Goudsche Courant, woensdag 29 december 1886

1886 N 3489 VrUdag 31 December aOUDSCHE COURANT iSieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Bg akte den 27 DecemW 1886 ten orerstaan van den Notaria 6 C FORTDIJNDROOOLEEVËR te Gouda rerleden is doorde ondergeteekenden KRIJN JONKBB Koopman en Fabrikant en ADRIAN IJS JONKER Krfjnssoon thaaa zonder beroep beiden wonende te Gouda eene VennootBchap aangegaan onder de Firma E JONKERen ZONEN betrekkelijk bet fabriceeren vanPotten Pannen en aanverwante artikelen enden handel daarin en hetgeen verder met gemeenschappelyk overleg zal worden goedgeTonden Welke Vennootschap lal ingaan den 1 Janaari 1887 en is aangegaan voor eenenonbepaalden tgd Zullende de Vennooten hetrecht hebben die met het einde van ieder jaarte doen eindigen mits elkander zes maandente voren waarschuwende De Vennooten zijnbeiden tot de teekening der firma in zakehnnnen handel betreffende gerechtigd dochznllen voor de Vennootschap geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogenverbinden tot welke handelingen de bizonderehandteekening van de beide Vennooten wordtvereischt 1 K JONKER A JONKER Kz MADERA van af ƒ 1 ver FLESOH voor qualiteit wordt ingestaan bg J F HERMAN ZOON TENTOONSTELLING van VOEDISGSIIDDELEN Amsterdam 1887 Inlichtingen zijn te bekomen bg den ondergeieekende Secretaris van het Departement Gouda der Ned Mg t B v Ngverheid H ENNO VAN GELDER Te KOOP EEN Kruidenierszaak op goeden stahd desverkiezende met het hnis welk een goed bestaan oplevert Franco brieven motto KsuiDEKiEBszA tK san het Bnreaa dezer Coarant EEN FATSOENLIJK gevraagd bg PIERRE GIJBELS Markt In een bnrgergezia wordt tegen 1 FEBRUARI gevraagd een iïnke DIENSTBODE P G Adres onder Letter K P aan de Boekhandelaren A KOK en COMP Kleiweg alhier Mejuffrouw ARENDS Flaw Singel vraagt ten spoedigste een fatsoenlgk Mevrouw dk KONING MDNTING van Oobdt verlangt eene zeer nette If Zich te vervoegen tnsschen 9 en 12 ure desmorgens PEPERSTRAAT 246 Te tuur gevraagd eene HOFSTEDE met WEI en HOOILAND TOOT minstens 15 Koeien voor een of meer iaren Auivrager is bemiddeld en maakt den toogsten Jrgs voor het Zuivel Inlichtin eil te bekomen met franco brieven onder letten B A T bg de Boekhandelaars J TA BENTUM ZOON te Gouda STEENEOLEN EEFOT KHIJ SPOOR PRIJZEN der STEENKOLEN Contant tonder korting Per Hectoliter vrg aan huis Gewone Grove Kachel en Machinekolen prima kwaliteit 0 60 Zeer Grove Kachel en Machinekolen prima kwaliteit 0 65 Stukjes Steenkolen Noodjeskolen 0 80 Smeekolen prima kwaliteit 0 60 Idem Idem gezeefd 6 65 Haard of Stnkkolen 1 Idem Idem per 10 HL 9 Idem Idenï groote stukken per 1000 K G 11 Geklopte DuitscheGascokes per HL 0 50 Idem Idem 20 HL 9 BRUINKGLENBRigUETTm Per 100 stuks ƒ 0 60 per 1000 stuks f5A0 per 2000 stuks of meer 5 per duizend Deze alom gedurende ruim twintig jaar gunstig bekende Steenkolen worden ducelgksch versch van de mgnen ontvangen branden schoon weg en geven zeer weinig walm 8 D BOOiY Stationchef der Ned Rhgnspoorweg Mi PORT a PORT van af 1 30 per FLESOH voor qualiteit wordt ingestaan bg J F HERMAN Z00 UIKËCHTSCHE ÏÏYPOTHEEK BAITK De DIRECTIE der ütrechtsche HypotheekBank bericht dat de COÜPOl der 4 ofl 4V f s Pandbrieven vervallende 1 JANUARI 1887 beUuMaar gesteld zgn te C trfcM ten kantore der Bank Kromme Nieawe Gracht G 8 7a en bg de Agenten der Bank de Qeeren HARTSINCK Co Anuterdam FRED BASTIAANS Co M J OGIER Co Gouda De Directie voornoemd L van Lier H J M vaD Asch van wyck Mevrouw van RESTEREN WACHTELSTRAAT veriangt met 1 FEBRUARI een flinke DIENSTBODE ooüBSGiE ms Aanbiedingen ingewacht van fijnste soorten MEI en ZOMER KAAS bg groote pariigen te leveren comptant einde Januari tot Februari 1887 Alleen lage prgzen en de fijnste soorten komen in aanmerking Franco Amtterdam en Rotterdam te leveren Franco brieven onder motto cKaas Bureau der Goudiche Courant uit de Blikken Trommel van Wedw J RAVE te Zwolle is een losmakend en verzachtend middel dat onmiddellijk de prikkeling in de keel waardoor de A e t ontstaat wegneemt Per doos 25 cent Depot te Gouda J O ZELDENRUK en J H BOERS STEEN KOLEIV Voortdurend verkrggbaar puike grov Ruhr ESachelkolen 57Vi et per Heet met 2 of meer Heet geIgk genomen contant vrg aan hnis Bestellingen worden aangenomen bg J L TAMINEAÜ Korte Tiendeweg Wed P HAZE BROEK Raam 222 A DERCKSEN Korte Groenendal 199 P C VERMEULEN Doelensteeg 229 H M DERCKSEN Westhaven 158 A VINGERLING Kamemelksloot 48 $ Volgens oud gebmik met de OUDEJAARSAVOND Versche WAFELS bij J C SIBBE8 Gouwe C 80 Bestellingen aan huis worden spoedig ingewacht Een PLATTE PIAÏÏO TE KOOP GEVRAAGD Adres motto Piano Bnreau dezer Courant JACHTVESTEH A van OS Az Kleiweg E 73 a ET s lese Voorloopige prij en der BLIKGROENTEN elk BLIK bevat 1 Kilo inhoud DOPERWTEN 0 50 8NIJBOONTJE8 0 50 PRINSE88EB0ONTJE8 O SO P08TELIJN 0 50 ANDIJVI 0 50 en verders alle SOORTEN Commissiën van 10 Gulden 5 pCt korting 1 GERR1TSE Korte Groenendaal Oilnigei IMDABMSM to blamHIill CHATEAU LCTSACh G GEWAS 187 f 40 per ANKER 1 pw Fi ce Deze Wgn is door hun qualiteit l lY en ouderdom zeer aan t nevelen 4 jj voor versterking bg H J F Herman Zn P TIË1 DËWEG Qeen grïjs Haar meer JOe nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnoi enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent fat flacoa en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HÜINOK F Hz 122 Hoogstraat 123 ADVEBTE TIE M in alle Binnen en Buitenlanduche Couranten worden dedelgk opi ezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda finelpersdruk van A Brink uan te Gouda Het Nummer dor OOUDSCHB COURANT van ZONDAG 2 JANDARI 1887 zal niet des Zaterdag avonds maar Zaterdasmorgea worden uitgegeven Hierdoor wordt ieder op gemakkelijke wUze iu de gelegenheid festeld Begunstigers Vrienden en Beenden zijn NieuwJ aarsgroet te brengen Advertentiën voor dat nr worden aangenomen tot Vrijdagavond 7 uur BINNENLAND GOUDA SO Deoember H8S In 1886 werd in le Nuttrpaarbank inKrIegrt S3882 10 CD door hiisr leruicbetulrt S68SI0 46 De Hiilpiw ik entieku 71 voartchotlea lot een iCeumriilljlc bedrag vin 11180 Dmadax irerd is bel Gebonw voor Knutlan en Wetenaohnppen te Gmruhag de wintertcntoon UellinK geopend Van biadpltaien bloeiende planten en bloemwerken uiigeMihre en door de afd aQra venhaiie en omatreken der Ned Muiachapplj voor Tuiubon en Planikande Daartp outf ing onse aladgenoot de beer H W Ollo de olgeiide bekroningen 1 bronien meflaille voor 12 palmen baadelaplnoten in de aeeate Tertoheideobeden 1 broncen me MHf voor S cjreaa revolat 1 lilieren medailla voor 12 agate eu ynoea 1 tilTeren medaille voor de frsaiaie en groottte orebidat 1 broaien medaille oor een grafkrana en 1 tilveren medaille voor de iaieodiog an een lamia villoia ter opluiilering der lentooMielliog De 2e Init J H Van der Hegge Zgnen albier lal van 16 Jan 28 Vebr a a den vspencuraaa bg a Bjjka geweerwinkel Ie DeKt bywoneu Door den Hoogen Baad is lerworpen bat oaaaatieSieroep tan dea Ptocnrenr Generaal bg het Gerechtahof Ie a Gravcnbnge tegen een arrest aaibg de DireoiearGencraal der Maatacbappg lot Bxploilatie van Staait Spoorwegen is ontslagen lan alle reoblsverrolgiiig ler cake an bel ala bestuurder tan een apooiwcgilteiisi niet forgeu dal aar de spuor egeo yn aangeirgd door of langs bosob veen of beidegronden of gronden met andere lioht brandbare gewassen begroeid bet terrein fan den S aor eg door bel grarea van ilooten bet omspiilen of bel bedekken met onbrandbare aloSen tan eea doorgaande irook grunda of door reuig ander raidüel rordl afgetohtiden alilns dat bjj hel ontstaan van brand op bet terrein van den spoorweg de brand liob niet op de aaogrenMnde eigendommen ailbreid De Kaad deed ook uitspraak in de taak lan den Froo Orn bg bel Gereohtshof te Amsterdam en den Minisisr tan Finaooiën tegen een arrest ran dat Gereebishof waarbg met berestiging tan een vonnia der Brobtbank ie Ütrroht een fabrikant tan chooolade n sttlkerwerkeo aldaar is ontslagen ran alle recbtavertolging ter take van de bekende fraudulesse haadelisgen aanit aode eeniga kisten toele chocolade De Baad heeft toowel bet vonnis ler Uirroblsohe Beohtbank als hel arrest tan hei Hof grdeeltelgk teroieligd dea grreqnireerde aohnldig terklaard aan bet voor de restitutie tan aocgns te hoog opgeten tan het suikergehalte en tan bel gewicht der chocolade en hem teroordeeld tot Iwee geldboeten eeu tan 1018 48 en eene tan 26 In de Utreohtsohe afderling tan de Vereebigiug tot betordaring tan Fnbrieks eu Handwerksngrrrheid in XederUcd werd den 18n October jl besproken de weiieohrlijkhei l tan tereenigingeo tot den bouw tao arbeiderswoningen tan welke de eigendom na een bepaalden lyd door de leden hnur t dera doob bj bon orerlgdea fiSór dien lijd onmidddigk door bnu weduwen off kinderen terkregeii wordt Naar aanleiding daarvM beeft het Bestaor der afdeeting doen drukken bet rapport dal nopens deie aangelegenheid door en commissie nil het Besinur de heeren Schaap en Bi yen was opgemaakt en sedert werd aaiq eruld nadat zg zich opnieuw in belrekking bad gtaleld met dr Beslnr u tan eenige elders geteatigde verernigingen welke ten doel hebben den werkman in smal te stellen een eigen woning Ie terkrggeu Het Bestuur verklaart eenparig cieh met den inbood tan het rapport Ie kunarn tereeuigen Heitieit ticb dan ook dat dr ledks der afdeeting de wenachelgkhrid van rereenigingen op den door de commissie beoogden toet in algemeenen tin tullenerkennen OmsiaHdigheden tan vAiehilleoden aard kunnen naluurlgk toor de opridhiing tan tnike vereeiiiginxen en toor baar bloei kier gunstig Aikt ongunstig tgn Ue geldelijke laat echter dien de werkman Irgeuotrr een teer groot oordeel er voor touhebbeo op tieh te uemen ia geeustins r óó overwegend dal het Bestuur er eb in het minst door gcMshokt getoelt in tgn overiitguig dot bonderden werklieden in den lande liefa bed dien last kunnenen ook gaarne tullen willen getroosten om datvoordeel ie terwerten In een Dinsdag te houden afdeelingevergadering ton dit onderwerp nader besproken worden Aan het alol van kaar rapport tiett de Utrechtaebe eommistie detc vragen Wanneer oöperatiete boawteAenigingen alsdoor ons bedoeld weldadig ei tprheff od werkenop den ledeiyken ca tt elökM toestand tan den werkman wanneer fg warkelp ëénT msA 0miMeli uitoefenen op den getondheidttoestand der deelnemen CD f wanneer tg inderdaad uitnemende middelen tgn ter voorkoming tan pauperisme ligt hel dan niet op den eg van Staat en gemeenten om de oprichting van lulke tereeuigiugen kraebtig ia de hand te werkeo f Van den Slaat bt door de orerdrachlskosten minder beiwarend Ie maken en trgdom an grondlasten te terleenen eteoale tolkt kracblena de vet tan 26 llei 1870 gedeelielgk bg den landbouw geaehiedt Vb iit gemeenttn die ticb daartan tot di er onthielden o a door de rioleering de beatranng en atraatterliohtiog op ticb la neneo f Op de kerraisarn waa dit jaar een dajne te zien tonder onderlgf Thaua gaf tg te Amiierdam bare toorstelliiigen Zondag wilde Ha uit het publiek toch wel eens goed tien of aan de bedoelde dame Siella geheelen inderdaad hal onderlgf ontbrak maar het ondertqeken in hare onmiddellijke nabgheid toa bem leker niet tergond worden Hg ond er iels anders op Terwgl allen ruaiig bijeentaten en Siella tieh tonder onderlgf nataarlgk voor aller oog tertoonde werd luidkeels geroepen Brand I Brand I Men bad toen eens moeten tien hoe de dame touder onderlgf over bet tooneel tloog naar eea ander terlrek I Te Detenter wordt reu werkman au eau fabriek tader tan drie kinderen wegene liekte terpleegd in bel riekenhuit De buren brachten uit dal de moeder bijna geen toedeel aan baar kinderen teritrekle dat tg bgna naakt liepen en ren legeraiede hadden niet geschikt toor menaobelgke wetens Hen ging aan het ondertoeken eu de uitslag was dat hetgeen de buren vertelden niet overdreten werd betonden De trouw bad een tiekenfondt erbonden aan de fabriek waaraan hafir man werkt 3 en tan het tiekenfondt tan t Nut f 2 per week beneteiis nog eenige terdiensien an een der kindereu dat aan een hultenfabriek werkte Al dat geld terkwisile tg aan jeiieter Een paar ingeretenen trokken tieh de taak aan tg vroegen den tader toestemming om toor tgn kinderen tooiloopig te lorüen die hg gaaine gaf Twee kinderen een ian i5 jaren wilde de moeder niet vertalen werden cu tgdelgk uitbesteed en men legtle beslag op de geldeitdie de trouw uiv b ide foudaen kreeg Ubl Voor de Arrond Becbtbank te St Petersburg ia dete maand de behandeling begonnen tan de taak betrekkelijk de ontvreemding tan een depdl van 222 500 roebels bg de Bussisohe Bank Dete aom at in 1883 gedeponeerd door een kolonel Bolo nine en de torn waa in I aari 1886 door tekereo Nikitiue teruggehaald die daarbg overlegde da door de Bank afgegeten quitautie afschrift au een notarieele procnrttie en een pulitie certificaat Al die stukken werden beweten talsch te tgn Omsireeka dectetfden tgd kreeg men argwaan tegen tekeren ambtenaar ao de Bank Kaldiscb die in nauwe betrekking bleek te ataan met den eigenaar van eea wisselkantoor Setlloff die met bem eenmaal be prjefd had het tegel van den nolaria teJoen gra eeren Voorts bleek üt het gerechtelgk opdertoek dat tekere Schlabctsky die met Kildiaoh samenwoonde aan tgn moeder te Biga een ertegeld ptkkel ia bewaring had gegeien dat peraooolgke etukkeo heette te be atten maar waarin werkelgk voor 70000 r waarde was gesloten terwgl de wisacl kantoorhouder wiens zaken tot daa er vrg tiroht gingen bg de Bnik eea som vao 20000 roebelt had gedeponeerd op naam tgner verloofde De ver alsehing tan de ainkken en het afbale van het geld waren opgedragen aan tekeren Kark die den eigen dag de waarden wisselde aan tgn beide medeplichtigen bet overeengekomeu aandeel silkeerde en tich vertotgeot naar Moakoa daarna naat Weeuen begaf waar hg in hrchienia werd genomen ouder den naam van Dmilrieff E OdIsch en Sobla taky antee tegelgkcnöd ia SMiatrIand aangehouden en aan de Bnasisehe aaloritriteo ovcr geleverd Stetloff stierf in de getangenia en daarna vond men bg tgn rouw te Uoskon een reistak die een betangrgke som aan tilter en effecten bevatte De trouw terklaarde nielt anders te welen dao dal baar man baar gebeime tiukken ter bewaring bad gegeten met aanbeteling om er goed oor Ie prgen Zg was later naar Sl Peteraburg teilrokken na een cassette en den reistak die de waarden inhielden te hebben loetertrouwd aan de trovw dea huites waar tg inwoonde De besch Schlabotaky ontkent elke deelneming aan de onltreemding Kark beaft bekend de 222600 r te hebben outtreemd maar bg tertekert dat iet plan buiten tgn weten was gesmeed door Kildisch eu Stetloff Daartegen beeft Kildisoh allet bekend In Noorwegen is aan bet leger een aobaataenrgderskorpt toegetoegd dal etenala de Duilsche ulanen en de Russische kotakken bepaaldelijk tot uiitoering tan snelle bewegingen gebrwkt wordt Het teil in tredctgd 500 in oorlogslgd 800 man Dit korps is door middel tan schaatsen die intooderbeid oor de gspaden op de bergen ingericht tgn in staat bg kleine afderliogen plotaeling te oorsehgii te komen en eten snel weder Ie terdwgnen Bg oorlog waartoor het too gelukkig gelegene land echter weinig geraar loopt tou dit korpa teker uilaiekeode diensten kannen bewijten Van de vlugheid deter rgdert levert het heldentluk van een koerier die an Körara naar Drontheim reed een bewgs Hg legde een wei tan 26 Duilsche mglen in 18 i uur af wat niemand dia niet tot hel korps behoort hem betwaartgk tou nadoen Men bedenke slechts dat een paard in draf gemiddeld 2 2 Meter in de seconde aftegl terwgl dete rgder 3 Meier in elke aeconde ourigleed alsook dat men een paard geen aohitien uren aaneen kau laten dra en tonder het tolkomeo Ie laten bederven Aan een partioutier achrgven van een in Padang gevestigd planter ontleenen wg de natolgende bgtonderbeden twtreffende Ue twisten tvetke aldaar opnieuw tusvcheu de Mateiers en de Hajab Bnllaks tgn uitgebroken en mei wetke oneenighedeo de reia tan den Resident in terband stond In de laaljite dagen van October ersobenen onverhoeds de Rfijahs weder in bet door de Mateiers bc