Goudsche Courant, zondag 2 januari 1887

Ondergeteekende brengt bg den aanvang des jaars aan zijne Vrienden en Begunstigers het Compliment Tan deÉi Dag ÏL JONKHEID held a dit deel der teDtoonatelliDg ui Terhoogd orden Ook de mutiektent ui op het marktplein orden geplutal De TraDsraaliehe Staataoonrant deelt het rolgende rapport mede nitgebraoht door de commiraie roor de Kottdrelileu arNailat u e eommiasie aohlereeniolgens de Barberionaohe de Kaapacbe Hoop co de Komatie goudTelilen ala ook Moodie a delrerg eu beiooht heeft en tiob oierluigd heeft ran het werk gedaau op de rerachilleode plaatien ala Scheba Braj a Quariy Belfaat Figtree Creek ICimberlej Imperial enz ent kan uwe eommiasie niet andera dati tioh ten volle overtuigd gevoelen en moet uu met de algemeene geroelena instemnieD dat onse goudvelden niet beeiaHO in heraohenauhimmen of droombeelden maar wel in een voortdurende en lioh iteeds verder en verder uitbreidende delverg en ofschoon niet soo rijk in alluviaal goud dat elk indivulueele dvlver spoedig een fortuin sou kunnen maken too leveren tooh de r eds uitgevonden goudfaoudeiide riffen een goed vooiuilstoht op voor eeue tich steeds verder uitbreidende gouddelverg die naar onze ioiiohleu eeuwen lang kan voortduren De eiielle iiltwikkeliug en opbouwing van de stad Barbertoo en andere plaatsen in de goudvelden leveren ons eeu tastbaar bewij welk vast vertrouwen de delvera eu de bevolking lu den rijkdom i ier goudvelileo stellen £ u aardeelende over drse feiten kan uwe oommissie zich volkomen vereenigen met de gevoelens dat binnen een be rekkelgk korten tgd onze goudvelden eeue bevoll iog van 20 000 of meer zullen tellen Uit het rapport omtrent het toezicht van Rijkswege in Frankrgk uitgeoefend op den arbeid van kinderen In fabrieken blykc dat dit toezicht zeer gunaiig erkt In hel jaar I88S werden 60 810 werkinrichtingen bezocht in de 21 districten waarover het toelicht rich uitstrekt Het aantal pernnieir die betoherming der wet behoeven neemt aT het voor fabrieksarbtid gebraik maken van kinderen van 10 tot 12 jaren vermindert naarmate de mocielg kheden toenemen verboniJeu aan de regeling volgens de wettelijke bepalingen van den lichten arbeid voor kinderen travail du demitemps en de verbetering der werktuigen In den regel wordt de arbeidsduur van twSalf uren niet overschreden Ook wordt do nachtrust en de Zondagsrust enkele uitzon Jeringen daargelaten geerbiedigd Daarentegen moest meermalen gewaakt orden tegen te twareo arbeid en overbelasting van kinderen Terwgl in het algemeen de tuestand der lokalen aarin gearbeid wordt in de groote fabrieken vrg voldoende bleek Ie zgn liet daarentegen de luriobting der lokalen in de kleinere werkplaatsen vaak zeer veel te weiischen over Vooral is dit bet geval tu de werkplaalien te Parga eu in de andere groote sleden Ook ontbreken in de fabrieken vaak de noodige midilelen tut beveiliging der kinderen tegen ongelukken Dientengevolge zijn in het 1886 met minder dan 182 ongelukken bij kinderen lu fabrieken erkende voorgekomen waarvan vrncheidene den dood ten gevolge hadden Het rapport al blijkt daaruit ook dat de toestand nog ver van rooskleurig is loont aan dat althans voorluitgaug duidelgk waarneembaar ia en dat da toepassing der wel van 19 Hel 1871 waarbg het toezicht op den kinderarbeid werd ingesteld eeue eer gunstige werking heeft Naar aanleiding van de mededeeling dat Suoci tijn drank die hem tot het langdurig vasten in itaat stelde met morphine had gemengd gevoelt een der lezers van de Haagwhe CrI zich gedrongen eena openbaarheid Ie geven aan wat hem wedervoer bg het gebruik van morphine te meer omdat zioh ook hier te laude lieden gaan aanmelden om te gaan vasten en wel zooala bericht erd een heer nit Maastricht die aanneemt om het 70 dagen vol te houden Ik dus achrgft de lezer gebruikte toch hoegenaamd geen voedael in 74 dagen nadat mgn geneeaheer mg hg een ziekte den navolgenden drank liet gebruiken waarvan ik er drie innam Zoutzure apomorphine 65 milligram Zoutzure morphine 66 Verdund zoutznur 12 druppels Oraiijesohillen stroop 30 gram Zuiver water 200 He departement Rotterdam van de Maatschappg töt nut van t Algemeen heeft een voorstel van het beilanr aangenomen om het hoofdbestuur te verzoeken om op den beschrgvingsbrief voor de volgende algemeene vergadering te brengen een voorstel om jnarlgks 18 kleine geschriften voor het volk uit te geven Ofereenkomilig de eisohen dea tyda hoofdukelgk ge gd aso riagea van den dag pp aociaal en economisch gebied eu in algemeen verataanbaren en genietbaren vorm geaohreven Voor kosten ran redactie en tot dekking van een mogelgk nadeelig aaldo eoioht men jaarlgka 1000 uitgetrokken te tien Uit oudenoekingen van twee Amerikaanaohe geneeakundigeu omtrent den reuk van mannen en vrouwen ia gebleken dat gemiddeld de reuk der mannen iweemaid fgner is dan die van vrouwen Oplossingen van citroen essence en bLiuwzuur van knoflook enz werden door mannen nog geroken bg een tweemaal sterkere verdunning dan dat in den regel door de vrouwen geschiedt Dit verklaart meent het Amerikaansobe blad hetwelk het berichtje beval het feit dat vrouwen zich soma zoo Bterk parfumeeren zg kunnen d t doen zonder t last van te hebben He Frauache Regeeriug heeft vergunning verleendvoor de stierengevechten te Parijs welke deel zullen uitmaken van de feesten ten voordeele der overstroomden in Zuid Frankrgk en waartegen zioh versefaeidene ttfemmen dia vaii deu Pargsohen gemeenteraad e a verheven hebben Zy la van oordeel dat deze gerechten looals tij te Parga gehouden worden niet ala een bloedige kamp maar alleen ala eeu oefening van kracht en behendigheid te beschouwen zgn Er Worden ntt tf Brussel tweff jo1lgB el W OTg r opgevoed De een een toon vSli jrKbnliig Sukafa heeft het reeda zoover gebracht dat hg een openbare school voor middelbaar onderwijs bezoekt De ander eeu 14 Jarige knaap krygt privaatlesi voor rekening van eeu ryhe BrwsssJMr eo spreekt reeds Fransch Eén bevfge storm heeft IKnsddg dver geheel Frankrgk gewoed en overal groote sabade veroorzaakt De baraliken die ter gelegenheid van Keratmia op de boulevard te Pargs waren opgericht werden zwaar be cbadi d Een er van weid door d n wind voortgfcZweépi en eeuige airaten verder léjjien het Gyóiuase verbrgtetd Op de boulevards Moittimarire ec Poissoonicre werd de gebeele inhoud van sommige barakken speelgoed kleeren boek fi enz door den wind opgenomen Een straatveger werd in den faubourg St Denia doodelgk gewond door een vallenden schoorsteen In de Avenue W agram werd een rgtuig omgeworpen de koetsier werd zwaar gewond en de drie personen die er o zaten liohj gekueuad In de rue de Pentiè re w fif eenfjoiigeling doodelgk gewond door de veniierblinden van een huis afgerukt welke hem op bet bOofd vielen Het Vullen van dakpanne en daken veroorzaakte verder nog eenige minder ernstige ongelukken Voor de derde maal sedert October werd de kost door een arett Orkaan geteisterd Uil Calais wordt bericht dat hrt weer in het Kanaal rorschrikkelgk as en dat her te oordeelen naar de richting an den wind op e Eugelache kust vreetelgk moet zijn toegegaan T Bouaan en te Havre verhieven de golven tiih bergen hoog en verachilleude rampen zgn ii r iieu streek te betreuren Van de viieoheraaloepL Mpi de la FUrge aloeg een monsteraohtige golf deu alunrman in zee Van de loodaboui Tntcn II weiden twee loodsen Legof en Robillot in zee geslagen De boot Saint Jean de Dieu liep te HonAeur bKnen na drie man verloren te hebbeo waaronder een vader van 13 kindereu De stoomboot Fiile ÜAnver redde in zee de twee broeders Maillardi le lieh aan een omgeslagen boot vaitgeklampt hielde i De reddingbooten van Barfleur en Hslece troffen in ree een boot met schipbreukelingen van een Engelich chip aan Van alle kanten verneemt men dat r tobepen gestrand eo verloren zgn Door B en W is bg den gemeenteraad te R9ttercl8m ingediend een ontwerp verordeniug tot organisatie der brandweer Het voorstel van B en W de hoofdlieden gehoord is dat de gemeente in afdeelingen hg voorbeeld tal worden verdeeld dat ingeval van brand alleen in de afdeeliogen waarin die ia nitgebroken zal worden gealarmeerd eo alleen die spuiten zullen mogen opkomen elke voor den dienst in die afdeelingen zgn aangewezen tentg nitdrukkelgk last worde gegeven om ook uit andere afdeelingen hulp te ontbledan Hoofdlieden blijven echter in deze regeling ernstige betwaren zien en hebben deze in den breede ontwikkeld doch B en W achten haar uitvoerbaar en waar nu hoofdlieden erkennen dat men tot een beperking moet geraken vonden B en W alle vrijheid tot aaonemiiig van het voorstel te adviseeren Jf j 4 i Uit eece ataliititoha opgave bigkt datattegeatroai dig te Parga ruim 7000 persooen go die eene aota hebben ala onderwyter of onderwgteres voor de lagere eohool en op eeue aanstelling waohien In de departamenteq iijn er 20 000 oandidateo Toor de betrekking van ouderwgzer of ondeiwgteres Als men lagaat dat er gelgk door de bladen gemeld ordl jaariyki te Pargs gemiddeld 1J6 candidateB eene ietrekking aan de openbare lagere school krggen da kan men begrijpen hoeveel leleurgestelden er zgn Sedert de choleu tgn verwereldigkt is de begeerte om eeni onderwg zertplaata Ie l rggen buitengewoon groot geworden Duizeuden jongelingen en meis es aldus wordt geklaagd dat in eeu ander beroep een beataan hadden kuuneu vinden hebben zioh bekwaam gemaakt voor het onderwijs eo tgn zgn daarin aangemoedigd geworden zouder dat er eeiiig voorniitioht op eene plaatsDig bestaat Eu nog komt er heen eihde aan den aanwas van caudi daten die hunne beste jaren doorbrengen eerst in geduldig daarba A ongeduldig wachten om te eindigen in moedeloosheid Den 2 Ji feeliefde Ou e I ÜBIE ma 1887 ep I19HAI1INA J GDAt WITTENBOE hunne SI ABIGB ECl BlilJSiqiIf te herdenl £ tnnne dankbare APVËETENTIÉIM U Behawd en Kletnkmder n ♦ Voorspoedig beïuUen van een Zoon A Dï ftAADT D Dool 80 Detember 1886 De Heer en Mevrouw GREBE tan DEa BoBOH Jaetaigen hnn dauk voor de bewezen van belangstelling by da geboorte Tan hun Zoon onderronden Gouda 29 December 1886 By den aanvan van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekeude z n n geëerden BeganstigeM et StBdg tieoten Tsel heil ei zegen toe 4ff T j nm J G BELONJE HaTen 1 Meubelmaker De ondergeteekeude wenicht zyne Vrienden Bekenden en Begunstigers Teel heil en zegen toe en bereelt zich verder aan tot het aanleggen Tan tuinen met bfj levering J M GELISSEN Bleekerssingël ft 244 Bloemist en floTenier Veel geluk en Toorspoed in t nieuwe jaar aan Begunstigers Vrienden en Bekenden h J FAAS ALL ART Mineraalwater Fabriekant Gouda By den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekeude zijnen geëerden Begunstigers en Btadgenooten veel heil en zegen toe P J REVET Veerstal Schilder Gouda 1 Januari 1887 Onder dankzegging voor het zoo rnimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mijnen Begunstigers eo Vrienden zoowel binnen als buiten de Stad Teel heil en zegen toe mg verder in UEd gunst aanbevelende UEd Dienaar B P VAN DKtt KLEUN Gouwe Sei rar asegen toegcwisiucht aan alle ingne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds ot bet minzaamst aanbevelen J KLINGEN oeneudaal Tailleur Wp de verwisseling des jaar brengt de onder getöekeude zgn heilwensch aan alle znne Be gl Jstigers toe ij 6 H MS PEER iB i de Terwisseling des jaars brengt de onder ikende zgn heilwensch aan alle zgne Be tigers toe 1 B VAS TONÖERLOO Korte Groenendaal lan alle Begunstigers Vriendenen Bekenden d i groet Tan da Dag j I potLV VAN LEEUWEN 4 Iififtt Compliment van bdftn en ïfegtuutig dag aan al mgqe h G vAn DETH AN LEEUWEN I Mnrkt Gouda De oidergeteekende wenscht Vri iiden en Begunstigers Gods besten zegen bg de intrede van het nieuwe Jaar 3 J fEBDRIES Gouda 1 Jan 188 7 De ondergeteekende brengt bij deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte B anatigers zoo binnen als buiten deze st en beveelt zich bg voortduring beleeftl usar J H BRÜN3 Co Bg den aravang van bet Nieuwjaar een gelukkig jaar toegewenscht aan mgne geachte Hienièle Vrienden en Kennissen If H J VONK Behanger Ondergeteekende brengt bg den aanvang des jaars aan zgne Vrienden en Begunstigers bet Compliment van den Dag J D0N6ELMANS Raam Vleeschhouwer Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begonstigers en blgf mij steeds op het minzaamst aanbevelen T RUIJS Spieringstraat No 78 Timmerman Het Compliment van den dag aan Vrienden en Begunstigers J H ROODE Depdthouder Stoombierbrouwerg Zeugstraat G 85 dK Posthoosn te Rotterdam Heil en zegen toegewenscht san alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden G J HEETMAN Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilweuschen aan Vrienden en Begunstigers G H VAN BEBKEL Gouwe Zegen en welvairen toegewenscht an mgne Begunstigen Vritnden en Bekenden bg den aanrang des jaars 1887 J F HERMAN ZOON 1 Lange Tiendeweg f Bg den aanvang van het Nieuwejaü wenscht de ondergeteekende zgne geëerde Klanten en Begunstigers veel heil en zegen toe C RIJKELUKHULISEN Willes Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgne heilwenschen aan aSA t ae Vriendenen Begunstigers Msd si 4 N TAN UK Sl tyiaar a Houtman sgracht Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het Jaar yeel bml en z en toe wenscht door m fy C i SCflüLING ittge GronmOati I 21 1887 Gouda 1 Jam Bg det intra ug van hflet Nieuwjaar brengen de onjiergéteekenden hnnnen hartelgken wenscb aan hnn ifp geachte CUénten en hopen steeds dezelfde t nsi t mogen blgven genieten I De KindiiraD na A f f WËURS jr Oosthaven j Onze heilgroetè aan Vrienden Begonstigers en Bekendenc GïBll DB Ondergeteekende brengt bg den aanvang des jaar aan zgne Vrienden en Beguostigers het Compliment van den Dag ï VAN VLIET SioLWijEEMLCis Vleescbhouwer Veel geluk en zegen toegewenscht aan Vrienden Bekenden n Begunstigers J VAN TELLINGEN i J sf fn j t I Mr Schoenmaker I s Iff j I Peperstraat 248 Heil en zegen toegewenscbt aan alle mijne Begunstigen Vlrienden en Bekenden H J WAAgD Bierbottelafg Melenwerf ii 1111 11 irtil Zeugstrant Vleeschhouwer ih I lil B SGHOLTEN Coiffeer Heil en aegefi toegeweusokt aan Familie Begunstigers en Vrienden bg den aanvang van 1887 t J i Het Compliment vui den dag aan al mghe Vrienden en Begunstigers C TAM VLIET Banketbakker Markt Bg de intreding van het Nieuwe Jaar wenscbt ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten Teel zegen Hen dankende TOor de genoten gunst in het verschenen jaar zich opnienw minzaam aanbevelende N M ENGELBEEGT lïaagsche Brooden Beschuitbakker Het Complipient Tan den dag aan m oe geachte Stadgenooten A DEKKER Rgks Deurwaarder Aan alle mgne Stadgenooten en Begnnstigers het Compliment van den dag H GROENENDAL Gouda 1 Januari 1887 Mr Timmerman W G VAN GEEÏM F F Oosthaven Het Compliment van den dag aan al mijue vrienden bekenden en begnnstignrs J IJPELAAE Jz De ondergeteekende brengt bg dezen den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd tan A BRINKMAN Aan alle Trienden en Bekenden veel heil toegewenscht in het nieuw begonnen Jaar door B JOOSTEN Bg den aanvang van bet Nienwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe G SIBBES Nieuwe Haven Schilder Louis P WELTER COIFFEÜft wenscht al zijne Begunstigert en Vrienden een gelukkig jaar Gouda 1 Januari 1887 i ui Het Compliipent van den dag aan alle mgna Vrienden en Begunstigers MrX HARDIJZER Café Vrede Best Gouda 1 Januari 1887 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wenscb ik bij den aanvang van het Nieuwe Jaar mgnen Begunstigers en Vrienden zoowel binnea als buiten de Stad veel heil en zegen toe mg verder in UEd gunst aanbevelende UEd Dienaar J W BRAKEL Vleeschhouwer Gouwe Ondergeteekende brengt bij den aanvang dea jaars aan zgne Vrienden en Begunstigers het Compliment van den Dag W DE JEU Tiendeweg Vleeschhouwer Heil eu zegen toegewenscht aan alle mjjne Vrienden en Begunstigers en blijf mg steeds op het minzaamst aanbevelen A H KULIK Nieuwehaven No 32 Metselaar Het Compliment Tan den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers J T MARKENSTEIJN CoifFenr Bg de Terwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwensch aan alle zgne Begunstigers toe J H C HÜINCK F Hz