Goudsche Courant, woensdag 5 januari 1887

i Belan ke Houtveilin te GOUDA op oensdag 12 Januari 1887 des namiddags ten één ure in het Eo£Sehnis de Harmoniu op de Markt ran een groote partg Zweedsche Croonstadsehe Wijburger en Koperwijksche Vuren en OreenenDeelen en Platen Geschaafde en Geploeijde DeeleD EIKE IIIBIIÓIJT enz alles genummerd en liggende in de loodsen euop de werf van deHeeren A de JONG Zokib i aan de rivier de Gouwe te Gouda Uit de hand te koop nieuw aangevoerde EIKEN BALKEN Dennen Amk Ktch pine BALKEN behakt en bezaagd Notitiën zgn te bekomen ten kantore van den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVEB en de Hteren A de JONG Zonen te Gouda vier dagen voor de Veiling N 3492 Vrijdag 7 Januari INN7 GOUDSCHE COURANT iMeuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken enkel ONDERKORSTEN Voor de Omstreken van Gouda worden Depóthoudera gevraagd tegen zeer billijke conditiën H M DERCKSÉN Brood en Beschuitbakker WESTHAVEN B 168 Gouda GEVRAAGD 1 FEBRUARI een flinke Dienstl ode die een Bnrgerpot kan koken en netjes werken Te bevragen Bureau dezer Courant Eene bekwame DIENSTBODE kan met 1 FEBRUARI a s in een Burgergezin geplaatst worden vereischte goede getuigen Loon ƒ 80 buiten verval Adres bg den BoekhandelaaV A BRINKMAN Met wederke rigen heilgroet betaigt de ondergeteekende z n dank Toor de hem betoonde blgken ran belangstelling bg het nieaw begonnen jaar J J BERTELMAN CAFÉ VEEDE BEST MARKT A 158 Aan allen die ons op den 1 dezer bewgzen ran belangstelling gaven brengen wg hiermede onzen oprechten dank P C VAM DBE MEULEN en Echtgenoot ZALEN beschikbaar met Biljart TOor Vergaderingen enz P ima Consumptie Dageiyksch versch BEIJERSCH en BOGE ALE a 12 ets per Glas BEIJEJBSCH BIEB h f 0 18 per Flesch BOCK ALE ƒ O 22 Mgn dank aan allen Toor op 1 Janaari de belangstelling F X UARUI IZEK TEMMINCK Met wederkeerigen heilwensch betaig ik mgn dank aan allen die mj bg de jaarsTerwissehug blgken van belangstelling garen W C YAN DILLEN Societsit Ons G enoegen Met wederkeerigen heilwensch betaig ik mgn dank aan allen die mij bij de jaarsverwisseling blaken ran belangstelling gaven A H VAN DILLEN Dank aan allen die miJ mcj dit ingetreden Jaar hanne attentie hebben getoond Wederkeerig wenscfa ik hun allen i en gelukkig Jaar C S tan VLIET Qouda 4 Jan 1887 Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende zgn hartelijken dank aan allen die hem bg de verwisseling des jaars bewjjzen ran belangstelling hebben gegeven J GONDA Gouda 4 Januari 1887 Onder dankzegging voor de vele Wenschen wederkeerig heil en zegen toegewenscht door P C SCHBIEK Commissarissen der Sociëteit Ons Genoeoen brengen ter keunisse van HH Leden ingevolgeArt 30 van het Reglement dat bij gelegenheid van de 4de Abonnements Tooneel voorstellingop DONDERDAG den 6 JANUARI 1887 de SOCIËTEIT vtm den avonds ZESVUIt tLt ml GESLOTEN gijn Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secretaris Gouda 4 Januari 1887 KAÏÏTOOEELERK SFAAmNS TE MIL Het BESTUUR maakt bekenil dat de bg schrgviug der rente over 1886 zal geschieden op VRIJDAG 7 JANUARI 1887 des avonds van 7 10 uren in het gewone Lokaal De inleggers worden nitgenoodigd van deze gelegenheid gebruik te maken daar de bgschrgving op de gewone zitting zeer tijdroovend is ü t Bestuur voornoemd J FORTUIJN DROOGLEEVER Voorzitter D BÜIJTER Secretarie JACHTVESTEIT A van OS Ai Klei reg E 73 Ten KANTORE DES ONTVANGERS alhier bestaat gelegenheid voor een Adspirant Jtot Klerk Boekhouder Commies Deurwaarder enz Zonder betaling van leergeld Eeue goede Schrijfhand goed lager of meerder onderwgs genoten gverig en vlug van begrip 12 15 jarigen leeftgd zgn vereischten Adres in persoon met eigenhandigen brief a d Oosthaven B 79 De onderget ekende bedankt onder wederkeerigen gelukwensch allen die op 1 Januari j 1 biyk van belangstelling gaven Mr L MOLENAAR Waddinaveen 3 Janaari 1887 uU de BUIiken Trommel van Wedw J RAVE te Zwplle is een losmakend en vernachtend middel dat onmiddellijk de prikkeling in de keel waardoor de Avest ontstaat wegneemt Per dooi 25 cent Depot te Gouda J C ZELDENRIJK en J H BOERS OlWVAMGE de echte A TWEKPSCHE SI IPPEU en SUCADEKOEKEi a 32 m en 60 Cent Bredasche OI TBI ITKOEKEi a 30 en 40 Cent per stuk Haa sche PO IVTEKOEK a JKccn 1 u Y SGHALEKAMP Jr Bankettakkar t Tn TT I HII I OOSTHAVEN 17 Eene Werkster GEVRAAGD voor de ZATERDAGEN Adres Peperstraat K 247 Zeer geurige en goed waterhondende T HEëE N Voorloopige prijzen der BLIKGROENTEN elk BLIK bevat 1 Kilo inhoud DOPERWTEN 0 50 SNIJBOONTJES 0 50 PRINSESSEBQONTJES 0 50 POSTELIJN 0 50 ANDIJVI 0 50 en verders alle SOORTEN Commissiën van 10 Gulden 5 pCt korting J GEBKIT8E Korte Groenendaal Optyangen MAIABIJ TOES en blanwe DRLÏÏEi Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda van de Firma tan des BOOR te Vlaardingm rerpakt in pakjes vau ons I ons en 2V ons van af 0 80 tot 2 50 de 5 gna Verkrijgbaar voor Gouda en Omstreken bg W SCHALEKAMP 3r Oosthaven 17 Qouda Ieder pakje is voorzien van het handelsmerk de Zeeman en van de prgs der Thee Sociëteit Ons Genoegen 4 Abonnemente Voorëtelling DONDERDAG 6 JANUARI 1887 Rotterdamsche Tooneelisten Le Gras Haspeu Comedie in 5 bedrgven van Octave Feuillkt Aanvang 7 uur ya Gewone bepalingen en prgzen De menwe Kiestabel Bg de laatfte wgzigingen door de Regeering gebracht in hare voorstellen tot grondweteBerzieniug zgn ook overgangsbepalingen opgenomen die ten doel hebben de rerkiezing te regelen van de nieuwe kamer die na afkondi f ing der veranderingen in de Grondwet volgens et gewgzigde kiesstelsel moet gekozen worden denZooBM men weet zullen tot het kiesrecht geroepen worden allen die ten volle in de drie eerste grondslagen van het personeel zgn aangeslagen en dien aanslag hebben betaald atamede zg die een aanslag van minstens 12 in de grondbelasting hebben voldaan Voorts wordt reeds dadelgk het aantal leden der Tweede Kamer op 100 gebracht in verband met het aantal inwoners van bet rgk dat op 1 Jan 1886 bedroeg 4 336 012 zielen Als stelregel is aangenomen dat er zullen sgn vaste enkelvoudige kiesdistricten die dus elk gemiddeld 43 360 zielen zullen tellen Uitsonderingen zgn alleen gemaakt voor die gemeenten welke eene berolking hebben ran meer dan 45 000 zielen waarroor meervoudige districten zgn gevormd De Regeering zegt hieromtrent in hare Memorie van toelichting Ter verdediging van het stelsel van enkelvoudige districten zal niet veel gezegd behoeven te worden het heeft gelgk bekend is twee groote voordeelen In de eerste plaats is daarbg zeer weinig gelegenheid voor eene partgdige ▼ erdeeling der kiesdistricten omdat deze tot kleinere groepen van gemeenten beperkt zich sis het ware ran zelf sanwgzen en in de tweede plaats geeft het aan de staatkundige richtingen grooter kans op eene aan hare krachten evenredige vertegenwoordiging d n wanneer het grondgebied in meervoudige disstricten verdeeld is Voor de genoemde groote gemeenten echter heeft het bezwaar de eenheid van het emeentelgk verband te verbreken door die in kiesdistricten te splitsen Voor het oogenblik willen wg deze redeneering in hare waarde laten De voorgedragen regeling beeft althans dit foordeel boren den bestaanden toestand dat er een stelsel een rast beginsel aan ten grondslag li t Het is echter nog de vraag of grootere met door willekeurige indeeling verkregen districten niet de voorkeur verdienen b v districten gelijkstaande met de tegenwoordige proTinci§n die dan Ik een met haar zielentAl evenredig aantal leden zonden kiezen In Fraukrgk waar men vroeger het eerste stelsel den zoogensamden rutin ff arrondiètement volgde is men in den Isatsten tgd overgegaan tot de tweede wgze van stemming den icrutin de litte Doch in deze en andere met het onderwerp in verband taande quaestiën wenschen wg ons thans niet te verdiepen Eene verklaarbare nienws r ri heid dreef ons in de laatste dagen aan bg deze voorstellen behoorende kiestabelter hand te nemen ten einde te zien water van on s district Gouda geworden is Inhoofdzaak wordt het bestaande kiesdistrict Oonda vervangen door twee enkelvoudige districten Gouda eu Bodegraven Het district Oonda zal bestaan uit de volgende gemeenten Oonda met 19240 inwoners Boskoop 2700 Moerkapelle 627 Waddiuiveen 4287 Moordrecht 2230 Nieuwerkerk a d IJ 2397 Ouderkerk a d IJ 2729 Krimpen a d IJ 2021 Krimpen a d L 2086 Oouderak 1701 inwoners Lekkerkerk 3347 te zamea 43365 Het district Bodegraven hestaftt uit Bodegraven met 3529 inwoners Aarlanderveen 2955 Hazerswonde 3329 Alphen 3915 Zwammerdam 1632 Rietveld 591 Woerden 4424 Waarder 785 Barwontswaarder 813 Papekop 352 Laogemigeweide 558 Reenwgk 2838 Ondewater 2624 V Hekendorp 685 Haastrecht 1665 Vlist 443 Stolwgk 2181 Schoonhoven 4098 Bergambacht 2760 Ammerstol 1054 Berkenwoude ie zam en 613 41844 Onze eerste indmk tui deze indeeling was niet gunstig Het trof ons b v dat gemeenten als Stolwijk Haastrecht Reenwgk die tot de onmiddellgke omgeving der stad behooren en daarmede d t a in awiraking komen niet bg ons maar bg Bodegraven zgn gevoegd terwgl wij ook minder wenschelgk vonden dat de Krimpenerwaard die als t ware een organisch geheel vormt wreedaardig in tweeën gesplitst wordt door eene Ign die nagenoeg rechtstandig zuidwaarts van Gouda langs Berkenwoude gaai Wg wgzen op deze gebreken die misaohien thans nog verholpen kunnen worden nu deze zaak nog in het eerste stadiom van onderzoek verkeert Is eenmaal deze voorloopige regeling tot stand gekomen dan zgn wg wellicht voor jaren daaraan gebonden want voorloopige toestanden hebben een tani leven terwgl de definitieve kieswet waarschgnlijk veel van het dan bestaande zal overnemen Óus overzicht zal belaugstellendeu in staat stellen over deze zaak hunne gedachten te laten gaan het komt ons voor de aangewezen ta k der kiesvereenigiugen viior de Tweede Kamer te zgn zich dit politiek belang aan te trekken Wg hebben zelf ook getracht door eene verschikking van gemeenten te komen tot eene indeeling die bovengenoemde bezwaren vermeed Doch wg moeten eerlgk bekennen dat ons dit werk niet is medegevallen Van eene geheele omwerking der tabel ten behoeve van Gonda kan natnurlgk geen sprake zijn Men dient zich te honden aan het project der regeering en moet zich hoofdzakelijk ten doel stellen uit de voorgedragen districten Gouda en Bodegraven twee and re te maken zoo noodig met eenige kleine verschikking in de omliggende districten Ouder gewoonte is de regeering bg het samenstellen der districten uit het Noorden begonnen en indien men er zich toe zet zal meu ervaren dat er veel waars is in de bewering des ministers dat dei kleinere groepen vau gemeenten zich als t ware van zelf aan wgzen In het centrum des lands aan de indeeling veel te tornen verbiedt zich dus ran zelf omdat de grenzen der noordelijker gelegen districten die reeds het cjjier ran 43 000 zielen omvatten niet noemenswaard kunneu gewgzigd worden zonder het geheele werk weer op losse schroeven te stellen Wg be paalden ons dus hoofdzakelgk tot de vraag bunnen de districten Gonda en Bodegraven door verwisseling van gemeenten niet verbeterd worden Wg beproefdeo eerst de Krimpenerwaard in haar geheel te laten en Gouda dus te maken tot de hoofdplaats van een district dat geheel zuidwaarts van de stad gelegen was doch kwamen toen tot een te groot getal inwoners De Krimpenerwaard telt 24698 inwoners hierbg gevoegd de gemeenten Gonda Moordrecht en Nieuwerkerk dan komt men tot 48565 inwoners dus te veel Het eenige in die richting zon zgn Gonda de Krimpenerwaard = 43 938 inwoners welk getal vrg wel met het normale overeenkomt Doch dan vervalt men weder in het nadeel dat gemeenten onder den rook der stad b v Waddinxveen Moordrecht enz bg Bodegraven komen Een ander denkbeeld is de stad Gouda te omringen door een krans van bgbehoorende dorpen doch daarvoor is deze gemeente weer te klein er moeten te veel bnlengemeenten bggetrokken worden om tot 43 000 inwoners te komen znodat er dan voor het andere district een zeer wonderlgk samengesteld gebied zon overschieten Een deel der gemeenten op de grenzen der provincie aan Utrechtsche districten toe te voegen of de Krimpenerwaard met een deel der Alblasserwaard te vereenigen verdient ook al geen aanbeveling Wg zgn genoodzaakt te erkennen dat de regeering de omstandigheden in aanmerking genomen niet onverdienstel k is geslaagd in de samenstelling der districten moet de Krimpenerwaatd gesplitst worden dan is de Ign der regeering die ze in bpua gelgke helften verdeelt nog zoo kwaad niet Onze slotsom is dus dat wg tot nog toe geen middel hebben gevonden om de door ons aangegeven gebreken te verhelpen Deze zijn echter niet weg te redeneeren en wenschelgk zou het zgn dat er nog eens rijpeIgk orer gedacht werd of daaraan niets te doen ware Bebalre bg de politieke vereenigiugen in deza streken bevelen wij deze zaak ook aan bg de plaatselgke beatoren die zeker beter dan wij met de belangen en wenschen der betrokken gemeenten bekend zijn BINNENLAND GOUDA 6 Januari 1887 Tegen D Dumortier wonende in de Lemdulateeg alhier is procesrerbaal opgemaakt omdat hg met nieuwjaar bij de ingezetenen nieuwjaar heeft gewenscht en daarbg opgaf dat hij nachtwaker was Aan een gisteren te Haastrecht gehouden hardi Aer i op schaatsen hebben deelgenomen 19 personen De prijs van ƒ 25 werd behaald door C Snoek van Ouderlcerk a d IJ de eerste premie van ƒ 10 door zijn broeder A Snoek en de tweede premie van ƒ 5 door C van Dam van Stolwijk Te Boskoop had gisteren een uitdeeling in spek erwten en geld plaats aan minvermogenden Gisteren is door de IJsclub van Boskoop besloten om heden des namiddags ten 2 uur een rijdenj op schaatsen te houden om pnjzen of geld ter waarde van 25 gulden Zij zal testaan mot in hardnjden maar in turfgrijpen op schaatsen en ora zoo spoedig mogelijk een knikker op oen blaadje met een klein randje het spoedigst aan het eind te brengen Heden zou van wege de IJsclub te Boskoop een baan gemaakt worden naar Gouda De werkelijke bevolking vau Berkenwoude op 31 December 1886 bedroeg 323 M 290 V totaal 613