hen na geplunderd te tgn in brand geitoken loodal het op 19 vadem tonk Hel doel waarmede de IBmUj lioh in dete wateren be ond wai de parelviatcherg en de kapitein had de ouvoortiohtigheid gehad teven inboorlingen in dieoat te nemen om bg dit bedrgf behulptaam te tgn Op genoemden datum waa de geheele equipage in de aloep met de parelriatoherg beiig ea waa de kok alleen aan boord achtergelaten met drie ioboorlingen die roorgaren liek te zgn De vier overige inboorlingen die met de aloep meegegaan waren witten dete te doen kantelen toodat al hun makkere in tee vielen behalve een diro zij echler met een sink hont dood sloegeu Daarop begaven tg tich glinga naar de Emily haalden vandaar een geweer en echoten de aobepeliniren dood die tich nog met iwemmen poogden le redden De kok had inmiddelt ouder de banden der zoogenaamde tiekeo reedt tgn dood gevonden Engeliche oorlogachepen tgn naar de plaata der gruweldaad vertrokken Een mnrhteldig Imdje I In Pertië geeft iedereen toe dat de Schah met de beste bedoelingen betield is dat hij gaarne tgn land weder wenschie te hentellen en tgn ouden glans terug te ge eo maar eventeer aleml ieder toe dat nergens de daad zoover van den wil af is ea dat wellicht nooit 0k heervcher slechter onderslennd werd En zoo cbijnt de Schah onimoedigd de leiding der ataaiaaangelegenbeden geheel opgegeven te hebben laat bg de muren tgner residentie acheuren en in de grachten aiorlen Ja hij belaa tgne ministers niet ééns meer Een reiiiger in Teheran waa er by tegenwoordig dat de minister van scfaoooe kunsten tich in een bijgebouw van bet paleis van den vorst nestelden er niet weer uit wilde toidal bg zijn salaria ton hebben gekregen De Sehah die dil niet onaardig vond liet den atgfhoofdigen vizier goed la elen en te drinken geven en vroeg hem ala hi hem ontmoette of hem de vorttelijken keuken goe beviel De vitier verklaarde dat se teer naar ega genoegen was en twoer zijoe dagen in de cabgbeid van Zgoe Majesteit te tullen eindigen Zgne Majeateil laohir dankte hem en ging verder Allea is daarmee in overeenstemming de aoldg der troepen ia eene bron van winal voor de auperinoren die drie kwart der aoldalen verlof geven en de soldg opsteken De mindere officieren staan den aoldatru toe een handwerk uit te oefenen onder voorwaarde de ooivangaten met hen te deelen Menig krggaman die s avonds wacht houdt aan de poorten van het paleis opt a mol gena met lectuur te koop of veratelt pantoffels in de schaduw eener moskee De cavaleriateu verhuren hunne paarden aan da reitigert die uitstapjee willen maken en de realingen hebben wel dikke muren maar voor een goed drinkgeld openen tich de poorten Er tgn ongeveer 120 minislera chefs de bureau en divisiegeneraala met een ootelbaar dirostpersoneel Niettemin zgn de bureaux minstens om de twee dagen en het spreekt van telf ook op feeatdagen gealoten Hel eenigc waaraan in t schoooe Iran ernalig de hand wordt gehouden is de politie welker directeur een Italiaan vroeger fotograaf waa Een aantal agenten brengen de schuldigen tot hem Geven tg geld too worden tg onmiddellgk in vrgheid gesteld zgn zg echter weerspannig dan krijgen tg toolang stokslagen totdat tg tot betaling overgaan In die gevallen waarin de ribben le hard tgn neemt de directeur der politie tgu toevlucht tot pgniging welke voor een zeer vindingrgk vernuft pleit Zoo werd een rgken Pers die een geldstraf niet betalen wilde en de onttettende slagen atandvastig verdroeg bel hoofd glad geachoren eu nadat hem de handen waren vastgebonden eene muls rol kleine krabben en spinnen opgetet Een half uur later bad de arme kerel om genade en overhandigde de verlangde aam De uitkomst der opgravingen in Ostia wekt gelgk men uit verschillende gelgktgdigverschgnende ifce len van lijdschriften bespeuren kan de lereodi te belangstelling Die opgrariogen zgn vooral daarom van zoo hoog gewicht omdat Ostia niet doOr geweld verwoest maar na langen bloei allengskens vervallen en verlaten is Beeds vroeger h eft men ten einde oudheden in handen le krggeoh TM tÜA