Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1887

grootere urborg in bet Terbranden dan in het brgraven der lijken al was men geneigd toe te geren dat goed aangelegde en doelmatig ingerichte begrnafplaatien niet schadelijk sijo Toor de getondheiil Uaar dan moeten ook alle kerkhoien aan den eiach beantwoorden en dit na ia Ofer hel algemeen het geval niet Het getoelen dat radicale eroietiging der iufeoliestof welke xioh uil lijken ontwikkelt ferkregen wordt door aanwending an de hoogste temperatuur de Tcrbrauding Tond in de fergadering dan ook geen tegenspraak Waar het belang der hygiene lóó twaar woog daarmoei Tolgena eene andere meening de lyk erbrandiug ferplichteiid worden gesteld althans voor oterledenenaaii diphiherils pakken en cholera Met defacultatieie lijkverbranding lou het doel Di t worden bereikt y r Uit de verdere woordenwisseling bleek evenwel meer of mfnder sterk naarmate dat men de crematie nooit verplichiend ion willen het gUlh rijst of daali btaebeiden madelieQe haar naamge lOol is schier een heilige bloem geworden Eu bare gaven van hart worden geSveoaard door hare gaven van geeal in de letterknnde zou haar oordeel naast dat van getaghebbende crittoi kunnen gesteld worden Maar niet alleen de critiek ook de kunst lelve dient te Indien tg wilde zou tg tchrgfster kunnen tyn too gord als de koningin van Rumenië tegl Vasili Oedurende de lange en hevige tiekte die haar aantastte hééft tg tal van gedichten gemaakt De koningin heeft de menscheo steeds beoordeeld naar hun innerlgke waarde en niet naar han rang fortuin of politieken invloed Zg was er op gesteld alle Italianen van beteekenis te leeren kennen en heeft zich door de slechte manieren van vele geleerden niet laten afschrikken Het gevolg biervan is dat de koningin thans een kring heeft waartoe de merkwaardigste mannen van Iialië behooren De artistieke tinaak der koningin wordt voornameiyk in Venetië bevredigd Zy dweept met de Veuetiaaosche school Carpaccio ia haar iieveliogaschilder Herhaaldelgk ziet de oude dogesiad de geliefde vorstin dan ook in haar midden Zg verwyit er gaarne ojok omdat haar verbigf daar geen politieken gvertooht opwekt gelijk te Bome Turgn en Florence lu t godsdienstige staat de koningin tusscbeu de niieislen zg is geloovig maar niet devoot Vandaar dat de vrijdenkers haar tot de clericalen rekenen en deten haur verwyten de geloofsqutestie te koel op te nem ii Zoo ééne vorstin haar volk liefheeft dan is het de koningin van Italië truawens ly is niet uit den vreemde gekomen Het vaderland dal tg alt kind liefbad mocht tg later als koningin Oorgaan Het koninklijk echtpaar heeft slechts één kind den prins van Napds die later Victor Eraanuel III tal worden Hoewel ook bg dezen prins de militaire opvoediug voorannging too heeft tgue moeder toch getergd dat hem neen geesteiyk voedsel ton ontbreken De prins van Napels die thans teventieo jaien telt is dan ook een vborirrffeiyk jongmmsch eu volkomen de etr wsardig t volgend jaar gelgk ge brnikeiyk ia meerderjarig te worden verklaard en lot pair van bel koninkrijk te worden verheven Na het kontnklgk geziu stelt graaf Vasili achlereeovolgent alle booge personages uit de hofkringen aan tyne leters voor Wy meenen den onzen geen ondienat te bewyzen door dien Ungen nasleep msar achter de schermen te laten Zoo n lange ry van namen en gezichten laat toch aUyd een verwarden indrnk na Graaa Vasili waagt lich ook nog even op politiek gebied Hy aadl Iialië aau print Bismarck niet langer naar de oogen te zien maar te trachten op goeden voet te komen met Rusland Handttiblad Buitenlandsch Overzicht Uit het buitenland geldt het voornaamste nieuwa de nieuwjaars receptien aan de verschillende hoven De Duitsohe kroonprins hield op Nieuwjaarsdag aan de spils der kommandeerende generaals van de Duitsohe armee eene toespraak tot den keizer waarin hy terugzag op lestien door den vrede ryk gezegende jaren welke aan de ontwikkeling en de versterking des Ryks gewgd geweest waren De vreed tame arbeid kon slechts vruchten dragen omdat de taakkundige en rustelooote leiding det ketters de ttrydraardigheid van het leger eischte De Pruivische grondstelling dat er geen onderscheid bestaat tnssehen bet volk en hef leger aaogetien beiden één zgn en tot verdediging det raderlunds te allen tyde bereid is door de torg des keizers gemeen goed der geheele natie geworden In deze weeibaarbeid ran het geheele rolk ligt d gewichtigste zekerheid voor den vrede De keizer dankte teer in hartelyke en warme bewoordingen eu gedacht de zware tgden die bi beleefd had Toen hy voor tachtig jaren in het leger trad geschiedde tnlks met ds hoop betere tgden te tullen beleven De Voortieoigbeid beeft hem deie laten beleven door de uitkomsten die hg met het leger heelt verktegeu Hy dankte het leger Da keiter omarmde vervolgens den kroonprins en de heer Voo Moltke dankte den laatste voor dien onvergeiykelgke diensten President Grévy wees in zgn antwoord op de wcnschen van het corpa diplomatique op de goede betrekkingen van Fraukrgk inet de andere Mogendheden welke toolang reeds duurden dat het tegenwoordige geslacht vertrouwen heeft dat dit nog langer zal duren door de wgsheid der Begeeringeo en voor bel geluk der naliet De Beilgnsche oorrespondent van den Standard heeft van een diplomaat te Bneharest een sehrgven ontvangen waarin eenige belangigkt roededeelingeQ atelleo De inspeeienr liet liJn afkeer van dwang in dit optioht vooral uilkomen door ie oiteeren een eigenaardig gelegde vau een Duitschen geneeskundige voorstander der lijkverbrandiDg dat men nl xootang in een uithoekje lan een gronie stad als Berlijn nog maar één oud wijfje Mffiw de crematie was uiemund daartoe dwii i ei kon Maar tegenover hel ourrcht aan voorstanders van de lijkverbranding gepleegd dewijl tij door de tegenwoordige weigering in de onmogelijkheid zgn de lijkverbranding te doen toepassen was meende men ue eisch naar vrijheid van handelen rt ohtmatig De slotsom was dal met II legen 2 stemmen dis van Je leden van Volleuhoven en Moei de Geneeskundige Raad het besluit natn als tijne overtuiging uit te spreken dat lijkverbranding uit een hygiënisch oplicht nlle aanbeveling verdieni Hiervan tal mededeeliug geschieden aau den minister van bionenlaudscbe taken De clausule dut door wettelijke voorschriften voldoende waarborgen gesteld kuuuen worden tegen bet langs den weg der lijk erbranding verduisteren van misdaden liet dr Snijder uil lijn voorsiel vervullen op raad van het rechisgelerrde lid der verftndciiug die meende dat het juslitieele puni buiten s Rnads werkkring Kg en overigens op grond van vermeende onbevoegdheid om over de hygiënische tgdc der taak te oordrelen builen stemming bleef De mededeclingen betreffende de handelingen van het geneeskundig staatsloeticht gaven tot verschillende opmerkingen vragen inlichtingen en beiluiien nanlei iiug Vrü eenstemmig was de Baad van gevoelen dat het slniten van upenbare bgsondere en gO lsdienslige of Zondagscholen als voorbehoed maatregel tegen de verspreiding der mazelen wensohelijk is Besloten werd nit naam van den Raad de regeering te vertoeken bij hrriiening der geneeskundige wellen art 9 zoodanig te wijtigen dat het misbruik van aflevering van geneesmiddelen door geneeskundigen in plaatsen waar apothekers gevestigd tijn niet meer mogelijk is en wel omdat de bedoeling der wet de bevordering van het vestigen van apothekers ten platten lande door He daaraan gegeven toepassing niet tot haar recht kan komen De adjuncl inspeclenr dr B Ca sten leidde eene gedachlenwisseliug in over de toepassing van het ontsmettingsreglement van 36 Juli 1885 Uij vestigde vooral de aandacht op de ontsmevting au goederen kleedingslukken en voorwerpen van dagelyksch gebrnik door aanwending van een haagec warmtegraad met behulp van stoom alsmede op de wenachelijkheid van bevordering der oprichting van ontsmettingsovens in gemeenten en van aanstelling van bevoegde liefst vaste personen die met het onlameltingswetk belast worden en in staat lyn daarvan eene behoorlijke verklaring af te geven Nadat verschillende leden mededeeling hadden gedaan van de maatregelen in hunne woonplaatsen in dit opticbt getroffen onder welke het bericht dat fo bet academisch tiekenhnis te Leiden een desinfectieoven slechts in plan bestaat nogal bevreemding verwekte werd als conclusie van deze gedachlenwisseling aangenomen dat nu aan de ontsmetting door hitte tulk eene belangrijke plaats onder de d sinfeotiemaalregelen is gegeven het bestaan van dergelijke ontsmettingsinriohtingen in de verschillende gemeenten van groot belang is te achten Al wat gedaan kan worden om de gemeentebesturen van dat belang Ie overtuigen werd in de overweging van het geneesknndig staatstoezicht aanbevolen Ten slotte ly nog vermeld dat ecu der leden van de commissie van inspectie der apotheken met groeten lof gewaagde van de ambtelijke visitatie der gemeenteapotheek te s Gravenhaae wier inrichting provisiekamers laboratoria als andersttus onverdeeld werden i epreten de oom missie noemt haar in één wourd eene modelapotheek Eene broeikatt door de tonaewarmte lelve geven tileerd In eene gesloten broeikatt knnoen de planten de onmiddellijke werking van het looneliobt en de onnewarmte niet tonder gevaar verdragen De bladen worden slap de bloemsiengels buigen tioh omdat het evenwicht wordt verbroken tassefaen de verdamping der groene planleudeelen en het vocht dat de plant opneemt Daarom beschermt men de broeiramen met matten en maakt men die wit met krijt of tracht men vermindering van de warmte en luohtverversohing aan te brengen door de ramen wat open te tellen Maar in de eerste twee gevalled gaat er warmte verloren en ook licht terwyl als men de ramen opeoiet de plotseling invallende luchtstroom op de planten schadelijk kan werken Het komt er dus op aan in eene gesloten broeikaat die aan de onmiddellijke werking sian tonnestraleo is blootgesteld een luchtstroom te brengen die tel f verwarmd is eer hg de planten bereikt en des te de warmte onder J e Parijs is dit drukbeeld door I Begoier verweienljjkt door eene eenvoudige inrichting Aan de vooreijde van den broeibak ia rechts eeue rij ronde gaten aangebracht die men gedeeltelijk met kurken kan sluiten als men den stroom wil regelen of alle Iegelijk door eene sohuif als men dien wil laten ophouden Juist voor deie rij gaten slaat een gebogen blikken scherm dat bijna tot aan het glaten raam reikt Aan de achteriijde van den bak naar links is een schoorsteen vau dun gter of kachelpgp aangebracht die ongeveer 8 cenliraeler middellijn heeft en een meter hoog is De werking is teer eenvoudig en duidelijk Zoodra de kast door de zou wordt betohenen ontstaat trekking daar de lucht die door de gaten als wordt binueugetogen gedwongen is langs het sterk verwarmde blikken scherm eu hel raam te s rijkeii wordt zij zelve verwarmd alvorens tij met de planten in aanraking komt Dete verwarmde siruom van versche lucht vormt voortdurend een doorschijnend scherm dat de ademhaling der pinnten bevordert daarbij nt zij too zacht met de planten in aanraking dat dete daardoor in geenerlei opziclit btnadeeld wurden Zulk eene broeikast welke liobtrlve regelt is tn Pfaukrijk bij tomaten en kunstmatige drutveiileelt reeds teer algemeen in gebruik De tioh noemende Paul graaf Vasili gaat voort met bet beschrijven van bet leven en de inenscheu der Ëuropresclie hoven Thans passeeren de hooge Italiaansche kringen de Nouvelle Revue Vooraan treedt de lining Humbert de Eerste de verpersoonlijking van den moed de sourerein die meer dan eea tgner voorzaten hel devies van tijn geslacht Devtttit Savoie I in toepassing brengt Hy aanbidt het gevaar en zoekt bet Te Custozza werft hg zich met de voorhoede t eerst op den vgaud Als generaal Nino Biscio hem redt uit zgn haohelgke positie voegt hg den tronwen militair op barsebeo loon loe ik tal je nooit vergeven dut je me niet hebl laien begaan Tgdena de cholera ie Napels is hg bewonderenswaardig Wanneer lueu zgn bewoudefing uitspreekt en hem lof toetwaail antwoordt hy ik doe slechts mgn plicht Op de jacht greusl tgo moed aan roekeloosheid Daar is hg steeds onder de eersten eu koensteu Zgn ideaal it aau hel hoofd te staan van een tegevierend leger Uit deten karaktertrek sprail wellicht tgo sympathie voor Duitschland Trouwens Humbert ti bovenal soldaat door voorkeur en opvoeding beide Als staatsman is hy nooit door de oppervlakte beengadrongen I Hg leest alle mogelgke dagbladen om tioh op Je hoogte der publieke opinie te banden maar telden of nooit een boek Zgn politiek mist dau ook een vaste richting het is een weerhaanspolitiek evenals die van zgn vader en grootvader Doch al moge tyo politieke weerhaan draaien buiten het veld der rechtschapenheid en van het gezand verstand wgst hg nooit Humbert is edelman van top tot teen maar geen groote meneer Zgne sympathiën voor de aristocratie tgo betrekkeiyk gering Daareulegen houdt hy onttagigk veel van zgn volk en toont dit bg elke roorkomeode gelegenheid Het geluk van tgn volk te bevorderen is voor hem geen groot woord maar het waaraohtig doelwit van tgn leven Trouwens aan groote woorden overdrgving en schgnverloouing maakt de koning tioh nooit schuldig Hg is eenvoudig en gemakkelgk loowel in tyn gesprek als in tgn bewegingen Hg is edelmoedig en eveoala alle prinsen uit het huis van Savoie teer praohtlievend tonder evenwel veel gevoel voor kunst te hebben In het bgzoodere leren onderscheidt Humbert zich gunstig van tyn vader Op hem valt niets aan te merken Trouwens hy betit de bekoorlykste aller vrouwen de door alle Italianen aangebeden Margüériie Haar naam is een looverwoord verbonden aan tal vau lieSyke legenden eu het voorkomen Volgent den lohryver heeft men in Boemaoië met spanning de debatten in den Duitschen Bijksdag over de legeroitbreidiug en bet militairItpteonaat gevolgd met het oog op de mogeiykheidvan een oorlog tnssehen Busland eenertgds en Snitsohland Ooslenryk en Boemenië aan den andereu kant De Boemeensche oppositie beeft van de geruchten over tulk eene alliantie gebruik gemaakt om de minliters aan te vallen en op de handhavingeener gewapende neutraliteit aan te drincen De Romania Libera het orgaan van de heeren Majoresoo eu Carp is het eenige oppositieblad dat tich védr i iulk eene alliantie verklaart De bladen die gewoonlyk de regeering steunen hebben tot nu toe vermeden de quaesiie te bespreken alleen de officiense Jlomanoel laat tioh in dentelfden tin nit als de Romania Liiera Men verwacht binnenkort eenreohisireeksche interpellatie over de nieuwe triple alliantie de afgevaardigde Jonesco tal daartoe het initiatief nemen en de regeering tal dan betwaarUjk kunnen biyven twügen tooals tg deed bg de behandeling van b t adret van antwoord op detroonrede De Buobarester diplomaat meent dstcere feiteiyke alliantie lutschen Duitschland Ooslenryk en Boemenië nog niet is gesloten maar dat de Roemcensche regeering aan Oosteargk s voorstellen te dezen opzichte een gunstig oor beeft geleend De houding van Hoemenié tal zooalt hg met tekerbeld meent te kunnen voorspelirn de volgende tyn Zoulaug Duitschland en Busland met elkamler op goeden voel blyVen tal Roemenië eene volkomen reserve lu echt nemen doch het tal tich in de armen van Oostenrijk werpen tuudra Rusland om welke reden dau ook ophoudt met Duitschland samen te gsan Servië en Bulgarye tullen het voorbeeld van Roemenië volgen Ik heb alle reden om te gelnOTen legt de eorrespoudeut Verder dat eene entente eoriiale om met te ziggen eene werkeiyke alliantie rrrds is loi stand gekomen tntschen Roemenie Seivië en Bulgarye die ouder alle om ïandighcden met elkander op den betieu voet tullen biyven Busland zet niet slechts tyne oarlogsloebeieidsrlen op de groolste schaal voort maar het vertamrit ook en onttagigk aantal troepen in de nabijheid van de Oattenrgksche en vau de Dnitseiie grenzen Tuch is hel teer twyfelachtig of Rusland werkehjk een oorlog tott wogen oindai hel dau niet slechts Duilsch0 sl nrgksehe alliantie tegenover zich zou tien maar ook de drie Bnlkanstaten Roemenië Servië en Butitarge die te tarnen vierbuuderdduitend man onder de wapenen kunnen brengen denkelijk ónder bet opperbevel van vorti Alexander van Battenberg Dat bg hel uitbreken van zulk een oorlog vorst Alexander onmiddeiyk nanr den lialkan zou terugkeeren om den hem door Oostenryk aangedaneu tDsail uit te wistohen is de vaste orertuigtug van tlleu hier t lande die bet er voor houden dat de vont niet laar Bulgarye tal konten voordat hel mr der groote afrekening gekoineii ie TWEEDE CORRESPONDENTIE PARTIJluitcfaen Gouda eu Uticeht Gouda Wit Utrecht Zwart 1 EZ Ei 1 E7 E5 i Gl P8 ï B8 C6 8 BI 03 S 08 P6 4 PI B5 4 A7 A6 6 B5 A4 6 P8 06 Kieintiandel In Sterken Drank BURGEMEESTER en WETHOüDBBS van Gouda brengen ingevolge aVi 6 der Wel van 28 Augustus 1881 SiaaUblad No 87 ter openbare kennis dat bg hen is ingekomen van den navolgenden penoon een verzoektobrifi waarby vergunning wordt gevraagd om in de bg tyn naam vermelde looaliteit terken drank in bet klein te mogen verknopen Nnm vsa ds Vsrioeker Asuilmiliog der loetlitsit Willem Rudolph Schwemmer Crabeihsiraat 271 GOUDA den 8 Januari 1887 Burgemeester en Wetbonden voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOOBN De Secretaris BEOÜWEB Ui li III mmmmm mmm tiurgerlijke Stand OEBORBN 81 Dee Maris Antonis ouder H van Dam W S A Kroon Johsoaet ouden C vso der Taiju es K vsn der WiUlk 1 Jm Genrdui oaders J Dangel sni ea M van Strssleo Maris Snssnua ouden J P Derlyo en S Koppendrsijer 8 Jobsnnes Phillppus ouden den Hertog en A J Homgg 8 Cornelii ouden C v Tongerloo eo F Agtsrhorst Alids ouders J Hsapis B M vin der Veer OVERLKDf N 1 81 Dec W Nobel 1 j 7 m J Briijiieni 14 j i j jj G C de Jong hniivr n P P Sooi 84 j M J A Houdijck m 8 H n s hoiivr van de Jong 84 j ADVERTENTI N Heden overleed na een itlepende ziekte zacht en kalm roonsien Tan de H Sacramenten mgn geliefde Echtgenoot JOHANNES BBUUSTENS in den onderdom van raim 44 jsar Wed J BRÜIJSTENS Gouda 31 Dec 1886 Lanobbak PS De taak zal op demtlfdm voet worden voortgezet Heden overleed na eene kortstondige ziekte plotseling mgne geliefde Echtgenoote MARIA G C DE JONO P P SOOS Gouda 1 Jannari 1887 Voor de vele bewgzeu van daeUeming betoond bjj het overlgden van mjjn geliefden Echtgenoot betuig ik bg deze mgnen harteIgken dank Wed W VAM t biet Oouda 3 Jan 1886 geb de Jono Dankbetuiging De ondergeteekenden betuigen door deze hnnnen weigemeenden dank aao WelEdelen Heeren Directearen der Stearine Kaarsentabriek UuDDA te Gouda TOor de ruime Nieuwjaarsgift hen door bovengenoemde Beeren geschonken Zg hopen tevens dat de fabriek dezelfde bloei en welvaart zM mogen big ven genieten als zg vanaf bare oprichting zoo ruimschoots ondervond HET VROUWELIJK PERSONEEL AI VEliTEi TIK in alle Blnnett en BuUetUandbche Couranten worden dadelgk opc ezonden door den Boekhandelaar A BRlNKttAN te Goud Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het nienwa Jaar mgue Begunstiger en Vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen tpe mg voortdurend in UËd gunst aanbereiende üBd Dw Dienaar W J TA LEEUWEN Koperslager en Lampenmaker De ondergeteekeude hoogst erkentelgk Toor de blgken van belangsteUing bg den aanvang van het jaar ontvangpn betuigt daarvoor met wederkeerigen heilwenseh aan zgne stadgenooten zgnen hartelgkeu dank Vam BERGEN IJZENDOORN Gouda 4 Jannari 1887 Met wederkeerigen heilwenseh betuigt de ondergeteekende zgn dank voor de menigTnldige blgken van belaugstelling op den l dezer ontvangen W POST DROST Gouda 1 Jnunari 1887 Met wederkeerigen heilwenseh betuigt de ondergeteekeude zgn dank aan allen die hem bg den aanvang van het jaar blgken Tan hunne belangsteUing hebben gegeven J M NOOTHOVEN tan GOOR Gouda 4 Januari 1887 De ondergeteekeude betuigt met wederkeerigen heilwenseh zgn hartelgkeu dank aan allen die hem bg en aauvang van het jaar blgken van belangstelling gi en G PRINCE Oouda 3 Jan 1887 1 De ondergeteekende betuigt met wederkeerigen heilwenseh zgnen dank voor de bewgzeii Tan belangsteiüng hem bg de jaösverwisseling betoond W J FORTÜIJN DROOGLEEVEB GoüDA 4 Jannari 1887 Voor de blgken Tan belangstelling bg den aauTang Tan 1887 ontvangen betuigt Mr JH TAN MIEROP oiider wederkeerigen heilwenseh zgn oprechten dank De ondergeteekende betuigt zgn vriendelgken dank voor de ontvangen blgken van belangstelling en biedt wedérkeerig zjjne gelukwenscben aan voor het nieuwe jaar D H USSEL DE SCHEPPER Met wederkeerigen heilwenseh onzen dank voor de vele blgken van belangstelling bg gelegenheid van het Nieuwejaar A K TAN DBB GARDEN en Echtgenoote Aan allen die hem ter gelegenheid Tan het nieuwe jaar bewijzen van belangstelling gaven betuigt de ondergeteekende onder wederkeerigen heilwenseh zijnen dank Mr W HEMSINO Gouda 3 Januari 1887 Aan allen die hem van hunne belangstelUng deden blgken bij de intrede van het nieuwe jaar brengt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwenseh zjjnen wrelgemeenden dank D N OUWER Aan allen die hem van hunne belangstelling deden blijken bjj de intrede van het nieuwe jaar brengt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwenseh zgnen weigemeenden dank A SM ITS Voor de belangstelling bg gelegenheid van het nieuwe jaar onderTonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwenseh zgnèn dank Mr J FORTÜIJN D ROOGLEEVER Wederkeerige Heilgroet aan allen die mij bij de Terwisseling dea jaars van hunne welwillende attentie blijk ga n P M MONTIJN Aan allen die m l bij de verwisseling des jaars van hunne belangsteUing deden blgken betuig ik onder wederkeerigen heilwenseh mgnen hartelijken dank Ö C FORTÜIJN DROOGLEEVEB Gouda 3 Jannari 1887 Met wederkeerigen heilwenseh betuigt de ondergeteekende zgn dank Toor de belangstelling hem betoond bg de Terwisseling Tan hetjaar M SPRüIJT Voor de talrgke bewijzen van belangstelling op 1 Januari ontvangen betuigt de ondet geteekende onder wederkeerige aanbieding zgner heiiwenscben zgnen hartelgkeu dank U P SCHIM TAN DEK LOEFP Gouda 4 Jan 1887 Dankbaar TOor de belangstelling aan de Familie VORSTMAN bg den aanvang des jaars door zoo Telen betoond wenscht zg hun wedérkeerig heil en zegen De iHeer en MeTrouw SWAAN Bastbrt betuigen met wederkeerigen heilwenseh hunnen dank TOor de blgken van belangstelling bg de intrede des jaars ontTangen