Goudsche Courant, vrijdag 31 december 1886

Bij J F Heiman Zn Tiendeweg Troebele CITROEN Heldere SIROOP ARAC i 1 30 j i 1 30 1 Il f 1 20 E 4 1 e WOLKËlilHE INSTRUMENTEN CAOUTCHOUCARTIKELEN BREUKBANDEN m alle soorten 5 $ H POLAK Geahthoriseert Opticien Korte Uroenendaal Gouda fe Normaalhemden Oade broalcen Borstrokken enE voor Hoeren Dames en Kinderen nitslaitend rerraardigd in de gerenommeerde door Dr G JAEGER eenig gecoucessioneerde Fabriekran W BEITGEH SöHÏÏE te Stuttg arl tot laagste p r ij z e n Depot van Dr JAËGËR s Orig NormaalWoiartikeicn Kalverstraat 157 Amsterdam Eenige gpecialiteit in deze Artikelen in geheel Nederland I E tJ W E mim FUNd per Ut 1 60 per fl 1 30 smoop PüircH per ht ƒ 1 50 per fl 1 20 bij Slotemakeb Comp B0ELHLI8 aan de Woning gemerkt D 209 aan de Zaid kade te Waddinxvten ten verzoeke der Erfgenamen van WicxEV Van Ouc en Macrteltjb di Jong om contant geld op WOMNSJDAG 19JANVABI 1887 s morgens 10 aar 1 van 4Eoeien 2 Vaarzen en 2Ealveren BOOW en MELKGEBEBDSCHAPPEN SCMOVtfJEy een partij best HOOI en MEST beneTens Meubilaire ea asdere Roereode Goederen Des morgens afgenommerd te zien Informatiën geeft Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinxvem GOEDE RAAD Een ieder wordt aangeraden geen Pommade an te wenden want ze rerstoppen de poriën iet bebaarde hnid de dagelgksche stof blgft aan Itet iiaar kleren vormt alzoo met het transptreereo eene korst en daardoor ontstaat Roos eq nitral Tan Bootdbaar Een ieder die raad noödig heeft onttangt deze gratis evenals agn boekje ter verpleging van Hoofdhaar of Baardl eerlqker kan t niet Franco schreven aan THEOPHJLE Amtterdam SLOTEMAKER en Co Gouda LEVEREN steeds met socces houne Bij J F mmm Zoon COGNAC a 1 25 I Fine COGNAC a 1 50 COGNAC Tieax flne Champagne 2 s Bordeaux E n Uoezel Cliampagne Hadera en Pori Wijneö gevraagd Adres Restanrateor r b Station alhier Aan hetzelfde adres kan een J ONJ MÜ geplaatst worden Bil J F IIKRMAV Zoon 15 pCt KORTING MADERA ƒ 1 1 10 en 1 20 PORT a PORT 1 30 1 65 en 2 Bordeanx Wjjn van af 23 25 p anker 0 60 ó ê Daar de Buitenlandsche Fabrieken in het Tooijaar ons land bezoeken om Commissies op te nemen en om Nieowe Zaken op te geren worden alle Goederen ran af beden tot ultimo JaBoari opgeruimd met IS pCt korting l£ 7 d BnrgenZn Confiseors Cniainierg Markt A 146 Met Ondejaarsarond eol fieairjaarsdM rersch roor l iHinden APPELBOLLBN jSneenwhallen Roomioezen iRoomspritaen Sanson br f en direrse Gebakjes enz 0ÜDEJAAB8 AV0ND Vleesch Croquettenl £ en elk profiteere ran deze bnitengewone gelegenheid Achtend ÜEd Dw Dien PIERRE GIJBELS Groote Markt 96 CHflIÜRGIALi P S Zoolang de roorraad strekt een partëtje GOUD en ZILVER met 20 pCt korting m llj iut i umm TE oouci Eet BESTUUR maakt bekend 1 dat de Zittingen rallende up 1 ea S JANUARI met zullen worden geboodeo2 dat de bgscbrgring der rente over 1889 zal geschieden op VRIJDAG 7 JANUARI 1887 des avond ran 7 10 Pien in bet gewone Lokaal Het Bestnnr roornoemd J FORTUIJN DROOGLEBVER VoortitUr D RÜIJTEB Stcretarii VAI I AF HEDË mits bjj rooraitbestetling ALLE DAGEN VERSCHE Bolussen en Beriiiier Bollen bij H W M STEEVENS Banketbakker Hoogstraat Sociëteit Ons Qeiioegen 4 AbmntmtnU Vooritelling DONDERDAG 6 JANUARI 1887 I Botterdamscbe TooneetistenLüGBAS HASPiCLS JACET7ESTEN A van OS Az Kleiweg E 73 POPP S JHedic Kruidenzeep cbemiBoh granalyieerr rn dour Trie urureakuiidige beroemheilen run £ urOp nli hrl afdornde nj bnie mi ldel roor de huid rkand sedert 18 jsrru met goed feio g aiiD eveuil tejion buidoitslug so rikea aard vooral lexcn jeuk vuriKharil uilalif hoofd en baardichllfers roralbultrn iirertvuetec sohurfi Pr js 3i Ct Den Heer Dr J G POPP Ie Weeneu 1 Bet BoKnerfjMse Nr i Nadat ik les jaren tmiK an uiialux leed eii rier dokiers m behandeld haddeu zoiidi r my Ie kuniieu helpen heb llc inijn loevluoht frenonieii tot u kruideiizerp die inij ieheet heeft geiieten waarroor ik u uiel dankbaar Ifeaoef kim iijii Ik wend mg dirrot lol n daar ik uit de apoihekeu Teracheideue aoorteii ontvanfcen heb irel verpakt ala de uwe maar naar het mg rourkvam ervalsohi coodal ik ngn Iiefe sohooiie ilankerKrauwe leep voortaan by n houp ie beateUen Tegen bygaand bedrag verzoek ik u niij van uar heiltame Kruidei zeep te zenden Hoogaohlend AMALIE FHANZ Preian Mhhren Dépdis bevinden iioh Ie Gouda bij J H C Hoinok winkelier op de Hoógttraal A 128 Ie Rotlerdam bij P E va i Santen Kulff te s Hage bg J L F Snabilid spoht te Delft bg A J ran Rg n te Sohiedam bg C Malta Qi te leiden bg Ë Koordgk ie Amsterdam bg P van Wmdheim Co en H H üloth t Jo apotheek te Utrecht bg O H N van Spanje idem Lobry k Porlon Droogifteii Comedie m 5 bedrijven van Octavb Fkuiilbt Aanvang 7Y uur aor Gewone bepalingen en pryzen Snelpersdruk van A Bunkhah te Gouda ADVEKTEL TIEi in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opsjezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Qoudo i W 4 s