Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1886

ADV£RTENTI£N W SCHALEEAMP Jr woonde gebied en besetien de kampong Dolok Marawao in Boten Padang Aan het berel om dekanpong te Tcrlaten gaten ig geeu gehoor DaeoDlrolenr begaf er lioh lelf keen dooh agngeiienda onderhandelingen aldaar niet wilden tlotlen atelde hg de Battaka nor naar de hoofdplaaU Tebiug Xinggi te komrn om daar de besprekingen toon telettei H j eniobte aehier niet den geheeleo troep maar aleohig 20 man te woord te itaan Aan deae afspraak stoorden tich de Rajaht etenwcl niet eerst kwamen 80 man loen 70 man en ten laatste nog 18 man byna allen met geweren gewapend De laatste depatatie liet de coniroleor getaugennemen Toen de oierlgen tulks ternamen vcrirokkeu tg tan Tingi naar Boelian Ookbier gewerd hun wederom een aanmaaiiig van den oontrolfur om de wapens neer ie leggen waarop geen antwoord werd gegeten toodat de coulroleur lelf naar Boelian trok eu aldaar den iiantoerder tan de bende getaiigen nam Bg diegelegenheid was het b g ua tot een gevecht gekomen doch de Battaks tonden het eindelgk looh wel loowqs te tluohtru en in het boacb een schuilplaats te toeken Zg sloegen den weg in naar de onderneming Fabatoe tau den heer t Duisborg op de hielengevolgd door oppassers tan den oonlroleur Toendeie daar aankwamen waren de Rajahs reedt naarboten tertrokken tonder op de onderneming schadete hebben aangericht Deli Cl In het Dagil tm Ned l dU leten we Tot welke bggelootigheid sommige lieden lelfs die den titel tan Europeaan toeien in staal tijn bewees deter dagen lekere W die geloof sloeg aan het terhaal tan een Chinee dal dete de gaaf bezat om geld te doen aanwassen W moest in tersohilleude open bakjts boten op een kasi in irder een muntstuk of een bankbiljet tan terschillende grootte tan oent lot ƒ 100 toe deponeeren en dun mat den Chinees des atouds roudrgden langs de huiteu tan rijke Chineeten en langs de Terschillende speelplaatsen waar de tootenaar igne spreuken prevelen en tijn gebaren ton maken ten getolde waartau op ieder dier plaatsen de muulstukken en bankbiljetten tich toegeu toudeu bij dir tehuis in de open bakjes op de kasl Hoewel bgua ongeloofelgk men terzekert ons dai VV de loebereidselen maakte en den tocht begon Bij de speelplaats op Glodok stapte de Chinees uil den wagen en mengde tich onder het publiek hg moest de tooterij daar vau meer nabij terricbten maar tijn plan was biykbasr om met allen spoed naar W s huis te gaan en daar bet geld uit de open bakjes weg te balen W tchter begon aohierdoobi te krijgen en toodra hij tgn trieud niet meer tag sprong hg uit den wagen liep in de richtioK waar hij dm tootenaar had tien lerdwijnen eu meeneiide hem te tien klampte hg een Chinees aan dien hij beschuldigde hem e hebben bedrogen Dit was echter een treemde Chinees die als antwoord hem een slag otn de ooren gaf waardoor W in tooverre tot betinning kwam dat hg met alle taart naar buis reed en ilaar nog tgór den tootenaar aankwam eu tgne collectie muntstukken en bankbiljetten nog ongeschonden weertond Het getal is een tariatie op de meer gewone grnp om iemand wgs Ie maken dat als hg n e n bankbiljet geeft en gij dit iu een doos sluit en hg die doos in een gesloten kamer set en daar in geen tas weken naar omkgkt hij het tijftigraaal ermeuigtuldigd tal tinden Hel bankbiljet steekt men in tgn tak sluit een ander papiertje in de doos en gebruikt de zes weken om voorgoed tich nit de toeten te maken Ook teer gewoon is het geloof aan het beweren dat iemand een tourermiddel heeft om dorre blaren oude todden spaanders hout in goud te doen teranderen De gelootigea geten dan een toorschot tan eenige gulden Onlangs was er hier een inlau der die met grobaks de buiten rondreed om lroj ninels getuid met voor de ternndering in goud bestemd vuilnis op te balen Ëeu ongeluk tan teldtamen aard oterkwam de postatoomboot tfaterland tan de Red starlijn op baar jongste reis vsn Antwerpen naar New York Ëen ooggetuige verhaalt er t volgende van De stoomboot vertrok den 20 Nov uit Antwerpen met 800 personen aan boord Alles ging naar weusch lol op den voormiddag van den 27ste toen an hevige Noordwestenwind opstak Het stootenden sliuiteren tan het schip was ooriaak dat de uiecsie paslagiers in de kajuiten waren gebleven at teer gelukkig was daar anders het 09geluk dat Ie halftier plaats greep nog vrij wat meer slachtoffers ton hebben gekost Op dat oogenblik nu betonden tich op het toorsobip een aantal passagiers die u ar het manoeutreeren der matroieu keken toen geheel onterwachts een tware ttorliee hel ganscbe schip onder water dompelde en alles wat ap bet toordek stond met vreeselijk geraas iu stukkfn sloeg Toen hst water was teuggeloopen men de 60 pertonea die op de pleoht hadden gattun karmand door eikair liggtn tutsoheo de stukken hout en qier Vier matreten waren dadelgk dood terwijl 18 personen iwsar en 20 peraooeu licht gewond werden la den loop van den dag stierven nog twee gekwetsten Voor de weduwen eu eeteu der matraten werddoor de pasaagiera dadelijk 2000 fros bgseugebracht De schade die het schip beliep werd op 12000 geschat Aan eene correspondentie uit Berlijn aan het Oogblad ontleenen wg het volgende f Ondt r de tot spon gerangschikte spelen neemt het kegelspel in Uuiisohland een tooruaine plaats lu Toen ik toor oogeteer vijftien jaren voor het eerst eenige jaren in Duitachlaud doorbracht bekleedde dit getonde spel reeds een voorname plaats onder de uitspanningen In de steden echter was het toen ook wel bekend maar het was toch een uittondering wanneer er gelegenheid bestond tonder naar buiten te gaan tich aan een partg kegel te verlustigen De meeste kegelbanen waren buiten de stad gelegen toodat er in deu winter weinig of niets aan gedaan werd Om aan dit betwaar te gemoet te komen ontstond toen de toogenaamile gboule het kegelspel op bet biljart Juist bet kegelspel op het biljart maakte dete uuspaniiiug salouf hig ja zelfs hoffabig want tooals bekend IS veriuioit Ketter Wilhelm gedurende tgn badkuur Oasteio nooit aan een pang kegel deel Ie uemeu Sedert is de llefhebberg in dit spel teer loegenomen toodat ook bg deu aanbouw tan niruwe restaurants die in jen luatsleu tgd als paddestoelen uit den grond terrgzen steeds daarop wordt acht geslagen dat er genoeg ruimte aauwetig tg toor deu aanleg van een kegelbaan Ook bg ons Ie lande is bel kegelspel niet onbekend maar de banen terachilieu teel van de in Duilschland bestaande Hier tiju de baneu in den regel aaiimerkelgk langer dan bij ons 16 a 26 meters Hoe eeiitoudig bet spel ook moge scbgneii toch behoort er een grooie oefening toe den bal kunstgerecht te hanleeren De bdllen tgu volmaakt rond tonder haudvatsels toouls tg bij ons niet telden worden aangetroffen Zg ligt dos tjeheel vrg in de hand en wordt uu met groote kracht lu de richting der kegels geworpen Hierbij gelden uu tersobilleode regelen waaroter het hier de plaats niet is nader uit te welden Ëéu eigeijaardigbeiA tinde hier ecbfer haar plaats Gelijk bg de meeste spelen iu Duilschland wordt ook hier tan militaire termen gebruik gemaakt Vallen er b v 6 kegels too roept de kegeljongeu belast met het t elleu der Igken bataljon Dal regemeotsgedeelte kan tgn warm of kali al naarmaten de toorste kegel medevalt of uiei Iu bet eerste getal tellen tij dutibel dus 10 Vallen er tes kegels dan roept bg grenadier Ook hierbg gelgk bg alle worpen geldt het warm of kalt Vier kegels noemi bg een fuarré ook echt militair Het eigenaardige moet hierbij opvallen dat een grenadier = is 12 of 6 een bataitlon = 10 of G telt Ëen enkel grenadier geldt dus meer dan een geheel bataljon Dal strgdt dus wel eeuigstins met het militaire begrip Of het zou moeten tgn dut de grenadiers gardisten eu de baisljons linietroepen tgu j dan is het verklaarbaar Op zijn garde greuadiereu laat de Pruis nichls kommen Aan kwinkslagen tan den kant der kegeljongens ontbreekt het gewooulijk niet Vallen er acht kegels dan hoort men niet telden nï fielen achte Der Köuig wankelt taohte Bg alle negen beet hel gewoonlijk Da liegen sie alle jilie Hunde Den Koning uit het midden te werpeu ib natnurlgk eeu grooie uittondering en gewouulgk tall er dau ook nog een onderdaan mee Dat uuemi oute kegeljongen Papa hat gebeirathet Ik zou hier uog teel meer aan kunnen loetoegen maar ik trees te lang te tulleu worden Het kegelspel heeft zich in den laaisten tijd dermate oingebürgert dat bet moeielgk is in den winter een kegelbaan te bemachtigen £ r tgu etablissementen iu Berlg c waar 6 eu 7 kegelbanen tijo Dit tou na toor de buren tan een dtrgelgk etablissement nauwelgkt zgn uit Ie houden Maar die Nntb macht erfiuderisch om het geluid teroortaakt door bet rollen tau deu palmhouten bal op de houten plank te voorkomen worilt s atunds na elf uren met zachte massive caouiobouc balleu gekegeld Het geraas der vallende kegels heeft men echter nog met kunnen voorkomen Zonder twgfel verrgst voor den uitvinder tan een probaat middel toor dit bttvraar bg de groote populariteit tan dit spel door het dankbare nageslacht eeu slandbeeld Het ware wel te Wensohen dat ook dit tpel in Nederland meer werd gewaardeerd dan thans nog bet getal it Onte voorvaderen kenden kegelbanen kolf banen ent Z io langtamerband terdwgueo echter die gelegenheden De beweging is getond en iu den regel goedkoop Moge dete iport spoedig haar weg naar Nederland teragtindeu I SCHIPBREUK ANNETTE De Ooudiche Courant tan 29 December vermeldde uitvoerig de moedige houding onter Strandbewoiirrs de telf ipofferiiig vooral tan deu jongeu tissoher a 8TURM wiens gezin too hnlpbrboeteud achterblijft Het gebeurde te herbalen komt overbodig voor wg gelooten het algemeen bekend Reeds vroeger poogden wij een vast fonds te vestigen vooral om de mannen die bon leven wagen om anderen Ie redden de eekerheid te geven dat hun getinnen niet in volslagen armoede achterblijven Tot den 12 deter moesten wij uit een jaarl inkomen tan f 140 twe getinnen ondersteunen dat tan STORM komt hoeveel d Z H Redd Maalsch reeds heeft gedaan weldra ook tgn aandeel vragen Kunnen wg uit onze middelen het getin van STORM toor gebrek behoeden P Hadden wij van lederen landgenoot i O i beeft toch ieder voor ons doel over Wie wil ons helpen te bgeen te brengen P Monster 21 Dec 1686 Het fond voOr Ifed e Ifeeti va verng viucieri en redden va lekipbr te Uoxiter VAN LUIK rooriilter G C VAN OS Secretarie H VIS8CHKR Pe Hi gmeetUr Tot bet ontvangen tan giften hebbeu tieh o a beschikbaar gesteld de Heeien C A SPKUIJT Fluweelen Singel te Gouda C L RIJP Pastoor i W H Kalkman Ned Hert Predikam J H LANDWËHR Chr Geref Predikant te Manster Huiteniaodsch Overztehi Te BerIgn blgft men steeds weinig vertroawen stellen in de vredesuilingen toowel van Frantohe als van Russische tgde en wellicht moet dit uiel alleen warden toegeschreven aan de behoefte om pressie uil te oefeuen op de beslissitjg van den Rgksdag in take de legernilbreidinK Dat Fraokrgk den oorlog tal beginnen loudra bet ilaario kaoa tiet dat na het aficeden van hel Mioitlerie Perrj de propaganda voor deu oorlog steeds dieper wartel heeft gesoboteu is een feit ISven waar is bet dat in Raslacd de aoti Duitiche stroom toorlduuri in weerwil van bet bekende commuuiqu dat oulangs in het ofBcieele blad tersoheeu Dat Katkoff hel durfde wagen dageu achtereen tan dal aommunii a geen melding te maken bwgai reeds genoeg hoe de stemming onder de Panslavialen is Mei deta feiteu rekenende is ook de openbare meening in Daitachland gewoon geworden aan hel denkbeeld dat de oorlog niet te vermijden is en sgn velen tan oor deel dat wanneer de oorlog outerniijdelijk is lang uilstri niet in het belang is tan Duilschland In het taste vertrouwen op den Keiter op Bismarck eu Mollke gelooft men in Duilschland trker Ie t jn tau de overwinning en wat mentohelijk is rekent men bij voorbaat ook op een rijke oorlogsvergoeding De herinnering aan de Frantohe 6 milliarden ia Dog niet uiigewiiohi De uationaalraad en da sleadeoraad in Zwitserland hebben in het laatst van de vorige wetk hunne tittingen gestaakt en tullen die eerM op 12 April bertalien De beide wetgetende lichamen hebben eene oratangrgke taak afgedaan Zg hebben in de eerste plaals een wet op den landstorm aangenomea dit nieuwe bestanddeel tan brt leger tal alle weerbare mannen tan 17 tot 60 jaren omtatten voortooter dele uog niet in het actiete leger of in de landweer tgn opgenomen Ds Zwit ersche legersierkte wordt hierdoor met ongeveer 100 0UO man termerrderd In de tweede plaals IS de troeger door ons reedt besproken wet beirrffende het alcohol monopolie aangenomen Oute leters tullen tich herinneren dat de bedoeling tan dete wrt is de consumptie vau alcoholische dranken Ie verminderen door er den prgs tan te verhoogen maar teteni de verschillende alcoholen door verbeterde fabrikaiietminder schadelijk te maken terwjjl eindelgk aan de kantons de uoodige middelen worden tertekrrd tot dekking van het deficit door het welgevallen tan het Ohmgeld ontslaan Alcoholische dranken tan nuitenlandschen oorsprong tullen uan een iiitoerrecbt tan 80 franas per 100 liter worden ooderwurpen terwgl aan Zwitsersche fabrikanten bg uilvoer eene premie van gelgk bedrag tal worden uiigekeerd De opbrengst die onder de kantons tal worden verdeeld wordt op lieu mlllioeu francs geschat Het tal na moeten blijken of dit wetsontwerp de vuurproef von bet volksrefereodum kan doorstaan Bene verwerping is niet onmogelijk omdat bet referendum tioh iü den regil keert tegen alle maatregelen die het centraal getag verr erken eu aan de auionoinie der kantons afbreuk doen Wordt echter bet atcohul nionopulie aangenomen dan tal waarsebgnlgk spoedig het voorstel wordeu gedaan om ook een labaksniouopulie ia te voeren Bij de Kamer van afgevaardigden in lialië is een welsoutwerp ingediend waarbij bel aanial miuitiers van negen op twaalf wordt gebracht De drie nieuwe ministers tullen tgn de minister voorzitter van den Baad tonder portefeuille de minister van bet posten lelegruafwrten en de minisier der schatkist Er al levens een Raad van de sehatkiat ingesteld worden wriks taak tal tgu de begrootiiigen en alle oiiiwtrpeu die een financieel karakter hebben te ondertoekeu De Raad van de achatkist tal bestaan nil teien leden U t den minister president den minister van financiën lwe aenatoreo eu drie afgevaardigden Ue Poll liatl Oaulte moraliteert op somberen toon over den sutenwsturm die Maandag bet Vereenigd Koniokrgk teistenle Vulgeiit baar is de fesia tro tlu dat de Briiaohe natie eteu reddeloos zou slaan legeuuver het opdagen van eene vijaudelijke Irgrrmaehl als t eiken winter staat tegenover het nedeidalen van eene Aiuke mast sneeuw V g tiju legt brt blad sedert l8SS 5 t lu geeuen Earoperschrn oorlog gewikkeld geweest en telfa toen bleef die oorlog gelucaliseerd aan eene Russische kust vrr tan ons buis Wg bebben sedert Napoleon s tgd geene ervaiiug tan eenen wettnlgken oorlog opgedaan Thans is out rgk op oorlog niet gewapend Wg tijn telfs niet ia staat de meest kwetsbare eu oiiinisbare punten in oua stelsel van verkeer te trrdedigen Wg hebben geene kauonueii om eeuen kruiser af Ie weren tan de rgksie handelsstedeu in ons gebild en onte grooie stapelplaatsen tan rgkdom eu ton siernkolen liggen too goed als weerloos Erne iwnre sneeuwilaag dort loolang de dooi ooa niet tan deu willen oterlast bevrgdt heel ons maalicbapprlijk ritderweik tiilttsan want wg bebb n ons iiigenoht op de oadrrstelliug dat het in Engeland nimmer sneeuwt Eveoioo is ons rgk ingericht op de oiideratelliug dat er oier Ei gcltnd nimmer eeu oorlog komen kan verb£Te rinq Iu de adv Sieeukolen Depdt Rhijnspoor in ons vorig nummer is in den prgs der gotevfde Sraeekolrii de pti a van ƒ 6 66 per Hectoliter gemeld dit moest tgn 0 65 dlABKTBERICHT M Oouda 30 December 1886 Teu gevolge de feestdagen n de gedeeltelijk gestremde vaan wareu de aanvoeren van gren beteekenis en is de uoteering als nominaal te besohouwrtt De stemming is echter buiteuaf tpor de hoofdartikcleu teer tast Zeeowsche Tarwe 7 60 1 8 Polder Tarwe 1 7 26 il ƒ 7 60 Afwijkende ƒ 8 7B 1 ƒ 7 Koodo Tarwe 7 26 l f TM Angel Tarwe 7 40 il 7 60 Zeeuwsohe Rogge ƒ 6 60 1 ƒ 6 Polderrogge 4 80 a ƒ 6 40 en Buitenlandsohe per 70 kilo ƒ 4 70 4 4 90 Wiotergorst 4 26 4 ƒ 4 60 Zomergerst 4 I0 a 4 60 Chevuliergerst 6 60 il ƒ 6 25 Haver per Heet 8 30 i ƒ 4 on per 100 kilo f 1 l f 7 36 M it Bonte Ameriksansche ƒ 6 f Q i f 6 40 Odessa ƒ 6 26 i 6 40 en CiiKjusutine ƒ 6 60 i f 8 90 allee per 100 kilo Henueptaad InlaDdtcli 6 40 k f 6 60 en Uuitenlandsch ƒ 5 4 ƒ 5 5U Bruine bonnen ƒ 10 60 a ƒ 11 60 Witia boonan lOi ƒ 10 76 Kookerwten ƒ 9 76 4 ƒ 10 26 Duivenbooneu ƒ 6 70 ii ƒ 7 10 Paaideuboontn ƒ 6 25 i ƒ 8 50 Kanarietaad ƒ 10 60 4 11 De veemarkt tonder aanvoer vette varkens 20 4 22 ot varkens voor Louden l7 j 18 g ot mogere rkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 4 1 10 per week schapen traag Aangevoerd 30 partgen kaas Eerite i ualitaii ƒ 22 4 23 60 tweede qualiteii 18 4 ƒ 21 Noordhollandsohe 24 4 ƒ 28 Gorboler ƒ 1 10 4 ƒ 1 20 Weiboter ƒ O fO 4 ƒ 1 Burgerlijke Stand IKHOREN 28 Deo Berairdot Jobsnnev osderi B tan Vliet en M G Bloei Pieter ouders M vsd Veen ca B Bloot OVbRI KDEN 28 Dee C Hoviogh d 29 A Beaeis 1 j t m OKHlItM 29 Drc C van Oostitroam en A C vsn Nsslilrode M J vsn Zutpheo en t WeiUnJ K vau der Post er J M aider Voor de deelneming bfl het droevig verlies mgner Echtgenoote breng ik door deze mgoen bartelgken dank H V4S SANTEN Gouda De Heer en Mevrouw GREBE van DEK BoKOH betaigen hun dauk voor de bewgzen van belangstelling bg de geboorte van hun Zoon ondervonden Gouda 29 December 1886 In het belang van den dienst worden de ingezetenen dringend nitgenoodigd althans de drie eerste dagen van het jaar geen foogen aan de Bestellers en Postboden te geven daar zg door in strgd daarmede te handelen die Beambten aan zeer strenge bestraffing blootstellen De Directeur van het Postkantoor SlMONè Gouda 29 December 86 De ondergeteekende heeft de eer zijnen geachte Beganstigers te berichten dat hg met 1 JANUAKI zgne Metselaam Affalre heeft overgedaan aan zijn Knecht W BOUWMAN die 35 jaar bij hem werktoam is geweest Dankbaar voor het hem gedurende 45 jaren geschonken vertrouwen beveelt hg zijnen opvolger beleefdelgk aan VEd Dv Dr V BERLIJN Onder referte naar het bovenstaande beveelt de ondergeteekende zich beleefd aan eu hoopt hetzelfde vertrouwen te mogen genieten t welk zijn Patroon zoo ruimschoots heeft genoten belovende eene prompte bediening Met achting ÜEd Dv Dr W BOUWMAN ZAK No 278 SE BASVEREIIÜIEEBS De ECH IE SIEMENS KRANSBRANDEliS met RÉGULATEURS vanfibrieksmerk voorzien tgn aan de Gai fabriek te verkrggen tegen ƒ 2 80 t stuk bg vooruitbestelling Bg een helder licht geven die veel besparing in gasverbrnik De Directeur J DE VRIES ROBBÉ war Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bg de Hollandtehe Sociëteit van Leven vereekeringeii opgaricht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig Onder het bestunr van de Heeren J FOCK C P van EEGHEN J T van BOSSE en J G SILLEM als Commissarissen Jhr Mr C HART8EN Jbsz als Directeur en Mr J P PORTIELJE ala Tweede Directeur zgn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te Amtterdam Reguliersdwarsstraat 12 bg ÜU Correspondenten in de voornaamste steden des Rgks en bg den Heer T DRAUER te Gravenhage Billitonstraat 2 Genera4l Agent Correspondent voOr Gouda de Heer G C PORTDIJN UROOGLEEVEK iVater i Jaarlgksche Premie per Honderd Gulden KapitaalVerzekering voor het geheele leven op 25 Jaar ƒ 1 99 op 40 Jaar ƒ 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 Firma BAAIJMAAKËR8 Haven 17 Gouda Heeft ter gelegenheid van OudejaaftaTond voorhanden 25 dlffereote soorten Gebakjes Roomhorens Aangesneden Taart Warme Appelbollen Sancgaenbroodjes en de verschillende soorten Pasteitjes Verder ZALM SALADE KREEFTEN HÜSAREN HARING GALANTINE db VEAÜ TRÜFFÉ enz bij ieder hoeveelheid en net opgemaakt verkrggbaar PALI Na in Oelei Te Huur op een der beste standen alhier een WOONHVIS met WERKPLAATSEN KANTOOR MAOHINE GEBÜÜW met of zonder Machine Droogzolder Bergplaats en open Terrein Briesjn franco onder de letters IJ Z aan het Bureau dezer Courant Een KANTOORBEDIENDE biedt zich aan voor het Alslniten van Boeken Opmaken van Balans het in orde brengen van verwaarloosde Boekhonding het bijhouden van Boeken of andere Administratieve werkzaamheden Brieven onder motto Boekhouden aan het Bureau dezer Courant VERKRIJGBAAR BIJ K TIAZEBROEK Lange Tiendeweg D 28 de Haagsche LEVERWORST van C Th va BÜÜREN Rotterdam Tevensfijne Geldersche Rookworst en verder andere soorten van Wwst Kost en Inwoning lumgeboden voor ƒ 30 a maands met gebruik van eene vrge Kamer hetzg voor Heeren of Dames Adres firanco brieven onder No 1428 aan het Bureau dezer Courant De AmbaehtHtand Vereeniging levert fijne geurige ROOKWORST 4 40 Cent het Pond CITROENEN 2 cent en BRIQUETTEN waarvan de helft 6 uren warmte geeft a 3 Cent per stuk Depot van THEEÈIT De geurige en aangenaam smakende TBEE nit het Magazgn van de Firma C SCHULTZ te Amiterdam vroeger verkrggbaar bg de Wed Logger alhier zgu thans te bekomen bg den ondergeteekende in pakjes van 2 ï eu 5 Ons CONGO ït ƒ 1 en ƒ 1 25 per 5 Ons PECCO CONGO a ƒ 1 40 SOUCHON a f 1 50 Beste GRÜISTHEE a ƒ 1 25 J C G DtJTILH Houtmansgracfat M 253