Goudsche Courant, zondag 9 januari 1887

ga d kamt voor den man tegenover zqn vionw op deze formule neder al wat ik bezit is mü en al wat gg bezit is óók mijn Zóó wil het art 179 B W decreteerende dat de man alléén onder dat de vrouw et i in te leggen heeft beschikking heeft over de bezitting der gemeenschap Nu is het waar dat de wet het stellen van huwelijks voorwaarden toelaat doch uit den aard der zaak is dit tegenover de gemeenschap van goed een correctief dat altijd een hatelijk wantrouwend karakter draagt tegenover den bruidegom en daarom minder druk wordt toegepast Dan nog moeten velerlei bijzonderheden contractueel worden vastgesteld zal de man niet het recht hebben tot zelfs de opbrengst van de huwelijksche voorwaarde niet de waanle zelve tot zich te trekken en tea eigen bat te verkwisten Bij echtscheiding komt voor de vrouw van de gemeenschap van goed zelden iets terecht daar de man steeds al den tijd heeft alles te verkwisten liever dan iets van de gemeenschappelgke bezitting aan zijn Trouw uit te kefeiep Het nieuwe eerste boek van het B W is in druk verschenen maar juist nu is het dan ook tijd tot klagen opdat de wetgevende Macht kunne oordeelen en aan het thans b taande schandaal een eind maken Drang tot wyziging van het vigeerend Wetboek in den bedoelden geest moet te meer noodzakelijk geacht worden daar het niemand gegeven is te voorspellen over hoeveel jaren het nieuwe Wetboek in het SfoaMtad zal verschijnen Spr wil vrouwenemancipatie in den goeden zin Men beginne de door hem veroordeelde bepalingen van het B W te wijzigen iióó dat de wettelijke suprematie vervalle van den man over gn vrouw Dan volgt al het overige ten opai aJ V n dé emancipatie van lit Als bewgs in welke mate de handel in vette varkens te Assen toeneemt dient dat door vier kooplieden welke dien handel hoofdzakelijk drijven gedurende het af eloopen jaar 9210 stuks naar Hamburg en Amsterdam zijn verzonden eene waarde vertegenwoordigende van ruim 3 j ton In 188B werden verzonden 6071 een getal reeds moer dan het dubbele bedragende van de afgezonden en lu 1884 Doch hdezeor ook de veestapel en de bevolking in de laatste 2 jaren zijn vermoorderd het getal der boerderijen in de meeste dorpen en gehuchten is over dit tijdstip verminderd Twee oorzaken werktén rtt aiirDamel mede nl de erfbpvolgiiiS ijg ISrJ Bn wa u ilooi vele boerderijen in keuterijon werden gesplitst en de gunstige resultaten der landbouw in de veenkoloniën voorafgaan door de tarfmdustrie die het benoodigde kapitaal voor den landbouw raimschoota eplovenle en door goede waterwegen betere gelegenheid gaf tot handhaving dor boerderij Zoo namen vele dorpen allengs in aanzien af en Aé toestand is thans zoo dat de arbeidere en neringdoende berolklng zeer zijn gewonnen de groote boerderijen tot op de helft van voor dertig jaren zijn geslonken Dit is een feit dat zich het duidelijkst openbaart in die dorpen waar geen bijkomende voordeden werden genoten zooals b v dié van do veenderijen de veenboekweit of aiidetï DaSff aar do bewiiardeeklen veol eigendomm de WërrtrezaHeBf i9 i4 r hnd viücfneembaar In een opstel over gezonde lucht in het MaandiM v m nrvaè ckatff yim dr van Hamel Boos te AWtordam leest fnen o a Op de o dejwg ni rust de zware verplichting er voor te zbrgen dat de longen der aan hun zorg toevertrouwde kinderen niet gevoed worden met een luchtraengsel dat door de longen hunner medescholieren indien ik het zoo mag uitdrukken reeds verteerd is geworden zij moeten de schoollokalen aanhoudend ventileeren opdat hun niet het verwijt kan treffen dat zij door nalatigheid de schuld er van dragen dat in de school de kiem van menige ziekte in het lichaam der kinderen gelegd wordt daarom moet öp iedere kweekschool voor onderwgzers de algemeene gezondheidsleer een vak van het onderwijs uitmaken Eveiizoo is het een dringend vereischte dat san iedere polytechnische school wear dit Aog niet het geval is een leerstoel voor de hyginie opgericht worde opdat de aanstaande ingenieurs architecten enz kunnen leereu hoe zij later in de praotijk bg het bouwen van woonhuizen schouwburgen hospitdlen gevangenissen enz de stellingen der gezondheidsleer in toepassing moeten brengen Waarvoor worden gewoonlijk de grootste kamers do kamers die den grootsten inhoud hebbon ingericht Voor slaapkamers Voorzeker niet De vrouw des huizes zou wanneer wij een dergelgk voorstel deden zonder twijfel verklaren dat wij rijp i zijn voor het krankzinnigengesticht Die vertrekken moeten dienen voor salon zitkamer eetkamer enz al houden wij ons ook in enkele dezer kamers slechts een uur daags op al komen wij ook m sommige dezer vertrekken slechts een of tweemaal per jnaaad Yoor shiapkamers is som wn kamertje van enkele meter inhoud goed genoeg niette genstaande wij gedwongen zgn in deze slaapkamer gemiddeld 8 uren per etmaal door te brengen terwijl dit bij onze kinderen gemiddeld gedurende 10 uren het geval is in die slaapkamer heerscht dan ook reeds gedurende de eerste uren van den nacht een door en door bedorven lucht doch hierover bekommert men zich niet het huis i prachtig ingericht of het doelmatig ingericht is komt hierbij volstrekt niet in aanmerking Laat de leden der vereenigingen ter bevordering der volksgezondheid er toch voor zorgen dat het begrip van de waarheid dat wg voor de voeding van ons lichaam aanhoudend zuivere veische dampkringslucht noodig hebben bij de groote menigte steeds meer en meer wortel schiet I De ouders zullen dan aau hun kinderen zooveel mogelijk Tersche lucht verschaffen en hiermede zooals dit helaas nog raaar al te dlkwgls geschiedt niet meerwachten totdat het bleek en ziek gelaat der aan ti rgr t vertmftwde kinderen tot dat hoofdpijn en neusbloöaen bij de gedurende 10 uren in slecht geventileerde vertrekken slapende kinderen luide getuigenis er van afleggen dat zij hun levensvochten met een bedorven uitademiugslucht gevoed hebben Donderdag is te Botterdam de volgende Circulaire verspreid Nament fe Algm euen Kérieraad wordt u kennis gegeven dat hü op heden den S Januari 1887 voor de geheele Nederduitsche hervormde gemeente te Rotterdam de kerkorde ingevoerd bij koninklijk besluit van 1816 van dit oogenblik af alle kracht en gehjigheid h e ontzegd en diensvolgens aUe daarop gegronde bepalingen en besluiten verklaard heeft vervallen te zgn en van nu af weer kracht en geldigheid verleend aan de Dortsche kerkorde die bter voor 1816 gold behoudens zulke bepalingen als door de politieke wisseling gewijzigd zijd I £ n dat de oude aam van Kederduitsche gereformeerde kerk voor dezo gemeente weer is aangenomen Va dit besluit is onverwijld kennis gegeven aan Z M den Koning ter voldoening aan art 1 der Wet van 15 September 1853 StaaMlad No 102 en met begeleidend schrijven aan den Burgemeester dezer stad ♦ Namen dea Kerkeraad der ifedwduitêch gereformeerde kerk F LlON tiiXJHBT l aSMS W Gkesink r 4a De kosters der versc iUl q4e korkB bouwen van de Herv gemeente te Rotterdam hebben van kerkmecsteren in last gekregen deze gebouwen gesloten te boudea en aan niemand wien ook toegang te vraleenen Deze histgeving staat in verband metf de totstandgebrachte scheuring in die gemeente e strekt blijkbaar om te beletten dAt de nieuw opgericlite Nederduitsch Gerefomeerde kerk zich van de gebouwen meester make Een Joodsche Paus Onder dezen titel leest men in het Journal Att BêhaU o n het volgende Oiilangs stierf in het stadje Sadagora Bukowina Oostenrijk een zondel liiig personage Aliraham Jacob Liebmann Men noemde hem den wonderdadigen rabbijn en hij was in zekeren zin het geestelijk hoofd eener groep Poolsche Joden terwijl z n wereldlijk zoowel als zijn geestel k gezag door een pauseUjfcen glans werd WtostrAéld De oorsprong van dat bgzonder rabblfcaat is onbekend waarschijnlijk onderscheidde een derLiebmann 9 zich in de Middeleeuwen dooi eenige wonderbaarlijke genezingen Jige dit rjj sedert enige geslachten vervult een lid dur fitailie Liebhiaun de hooge betrekking van rabbijn van Sailagora en van hoofd dor secte van Chamdim Kochtvaardigen j terwijl ieder dier dignitarissen op zijn sterfbed diengene zijner zonen aanwijst die hem moet opvolgen En zulk een nalatenschap betaekent wat Te iniddeu van het nietige Jallicische plaatsje verheft zich het trotsohe gelx u van het raobmaal paleis geheel van marmer en brons Het is groot genoeg om behalve den hoogepriestor en zijn gezin een hofhouding te herbergen die uit niet minder dan 800 personen bettaat met inbegrip van den troep gewapende kozakken die de wacht houdt voor het paleis De equipages van den rabbijn zijn allen verguld als die welke men bg de kroning van Koningen gebniikt als hij audiëntie geeft zetelt hg op een massief gouden troon dicht met kostbitre steenen bezet Een menigte Oostersohe Jeden komt aanhoudend don opper geestelgke bezoeken en op groote feestdagen komen geheele reeksen van bedevaartgangers te S ulagom waar zij dikwijls een paar weken in de open lucht moeten kampeeren alvorens zij toegelaten worden tot den rabbijn die niet mag gestoord worden als hij in geestesvervoo voering is in Aanraking met de Goddelijke almacht Het geloof in zgne natuurlijke macht is verspreid in alle omliggende streken en men komt hem raadplegen voor aUe zieken die door de dokters worden opgegeven Vooral in het vooijaar komen vele jongeUeden s rabbgn s zegen afbidden voor de vrijstelling van de mihtie De rijkdom en de pracht die dit personage omgeven zijn buitengewoon als hg een diner geeft schittert zijn vrouw de rabbizène door den glans harer juweelen Deze dame is gewoon den zomer met een harer dochters door te brengen in de omstreken van Weenen Zij neemt uit Sadagora naar haar villa haar equipages haar eigen slager en kok en een gevolg van dienstboden mee Zij vertoont zich in het openbaar met zoo kostbare kleinodiën dat eenmaal de Burgemeester haar moest komen verzoeken dit na te laten ten behoeve der arme dorpelingen De rabbijn Abraham is plotseling aan een beroerte gestorven zonder den tgd te hebben gehad zijn opvolger aan te wijzen Zijn beide zoons betwistten elkander zijn nalatenschap Er werd daarop een Hof van arbitrage benoemd 49 Tabnoed geleerden vereenigden zich uit Galicie en Rumenie in het rabbinaal paleis en ten slotte werd bepaald dat de jongste der beide zoons Israel de nieuwe wonderdadige rabbijn zal zijn omdat hij naar het uiterlijke het meest op zijn vader geleek Ter schadeloosstelling van zijn broeder Jacob werd dezen een som van 60 000 fl toegelegd onder voorwaarde dat h op 3 X 9 mijlen van Sodagora zich vestige TOOlSrEïlBL Weinig had het gescheeld of het Goudsche publiek had Donderdag opnieuw eene teleurstelling ondervonden althans den vorigen dag was Hej Vink in die mate ongesteld dat de voorstelling waarbij zij moest optreden niet door kon gaan Gelukkig was zg Donderdag hersteld Het zou ditmaal vooral eene groote teleurstelling zijn geweest zoo een ander stuk ware opgevoerd want men was er op voorbereid iets goeds te zien De JV MU Ct die onder de beschaafde dames en heeren in deze gemeente zoo algemeen gelezen wordt had daarover met grooten lof gesproken en wel zóó dat men do opvoering van Ohahillac de laatste comédie van O Feuillet met verlangen tegemoetzag Jammer was het dat de Rotterdamsche criticus zoo uitvoerig den inhoud had medegedeeld Men kende daardoor precies den afloop en geraakte w einig in spanning over het ontzettende geheim dat op Rhnmillac s bestaan drukte Het is waar voor de fijnproevers onder t publiek is dat geen bezwaar zij vestigen hun aandacht vooral op de vertolfang der karakters maar voor velen i de vraag hoe t zal afloopon de hoofdvraag en waar die vooraf reeds beantwoord is valt voor hen een deel van het genot weg Toch bleef voor ieder nog veel to genieten over en ontegenzeglijk had Chamillac ook hier ter stede succes Het was een waar genot wedr eens een stuk te zien dat goed in elka r gat dat oen boeiende handeling bevatte en dat geschreven was in de keurige taal waarvoor FouiLet bekend is Toegegeven moet worden dat de inleiding die twee bedrijven viüde wat lang was en dat het kolossale geheim dat meer dan eens een onoverkomelijk bezwaar werd geacht voor een huwelijk tusschen ChamiUaó en Jeanne ten slotte niet zoo heel vreeselijk was en eigenlijk niet de drukte waard die daarover voortdurend gemaakt werd Die ééne verkeerde daad door Ohamillac in zijn jeugd begaan waa door zijn dapper gedrag in den oorlog en door zgn edele handelingen in latere jaren voldoende nitgowischt althans hij was daardoor voldoende gWBhabiliteerd in t oog van ieder weldenkend menscli en de vreeselyke straf hem door den Oeneraal opgelegd om aan Jeanne zijn vroeger misdrijf to vertellen was wel wat hard voor een man die reeds voldoende getoond had een beter mensch geworden te zijn on o i niet voldoende gemotiveerd Niemand zal zich dan ook over Jeanne s besluit verwonderd hebben dat zij hem ten slotte haar hand reikte Uit een oogpunt van tooneelspeelkunst was deze voorstelling goud althans een driedubbele entreeprijs waard De gebr Haspelajiebben op schitterende wijze hun reputatie gehanahaafd De eerste in de titelrol Hoe prachtig was zijn sarcasme op de vergadering van t Oenootaehap voor fattoenl ke armoede I Met zijn spottende lach ondeugend flikkerende Oogen en quBsieerbiedigen toon zat hij daar zijne opmerkingen te maken op een wijze die bedoeld soort van weldoen flink aan de kaak stelde Hoe geestig was hij voorts tegenover Mevr de La Bartherie en l oe uitnemend werd de tweestrijd weergegeven die er hoerschte in zijn gemoed Voor zijn spel in het laatste bedrijf is slechts één woord meesterlijk I Zijn broeder verdient eveneens grooten lof voor de vervulling van do rol van den Generaal hg maslte met zyn sober spel diepen indruk Ware in t laatste bedrijf een minder talentvol acteur in die rol aan t woord geweest men zou allicht gelachen hebbeA over de wel wat ongemotiveanle ontknooping doch dank zij Haspels spel bleef men voortdurend in de vereischte stemming Dat Mej Marie Vink de rol van Jeanne allerliefst vertolkte en dat het flink edelaardig braaf karakter waardoor dat meisje zich onderscheidde uitstekend tot zgn recht kwam daarover zal ieder t met ons eens zgn doch ook het spel van Mevr Coelingh en Mevr Boerlage en van de hh Le Gras Tartaud en Poolman liet niets te wenschen over Ook de ondergeschikte rollen werden over tidg meen naar behooren vervuld Het is waar de Barones d Alipers en de Gravin de Wadres maakten op ons meer den indruk van mooiaangekleede burgerjuffrouwen dan van personen uit de groote wereld doch wij durven daarover niet uitwijden uit vrees dat een onzer lezen ons Multatuli s vraag aan Kappelman s adres hg rp n dergelijke opmerking voor de voeten mocht we n Ei zooi zijt i ij dan zoo t huis bg gntven en priosm Onze onkunde op dat punt bewust zoiulen wij daarop ontkennend moeten antwoorden en dus zullen wij stilzwijgend benislen in de voorstelling ons Donderdag van de groote wereld gegeven De laatst Donderrlag in deze maand komt weder Ut Nedrrl Toonnd uit Amsterdam tot ons terwijl 24 Februari daarop volgende de Rotterdammers de abonnementsvoorstellingen eindigen Dan wordt ongevoerd Medka het bekende drama van Ijegouvé vertaald door Jan C de Vos waarin wij Mevr Beersmans in haar voUe kracht zullen kunnen zien welke talentvolle actrice dezer dagen naar men weet haar 25JBrig jiibibioum viert Buiteniandscli Overzicht Het Engelsche ministerie is nog niet geheel ge leed Nadat lord Ijansdowne de portefeuille van oorlog van d hand wees on ook lord Northbrook weigerde zitting te nemen in het Kabinet heefl de minister van koloniën Stanhope zich met do leiding van het departement van oorlog belast Men vermoedt dat nu lord Carnarvon als minister van kolosiéa zal optreden Woensdag heeft de Duitsohe B ksdag geen zitting gehouden omdat de commissie voor de legervet moest bijeenkomen De uitslag der beraadslagingen is reeds bekend In hoofdzaak handhaafde Ik der partijen haar standpunt Ue rogeenug bleef hg haar elsch alles of niet de ooniervaticven en Btionaal liberaleii stemden tegen elke goileeltelgke WUligiug de liberalen handhaafden hun onbod T B 464 000 raansclioppen en het centrum wilde alleen de vermeerdering voor drie j i en in plaat van voor een jaar toestaan op voorwaarde dat ook de regeering van haar tijde iets toegaf Übchoon het eersto artikel werd verwoipen en geon der voorstellen tot wgdging daarvan de meerderheid verwierf werd toch het tweede artikel be treffende de verstericing der kaden aangenomen De rapporteur heeft dus toch een grondslag vtior het verslag ihit hij Vrydag al uitbrengen Üe Kgludag zal dan het ontwerp zoo spoedig mogelgk in behan deling nemen Bdangrijk was nog de mededeeling van den heer Wiadhofrt dat het centrum nu geea bezwaar meer maakt om in de meerdere uitgairw voor het leger te voorzieo do verhooging der indirecte belastingen Windhorst verUaarde zich togen een algemeene intómstenbeliutjiig voor het geheele Duitsche Rgk maar Mtoonde zich bereid om nu een nienwe belasting op den alcohol toe te stana Zooals gewoonlgk ia het begin des jaar bijgft et nieuw lahraal en de kranten behelpen zich net redonooringen over bekende zaken In Frankrgk W de stemming voor het uiterlgk vrede MWad zoo zelfs dat Kochefort t voor uitgemaakt OBilt dat niemand in Frankrgk den oorlog wil Wl 11 echter een lastig onderwerp en de meeste ei praten liever over de ventoening tusschen Ty en Freyoiuet De radioalen zijn zeer boos Wi die verzoening j zij schijnen bimg te zijn dat r opportunisten nu weer de bovenhand zullen w en Een even kalme aU juiste lieoordeeling 5 l o verzoening vindt men in het Journal W Débats volgens dit blod zal de toenadering JlMohen de hoeren Freycinet en Ferry in den loop wr gabeurtenissen wel niet veel verandering bren il aanvoerders van twee onderscheidene partijen TOS welker samensmelting een regeeringsmeerder a ul zou opleveren zijn de genoemde hoeren nooit geweest Freycinet hoeft een jaar lang mat den Itenn van Ferry het bewind gevoerd en toch heeft nij onder de tegenwoordige partijverwarringen in e Kamer het niet kunnen honden van beteekenis zou hst overleg der twee stoatelieden alleen zgn indien öj het met elkander eens waren geworden omtrent een ontbinding en hare gevolgen beter laat dan nooit beseffende dat inschikkelijkheid jegens de radicalen de Republiek geen goed heeft gedaan noch doen kan een politiek welke de gematigden zou kunnen winnen Dat zij hiermee slagen zouden durft de Debats met beweren maar het zou ten minste iets nieuws zgn en iets dat de aandacht verdiende hiervan gaan zg echter blgkbaar niet uit zij hebben over en weder de eendracht aller republikeinen varheerlgkt en aangeprezen dat is allesbehalve een nlBuwe politiek de heeren hebben haar beurtelings toegepast en men weet met welk gevolg van een nieuwe gezamenlgke poging zal de mtslag volkomen dezelfde zgn Van Orleanistische zgde wordt ongeveer op dezelfde wgze geoordeeld de eendracht der republikeinen merkt men hier op is bbjkens ée houding der radicalen verder te zoeken daa oeit I OSaPElK JtJ E33Sr LUST van Brieven geadresseerd aan onbekenden door tusschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen Krijn v d Berg Gouda D Koesier Utrecht BRIEFKAARTEN L A Sampinon s Gravenhage Mej O Kervel Moordrecht BRIEVEN verzonden geweest saai BELGIËT Chgs Brussel Van het Hulpkantoor GOUDERAK Mej M de Boer Namen Naar DUI ISCHLAND W Thiems Elberfeld Naar ZWITSERLAND Mej N Kuiper Andermatt D Directeur vat het Postkantoor 81M0NS I 1 uarKsrlijke Stand OÜHOKKN 4 in WiHulniu dm A 8au P Ie HooK i Joliuiiu ov ra t C WnKrm enL Vaaiaa CHgtlia Jobsau ondrn J C SKMUDlurg en A tu Vliet Pieter den C LooljUrd rn C de Joog Corgelii ouden J Kriek en J tfjnrelut EJdert Mwie BondeWDi noden C korlenaeeer en M B Bnt endgk Ueiderl ouden C enn Ugk en O na Rerdtl Stephana ouden 8 Setiebniek en M C Boinu In ondrn i Soalerae en A van der rlttt OÏKKLfcUEN laa M C Witier 44 j 7 U Okkenen S j S m ONUCRrRODWU 7 sa H nn Oodaaallen S j CD M do Heer te Oadewalar j J E van Donna Bolding 1 j ei M na 1U t4 i Moordreolit GEBOKCMi KlÉiina oaJan H van Knaenkarg en I Uoater UVKKLKDEN A tmiwkont oed t n C de Jang kniaer nra B Hogcrbrnggt 40 i J Vnlml W a S Cartiar t j EBU Di J daHoa ito6ondai4j ei C van Koog 21 j Gouderak GkBOBBN Rerrigje Adriana ouden M Slingerland ca W t Hatt Klaaa onden G Viiaer en A Vennel Jokaoaa oadan 1 Varbooia at I C Ooalrav Johanna oaden W an der Lioden en F rno Dam OVEULKDKN W lan dar Linden S j Beeawyk OEBORKN I Dirk HiUekrand onder D eai der Grift en T de Bruin Cathanna Adriaaa ottdara B Menavcea au JB bcbouteo OVKHI KDKN M W Vermeulen i m StolwUk GEBOREN Tronii onder H Br luk en J Loatt Elinbeth ouder de Kuiper en J Qroecavcld UVKKI EUEN W de Vrif 16 j ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van een Zoon A C VA HKES PükTBRS Hel t 7 Januari 1887 Voor de vele bewyzen van belangstelling by de geboorte vap onze Dochter ondervonden betuigen wy onzen hartelyken dank 8 VAN PB A AG G VAN PRAAG VAN Dantzio Gouda 7 Jan 1887 De Heer en Mevroaw DUPPER betuigen met wederkeerigen heilwensch hnn hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg de intrede van het Nienwe Jaar ondervonden Uaaetrecht 4 Januari 1887 De Heer en Mevroaw ta BflIJN Kedmt betnigen onder aanbieding van wederleerigen heilwensch hun hnrtelyken dank voor de bewgzen van achting eo vriendschap die zg by de wisaeling des jaars van zoovelen hebben ontvangen Groningen 6 Janaari 1887 De ondergeteekende bericht hg deze dat hg zflne zaak te Oouda Markt 62 met 1 Januari 1887 heelt overgedragen aan den Heer A PITH O die als Chef in deze zaak is werkzaam geweest dankende voor het genoten vertrooweu beveelt hg zgn opvolger aan M CAHEJf Leiden Nieuwe Bgn 32 Mfl aan bovenstaande refereerende beveel ik mjj in de protectie van mflne geachte stadgenooten en begunstigers beleefd aan belovende het vertroawen tnij reeds als Chef in deze zaak geschonken het mgn streven zal zgn dit in het vervolg waardig te bleven A PINO Mevr C G van deb GARDEN Crabethstraat vraagt tegen FEBBUABI eene flinke DIEITSTBODE Loon ƒ 80 met jaarlgkache verhooging bni Q verval Mejuffrouw van PRAAG DUBBELE BUURT vraagt tegen 1 FEBBOABI eene flinke DIEIMSTBODE Loon f 90 £ eoe OMDEBWUZËBES vraagt tegen 1 Maart gelegenheid tot Kost en lawomng 7BIJE KAMEB is vereischte Brieven franco letter G Postkantoor Boskoop Ten spoedigste gevraagd een net 3 EIST as niet beneden 14 jaar Adres Westhaven B 193 t o i Terstond gevraagd een GEMEUBILEEBDK ZIT en SLAAPKAMER met KOST Adres onder No 1430 aan b t Bnrean dez r Conrant Allen die nog iets schuldig zyn aan mgn zaak te Oouda gelieven hniine betalingen te doen bg den Heer A PINO die gerechtigd is deze te kwiteeren en allen die nog iets te vorderen hebben van den ondergeteekenden gelieve hunnen rekeningen in te zenden aan M CAHEN Nieuwe Bgn 32 Leidói JACHTVESTEK A van OS Az ZQeiweg E 73s Ben JONGMENSCH P G 22 jaar oud zoekt spoedig werk als I zoo mogelgk tegen 1 Maart Brieven franco onder letters B Postkantoor Boekoop l