Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1887

H J M KABEL CÜIHINIEB PATISSIER 04 STHAVEi II 36 Versch voorhanden TAARTE van af 70 Ceais Warme PATÉS Verschillende GEBAKJES t HUZAREN SALiAOE HARING SALADE KREEFTEN SALADE EN ZALM SALADE èalantl ie de vi iii Tniffé Pain de Vcau Truffé Pressé I I Af llji slke boeveelheid net opgemaakt verkrggbaar 7 f l 11 WoenslTg 5 Januari 3491 GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Prijs 80 Cents i Suelpersdruk van A brinkman te Gouda Mgne geachte Clientèle Familie on verder Betrekkingen zijn de beste heilwensclien toegebracht door M PEETERS Jz Qooda Wijdstraat Het Compliment Tan den dag aan al mijne Vriendetf en Begunstigers I J BONNEÜR Heil en zegen toegeirenscbt aan alle miinC Vrienden en Begunstigers en blijf mg steedj op het minzaamst aanbevelen H J RABOUW Raam O 421 Lood en Zinkwerkei Het Compliment van den dag aan alle mijn Vrienden en Begunstigers W STIKKER Tapijtmaga gn Korte Tietjdeweg D Het Compliment van den Dag 4 S H POL K Opticien Korte BroenendaB Bjj den aanvang dezes jaars brpngt Aè onjdergeteekende zjjne heilwenscheni a an alle Stadgenooten en Begunstigers mj E ¥ lHSB il SchUder M L KIlTT 7ili Dam I in Modes P P Westhiven B 186 Het Compliment van den Dag aan Begutistigers en Vrienden A VAN DER STEEN in Hoeden en Petten Het C Ompliment van den Dag aan almjjne Vrienden en Begunstigers W R SCHWEMMER Kastelein By den aanvang van het Nienivjaar een gelukkig jaar toegewenscht aan mijne geachte Vrienden en Bekenden J T D ZANT Broodbakker Nienwehaven Bji den aanvang dezes jaaM brengt de ondergeteekende zgne heilwenschea aan alle zijne Vrienden en Begunstigers H M DK BRÜIJN Walesteeg In Tabak Sigaren en Gedisteleerd Compliment vau den Dag van M MOL Schoorsteenveger Alle Beganstigers en Vrienden teil en zegen toegewenscht door G TAK VELZEN Vischafslager De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zjjne geachte Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan T SPOOB Vleeschbouwer Raam By den aanvang van het Nieuwejaar wenscbt de ondergeteekende zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toet M J OOSTERLING Dititelateur en Likenrstoker AabV mijne geaHhte Bcgiidstigerst zg in dit nieuVv begonnen jèar Oods beste sjt geningta toegf wefascht I I I I A VINGERLiNtfl Gif ppA I J kn 1887 j i lisij den aanving deKes jnarsjbrengt Ö ondec eteekeude zijiijé heilwenschea aan a e i zjjiie Handelsvrieuden en ijegunstig rs j i p IteekIni af De oijdergeteekeDde brenfct bgj de he den H ilwenanh van den jlag aan zjjne iftachte Begunstijfers zoo buiten als binneii deze stad L C KINT Billartfabrikant Het pompliment van den dkg aan al lAgne Begunstjgers Vrienden en Bekenden A DAM Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden Bekenden en Begunstigers zoo buiten als binnen deze Stad B BEGEER Tailleur Het Compliment van den dag aan alle raijne Vrienden Bekenden efa Begunstigers M VERMAAT Ja Aan alle Vrienden Bekenden en Begunstigers veel heil toegewenscht in het nieaw begonnen Jaar door Raam G JASPERS Het Compliment van den flag a n al mgne Vrienden en Begunstigers i Raam O J BOER ÏÏ W M STEEVEirS en Hchtgenoot P F Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mim uiii of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderl k levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroederg Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie vau Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Depot van THEEËN e geurige en aangenaam raaUfende THEE het Magazön van de Firn a C SCHL LTZ Amsterdam vroeger verkrijgbaar bjj de LoGQKB alhier zfju thans te bekomen ondergeteekende in mkjeg vauji Y den Óns f I per 5 UÉ 3lNU0 a if 1 4 en i 1 1 X O C0 G0 h f f jICH ON a 1 50 V GftUISTBEE a iüTILH tracht M 253 f J c d Uoutuani lirof Perffrer d A lion HAAKEXTKACT We i N Sanil r Leiden VT Liïthelm Vuorbarif h Hu Herkei Geheel eenig in zjjn sanenstelling en afwijkend van alle andere hainniddelen zonder vet of olie Het houdt hera hoofd rein maakt de haren krachtig en frisih en doet nienwe haren ontkiemen zoodat min zich na een kort gebruik in een fraai hoofd niet haar mag verhengen Prijs per flacon met gebruiksaanwgzing 40 et Verkrijgbaar in de onderstaande Depots Weil BoMUMi fiouda A Princ üfveiihuiri ii Wed 1 WilM nmWnird in flessoben f 1 90 en f 100 TAMARL DR BONBONS aanberolen tenen verstopping en daarmede in verband ataande onRetteldheden DE TAJfABINDG BONBONS van KKAKPKLIËN HOLM lyn eeu laiver plantaardig zachttrcrkend tpiJsferlee iiiK en eetlnit niet torend Purgatief in ooufiluurform aangeoura risoh vau smaak en eeker werkend In dooaen van 90 en 50 Centg CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van den rook deter Olgarellen geeft den lijder aan ABtbmtl teralond verlichting Ia Eini van 80 en 50 centS SALMIAK PASTILLES oploiiend en verttohtend middel by Hoest ea Verkoudbeid In fleaohjes h 20 cents ERAEFELIKN HOLH Jpolheker te Zeilt Depot voor Gouda bü den heef A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM AUVi itTC TIEI in alle Binnen en BuUenlandticJie Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda dlNNENtAND f GOUDA Jaoiu i 1S8T Zaterdagmiddag teu S iirA ia door het eori OfBoieren tan de dd Sehntteiyialbier roet hel mutiekeur a bet gewone i ieawj ribeïoek gebraoht aan denBurgemeeater j In de hedenmiddag gebbudeii ergadering van de OoVDSOHE IJsclub is bealiffla Ingeral de oral ipoAhi ifaiihouilen VrgdaK 7 Jinnari e k een feeette orit iuiaeere dat waarechynlyk nl worden ffi geven op den Bleekeraainge en bestaan uit een hardrijdrrij en ringryderg oh piijs en premie nith alnitend onder de Leden der Ijsclub Voorla beslaat hel plan Zaterdag 8 JauiiAri e k eeu hardrydeijD te organiseeren voor jong it en meisjes uit den miiigegoedrn stand Voor deie laatste tal ken bet iep worden gedaan opde grgoede ingeie enen deter atad Eene aanbe eling um dete taak Ie stcanea mag leker onnoodigheeien daar meer dan rena wier ter slede getoondwerd hoe gaarne mei medewerkt dergelijke takente doen alagen i Tot beaionrtleden van de XJaoLVB werden beden gekoién de bh A Geilel eo luit G P Cheriex By genoegtame deelneming tal Donderdag 20 Jaunari e k in de taal Kuaatmin een oonoert plaats hebben waartoe de voeroaamate aan de Hoogduilsehe Opera te fiolMidan verboadeo artisten tullen medewerken I oor het Provlnoiaal bestunr van Znidholland ia gisteren aaobraleed het onderhouden van en het doen Van eenlge hentelMngen aan da geboawen der Hp Hoogere Bnrgerschool te Oonda van den dag der goedjieuring vau de aanbeateding tot ül Deo 1888 Minste intohrgver wat de beer C P W beisini albter voor 1978 lil Hen leest in het N t i B t B4 de laatste groote iniitiekartvoeriugea 1 A l sterdam waren de Uaiuolie gatten tSó vol waardeering voor anten tenortangar Bi inana dat bet niemand verwonderen moeat wanneer op zulk bevoegd sdritt eenmaaal eene roepstem uit Daitachlaad tot ben moohi komen Die roepstem is gekomen De opera te Leiptig heeft deu baer Uogmaot eeu engagemeol voorgesteld Eeoe beslissing is nog niet ginomeü dat ty door onie mutikale wereld met spanning verbeid wordt behoeft niet getegd te worden Werden herhaaldelgk roededeeliogen gedaan omtrent plannen tot oprichting van eene kooksehool te s Uage op l voetspoor van dervelyke inrichtingen in Sngeland DnilsebUad Zwitserland ent die oitttekeud geslaagd tyn thans ia werkelijk eene vereenIgliiK tol dat doel lol stand gekomeg en beeft lioh een roorloopig beelnnr daarvan geeonstitueerd bratannde uit merr A E Cremers geb v d Velde mevr J Gravin van Randwyakge1 Yao Hogeudorp mevr de Douarière E A De Jonge gab D Kook mevr U Tersleeg geb Pronk en mejoffr A P Van Bosse met de heeren i M Hijnans van Wadeoogeo president A E Eyssell vicepresident j F C De Baa penningraeeater mr W Storlenbeker j A W Stortenbeker dr W P Unia Steijo Parré en H J C De Oharro leoretaris Wal de oprichiers bedoelen is eene gelegenheid Ie lOpenea voor meisjes en vrouwen van alle slaa4 ii OB kennia p te doeu van huishoudkunde in hol algemeen en in het bytouder om tioh te bekwamen in de kennis van de voediogsleer van den aard en de waarde der voedingstoSen en de aaaweoding en toebereidiog daarvan op de meeat geschikte en voordeelige gta tot tpyteo an dageljjkich gebruik De vereeniging hoopt op dete w jie te berorderan eeu welbegrepeu volksbelang en levens te roonirn ia eene dagelijks sterker gevoelde behoefte dat is da taeiiemende vraag die er bestaat naar geschikt kenkenpersoneel Daarbij komt nog een meutoblie eiid doeleinde Uoevele meisjes niet bH minst van de arbeidend klaase worden bnittronwen looder in staat te tgn baren eehigenoolen als tu vermoeid van den arbeid thuiskomen een smakelijk mtal voor te tetteu Zij verslaan nieit an de kookkunst spaarzaamheid kannen tij niet betrachten onidel tg niëi weten of er Weinig of veel noodig is om bet maal naar eitoh te bereiden u alecht toebeieid eten leidt tul ontevredenheid en uilbuitighcld Hoe geheel anders kan dit worden als de rouw met de middi len di onder haar bereik liggen voor haar man en kinderen een smakelyk maal kan gereed maken Huiae iijkheid en een gelnkkig farallirieven tullen daardoor bevorderd worden De vereroigiug is voornemens eeu Irentohool te s Hage op te richten in de rersie plaata bestemd voor de opleiding van meisjes en vrouwen fan den werkenden stand tot gesehikie kooksters en voorts voor het onderrieht tan meisjes en vrouwen van andere fetaiiden die verlanien moohteo de noodige kennis van haishondelijke taken eu au de kookkttnsi ic verkrggeu Is eenmaal de koskschool ia werking dan tulleneen deel der kotten bestreden kunnen worden uitde leergelden uil den verkoop der toebereide spyten en uit de opbrengst eeaer goedkoupe restauratie die daaraan tal worden verbonden Maar ditis althana in de eerste jaren niet voldoemte De sehool moet vast inkomsten hebben voor inrichting enonderwgakraehien en hrt ia daarom dal het beaiauralgemeeu eene cirpulaire beeft vereonden om alle belaogalellenden uil te noodigeo bare pogingen fiitancieei te aleoneu Slagen die tooals ml deu byval dieu bel plan èn by partisalieren èn bij de Uaatsobappij ter bevordering vau Kyverheid reeds beeft ondetvouden wel ia te verwachten dan hoopt devereeoiging nog in den Ka r van 1887 de eerstekooksohooF in Nederland te openen e Aan dr nlonegeovisaBherg Je Ménit bij IJselmoade beeft Daaderdaj wederom kiastmatige bevruchting au talmeicrtn plaata gehad Deo lOen December j l waren nog eeoige nog niet geheel rype fbktalmen in de kaar vau bovengenoemde talmlegenrisscbery achter eUten mei bet doel om toodra bom co kuit geheel lot rypheid tonden gekomen tjjo lol de knottmaliga bavroebting andermaal over te gaan In tegenwoordigheid van de Heeren Kersbergen Bontjes eo Kerheri werden ongeveer 20 i 25 0 jO lalmeieren van nituemende qaaliteil beirnohl üooalt wy bij eene rorgere gelegenheid hebben meegedeeld werd den 1 deur ook een aantal op kunstmatige wgte betrucbie almeieren aan het Aqnatinm te Anutetdam afgcalaau alwaar ty in teewBler grplaatal worden om te Iraohlen te lol verdere outwikkeiiag Ie biengan Donderdag had nn eveattef nat Ae kodo siiog omuil te maken of talmeiereu tich in leewater knnneu ontwikkelen eene nog iterker sprekende proefneming plaats Eenige talmeieren nIM onmiddelgk in leewater bevracht en wederom afgesuau aan hrt Aquarium vau Natura Jrtii Magutra alwaar die eieren in stroomend teewaier gedurende eeuigen tijd tullen verblijven Indien dete proefnemingen tot eene negatieve uilkoiwt leidei faiu net grond worden aangenomen dat de bewering an ben die nog aligd meenen dal d latil vjar bei bMaeatrekkën van onte rivieren reeds in tee tou kuit achleten welke ich in tee ook verder tou ontwikkelen op teer onvaalen bodem gegrond is De overige op de gewone wgte bevruchte tnlmeieren werden evenals den 28cn No craber en den ISen Deoember wederom op teer voorkomende en belangloote wjjte door de Directie der Zalmzegenvisscherij ie Marode afgestaan aan de Visebkweekerij van den Heer II E Boutjes te Arnhem Het reeds koitelgk vermelde besluit door denQcdtesknndigen Raad voor Zuid Holland Donderdag den 30 Deoember in tgue winlervergaderiiig genomen lot nauberellng van de lijkrerbranding rolgdeop erne belangwekkende grdaohlenwissriing ingeleid üoor den heer dr Snjjder uit s Oraventande voorsteller van het besluit Dal lid bracht eerst in herinnering hoe reedt 12 jaren geleden door de VereenminE voor lijk erbriindin pogingen in het werk gesteld tgn om de oremalie facultatief voor Nederland te stellen hoe sedert lo Europa en de bescbaafde deel n der wereld de onverplichte Igkrerbrandiug uit een hjrgiênitch oogpunt zeer vele aanhangers beeft gevoudec en hoe fle bezwaren vooral van justiiieelen aard weinig rttUon Sétre bleken te betmea Met die gtachiedeni voor oogen bevreemdde hem eene uitspraak van den miuisler van binnenlandacbe taken dat dit onderwerp te kieech was om hei tonder nooiliaak Ie behandelen en tot regeeringsmaalregelen te worden hirleid Ging de voorsteller ihane na welk eene uitbreiding de facullaiie e lijkrerbraiiUing in Italic verkregen beeft alwaar bet grootste deel van de beschaafde kUese dezen getoudheidsmaatregel roorstaat gaf kg acht op hel feit dal de Ilaliaausche regeerjng voor het leger een eigen crematie oven heeft gesticht waarin de lijken van soldaten aan besmettelijke tiekle gestorven sedert verbrand eijn en nam men voorts in aauraarkiug dat Fraokrgk Duitschlaod Eugriaod Denemarken en Amerika die taak niet alleen aan de orde hebben gestel doch dat de regeeringen van die Staten haar hebben begunstigd en toegelaten dan dacht hem was oor de vergadering vau den Geneeskundigen Baad de igd gekomen eeoe poging aan te wenden tie faoullatiete Igkverbraading ie Nederland ingang te doen krggen De beer Sogder gaf mitsdien in overweging dat de Baad hieromtrent tijn gevoelen kenbaar t U makeu en too dit gunstig mocht tgn tich te wenden lot den minisier van binnenlandtche iiken met de verklaring dat de Geneeskundige Baad uit een hygiënisch oogpont de invoering van de facultatieve lijkverbranding hoogst weoschelijk acht en van oordeet is dat eventneele bet aren van jnstitieeleu aard door wellelgke maatregelen lijn weg te mimen Een lid meende dat da bedeukiogeu in bel balang der josiilie alben kouden verdwijnen door de lijkschouwing verplichtend te stellen voor alle personen ofschoon hg twijfelde aan de mogelijkheid om dergelgkeu maatregel tot wet verheven te tien Boveodieo was voor hem het hygiënisch voordeel van de lijkverbranding nog niet uitgemaakt Hem werd door den iuspecfeur lan het geneeskundig staaistoeiicht geantwoord dat atleendelijkschouwing ware toe te passen op personen die souden worden verbrand toodat de Igksehoawing als voorwaarde werd gesield voor de crematie Om de twakheid van het betwaar dat dejnttilia in bare taak belemmerd tou Wonlen nader in bet licht te sieilen werd met eene tinspeling op de Leidsche vergifiiglugazaak herinnerd dat ook tonder oremalie door een persoon een groot aantal meoscheu tiju vergiftigd tonder dat de justitie aanvankelijk ieta vermoedde Ware de crematie met voorafgaande schouwing ingevoerd t tou nooit loover gekomen tiJn Derhalve lag de conclusie gereed dat de maatregel hel ondcrioek der juslilie wel verre ran te belemmeren teer in de hand tou werken Een ander lid wilile bet voorstel gaarne ondersteuuen indien men de vaile oierluiging had dat de Geneesknndige Raad an Zuid Holldud tooveel invloed op den minister van binnenlandsche taken betat dal bet college tich van tijne medewerking tol den maatregel vertekerd kon houden Verder was hg van oordeel dat de Igkrerbrandiug in de eerste jaren voor de hygiene niet van veel belang tou tiju Touh lag er eene groote onbillijkheid in dat niet ieder met zijn eigen lichaam naar goeddunken mocht handelen wanneer daardoor hel algemeen geen nadeel onderrindi En teer teker sirekl het verbrande lijk tet tot nadeel vau een auder Deanietlerain betwijfelde hij of de grocdeu wel stevig genoeg waren om invloed bij de regeeriug te wekken Dete opmerkingen ileden nieuwe geriohlspnnlen over de hyirienisohe waarde van de Igkrerbrandiug ontstaan Voor den geiondheidatoestand lag meende men