Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1887

I Woensdag 12 Jannart 3494 ill l lliS pQCV V COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AfioaderlBke Nonxmers VIJF CENTEN De Inaeadlag van adrertentiöo kan gescbieden tot ééi nor des namiddags van den dag der uitgave 2 Ie UITVOERING 1886 87 op Vrijdag 14 Januari 1887 in het Lokaal tNUT kn VëRMA AK Oogthaveo des aronds ten 7 g are Programma Dt Noordpool van R HOL FHAlingtBotschaft van NIELS GA DE Lt J lieder van BRAHMS en verachillende Solonammera Solisten Mej Cath t Rennes ConcertZangeres te Utrecht de Heeren Theod l A B en Fel Dr Aanmelding van oieawe Leden Donateurs en Douatricea bg den Heer C W v o VELDE Penningmeester met het recht tot bgwoning dezer Uitvoering tegen ƒ 0 99 en Introdactie van Damea tegen ƒ 0 49 Het nieawe Vereenigingsjaar begint 1 Februari 1887 Contribatiën Werkende Leden ƒ 5 Buitengewone Leden ƒ 3 50 Donateurs en Donatrices minstens ƒ 5 Het bestuur WOLRËGIMË Normaalhemden O a derbroeken Borstrokken enz voor Heeren Dames en Kinderen uitsluitend rerraardigd in da gerenommeerde door Dr G JAEGER eenig gecouceaaioneerde Fabriek ran W BEirGEH SöHNE te Stuttgfart tot laagste prijzen DepAt vao Dr JAEGEll s Orig Normaal Wolartlkelcn Kalverstraat 157 Amsterdam Eenige specialiteit in deze Artikelen in gebeel Nederland BOELHLIS Ml de Woning gemerkt D 209 aan de Znid kade te Waddinxveen ten Terzoeke der Erfgenamen van Wiixnc TAN Dak en Machteltje de Jono om contant geld op WOENSDAG 19 JANUARI 1887 s morgens 10 nar Tan 4Eoeie 2 Vaarzen en SKalveren BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN 2 scaovwBN een partij best HOOI en MEST benevens Meubilaire en andere Roerende Goederen Des morgens afgennmmerd te zien Informatiën geeft Notaris Mr h MOLEMAAR te Waddinxveen Snelpersdmk Tan A BRINKMAN te Gouda Wijnkooperij n KANTOOR van JAN DE MOL IS GEVESTIGD BIOTEFKAITT 42 AMSTERDAM 15 pCt KORTING I Daar de Bnitenlandsche Fabrieken in het Toorjaar on land bezoeken om Commissies op te nemen en om Nieuwe Zaken op te geven worden alle Goederen van af heden tot ultimo Januari opgeruimd met 15 pCt korting Een elk profiteere van deze buitengewone gelegenheid Achtend UËd Dw Dien PIERRE GIJBELS Groote Markt 96 P S Zoolang de voorraad strekt een partytje GOUD en ZILVER met 20 pCt korting Markt A 146 I HEDEN versch voorhandenl Appeibollen Sneeawballen Zanillaarljes 1 diverse Gebakjes enz iGAÜillTINE DE VEAOl TRÜFFÉ M v d BiirgenZn Confiaeurs Cuisiniers 1878 Chateau Cantemerle M la Baronne de Villeneuve B twaalf Fleaschen h ƒ 1 80 per Fl Bg mindere hoeveelheid ƒ 2 per Fl met inbegrip van den accyns C W van de VELDE Wijnhandelaar Kantoor PEPERSTRAAT K 244 Mejuffrouw jdb VLETTER vraagt tegen half FEBRUARI eene DIENSTBODE mr ID O e = nit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TÜIJLL Anuterdam Het is een zeer verzachtend en losmakend middel tegen Hoest en aandoening der Slgmvliesen per doos 40 ets Dit merk alleen te Gouda verkrijgbaar bg J J van der SAi öE Banketbakker Markt Eerste Toorjaars HOVTVËILMG te UOTI EItDAiH Circa 250 000 Stuks ZweeUe Riga Memel Wijburger Vuren en Grenen PLATBN DELEN geschaafde en geploegde Delen AMERIKAANSCHE IDelen en FlsuteziL Sparren 8parhouten KOLDERS Eiken RIUBE enz Ca 15 000 stuks ges en gepl DELEN benevens andere aanzienlijke partijen Delen en Platen worden bepaald coulant verkocht Belangrijke nieuwe aanroer van WIJBÏÏEGEE GEENEN DELEN Alles genummerd liggende Werf Rusland Oostpunt Noorder Eilsnd Rotterdam Op WOENSDAG den 12 JANUARI 1887 des namiddags 12 nar in het Café ErltHchy over de Maaabmg Kotitiën zjjn te bekomen bij den Deurwaarder J C LACH Geldersche Kade No 1 Rotterdam Dit de hand te koop Nieaw aangevoerde JailingeD Amerik PITfiH PINE BALKEN bekapt en bezaagd tot de laagite prijzen P HAUTIITG Gouda Oostbaven B 14 Nieuw Groole in kleuren geteekende PortreUeo Prachtige uitvoering naar elk Portret Visitekaart Portretten brillant fijn geëmailleerd per zes stuks ƒ 2 per twaalf tuks ƒ 3 Hotel de Gouden Zwaan TILBURG Een zeer goed onderhouden mooie OMNIBUS voor 8 personfn TB KOOP Vijfhonderd Gulden VASTS ALARIS en PROVISIE Voor den verkoop van solide en degelijke EFFECTEN en PREMIELOTEN oo gemakkelijke maandelijksche betaling wordt door eene gunstig bekende inrichting voor Gouda en omstreken een iioke AGENT gevraagd Aanbiedingen met opgave van tegenwoordig beroep franco onder Letters S M A san het Algemeen Advertentiebureau van NI IGH VAN DITMAR RotUrdam Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBLFDAG In oe Stad geschiedt de uitzate in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAG De pry per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 11 Januari 1887 De Hooge Kaad der Nederlanden heeft gisteren uitspraak gedaan in het proces van F DomeU Kieuwenhuis requirant in cassatie tegen een arrest Van het Hof te s Gravenhage waarbij hij met bevestiging van een vonnis der Arrondissements Rechtbank aldaar tot 1 jaar celstraf en ƒ 50 boete is veroordeeld De H E heeft in overeenstemming met het requisitoir van adv gen mr Gragory overwogen dat de beide bij pleidooi aangevoerde cassatiemiddelen cqn ongegrond en mitsdien het beroep in cassatie verworpen met veroordeeling van den requirant in de kosten De heer S O Verhoeff predikant te Bodegtave deelt in de N Solt Cl mede dat het bericht aangaande een tot hem gwicht venoek tot verbreking van het kerkel k verband onjuist is fif derail De terugkeer van Van Ommeten in t4ii gAdi der sociaal democraten te Amsterdam heeft zich door geen enkel ineideni gekenmerkt Aan den trein werd hij gisteren opgewacht door Van der Stadt eu in een aapje naar t VMkqiwirk gevoerd waar i g h elf uur ongeveer 3000 nieuwsgierigen en partijgenooten in twee zalen bijeen waren aan wie Van Ommeren zich vertoonde en waarby h j door Domela Nieuwenhuis Van der Stadt en Fortuyn den volke werd voorgesteld Onder de bedrijven werd den nuur tehua die er r wwel wat ziJn manieren ab zijn gelaat betreft niet bijzonder gunstig uitzag oen klein bouquotje Aangeboden door een meisje dat geheel in t rood gekleed wel een wandelend stuk zegellak geleek en geAsnkeerd was door twee knapen mede met roode mutsen op het hoofd en roode vanen aan roode tokken in de hand houdende Bij het bouquetje was een papier gevoegd dat opgenM door een rood bandje was saamgebonden en waarin gezegd werd dat deze hulde gebracht wenl doer de kinderen van Sterk De gansche ovatie was to half twaalf afgeloopen daarna gingen de duizenden kalm iliieea De hoofdcommissaris mr Doosbuigh was met vele inspecteurs en dienaren aanwezig omeventueelo ongeregeldheden tegen te gaan ff ad Het plan is ontworpen om de winkelhnizen enz in de Hoofdsteeg te Rotterdam zoo mogehjk algemeen eleotriaeh te verliohteu van uit het Rotel Cooman door middel van gloeilampen Uiterlijk 1 Febr wordt een definitieve beslissing verwacht J e prys zal zijn 1 et per gloeilamp in t uur jjiet een liehtkraiAt van 16 norm knarson De internationale hardrijderij te Slikkerveer is thanB door het bestuur van den Ned Schantsenrij lersbond tot nader aankondiging als t weer vrie en wil uitgesteld Do wedstrijden zuUen op éehdog worden gehouden Men hoeft de stellige toezegging van H M de Koningin om eventueel methet Prinsesje het ijafeost te komen bijwonen Hagenis van zijn ziekte hersteld en komt zeker evenA Werner Van Paulsen heeft men geen nader bericht Door do Hotterdamscho rechtbank werden Zaterdag behandeld de boide vervolgingen ingesteld tegen i dé nitgevir diè N Hott pf de heeren Nijgh i Zoon beklaagd van openbaren laster in drukwerk en wol lo ten opzichte van dr B te Delft wien iten laste was gelegd dat h door t voorachrijvenvan een verkeerd recept een padje had vergiftigd en 2o der maréchauss in No Edbral aat die wegens het wreede binden van een iineatant tusschen depaarden waren gegispt Het O H eischte 2 boetenvan ƒ 500 en ƒ 1000 Mr B epmaker concludeerdetot vrgspraak èn op grond va iet geleverd bewijsder feiten èn omdat de heertn Nijgh niet verantwoordelijk waren fJ Over de arbeids euqnéte seiAiJII de Haagscho correspondent van de Zutpk Ct i Leden van de commissie hebben mij verklaard dat de thans a genomen getuigenverhooren reeds het beiWijs hadden geleverd dat het alleszins Biogelijk zon zijn aangaande de arbeidstoestanden door de enqujte veel Iwht te verspreide Kn op mijne vraag M er niet van de zijde der werUwdaa wantrouwe te n de eoisnrime bestond werd mij geantwoord dat reeds de eerste week ok sociaal deroocrstisch © werklieden voor de commisiie waren verschenen die belangr ke verklanngen WUfii M eiegd S Ife was het reeds voorgokom h 3St een werkinan die bij Djn komst in ronde woorden z jn wantrouwen ha l uitgesproken na een uur lang ondervraagd te zijn bü zijn heengaan verfcliiaid had thans met geheel andere indrukken naar de hoofdstad terug te gaan en ook zijnen kameraden daarvan mededeebng te zullen doea De heeren De Bothsehild hadden aan ds heerenDirielle en Co hun oogst Mtean JMtte 1884 verkocht voor 1100 tl de Bordeausohe ton 4 vatenvan 226 liter De heeren IMvtBlle namen voorioopig slechts een gedeelte van den kk o x ia ontvM t en verkochten enkele ftisten wm eenderie di op zijB beurt ze in t klein van de hagd zette Weldn rezen nu van alle kanten klachten de Wijn waa bepaald ondrinkbaar de heeren De Sethschild die de reputatie van hun bekend gewas niet vorder in govaar wilden brengen weigerden nu het laatste gedeelte van den oogst af te leveren Maar er bestond een koopcontract 4 t moest Worden oitgevwrd De eigenaars van ChfeeAuiLaflttll rièpiti nu dlJscheidsrechterliJko uitspraak in van do Bechtbank van Koophandel waar zij vemietigiog vroegen van het contract De heeren Divielle en hun afnemer stemden in dien eisch toe mits t gan schadeloosstelling De Rechtbank besliste het volgende het koopcontract is nietig voor alle partyen j de heeren De Bothsehild moeten tjegen terugbetaling terugnemen alle w n van 1884 ak aaavrniig daartoe bmnen drie maanden mocht plaUs hebben aan de heeren DivioUe moeten de kosten van courtage tenigbetaald worden de koopers hebben geen recht op schadelooastolling omdat de wijn onder don invloed van don honigdauw plotseling was gaan schimmelen nadat de koop definitief was aanvaard door het in ontvangst nemen van een gedeelte van den voorraad De kosten van het proces komen voor rekening van de drie partyen gezamenlijk Dezer dagen is versohenen de Geschiedenis van den Atjehoorlog in populairon vorm verteld door mr P lirooshooft Hot doel door schrijver en uitgever met dit werk beoogd 13 de Nederlanders die zooveel over den AOVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt te Atjeh oorlog apreken en hooren spreliren n bij dien oorlog üulk een groot belang hebban in beknopten onderhoudenden en goedkoopen vonu op de hoogte to stellen van zijne geschiedenis en beteekenis Het bekende werk van den heer Kielstra ongoveer 1700 quarto bladzgilflo groot en slechts loopende tot en mot het jaar 1880 kaa hOe verihenstelijk overigen tot zulk een doel niet dienen Kveljniin de andere over A h gesohreven werken of brochures die allo slechts korte tijdperken of brokstukken van den oorlog behandelen Dit werk loopt tot einde 1886 Van oordeelvellingen over peisoaen heeft 3e achrgver zich zooveel mogelijk onthouden Aan t alot 13 een opgave gevoed van de in den Atjeh oorlog gesneuvelde of aa i faunus wonden overleden officieton DezOT dagen is verschenen het eerste nommer vsn den zevenden jaargang van het lümiUad der Vereeuiging 1f ie Kwikzalver Eeen Exemplaar Eervan wordt gratis toegezonden aan elk die het aanvraagt by den Uitgever H vaa Jl um te Leottwanlen 4 Tj In d t nomtner woWlen teeei of rittrter uitv behandeld Paiaexpeller Mjra i4i praeBaratott Taudhalsbandjes Méigpoeèef de Vefgiftige Haarmiddelen Homenana Bevalênta en het zoogenaamde Baqahout der Arabieren terwijl ook de samenstelling van de nuddeloi van gra ïfottei de Peschier Piljal tegen lintwOHden en het dronVênsilhépsmiddel v4il Betzlaff wor £ opgegeven Wie ov aan d r middelen wénscht tngoKrfft t wordM l H dus door aanvraag van een gratis nomijit bevredad wordeo Een eigenaardige hatidelwijzff Tieeft dB redactie ditmaal te baat genomen oit hare atttige waarsdinwingen weer eens in een nieuw kleed te steken De laatste helft van het Maandblad voert nsmentlijk een afzonderlyk opschrift luidende Set Sekerttblai of hoe een Omrant voh m voor Kieakealver er zou kunnen uitzien Dit gedeelte bevat een hpofilartikel binnenen bnitenlandsche berieh n sdliSrtontien enz alles alsof het door kwakzalvers ten behoeve van hunne tegenwoordige of toekomstige vakgenootan geschreven was natuurlijk zoodat het doel de ieherinjdmg der kwakzalverij ook hiMoor wordt bevorderd s Hoe vreeselijk de sneeawstsittèn vooral ia de Duitsche gebergten in Tkaringen in het Schwarzwald in Süezie in den Harz hébben gewoed is nu eerst bekend gewoideft Voor zéovér meii tot nog toe weet zyn er een groot aantal menschen omgekomen deels doodgevroren deels letterlyk in de sneeuw gestikt In het Keuiongebergto lag de sneeuw zoo hoog dat deuren eo venatera met meer open gingen zoodat de bewoners slechts uit de daken naar buiten konden komen Te Krfurt heeft een dor grootste levenuiraets van levende bloemen bekend gemaakt dat er van hem 83000 stuks kisten en pakken allen met levende bloemen die ten dienste der foestflagen waren besteld onder weg zijn blyven liggen doordien do spoortreinen lu de ueeuw bleven steken of naar de stations zi teijt ekoBien zoodat al de bloemen waren vorfionat of vsnl i Om inkt wijn en grasvlekken ook andere vlekkat door vruphtsappen veroorzaakt uit n itto stoffen te verwyderen is watoratofauperoxyde en uitstekend middel Hiertoe bevochtigt men de vlakkeu met deze