Goudsche Courant, zondag 2 januari 1887

ADVERTENTIËN Het Compliment rsn den liig aau Beganstigers en Vrienden W VAN DDE STEEN Tailleur dat de Bulgaarsohe Bege riitg vaoraemcna ia net het oog op het voortdurend Terzet van Busland de bealisaiag niet Ie orerfaaasten kianr een vooriOopige Regent te kiezen en verder den loop der omstandigheden af te achten RECLAME Alleen het oordeel der geneeskun digen geldt ais maatstaf of eeu geneesmiddel id zekere ziektegevallea nuttig ia of omgekeerd Wg verwgten b v naar de uitspraak van een gioot aantal professoren aan universiteiten omtrent de steeds meer algemeen in gebruik komende ZWITSERSCHE PILLEK van den apotheker R Brandt Hou is door de geneesheeren een onverdeelde lof toegezwaaid en daaraan ligt het zonder iwgfel dat dil preparaat zulk eeue kolossale verspreiding gekregen heeft als aiuigenaam zeker werkend en onsohadelgk laxeermiddel Verkrggbaar i 70 Cents per doos in de apotheken Echt Xa aiduggaa te Gouda bü de firma J O ZËLDEKBU ie Co Markt Een gelukkig Nieuwjaar aan Vrienden en Bekenden toegewenscht J VAN OORSCHOT Kanlbngerecbt te Gouda Tcreoht iiting van Woensdag 29 December 1888 Kontonrechter Mr J H vau MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLÏEN Ie Rulterdam VRIJGESPROKEN H vïh W Arbeider ie Reeuwgk vm de aanklacht in den polder Sieio onder Beeuwigk kievittea te hebben geschoten Compliment van den dag E OOSTENRIJK Gouda 1 Jan 1887 Heil en Zegen toegewenscht san nlle mgne begunstigers vrienden en bekenden J MüLDBB in BoDwmaterialen Godda 1 Jannari 1887 INRICHXISttEir yyELKi iVAAB SCHADE OF HI mER KÜNNËN OOBZAKE f BüRGEMEESfBfteo WBTH0U0ER8 van Gouda Gezien art 8 der Wet van den 2a Juut 1876 Slaaliilad no 95 Doen K WMM 1 Dat zg i i inning 4ebbeu verleend aan R H van Oosterhout te Gouda en zgiie rechtverkrij gendea lot üel oprichten eener Smederg aan de Bogen geteekend O no 144 kadaster sectie D uo 1844 i Dat t Vergunning hebben verleend aan J van Egk te Gouila eu ztjiie reohtverkrggenden tot be apricllte eeuw slaohterg lu da KeiterstfMI geteekend K no 121 kadaster sectie D no 416 GOUDA den 29 December 1886 Burgejnecsler en Wethoudeff voornoemd VAN BERGEN IJZB VDO QIlJtf JDtt Smrnliirii BBOÜWEa Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers J GERRITSEN Fruiten Groentenbandelaar Het compliment van den dag aan nlle mgne Vrienden ep Eiegunstigers H van wijngaarden Hpt rf J i Heil en zegen toegetvenscht aan mgne geachte Begunstigers en Vrienden door A J J VOS Fspierfabrikant I Mil 1 erlijke Stand H u r GEBOREN 30 Dec Corceli Pieter oudm P P BarnevilJ en J vaa Hilgenburg Msril JohSCM owltrs J Nienweobuiaenjiji C P Triigeii Uredrika Uinsliai ouden a CT vao Staveren en M Küauik Miculaas k ril Jaeabm aadera F van Waaj en H C SchelTrta Pletfr oudrr fi 4e Eaadl en A van den Dool tl Fratieitifl ouders H do Vriea en W 8 van Ueuwen OVfcHLEDtN 80 Dec M de Groot wed A Slmyk 89 j 1 Niaa venhulaen 8 w P vaa Veen 8 d 1 van VliM 1 m O NDIiKTHOUWO I ai Uee M Verachut i j en A vaa den üer 23 j H J SchoondBrwoerd 39 j en S M J Douw 2é j Het Bureati van den Bflrgerlpen Stand zal op den 2 JANUARI 1887 van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zjjn tot het doen van aangiften van geboorte en overlgden Moordrecht GEUOREN Chnalioa Antolnelta oudera W vaa Vliet en A van der Palrn SVrRLEDBN A Alpkenaar 4 j P Bloot 2 j J Schaap gefiuwd met K de Rotte 69 j GEHUïVÜ A de Groot te Utraclit 86 i en A Troowborat 24 j BtolwUk GEBcmEN Jacob ouders S Koolwuk en A Beraer OVKRI BUEW W van Eek 40 j GEHUWD C de Graaf en N A Noemen Haastrecht OVERLEDEN E V van Zijll 8 ra A 1 van Egk 18 m Reeuwük GBBORl N Autjo oudera J Schouten en A vsn Ea Andrea Cornelia oudera W Smit eu A Zuldam Adnaniia Cornelias ouders F Stolw k en M van tliet Dirk oudera J Via en K lan dei Starre Petra oudera J Borat en E Boerania Cornelia Klaama oudera E aa lleniert eo G Grotentorst Mina ouders W van Kik en M van Merkus t irk HiUebraad ouder D v d Grift en J de Bruin OVERLKDËN A Volbreebt wed tan Biesen 86 i J vau IJaalen 74 j M tV Vermeulen 5 m GEHUWD A Hoogenboom en D Verwey Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan Vrienden en Bekenden R 8LEÖT Stolwukkmldis Mijne geachte Clientèle Familie en verdera Betrekkingen zjjn de beste heilwenschon toegebracht door ê m MOL Turtmarkt Tailleur Heeren Donateurs en Leden van het iSiekenen Weduwenfonda Providentia zjj bjj den aanvaug fBtn dit jaar heil eo voorspoed toegewenscht door Het Bestuur I T BERLIJN President L Th IMHOLZ Sec Boekh J F WALTZ Penningmeester GoDDA 1 Januari 87 Bfl het intreden van t jaar 1887 wensch ik aan al m jn begunstigers een veel Heil en Zegen toe P VAN NBÖTELRODE Koopman in brandstoffen Bogen 118 Toor de locpafuni un rerordeningen nit bet baitacUnd ODtlrend Hg deed dit temeer omdat die toepnaiag tioh niet behoeft nit te strrkken tot de in de wet nenoemde beameltelgke riekten maar eden we eendubbèl getal uekiru door weleuachup en erfaring al infeoticiiekteo i jn erkend waartegen de deaiufeotie door heete lucht en stoom hel werklaamstc wapen lou lija Oete toestellen souden dan cfen als de stoomketels aan een geregeld desknndig ondersoek tan staatswege moeten onderworpen en door daartoe opgeleide personen bediend worden Het is spieker toch inerrmafen gebleken dat i g deeinf oiie o ens by bedreereoiuireraar en dergrlgke industrieelen hoe kostbaar ook iiige riebt en keurig samengesteld alles behalve aan de ctsohen der teohnisohe en hjgièuische wetenschap Toldoen en gebrekkig bediend worden Ofschoon de vooriiiter in o rrweging bad gegeven dat de Raad eich alvast tot de geineentebeslureo Tan Leeuwarden en Groninxen lou wenden met het Tertoek om dergelijke toestellen aan te schaffen en ten algemrrne nutte dienstbaar te maken zoo achtte de meerderheid der rergadering het taoh Tooriichliger op het emd cordeel der regeeringsoommissie in deze quaesiie niet vooruit te loopeii en alsnog een afwachiende bonding aan te nemen de zaak voorts aan de diïigt ntie vau de geneeskundige ambtenaren bg monde van den voorzitter van dezen Baad aanbevelende Boltenlandsch Overzicht De ËTigelsche miuiaterraad waarin lord Salisbury eenige bijzonderheden zou mededeelen pver lord Churchill s ontsl ii werd door alle ministers bggewoond Da premier verklaarde dat de minister van financiën aaumerketgke verlag ng der begrouliug voor oorlog en marine verlangde Als hoofd van het Kabinet meende lord Salisbury iu de tegenwoordige omstaodigheden dit me te kunnen toestaan waarop lorit Randolph onmiddelgk zgn ont lag nam De raad besloot vervolgens de bijeenkomst vanhet Varlement tot Februari uit te stellen doch eenbeslissing over de crisis werd niet genomen daarlord Hartington nog niet was aangekomen Xueohler is de leider der Whiga in de hoofdstadteruggekeerd zooriat spoedig eeo beslissing wordt Terwiioht Volgens de Standard wil d oonscrvatieve pang niet dat lord Salisbury de leiding van het Ifabiuel an lord Hartington afsta Dat een of twee uutoBisten in bet ministerie worden opgenomen achten Hen zeef wtnschelgk maar lord Salisbury blg vt premier Weigeren de uaionitten openlgk aamen te werken met de Tories dan blgfi lord Salisbury da regeering op dezelfde wijse voortzetten Het miaiaterie zal dan niet aftreden mioh terstonil het Parjetnent ontbinden doch deze l iaiaie maatregel bigrt een wapen waarvan lord Salisbury zich in tgd van nood zeker zal bedienen Da militaire commissie van den Duitschen Rijksdag IS tegen 5 Jan weder bgeeugeroepen de Kgksdai zelf wordt een dag vroeger geopend t Ia de vraag of de commissie bg haar besluit in eerste Iciiug zal biijvtn 9e mogelijkheid b staat dat hg de tweede trzing de voorsletleu van het centrum wor Jen aangf numen welke dichter hg het regeeringsoiitwerp komen de vrijzinnigen zulleu in dit geval wel weer met het centrum gaan maar om de meerderheid te hebben meeten zg ook de stemmen van dn suciaal democrateu hebben Ook kan het ziJM dat de u tramontuneu en vrgzintiigeii de beslissing nog laiifrer vertragen dour de finaiic eele vraair op te werppo welke echter buiten haar bevoegdheid FiiTi In elk geval wonlt er geen beslissing vau ilcn Rgksdag verwacht voor holf Januari lutusschin ontvangt de Rgksk mtrlirr voorul van Duiischers nit het builenlaiid betuigingen vau sympathie en van leedwezen over de behandeling der militaire quaetie in den Rgks ag Uu Pitersbiirg wordt gemeld dat de nieuwe Rus isohe minister vas finanoiéii Wisohnegradski weldra een belnttioghervormmg zal inrueren waaraan de Cziar reeds zgn zegel heeft gehecht De minister wil deo bandel lu alcjhul en tabak in geheel Rusland verpjchlen en hoopt daarmede 800 000 000 roebels voor de schatkist te verkrggen d I driemaal meer dan alcohol en tabak nu opbriiigen In fiuancieele kringen wordt echter ernstig aan de uitvoerbaarheid dezer plannen getwgfeld De Bu gaarbche deputatie is niet alleen door den Ëngelschrn Minister van Buitenlandsche Zaken Iiliiesleigh zeer artelg k ontvangen maar ook op zgn landgoed g jM igd een uilnoodiging welkd de heeren zeer vereeragd vonden Zelfs aan belnigingen van sympathie ontbrak het niet Van Londen gaan de Bulgaren oBar Psrgs waar het hun erg jl afvall D Lauden is de eenige plaats waar van etn gulle ontvangst sprake kon zgn Hen wil welen jfifFmm fmixm Mscu züue i$s ua stigers en Stadgenooten dut hun veel geluk ea zegen in het Nieuwe Jaar mag ten deel rtllen C VAN VLIET Mr Broodbakker Turfmarkt W SCflALKKAMP Jr Confiteur Cuiiinier OOSTHAVEN B 17 Het Compliment van den dag H M DERCKSEN Broodbakker J r VAN BËMMËL Gouda Markt A 57 Het Compliment van d n dag P DKN HERTOG Kuiperstrnat K 230 Veel heil en zegen toegeiveuscht aan mgne geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden J A NIBUWVELÜ Mr Metselaar Heil en Zegen toegewenscht H C VA ÜÖDENALLBN Vleeschhouwer Bg den aanvang van het Nieuwejaar weuscbt de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel h il en zegen toe E 8LIEDRECHT Gouwe Timmerman Heil en zegen toegewenscht B DB JONG in Tapgten Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen gewerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe H A DIESTELHOR ST Billardfabrikant Aan begunstigers vrienden en bekenden wordt bg den aanvang van het Jaar veel heil en z n toegewenscht door J SCHULING Gouda 1 Jan 1887 Arti Legi Heil eu Zegen aan alle Vrienden en Begunstigers D KARSSEN Noodgodstraat B 58a bg de Oostbaven Bg den aanvang van hei Nieuwejaar wenscht de ondergeteekent zgnen geachte Stadgenooten en Begunstigers veel heil en zegen toe W BOUWMAN Zak No 278 Minzaa ii breng ik mgn Nieuwjaarsgroet aan miju geachte Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad mij beleefd in ÜEd gunst aanbevelende H BOUTER Wijdstraat De ondergeteekende wenscht hare geachte Stadgenooten eu Begunstigers veel heil en zegen Dankbaar voor het vertrouwen het verloopen jaar ondervonden beveelt zg zich weder minzaam aan Wed C VAN OIJE Bg ilèh anvahg desses jaars brengt de ondergeteekende gue heilwenschen aan alle zjne vrienden en begunstigers W BOER Tailleur E J M EABElT Cuinraer Patitner OOSTHAVEN B 36 f f Heil en Zegen toegewenscht door N DE GI OOT Gouda 1 Januari 1887 i Bg den aanvang dezes jaars brel de ondergeteekeude zijne ïeilwenschen aan Vrienden en Begunstigers r ill JllJ f W KoerPER Bierhal DB Pi thoobn Groenendaal Bg den aanvaug van bet Nieuwejaar wenscht de ondergeteekeude zijne geëerde Klanten en Begunstigers veel heil en zegen toe P De vos Stolwwk b lci I Alezazid r von Lom Bierbrouwerg chw DÜBBEtE ANKBR p m Jut i t lil S tl 6t o i A LAMBERT i Aan allp Begunstigers Vrienden en Bekenden veel heil toegeweuscht in t nieuw begouneti Jaar Zich tevens aanbevelende voor levering van Steenkolen Het Compliment van den dag aan al mijiie Vrienden en Begunstigers B W VAN m PAVOORDT Korte Tiendeweg Tapgt Magazgn Veel tieil en zegen toegewenscht aan BegunstigeM Vrienden en Kennissen K HAZÉBRÓfik Lange Tiendeweg Aan onze geaciite Cliënten en Vrienden wordt bg deze de heilgroete van deA dag gebracht A R SE BERT en Echl noote Gouda 1 Jan 1887 Firma L J Flosmn Veel heil en zegen toegewenscht aan onze Vrienden en Begunstigers Wed J vtv KRANENBURG De Complimenteit vail deli dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers 6 VAN REEDT DORTLAND Sociëteit Ons Genoïgen 1 Jannari 1887 Bg den aanvaug van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe A J G VERBBECK Bteeker Veel heil en zegen aan mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden bg den aanvang van 1887 A SCHOUTEN Lange Groenendaal I 108 Veel heil eu zegen toegeweuscht aan Vrienden en Begunstigers zoowei binnen als bnit de Stad K M DE BRÜIJN Gouda 1 Januari 1887 Tailleur JM y D BUUG en Zn P f Conflseurs Cuisiniers Aan alle mijne Stadgenooten en Begunstigers het Compliment van den dag B HOOGERWAARD Gouda 1 Jan 1 887 Mr Timmerman Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad en blgf mij steeds op bet minzaamst aanbevelen D KöRING Tiendeweg Mr Zadelmaker Bg den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerde B unati gers en Stadgejiooten veel heil en zegen toe N A VAN DEE REE Fabrikant in Blikwerk Wed W jravesteij n Het CompIimeDjt van den Dag P Van dam Gouda 1 Jan 1887 Anthoniestraat f 5 tilit if IW I l ill i Bij den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondeigeteekende zgne geëerde Begunstigwi en Stadgenooten veel heil en zegen toe ï A O VAS OOSTRÜM 4 Brood en Beschnitbafclesri De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze Stad en beveelt zich bg voortdurend beleefd aan H VAN WILLIGEN VIceschhouwer n SpekslageiC Bij de intreding van het Nieuwe Jaar brengt de ondergeteekende haren hartelgken wensch aan hare geachte Cliënten en hoopt steeds dezelfde gunst te mogen blgven genieten Wed P J MELKERT Gouda 1 Januari 1887 Het Compliment vau den dag aan alle mgneVrienden Bekjenden eu Begunstigers HP BOND Pz nu n IJzerhnndeiaar op de Zeugstraat alhier Aan Begunstigers Vrienden eu Bekenden brengen wg door middel dezer advertentie ouze Heilwenschen bij den aanvang des jaars P KRIJGSMAN M W KRIJGSMAN Elshoüt Bg de intrediug des jaars brengt de ondergeteekende zjjne heilwenschen aau zijne Stadgenooten eu Begunstigers en zegt hun dank voor de begnustiging in het afgeloopen jaar C M POOKSMA Rozendanl Boschbierhnig