Goudsche Courant, zondag 9 januari 1887

W 18h7 Zeitd 9 Januari N M93 a97EXZXKr DER X OOX X3rEIZX inezea of verllcbten do 4 oAel l waardoor zlJ ook ontstaan mocbl zljti ofmerkmnaariigtti gautinam AtUxn plaali te aa Men zen M l l oentB om franeo uen Keelllustroeri werk jhb 80 bladz In de hollandsi be franacbe o dnitacbe taal te onttan en l werk berat belangrijke GOUDSCHE COURANT i ieuwS $n Adrertentiehlad tjoor Gouda en Omstreken ba oliriJ lngen der piDOTen die ondernomen ilJ nvordep on da siii w te iraneieu Het beVat tevens aanbevellnK brIcren van Ooclors Advokatcn BüokullgeTara en andere aanzienlijke pcrsonin dledoordeie TroojiuMlcsaa zijn gent zon geworden en ze zeer aaqt cvelCQ MwwbrlJvaondwopffatMTHdaMttOHnntwuiJ H llICilOUI HI 4 r Brewt torAaiak Alzoaderlflke Nommer VIJF CENTEN De Inseadiag van advarteatiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave T A G van Deth Hej de Wed Bosinan Gouda W F J deu Ugl Sohoonh A PriuB Zeveahuizen M 1 Qoudknde Boskoop O Uoogendyk ünppelle i S V 1 Kraata Bleiswgk J Men z gewaarschuwd tegen de namaakselen lette vooral op de onderteekening van elkpakje A BREETVELT Az Voorspoedig berallen van eene Doohtor W SLINGERLAND t Habt Stolwijkertluü Jan 1887 M t dank Toor de belsngsielling op 1 Janivari ondervonden wederkeerig mgu hartelgke heilgroet J W HAVERKAMP BEGBMANN Mgnen harteiyk i dank en heilnreniich aan allen die mg op 1 dezer blijken van belangstelling garen C C H PRINCE De schaldeischers in het faillissement van y KONINGS H Timmerman en Aannemer te Gouda de bevoorrechten de pandof hypotheekhebbenden daaronder begrepen worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der gchnldvorderingeu welke zal plaats hebben op WOENSDAG 26 JANUARI 1887 des voormiddags ten elf nre in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FORTDIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda P KRIJGSMAN is VERHUISD naar de RATTE SI GEL a 191 Er wordt gevraagd tegen FEBRUARI een SlOfiSSfSS of NOODHULP KEUKX NMEip een goede bnrgerpot kunnende koken en haiswerk verrichten Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Adres onder No 1429 aan het ünreau dezer Courant JACHTYESTEU A an OS Ai Kleiweg E 73a Ben JONGMENSCH P G 22 jaar oud zoekt spoedig werk als zoo mogelijk tegen 1 Maart Brieven franco onder letters A B Postkantoor Boikoop G een grïjs Haar meer j De nieuwe LONDON ia JMqÉJL de beste van alle bestaande par i n fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen k Maakt het haar glansrgk en zacht len verft niet Prgs 85 cent per flaco en l SO per dnbbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda hv 3 H C HüINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 DEKHENGST Ter voldoening aan veler verlangen zaj de donkerVoshengat Robert bekroond te Antwerpen Rotterdam en te Gorinchem met den Isten Pr s van af IFebr te Rotterdam ter DEKKING gereed staan tegen een dekgeld van IS a contant Ter gernststelling van enkele Liefhebbers dient dat de van hem getrokken Veulens ZwartZwari Witvoet of Brain zgn Slechts n enkel Veulen van eene lichte Vosmerrie van den Heer BARENDRECHT op het eiland Rozenburg heeft de klenr zgner moeder Adres OCKHORST Veemarkt Rotterdam N B De vader en moeder van ROBERT ook beide bekroonde paarden waren Wart IJschb Voorwaarts BEUGAMBACHT IJS en WEDER DIENENDE HAEDEUDEEIJVOOEMAMEN op ÏBlJMfi 7 J 4 ÜABI mi s middags 12 nur op de kOLENVLIET in Benedenber IJS 20 PKEMIE 5 Aanmelding 12 uur op het Terrein HET BESTUUR J BEEEBAAET Ls ConfUeur rntieaier Eenig Depot van de met Zilveren Medaille bekroonde mmi BESDEÜIT uit de fabriek van J K SOxMMER Den Haag Eene ONDERWIJZERES vraagt tegen 1 Maart gelegenheid tot Kost en Inwoning VRIJE KAMER is vereischte Brieren franco letter G Postkantoor Boskoop H J tOLET Gouda UEVBKT Grafzerken en Monumenten tegen biliyke prözen Steenhouwerij in de Zak L 298 Wordt GEVRAAGD een net KINjq £R yi£ISJE Adres Cnibethstraat No 223 WOLRËGilHË fe Hormaalhemden Onderbroeken Borstrokken ens ▼ oor Heeren Dames en Kinderen uitsluitend vervaardigd in de gerenommeerde door Dr G I JAEGER eenig gecoucessioneerde Fabriek van W BEITGER SöHïïE te Stuttg art tot 1 a a g s t e p r ij z e n Depot van Dr JAEGER s Orig IVormaaiWolartikcIcn Kal verstraat 157 Amsterdam Eenige specialiteit in deze Artikelen in geheel Nederland Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gonda Er wordt voor dadeljjk een flinke WEREVROÜW of DIENSTBODE GEVRAAGD Adres in persoon Oosthaven B 17 Chlrurgiale IXSTHUMKNTK UPTIOIËN Groenendaal TEENEOLENHANSEL Ondergeteekende beveelt sich beleefd aan voor het LEVKRËN van puike KACHELKOLEIT a óT Ct per HL Vrij ann huia umiMi imm m mmm tegen concarreerende prgzen P KlilJG8illA l Kuttensingel Q 191a Kantoor BOGEN O 117 aoUTTERSOOFINQ op den Huize ÜE JNIËNHOFF onder BÜNNIK op DONDEhDAG 13 JANÖABI 1887 det morgens te 10 uur van 240 8CHIETWILQEN zeer zware YPEBOOMEN EIKEN ELZENen EööCHEN HAKHOUT en eenige mgten DROOGHOUT staande en liggende ouder de gemeenten Bannik Zeist en de Bilt Alles uitgenommerd te bezichtigen breeder bg biljetten omschreven en nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van Notaril V08MAE1R te iSeist I Vijfhonderd Gulden VAST SALARIS en PROVISIE V or den verkoop van solide en degelijke EFFECTEN en PREMIELOTEN op j gemakkelijke maandfflukscbe l etaling wordt door eene gnnstig bekende inrichting voor Gouda en omstreken eea iakeAOENT gevraagd Aanbiedingen met opgave van tegenwoordig beroep franco onder Letters S M A aan het Algemeen Advertentiebureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam OUDE KENNISSEN Tegen rhumatische aandoeningen van allerlei aard zyn de echte ABSHAUBBIN S Anti Rhumatiscbe Watten voorzeker oude kennissen welke geene aanbeveling meer behoeven Verkrggbaar a 80 cent per pakje o a bjj C B Verheul Oudeirater A Bü Berkel J r r Dorp Zoetermeer Knulinfr Alphen i B Ë C Sohlattman Bodegraven Ooeterling HaaBireoht fd G WilhelniaB Woerden De nitgave dezer Coarant geschiedt ZON DAG WOENSDAG m VBUDAG In na Stad geschiedt de uit aTe in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZAT EDAG De prga per drie maandm i 1 25 franco per poii 1 60 BINNENLAND OOüDA 8 Januari 1887 Z H heeft benoemd bij de dd Schutterij alhier toi 1 Luit la suite den heer H de Voogt vroeger officier vsq gezondheid i kl van het OoatIndiache leger tot i Ijuit de hh i van Nijmegen Schonegevel en C A Kerkhof beiden thms Schutter Pr A J Th Jonker pred bq do Ned Herv Goneente te Botterdom heeft voor het beroep naar Gouda bedankt Woenadag 12 Januari e k heeft eene buitengewene vergadering plaats van de Afd Gouda en omstreken van den Nederl Protestantenbond Daarin treedt al spreker op de heer Dr A C Duker van Haarlem die tol behandelen B W g e 1b iSrM Vkntlaliém vm hur t d Wij maken om legers opmerkoam op twee oonoertes die binnenkort zullen gegeven worden Pen llden Januari heeft da tweede uitvoeriag lS86 87 phwta van de Uondsrhe Znngvereoniging Het programma vermeldt ala koomummera nde Noordpool van Richard Hol Früklingt Bottekaft van Niels Gade en lAéerUtdtr van Brahms De solopartijen rijn toevertrouwd aan de nitatekendo Nederlandache langena Oalharina van Rennes en aan twee talentvolle Dilettanten alle solisten zullen in het twee led l van t programma liederen doen hooren Wij vertrouwen dok een tairyk publiek van groote belangstelling zal doen blijken Up uitnoodiging van het Bestuur worden de koren aanzienlijk versterkt door de welwillende medewerking van eenige begaaCde heeren amgers Moge het schoone programma velen al Buitengewoon Lid Donateur of Donatrice der Vereeniging doon toetraden I Verder wenichen wij na on voorloopig berieht in een onzer laatste nummers de bijzondere oandadit onzer muziekliefhebbers te vestigen op het t n tO Januari aangekondigd concert van den beer 8 lraH Het met smaak samengestelde programma en de medewerking van de dames Brilajue en Tarmiy alsmede van den heer Kapolmeeater Starcke zal wol voldoende zijn om vele vrienden van het Motterdamsche Opera personeel tot deelneming op te wekken De heer Behrena hesft zeer zeker aanspraak op een blijk van sympathie van de zjjde der Goudsche muziekvrienden Wij wenschen hem dan ook een schitterend succes toe op zijne onderneming Op do Dinsdag s st te kouden vergadering van het Departement Gonda der Maatschappij tot Nut van t Algemeen tal als spreker optreden de heer W C Goteling Vinnis uit Haariem die zal houden eene Dratnaiueie mordraekt naar amteidhtg MM k Jacoiilei vim Frm ia Cofpée De bevolking der gemeente Moordrecht bestond p SI December 1885 uit 1109 M 1121 V totaal 8230 Zij vermeerderde gedurende hot jaar 1886 door geboorten met 50 M 42 V totaal 92 door vestiging in de gemeente met 63 M 60 V totaal 123 Jig verminderde in dat jaar door overlijden met 24 M 28 V totaal 52 door vertrek uit de gemeente met 90 M 93 V totaal 183 Op 31 December 1886 bedroeg de b ilking alzoo 1108 M 1102 V totaal 2210 In het jaar 1886 werden 23 kuwelijkeB gesloten Bij kon beshiU ia aan dl gmeeate Ondewater eene subsidie verleend van ƒ 3000 ter tegemoetkoming in de kosten van de uit en inwendige restauratie van het anno 1588 gebouwde raadhuis onder deze bepaling dat reeds in dit jaar die reatauratie moet worden volbracht Uit Bodegrave wordt gemdi Van vertronwhare i fia vernemen Irij dat de partij in de Herv gemeente alkier d e zich aan het aynodaal bestuur wU onttrekken soM onmissie van drie leden naar den predikant ds Verhoef heeft afgevaardigd om hein uit te noodiger zich mede af te scheiden IMe aanzoeken bleven evenwd tot nog toe zonder gevolg naardien de predikant verstandig weigerde De oommiisie bestond uit den l idi i nl ksAvnogd sn twac stahelaB De woning behoorende bij de gasfabriek te Woerden is heden nacht door onbekende oorzaak a j brand de verlichting zal niet gestaakt behoeven te worden waarvoor eerst vrees bestond De tegen gisteren uitgeschreven Schaats wedatrgd te BergAmlncht beeft geen plaats gehad wegens den ongunstigen stand van het ijs De heeren Krijn Hoffland en Marinus Potuijt te BergAmbacht zijn aldaar tol Gecommitteerde IngeUnden gekozen in plaats van den heer C Ben schop Sr die tot Heemraad tl a8 gekozen en van den heer W Potuijt die z a onidag fcad genomen Woensdagavond heeft in de Térgadering van den Algemeenen Kerkeraad der Nod Hervormde gemeente te Rotterdam de voorzitter ds Lion Cachet een voorstel gedaan tot scheiding uit het synodaal verband I i cn ie hierover werd door hem niet toegeUten Nadat het voorstel met groote meerderheid van stemmen vnu aangenomen kwamen eenige aanwezigen tegen deze handelwijze in protest Daarop werd hun te kennen gegeven dat ten gevolge van het zooeven genomen besluit de Kerkeraad was teruggekeerd tot de kerkorde van 1618 zoodat ieder die daarmede niet instemde en alzoo onder de kerkorde van 1816 bleef niet meer in deze vergadering te hui liehoorde Voor hen bleef er dus niet andera over dan heen te gaan De Verslagen over de Regeetingsvoorstellen betreffende het kiesrecht ijn verschenen Vele leden waardeerden do tegemoetkomende houding der Rogeering terwijl anderen bij de Hegeering vastheid van inzicht met leedwezen misten Verscheidene leden vonden echter hot nieuwe artikel raadselachtig en dubbelzinnig voond omdat het in verband met de toelichting een hoogon census mogelijk maakt Anderen echter meenden dat terecht do mogelijkheid was geopend om het kiesrecht een groote uitbreiding te geven en achten de bezwaren tegen de formuleering ondergeschikt Zeer vele leden hadden intnsschen overwegend bezwaar tegen een redactie die naast kenteekenen van geschiktheid nog kenteekenen van maatschappelyken welstand vordert Er waren er die de uitdnikking ver ADVEBTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt eischten betreffende geschiktheid en zelfstandigheid aanbevelen terwijl sommigen zich onvoorwaardelijk verklarend tegen het woord gischiktheid de voorkeur gaven aan de redactie die de vereischten beritten bij de kieswet te stellen Enkelen eindelijk wensehten het kiesrecht bq de Grondwet toegekend te zien aan hen die niet bij de kieswet van de uitoefening van dat recht zijn uitgesloten De grondslagen van fciesbevoegdheid bij de overgangsbepalingen aangenomen vonden bg de meeste leden in algemeenen zin goedkeuring R enwel meenden velen dat reeds terstond ruimore uitbreiding der kiesbevoegdheid noodig was en dat ook meer gelijkmatigheid wenachehjk was dan naar het stelsel der K i ring mogelijk was Sommigen wilden aan bet artikel een lijst van capaciteiten toegevoegd zien Daartegen waarschuwden anderen die geen te groote eischen van volmaaktheid van dit voorioopig kiesstelsel gesteld wilden zien Sommigen wüden dat elke behoorlijk aangezuiverde aanslag van t personeel kiesbevoegdheid zon geven o gavea in ovaiweging bij verschillende gemeenten een verschillend stamf punt aan te nemen Ook wwrd in overweging gegoven aangeslagenen in t patentrecht toe te laten De verplichting om persoonlijk ten stemlmreele het 8tembi jet in te vulkn werd door sommigen gewensdit Over de kiestabel werd de strijd tussohen voorstanders van dubbele en enkele districten gevoerd doch sommigen der eerstbedoelden wilden in de gegeven omstandigheden in het voorgedragen stelsel berusten Verscheidene leden eischten als consequentie van het stribel splitsing der groote gemeenten doch anderen Wilden niet op deze wijze ter wille eener doctrinaire onvatting h t gemeenteluk verband verbreken f L è i 4 Gisteren overleed in den ouderdom van 74 jaren te Amsterdam de welbekende A Van Lier directeur van het Grand Th Stre in de Amatelstraat te Amsterdam De overledene was een ijverig en handig tooneoldireeteiir Hij streefile er steeds naar de belangen der kunst te behartigen zonder die der bis te verzuimen Het verdienstelijkst maakte hij zich tegenover het publiek door het in de gelegenheid te stellen Duitache artistm te bewonderen Dezer dagen worden te Parijs proeven genomen met een electrischen toestel die de voüigheid op de spoortreinen waar in den laatsten tijd nog al eens misdaden op gepleegd zijn zal bevorderen Telkens als het portier van een coupé tenrijl de trein in beweging is wordt geopend wordt de chef van don trein door de werking van een electrische schel er van verwittigd Een schelbord wijst het nommer aon van het rijtuig en de afdoeling waar het portier is geopend en aan welken kant Op die wijze zal de chef van den trein hot dadelijk weten als iemand onverhoeds de trein wU verlaten hidp verlangt of als er iemand inkomt tenzij men door het raampje naar binnen of naar buiten klautert Mr H Ph De Kanter uit Brielle besprak dezer dagen voor de Rotterdamsche leden van Nut den toestand der vrouw Uit de volslagen onmondigheid waarin de vrouw zich door de wet ziet plaatsen worden schandelijke misbruiken geboren bv bij huwelijken die in gemeenschap van goed worden gesloten De man kan dan alles doorbrongen want de gemeenschap van