Goudsche Courant, zondag 2 januari 1887

Zondag 2 Jaoua N 3490 y 188T GOUDSCHE C y Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De nitgare dezer Ooamntgeichiedt ZONDAG WOENSDAG en YBIJDAO lode Stad geushiedt de nitgare in den avond Tan DINSDAG DONDBEDAG en ZATBEDAG De prgi per drie maanden i 1 25 franco ter port 1 50 De inseading van advertentiSn mmmm ÊmmmmmmÊÊimlmmmmimmmgltmÊmmÊtmmkimm ADVBBTENTIËN worden geplaatrt Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere regd meer 10 Centen 6R00TB LETTBBS worden berekend naar plaatsmimte BoTeadien worden alle Adrertentien graiii opgenomen in het ADVEETENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Aizoaderlflke Nommera VIJF CENTEN kan geschieden tot Md aar des namiddags van den dag der nitgave t K Dit Nummer bestaat uit Twee bladen EEliSTE BLAD EET NIEÏÏWE JAAE Wanneer dit nummer Tan oos blad onder de oogen der lezers komt schrgven wg reeds m Wg allen hebben afscheid genomen et onde jaar de een met een traan van Witemoed bg de gedachte aan hetgeen hem dit jaar ontnam de ander met dankbaarheid temgtiende op het vele goede dat het hem bracht enkelen wellicht met voorname onrerschillightid neerblikkende op die dwaxen die op zulk een oogenblik aan nog iets anders denken dan dat het zaak is zich heden niet te rergissen by het dateeren hnnner brisren Wg houden ons aan de goede gewoonte om elkander geluk te wenschen met het feit dat wg ia welstanden met moed een nieuw tgdperk van ons leren intreden VrOolgk drukken wg de hand onzer vrienden en bekenden met de beste wenschen Toor hun toekomst t Zg ons ook vergund dit aan het hoofd van ons nieawjaarsnnmmer te doen aan onze lezers vrg vertrouwen dat T velen onder zgn die wg niet persoonlgk kennen Tnsschen de redactie van een dagblad en zjjne lezers bestaat ook een zekere band boe hartelgker de verhouding van nwe zgde hoe aangenamer het ons is wg koesteren den zoieten waan die misschien eene vergeeflijke illusie is dat er sommigen zgu die met belangstelling volgen wat wg in onze courant schrgren en die oos daarom een goed hart toedragen Aan die getrouwe lezers in de eerste plaats onze heilgroet in het jaar 1887 Voorts onze beste wenschen voor de stad onzer inwoning en ons vaderland In den meer beperkten kring van onze gemeente viel in het afgetoopen jaar niet veel merkwaardigs voor Ue toestand is over het algemeen dezelfde gebleven Voor groote rampen zyn wg gespaard Dreigde in de laatste weken eene geraarlgke epidemische ziekte gelukkig heeft zg zich tot dasver niet belangrgk uitgebreid Wg hopen dat de genomen maatregelen mogen strekken om ze tot enkele sporadische gevallen te beperken Bg omstandigheden als deze achten wg het een geluk dal thans door de waterleiding het verschaffen van zuiverder drinkwater zooveel gemakkelgker geworden is Vermelding verdient nog dat de gemeente erfgenaam werd van een aanzienlgk kapitaal haar nagelaten doer eene voormalige stadgenoote die baar geboorteplaats liefhad De ewichtigste verandering in de gemeentehnishofiding is zeker de overneming der gasfabriek door de gemeente In den loop des jaars is daartoe besloten reeds is in de laatste raadszitting eene onzes inziens gelukkige keuze gedaan voor twee leden der raads commissie welke met B en W de fabriek znlltyi besturen de geheele zaak krggt in dit nieuwe jaar haar beslag Moge deze verandering strekken ten voordeele van gemeente en rerbrnikers beide Wat wg ons vaderland toewenschen is helaas hetzelfde wat wg reeds sedert een paar jaar gedaan hebben In de eerste plaats afdoening der grondwetsherziening en tengevolge daarvan verheldering van den politieken honzon Veel is er dit jaar gesproken en geschreven maar tot resultaten kwam het met Veel strgd overal ook op kerkelgk gebied maar vooralsnog geen beslissing die den tgd geeft om aan andere belangen te denken Men gevoelt wel dat er meer dingen noodig zgn aan politiek geharrewar getuige de instelling der commissie van enqn£t omtrent de afbeidsqnaestie en ri het coiy roor den landbouw maar alles wacht tooh grootendeels op het groote probleem der grondwet De berzieningskoorts scbgnt eene chronische ziekte te worden Doch laten wg met het nieuwe jaar maar wlsder nieuwen moed vatten en het beste hopen van het doorzicht en de vaderlandsliefde onzer volksvertegenwoordigers Onze volkseenheid is althans ondanks alle verschil behouden Onze koning die er het symbool van is viert eerstdaags zgo 70 verjaardag Laten wg dien met dankbaarheid vieren gedachtig aan de echt constitutioneele wgze waarop hg gedurende zgn langdurige regeering zgn taak vervuld heeft Moge het hem gegeven zgn nog het nienwe staatsverdrag te bekrachtigen dat wellicht aan de eerste regeenngsjaren zgner jeugdige dochter de gewenschte rust en kalmte zal waarborgen De omstandigheden waaronder deze jaarsverwisseling plaats heeft zijn overigens gunstiger dan de beide laatste peeren Up bandelsgebied is er vooruitgang van vele artikelen zgn de prijzen gerezen en wordt de omzet grooter Was in den loop van het vorige jaar de rentestandaard zoo laag dat met succes eene groote conversie van staatspapieren kon ondernomen worden de laatste pogingen in dien zin door gemeenten en corporaties beproefd zgn mislukt hetgeen bewijst dat het geld weder in zaken wordt gestoken Ook vinden meer banden werk natanrlgk zgn velen in dezen barren wintertijd broodeloos en zgn dé behoeften nog groot maar over het algemeen is neiging tot vcbetering niet te ontkennen Naast deze bemoedigende verscbgnselen is echter de schaduw merkbaar Men spreekt van oorlog geruchten van oorlog doen de ronde in alle deelen van Europa de groote mogendheden wapenen zich tot de tanden en Bchijneu elkander met uitdagende blikken te meten Deze ramp zou ons weer achteruit doen gaan Moge althans dit jaar de vrede behouden blijven men zegt dat een groote Europeesche oorlog onvermijdelijk is en binnen een niet te groot tijdsverloop komen moet Het is te I voorzien dat groote jammeren daarvan het gevolg zullen zijn voor ons werelddeel en al worden wg er niet in betrokken wat baast ondenkbaar is dan zal toch onze maatschappg er den terugslag van ondervinden Daarom voegen wg ten slotte er deze bede bij het jaar 1887 zij een gezegend vredejaar BINNENLAND GOUDA 1 Janniri IS87 De collecte bg eieKenlieid vu het foUrrkken vtn hswelykea Of het Raadhai heeft io het sffieloapeD jaar opgebracht 163 08 Op de heden gekouden aaobeateding tm het bouwen an een Bouwroaniwoning en aanboren is den Polder Willent by Gouda ia iageschrevrn door C emewsdljk Gouda 9000 H J Nrderhoni Gouda 8300 W Bokhavea Gonda 7886 i W van Ingen Bodegra cn ƒ 7740 D J Ueaiena iKCo Krimpen a d Lek ƒ 7160 L ran Dorat Jfflbuda 6888 tan wien hetwerk gegnn i i Het Baagtie Dofilad whrijft i Eiodelqk ssl nn de Regeeriug io de gelegenheid sgn te br ÜMn wal vóór moet gaan het belang der lobeepfsart of drr aehaatienrgderg De geDefntettad van Menadomadeel beeft namelgk gedreven oor qiige liefde ren verordenini op de gabanen gemaalit en daarin aan Burg rn Weth de macht gegeren de eeheeptaart Ie stremmen door het openen van de bruggen te verbieden Doch na wil het noodlot daaronder twee bruggen igo die aan de pro incie bebooren en Gcd Staten hebben tbana den Koning de verordening ter vernietiging voorgedragen Naar De Heraut mededeelt heeft de Ned Gereformeerde kerk doleereode te Amaierdan alleen asn collecten dit jaar reeds meer dan eene baUe ton gonds onlvangeil en beloven de hoofdelgke insohrgvingen eventeel Een ilveren doopbekken is reeds ali getcbrnk ontvangen en een stel avondmaalzilver toegelegd De doop 18 Zondag voor hel eerst in FrOMCati bediend bij de benatte catecbitmnspredikiug aldaar waren 4000 opgekomen slechia de helft kon eene plaats vinden Aan 25 kinderen is de doop toegediend Op de twee Kerstdagen erd 6üOO geoolleoteerd De kerkeraad heeft eene geschikte vergaderplaats en sHe kerkelgke diensten worden vrijwillig verricht De hoofHoommissie voor de tentoonstelling van voediogsmiddeleo en de daarmede in verband staande vakken te Amsterdam bericht dat de aanvragen voor plaatsruimte op het bij die gelegenheid te stichten marktplein eener ond Hollandscbe stad ia het midden der 17e eenw voor 15 Jannari 1887 moeten ign ingeleverd Eerst na dien datum wensoht de hoordcommissie over het al of niet toestaan der aanvragen Ie beslissen ten einde zooveel mogelgk lorg te kunnen dragen dat juist door de verschillende aldaar uitgevoeKte Juken en bedrijven de aantrekkelgk IX