Goudsche Courant, vrijdag 7 januari 1887

Vermeenlering in 1886 door geboorte 12 M V totaal 18 door vestiging in de Gemeente 23 M 31 V totaal 54 vermindering door overlijden 8 M 6 V totaal 13 door vertrek 20 M 26 V totaal 46 De bevolking is dus vermeerderd met 7 M 6 V totaal 13 en bedroeg op 31 December 11 330M 296 V totaal 626 Ma huwelyk werd voltrokken De werkelijke bevolking van Goudetak op 31 December 1885 bedroeg 869 M 842 V totaal 1701 vermeerdering in 1886 door geboorte 61 M 24 V totaal 76 door vestiging in de Gemeente 60 M 61 V totaal 121 vermindering door overlyden 25 M 18 V totaal 43 door vertrek 47 M 64 V totaal 101 De werkelijke bevolking is dus vermeerderd met 39 M 13 V totaal 52 en bedroeg op 31 December 11 898 M 856 V totaal 1753 Dat jaar werden 10 huwelijken gesloten Nadat aan het vergelijkend examen voor schoolhoofd te Stolwijk was deelgenomen door 22 sollicitanten van de 30 die rich hadden aangegeven ijjn voor het 2e ged te houden op 12 dezer opgeroepen de heeren H v d Wolde te IJsselstein D Masdorp te Dirksland H A Westbroek te Schoonhoven J de Keyzer te Heenvliet L Den Onden en G P Moerman te Rotterdam De fraaie ijsbaan van de Amsterdamsche Sportclub achter het Kijksmuseum had Dinsdagavond een feestelijk aanzien door 120 petroleumfakkels en zeven msgnesiumlampen verlicht Er bewoog rich een aantal heeren en dames die in sierlijke wendingen langs het gladde ys vlogen Nu en dan schitterden de vlammen van het Bengaalsche vuur Soms vertoonde een meester op de schaats kunststukjes van vlugheid De Sportclub had met haar ijsfeest een groot succes De liefhebberij neemt trouwens met den dag too De Amtterdmuche IJn lttb zag haar ledental met zes honderd vermeerderen die ieder met twee dames I toegang hebben Een al onn S van de Hangsche Courant gaf onhings een recept op van een drank dien hij gebruikt had 1 tengevolge waarvan hij 74 dagen zonder voedsel I bleef Nu schrijft hij Ik verkUarde indertijd dat die drank mij werd voorgeschreven voor een ziekte Ik was echter in het geheel niet ziek doch had een lichte verkoudheid opgedaan Hoofdzakelijk kom ik op dit bericht terug omdat men zich eerst wel mag bedenkeu voor men zich turn het vasten met gebmik v n een morphinedrank onderwerpt Dit toch ondermijnt het lichaam zeer Ik zelf ben er het bewijs voor j Destijds woonde ik te loeiden en was een krachtvol man en nu na bijna 4 jaren een allerellendigst bestaan gevoerd te hebben bon ik en afgeleefd ijian Men zal zich herinneren dat de laatste algemoene vergadering van leden der Vereeniging van landmeters en het kadaster te Amsterdam gehouden een treurigen afloop had Een onnoozel bestuursvoorstel om een lezing op den eersten der beide vergaderingen te doen houden gaf aan 29 aanwezige leden aanleiding om het debat in een babylonische spraakverwarring en eindelooze stemmingen te doen verkeeren en het besluit te doen nemen de Vereeniging te ontbinden Aangezien echter slechts een derde der leden ter vergadering was werd besloten ook de afwezigen schriftelijk over het gedane voorstel tot ontbinding te doen stemmen Deze stemming leverde dezer dagen het resultaat op dat 110 leden ontkennend 30 slechts toestemmend antwoordden en 10 leden zich onthielden In deze stemming zag het bestuur dat en corps in do laatste vergadering was afgetreden en herkozen daarbij persisteerde een bewijs van vertrouwen en het verzond nu ook aan de leden de onafgedaan gebleven gewijzigde statuten om zoodoende en met vermijdiug eener buitengewone algemeene vergadering de vereeniging te reoonstrueereu Aan het gelukken van deze poging wordt niet getwijfeld en zal de Vereeniging vermoedelijk weldra als een phoenix uit haar asoh opstaan Uit het tweede jaarverslag der Vereeniging tot christelijke verzorging van krankrinnigen en zenuwlijders in Nederland blijkt dat door de opening van de eerste Tehuizen op Veldwijk een begin is gemaakt met den arbeid der Vereeniging In de laatste dagen zijn rior nieuwe Tehuizen geopend zoodat er nu plaats is oor ongeveer 100 personen Twee Tehuizen bepaaldeüjk voor onrustigen zijn reeds in aanbouw en zullen in het begin van dit jaar nog 40 patiënten binnen herbergen In plaats van wijlen dr K Klinkert is dr C Vermeulen A Dz als waaroememl geneesheer directeur opgetreden Na het onlangs bij den Duitschen Kijksdag ingediende wetsontwerp op den handel in kunstbeter heeft de K jkskanseUer thans b i den Bijksdag ook eene memorie van toelichting ingezonden Gelijk bekend is komt het wetsontwerp in hoofdzaak hierop neder dat alle marktplaatsen en lokaliteiten alwaar kunstboter wordt verkocht als zoodanig kenbaar moeten rijn door een groot bord waarop dit vermeld staat dat tonnen vaten en andere verpakkingen van f kunstboter met deze benaming moeten zijn gemerkt in duidelijk en onwischbaar opschrift dat niet ingepakte kunstbeter alleen mag worden afgeleverd in een bepaalden vorm en met het daarop ingedrukte woord kunstboter benevens den naam van den fabrikant dat als kunstboter wordt beschouwd elke op boter gelijkende bereiding waarvan het vetgehalte niet uitsluitend van melk afkomstig is Nu wordt in dff toelichting voornamelijk het volgende aangevoerd lo Kunstboter si mengesteld uit het vet van gezonde dieren is misschien in eenigszins minderen graad verteerbaar dan melkboter doch er bestaat geen redeft om aan te nemen dat z j voor de gezondheid van den mensch nadoelig zou zijn 2o Er bestaat echter verdenking dat een gedeelte der in den handel voorkomende kunstboter uit zoodanige bestanddeelen en naar zoodanige bewerking is vervaardigd dat at geen zekerheid bestaat tegenover het gevaar eener overbrenging van riekten op den mensch hetzij die worden teweeggebracht door plantaardige stof dan wel door dierlijke parasieten 3o Voorts bestaat er verdenking dat een gedeelte der in den handel voorkomende kunstboter gemaakt wordt uit walgingwekkende bestanddeelen De Regeering acht het derhalve noodig maatregelen te nemen Bij dit een en ander zijn gevoegd eenige mededeehngen aangaande de middelen om kunstboter te onderscheiden van melkboter en wel lo door physische 2o door chemische methode van onderzoek Het rijksbureau voor openbare gezondheid heeft nauwkeurig nigegtan wat er dienaangaande in de vnkliteratuw voorkomt Het heeft toen bevonden dat de zoogenahrade Reichert Meissl sche methode naar de meening der Vrije Vereeniging van Beiersche vertegenwdotdigers der toegepaste scheikunde bruikbaar is eh wel ook ten opzichte van kunstboter die uit een mengsel van oleomargarine en plantenvet bestaat die methode kan echter alleen worden toegepast door een bekwamen scheikundige in het laboratorium zij is niet geschikt voor contrêle door ambtenaren aan de grenskantoren of in het marfctverkeor De Begeering tett voor de nieuwe wet in werking te doen treden op 1 Juli fc oo V In do Dinsdag te Amsterdam gehdndén buitengewone vergadering van aandeelhouders der Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen weidhet voorstel tot conversie der 5 en 4 pets leeningder Maatschappij met 528 tegen 264 stemmen aangenomen Het voorstel werd bestreden door deheeren Stoop en mr Aug Philips die de bevoegdheid der Maatschappij tot vervroegde aflossingder 6 pats leening betwistten De voorzitter deheer A O Wertheim verklaarde echter dat hetbestuur na ingewonnen rechtsgeleerd advies de overtuiging had gekregen dat de Maatschappij die bevoegdheid Wel heeft Gevraagd of er ook zeker I heid bestaat dat de oonveriiie ook zal worden uitgevoerd indien de vergadering het voorstel goedkeurt antwoordde de voorritter dat zoodanine zekerheid nog niet bestaat maar dat het bestuur slechts machtiging vraagt om zoodra de stand van de geldmarkthet veroorlooft tot de conversie te knnnen overgaan Door den architect J Mutter Jr te s Gravenhage is aan den Gemeenteraad voorloopige concessie en toestemming aangevraagd voor den aanleg van een park tusschen het Scheveningsche Bosch en het Badhuis Vet de betrokken grondeigenaren is reeds overleg gepleegd en het plan bestaat perceelen voor villa s in te richten en te verkoopen Hij wensoht de gemeentegronden welke in dat plan voorkomen aan te koop voor ƒ 125 000 en zijne bedoeling is om de straten en wegen zoo noodig gerioleerd met de ruimten voor de beplantingen volgens de teèkening kosteloos oan de gemeente af te staan De hoofdweg zou volgens het plan eene breedte van 20 M verkrijgen waarvan 14 M bestraat en het overige gemacadamd teryijl de andere wegen ten genoegen van den gemeenteraad zullen worden aangelegd en gemacadamd Bij den aanleg zal zooveel mogelijk partij worden getrokken van het heuvelachtige van het terrein en het natuurschoon in het oog gehouden Ook wil adressant de noodige bruggen in het park en over het kanaal ten genoege van den Gemeenteraad maken fn die kosteloos aan de Gemeente afstaan evenals het terrein voor eene nieuwe zwemkom als de Gemeente die door beplantingen wil doen omringen De heer H L Verspqck geneeskundig inspecteur te Utrecht deelt het volgende mede In de openbare vergadering van den Geneeskundigen Raad van Gelderland en Utrecht 20 Deo gehoukei werd door een lid medegedeeld dat in den laatsten tijd uit Duitschland in Nederland was ingevoerd een zg brooddeeg waarschijnlijk bestemd tot vernietiging van ratten bevattende op één gram twintig milligram rattenkruid arsenik Aangezien dit deeg r vrij onschuldig uitziet en de naam gemakkelijk aanleiding geven kan tot groote ongelukken vooral bij kinderen sprak genoemde Haa l den wensch uit dat in de nieuwsbbden de aandacht van het publiek door mij daarop zou worden gevestigd Tevens verzocht hij mq langs denzelfden weg te waarschuwen tegen hot gebruik van sommige gegUtzuurde plannen en wel van die waarvan het glazuursel gemakkelijk loshiat omdat het gebruik van spijzen in dergelijke pannen bereid aanleiding heeft gegeven tot vergiftigingsverschijnselen Het is algemeen bekend hoe hardnekkig het oude volksgeloof dat drenkelingen tot de komst der politie met de boenen in het water moeten blijven liggen bij velen nog voortheerscht Uit artikel 4S9 van ons nieuw Wetboek van Strafrecht blijkt dat da wetgever dit thans krachtdadig bestrijdt het artikel toch luidt Hij die getuige van het oogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert nalaat dezen die hulp te verleenen of te verschaffen die hij hem zonder gevaar voor zich zelven of anderen re lelijkerwijs te kunnen duchten verleenen of verschaffen kan wordt indien de doo l van den hulpliehoevende volgt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste ƒ 3 M De heer W P M Pender te Grave heeft met eenige specialiteiten op het gebied van brandwezen zoowel van uit den vreemde als hier te knde een pkn ontworpen om hier te lande een orgaan op te richten onder den titel van Neierlandèche BrandweerCourant dat op practisch en wetenschappelijk gebied de behingen van het brandw ien zal trachten te bevorderen en tot de ontwikkeling van het brand weerpersoneel in beide oprichten wil bqdragen Het blad zal verschijnen eens per moand in vorm gelijk aan de NederUmdtcAe BtaaUcmnmt de abonnementsprijs zal bedragen ƒ 2 60 per jaar Men wordt vooral op den Nieuwjaarsdag nog al eens dupe van lieden die op een of andere wijze het medelijden opwekken om Nieuwjnarsgifton te bekomen Zoo was een Delvenaar met een houten been jl Zaterdag naar de residentie gekomen om aan de huizen der ingezetenen te wenschen Velen hadden een gift voor den ongelukkige ovar en met een flinken buit trok de man naar d herberg Toen hij braaf gedronken had zou hij de terugreis naar de Prinsenstad aanvaarden maar hy bracht het niet verder dan tot den Rijswqkschen weg waar hij onder een boom neerstreek ï nig voorbijgangers wilden den ongelukkige man op de been helpen doch onze vriend w daarover t6a ontsticht dat hij de goede lieden met het houten been naar het hoofd wierp bij welke gelegenheid het bleek dat de kerel zijn beide beenen goed tot zijn dienst had Maandag namiddag heeft een brutale diefstal plaats gehad ten huize van ds Bryce Ëen voor t oog welgekleed man vervoegde zich ten huize van den predikant voorgevende dat hij van den Katholieken tot den Protestantachen godsdienst wiWe overgaan Ds B niet thuis zqnde werd den bezoeker gezegd dat hij des namiddags terug moest komen Toen andermaal den domine niet te huis vindende zeide hij tot de dienstbode dat hij zyn belangen maar op schrift zou mededeelen verzocht haar om papier en inkt en weid in de kamer gelaten waar het armbusje stond Het bleek nu den volgendenoohtend dat het armbusje hetwelk in die kamer stond was verdwenen Van den diefstal is aangifte b de politie gedaan De Standaard behelst het programma van het Gereformeerd Kerkelijk Congres te Amsterdam in het lokaal Fratcati te houden en wel op 11 12 13 en 14 Januari e k Volgens dit programma zal ten slotte aan de orde komen het voorstel tot een petitionnement aan Z M den Koning om de Gereformeerde gezindheid dezer Landen bq hare rechten te bewaren door onverwijlde intrekking van de Koninklijke besluiten van 1816 tot 1852 alsmede een onderzoek naar de beste wjjze om de zaak te brengen voor den burgeriijken rechter De Heraut deelt nopens deze bqeenkomst t volgende mede Den eersten dag tal het Congres een samenkomst zqn van allen die uit wat streeks des lands oolb opgekomen staan op den grondslag dat de Synodale Hiërarchie moet afgeworpen Over dit punt zelf dus A geen debat meer Dit is uitgangspunt Een uitgangs S punt waarvan men de vastheid nogmaals door diüde E qke uiteenzetting kan aantoonen maar dat niet meer m in quaestie wordt gesteld him het einde van deze eerste samenkomst zal K men zich dan in sectiën splitsen deels naardat men f in onderscheidene Classes woont en dus classicaal gemeenschappelijke belangen heeft deels naar gelang Van de verschillende gevallen en quaestien die rich K in de onderscheiden streken de lands voordoen m De avonds zal er een ure des pbeds zyn en den volgenden morgen zal een ieder zich bij die sectie knnnen aanmelden die hem het behingrijkst dunkt of waar hij hoort om zijn mededeelingeu i doen of f vragen in te dienen I Door le rapporteur dezer secticn zal dan verslag I warden uitgebracht en al m naar gehing de quaestien te staan komen de beide volgende dagen of nog in de section worden voortgewerkt of reed enkele condusien in een algemeene samenkomst aan disi cussie worden onderworpen u Hoofddoel van dit Congres aldus besluit het I blad zal alzoo zijn om de overtuiging van de I onduldbaarheid der Synodale Hiërarchie voort te I planten en meer algemeen te maken op alle wijze de rechten der kerken tegenover deze Synodale Hiërarchie te hamihaveu en aan de beweging tegen ieu Hiërarchie waar die nu ree la tot rijpr heid kwam leiding en eenheid te bieden Dool van het congres i du niet om in drie of vier dagen tijds hot nu of nooit een voor altoo door te dryven Dan toch zou menigeen door nu slecht deze drie dagen zijn conscientie in schroef te knellen op den vierden lUig triomfeeren en denken Nu ben ik voor altoos van die pressie af en poseer voortaan al Synodaal Neen een vonk moet ontstoken die allang een vuur van propaganda zal doen 0 gloren waarin bint na bint van het 8yno lale Hiërarchische gebouw naar beneden komt Uit Indie komen nog steeds ontmoedigende be f richten niet slecht wat het oorlogstooneel nan waarvan men niet ander verneemt dan er geschoten wordt aan beide rijden en dat de barri berri talrijke slachtoffers bUxft eischen mam ook wat de andera belangen betreft Zoo meldt de Javalmde van 24 November het volgende Door het baatuur der Soekaioemuche laitdiomeVrretiagmg i h t volgende aohrijven gericht aan den Nëderland ohen Consul tieneraal te Singapore Naar aanleiding van dan gedrukten toesbuid van de an lbouwnijverheid dezer kolonie en de weinige geneig lheid onzer Regeering om door bet opheffen van zware door niets gerechtvaardigde belastingen hoor de veerkracht te gevon die de buitengewoon gunatige gesteldheid van Umi en volk ongetwyfetd met ach brengen en die haar in staat stellen zou om zonder veel moeite tqden van crisis als de tegenwoordige door te komen is bij enkelen onzer leden de vraag gerezen of hot voor hun materieele toekomst niet boter zou tijn Java te veriaten en zich op Britsoh Noord Bomeo te vestigen waar de bekende vrqgevigheid van bet bestuur den lawlbouw vooruitrichtan schynt te openen dia onder de tegenwoonlige omstandigheden voor deze industrie op Java niet weggelegd kunnen zijn Wij nemen mitsdien do vrijheid UHEG beleefd te verzoeken ons wel allo mogebjke inlichtingen ta willen verstrekken aangaande da voorwaarden waarop in Britsch Noord Borneo grond varkrjjgboor is volk in dienst kan genomen worden en van liestuuniwege aan pUnters kapitaal in voorschot wordt verstrekt enz enz Het D B N doze madedeeling overnemende maakt er da volgende kanttoekening op I De Sookaboemische Vereeniging heeft haar toeI vlucht genomen tot een paardenmiddel Wil man in Nederland niet begrijpen dat wg in Indië den stryd moede zyn we zullen daar van een afdoend bewijs leveren De brief aan den Nederlandschen Consul Generaal te Singapore is een krasae bedreiging De Soe kaboemisoho Vereeniging moest weten dat haar t sohrgven openbaar zou worden tii heeft dit misschien zelve gewenscht En zg kan niet voorbijzien dat het buitenland ingelicht aangaande de stemming der Indische pUntors daaniit politieke munt zou kunnen laan zeer ten onzen nadeele W j vreezen niet dat de Javasohe landbouwonderj nemers inderdaad van plan zijn naar Britsch Noord Borneo te verhuizen maar wel mogen wij uit deze j hunne daad afleiden dat zy volkomen overtuigd z jn van het onhoudbare dor tegenwoordige toestanden als mede van de onmogelykheid om door het uitoefenen van beleefden drang iet uit ta werken Inmiddel heeft de Kamer een suikerwetje aangenomen waaruit blijkt dat zij qiet geheel doof is ge bleven voor de stemmen uit Indié Ongetwijfeld is het bovenstaand sohrijven ontworpen en verzonden onder den indruk dien Sprenger van Ëyk s ongelukkig wetsontwerp op de gemoederen der planter gemaakt heeft Dit neemt echter niet weg dat het een ernstige waarschuwing behelst a n hetadre van hen die den Miniatar van Koloniën en den Gouver neurGenoraal ondanks aUe teleurstellingen dia hun daden baren de hand boven het hoofd houden Buitenlandsch Overzicht De Engelsche Minister crisis is toch nog anders opgelost dan men raden had te verwachten Salisbury achijnt het niet raadzaam te hebben geacht om zonder een of meer unionisten aan rijn rijde weer van wal te steken Daarop heeft Goschen op aandrang van Hartington zich laten overhalen om de portefeuille van Financien op zich te nemen Het IS nog onzeker of Goschen ook zal woeden belast met de leiding der partij in het Lagarhui dan of dit aan Smith zal wordan opgedragen Ook spreekt men van verdere wgzigingen van het Kabinet teneinde plaats te of can voor nog eau paar unionistische liberalen Aan den eenen kant is zulk aan coalitie Ministerie sterker daar de unionisten in dat geval meer gebonden zijn tot ondersteuning van de Regeering Aan den anderen kant heeft deze oplossing echter het nadeel dat de uitersta fracties er niet mee ingenomen zyn Men spreekt dan ook ree l8 van een onderhoud tusschen Chamberlain en Gladstone De stemmen der radicalen rijn echter niet bepaald noodig voor de conservatieven en unionisten om de meerderheid te hebben en de ultraconservatieven zullen hun ontevredenheid wel niot zoover dryven dat zij tegen de Regeering stemmen Salisbury schijnt zvih nog veel moeite te hebben gegeven Churchill te bewegen ou terug te komen De Morning Post liad daarover een artikel waarin gewezen werd op den schok dien het aftreden van Churchill had teweeggebracht aan de Begeering Het blad dat voor het orgaan van Salisbury doorgaat meende dat Churchill weder in het Kabinet moest worden opgenomen als Salisbury met eenigen grond zou kunnen hopen gedurende het stormachtig en kritiek rittingjaar dat aanstaande is met goeden uitslag het bewind ta voeren Ook andere bladen spmken een paar dogen galedoi van da mogelqkheid dat Churchill zyn plaats in het Kabinet zou hernemen yamc veruialildan teiYeps dat hjj het aftreden van twee of dne Minister eischte en in t geheel voorwaarden stelde die niet ingewilligd konden wordao tanrij men hem feitelijk tot een soort van dictator mu willen maken Het schynt dus dat in tmnd ChurchilU eischen te hoog zgn bflvoDden De Duitache Rijksdag is weder geopend en nu komt de militaire commissie weder bijeen Binnen weinige dogen zal beslist warden of de Rijksdag wordt ontbonden of niet zoo luidt t ia de natio naalliberale bUden en daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat het conservatieve deel van het centrum voor de legeruUbreiding ïal stammen en daarmee da meerderheid vereekaren Aan da zaak zelf doet de baslisgini van den Ryksdag niet veel af want da legeruitbreiding komt toeh de vercischta maatregelen zyn reeds genomen want 1 Apnl moet alles gereed zyn Of voor t oogenblik de uitrichten al wat vrodoïieveniler rijn doet ook niet af want da uitzichten kunnen morgen weer veranderen daargehiteu nog lUt sommigen ze voor niets anders houden dan Nieuwjaarspraatjes In de Eronomiste Franpais w gdt de bekende Parysche hoogleeraar Ijeroy Beauliea een belangrijk artikel aan de oorlogsgemohtan der katste weken en den politieken toestand Da haar Leroy Beaiilieu gelooft aan geen oorlog j vooral niat tusschen Duitschland en Frankryk De Fransche republiek zal zeker den oorlog niet verUaren w nt het volk is den oorlog van 1870 nog niet vergeten en verlangt niets liever dan den vrede En Duitschland P Indien het ov rwint moeten zyne overwinningen nog schitterender zyn dan in 1870 want anders vermindert toch het prestige der Duitschors in de oogen van geheel Europa maar daarby kunnen de Duitschers ook verliezen De oorlogskansen zyn wisselvallig Rusland weid in 1877 aanvankelijk overwonnen door Turkije Servië door Bulgarye in 1884 Daarby vermeerdert de invloed der sociaaldemocraten in Duitschland terwyl hot jonge Diiitsche Rijk nog niet krachtig genoeg is oin zonder reden een oorlog te binnen b innen In dit geval zou ook de Duitsche keizerskroon in de waagschaal worden gesteld Aan een oorlog tusschen Frankryk en Duitschland gelooft de heer Loroy Beaulieu dus niot maar in het oosten i het gevaar grooter Toch bestaat gegronde hoop dat de vrede ook daar bbgft gehandhaafd Da los samenhangende Oostenrijksch Hongaarsche monarchie zal zeker olies doen om een oorlog te vermijden Oostenrijk is doorgaans niet voorspoeia in den krijg en daarbij is het land te midden zijner economische ontwikkeling welke door een oorlog geheel zou worden gestuit En Rusland heeft evenzeer behoefte aan vrede De orde in het land is hersteld en nu is aanmoediging van den landbouw die niet tegen dien der Vereenigde Staten is opgewassen en heretel van het ciadiet het eerst noodig Rusland telt nu reeds meer dan 100 000 000 bewoners De opperheerschappij in die landen waar zy rich bewegen kan dus den Russen niet ontgaan zoo rij slechts geduld oefenen Zoowel Oostenrijk als Rusland zullen dus hun best doen om den vrede te handhaven Engeland met rijn nieuwe partijverhouding en zijn Ierland kan alleengeen oorlog uitlokken hoezeer het er ook in den laatsten tijd naar streeft de hartstochten op het vasteland aan ta wakkeren De Bulgaren zullen inrien dat rij moeten toegeven en zoo komt de beer CaroyBeaulieu tot de slotsom dat er groote kan bestaat op handhaving van den Europeeschen vrede waaraan alle staten evenzeer behoe fte hebben RüKPüMNE TI G De BURGEMEESTER van GOUDA Brengt ter algemeene keonis dat aanstaanden ZONDAG den 9 JANUARI 1887 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die rich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om rich geheel koateloot rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 5 Januari 1387 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN UZENDOORN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het 1 aanvullingskohiar der plaatselijke directe behisting op de inkomsten in deze Gemeente voor het dienstjaar 1886 door Gedeputeerde Staten van Zuidholland goedgekenrd in afschrift gedurende vyf maanden voor een ieder ter lezing is nedergelegd op de Secretarie der Gemeente en dat vooimehl Kohier ter invonlering is toegezonden aan den Ge meenteOntvanger Gouda den 6 Januari 18 Burgemeester ei Wethouders voornoemd Vak bergen UZENDOORN e i I De Secretaris BROUWER MARKTBERICHTEN Ooada 6 januari 1887 Aangorien de scheepvaart geheel gestremd i wa er geen aanvoer en weinig handel In navolging van het Buitenland zyn echter de prijzen voor Tarwe en Rogge veel hooger Zeeuwsche Tarwe ƒ 7 75 a ƒ 8 25 Polder Tarwe ƒ 7 40 a ƒ 7 70 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 60 a ƒ 6 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 85 a 5 ChavoUergerst 5 60 o ƒ 6 25 Haver per HL ƒ 3 30 a ƒ 4 en per 100 KG 7 a 7 26 Hennepzaad nepzaadInlandsch ƒ 6 40 a 6 50 Buitenlandsch ƒ 5 a ƒ 6 50 Kookerwten ƒ 10 a ƒ 10 26 Kanariezaad ƒ 10 50 a ƒ 11 Andere artikelen kwamen niet vnir De veemarkt zonder aanvoer vene varkens 20 a 22 Ct varkens voor Londen 18 a 19 i Ct magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 n ƒ 1 per week schapen traag Aangevoerd 6 partijen Kaas Eerste qualiteit ƒ 22 ƒ 24 Tweede qualiteit ƒ 20 o ƒ 22 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 35 Weiboter ƒ 1 ƒ 1 10 unrtrerlijke Stand GEBOREN I JiD Msricill ouden de Jong en S U Tin dft DiMij M giiilen ooderi J Sloof en J Uilhol Allierdtna ouders L ten Cute en i de Groot Marie osden P Bekller en W J Bronweri Adninna Fbilippiii ouders B Heerkeos en i C C W Hee teroiin 5 Willem ouders P H k en M Boom OVeRLEUEN I 4 Jil i n der Winden bnisvr no H Strsvor 4S j J M Dougelmans 18 w J Mntse 70 J i den Handel 3 m A J vin Leenwen 6 w REHUWD 5 Jio E de Jong e M A Sluiten E A Zmtieveld en A Mollaart P C Vis en W van Rent ADVERTENTIÉN Voorspoedig beTallen van een Zoon M B KORTENOEVEBBdbokbsdijk