Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1887

vloeiitaf iriaiaan men eeniga droppeU aaimonia liquida geeat van salmiak toevoegt waardoor de vlekken leer snel verdwqnen By vlekken van ouden datum is het noodig de weefsels in een ondiepen schotel met een groote hoeveMheid water tofsuporoxyde te behandelen en grasvlekken behoeven eene vrij langdurige inwerking van die vloeistof Eonder b menging van ammonia Bij vlekken door qzerhoudenden inkt ontstaan bl ft een geelachtige vlek over die echter daarna door wasschen verdwijnt Ook geel geworden linnen katoenen wollen en zyden stoffen herkregen daardoor hunne oorspronkelijke witte kleur Voor linnen en katoen is eene oplossing van 5 deelen waterstofsuperoxyde in 100 deelen water voldoende wol en zjjde behoeven eene sterkere oplossing Oolc marmer albast en geel geworden beenen voorwerpen kunnen door wat rstofsuperoxyde met ammoni gereinigd worden zonder dat de gepolijste oppervlakte daardoor benadeeld wordt Evenmin benadeelt dit bleekmiddel de struktuur of de sterkte der genoemde weefsels wat reeds daaruit blijkt dat de uiterst teedere struisvêjren door het bleeken met waterstofsuperoxyde niet in t minst lijden Het vaatwerk waarin men waterstofsuperoxyde bewaart moet van glas porselein verglaasd aardewerk of blank tin tSjn het moet volkomen van licht afgesloten worden en in eene zoo laag mogelijke temperatuur bewaard Aan de Parigsohe correspondentie in de haarl Ct ontleenen wij het volgende Midden in de sneeuw heeft Parijs de feesten der zon gevierd Liefdadigheidsfeesten aanbevelenswaardig als altijd eenigzins eentonig en weinig vermakelijk als zoo dikwijls Wy kunnen het dan ook niemand kwalyk nemen als h zich niet althans niet ten tweeden male naar het Paleis de l lndustrie begeeft en zijn penningske of zijn bankbUjet liever op eene andere wijze aan de slachtoffers der overstroomingen in het zuiden want zij zijn het te wier behoeve de feesten werden georganiseerd doet toekomen Thans nu zij ten einde spoeden zy er nog even gewag van gemaakt ter wille van de vertooningen die om zoo te zeggen als apotheose moeten dienen Die vertooningen dragen den hoogdravendon naam van stierengevechten Stierengevechten te Parijs wat dunkt u daarvan Gy hebt zeker dikwerf van stierengevechten gelezen en er misschien eene enkele maal een bijgewoond een echt een heusch stierengevecht Zoo ja dan zult gij moeten toestemmen dat hier de werkelijkheid niet onderdoet voor de beschrijving dat de indruk te gelijk ontMttend en onweerstaanbaar boeiend is Herinnert u de woede en de ruwe kracht van den stier de fierheid en vlugheid van den man herinnert u de hulpelooze ontzielde paarden het stroomende bloed de wuivende doeken het handgeklap de hartstochtelijke kreten der vrouwen de onbeschrijflijke en aanstekelijke geestdrift die de lucht doortintelt Het is een grootsch schouwspel dat te gelijk onze edelste en onze ruwste hartstochten in beweging brengt Stierengevechten te Parijs II Stel u gerust en lach niet het zijn vaarzengevechten En eigenlijk zijn het ook geene gevechten want er zal geen druppel bloed vergoten worden Voor het overige voldoen zij aan de qualificatie stierengevechten Als men het niet weet zal qien niet ligt raden aan wie het wellicht te danken is dat er hier geen onschuldig tierenbloed zal vloeien Aan niemand anders dan aan Louüe Mkhel en consorten Het niet alleen voor de verdrukte burgers maar ook voor de verongelijkte dieren opnemende hebben zy eene vergadering van protest georganiseerd Grootmoedig zijn deze rooden in de bres gesprongen voor het dier dat gelijk men weet waanzinnig van drift wordt bij het aanschouwen van hunne kleur Heeft nu werkelijk dit protest de stierengevechten zoo doen regelen als zij ons thans worden opgedischt De ïêrtooningen zullen plaats hebben op den 16den SOsten en 23stea dezer gedeeltelijk s middags gedeeltelijk s avonds Zoowel de in de Landes aU de in de Provence gebruikelijke wijze zal men te zien krijgen en wel te verstaan geene stioren maar vaarzen zullen de hoofdrol Ispelen geene zeer tragische hoofdrol want aan het einde zal de held niet sneven In den letterlijken zin van het woord zal hem zelfs geen haar gekrenkt worden het gebruik wil dat ten slotte met een gloeiend ijzer de naam van den eigenaar op de huid van het dier gebrand worde ook dit wordt als barbaarsch achterwege gelaten Wy hebben hier te doen met de zoogenaamde stierengevechten zooals zij in het zuiden van Frankrijk waar de echte hoe langer hoe zeldzamer worden ofschoon ik er vcJor eenige jaren te Nimes dn Arle nog bijwoonde in zwang zijn Zij bestaan uitsluitend uit dansen en sprongen rondom en over een dier dat evenals de stier toevallig tot het runderengeslacht behoort en gevoegelijk door een ram of eene geit of ander gehoornd beest want er moet een diijn van gevaar zijn vervangen zou kunnen worden Be vreedzame herksuwwstaat gemeenlijk zekeren tijd versteld to kijken als verbaasde hij zich over de dwaze bokkesprongen der verstandige menaohen daarna wordt hü een weinig zenuwaohtig en eindelijk bedwelmd en duizelig door het gedraai om en over hem heen valt of knielt hij niet zelden neder daardoor een einde makende aan het gevecht of liever aan het spel Een paardenspel is even interessant In China heeft het spiritisme groote vorderingen gemaakt Eene dame miss Adèle Pielde die als onderwijzeres in China haar brood verdient heeft van een aantal Chineesche meisjes haar leerlingen bijzonderheden daaromtrent vernomen De tijd waarin het mogelijk is een blik naar gene zijde des grafs te slaan of gestorven vrienden op te roepen is in China alleen de achtste maand des jaars de week der volle maan dan komen volgens Chineesch begrip 4e sferen van boven en benedenwereld met elkaar in aanraking De Chineesche vrouwen komen dan in het geheim want de mannen zien deze pri i niet gaarne bijeen en sluiten zich ten getale van tien of twaalf in eene kleine kamer op Op eene tafel in de kamer brandt eene geparfumeerde kaars en er ligt wat van het papieren geestengeld dat de practische Chineezen ook bij hun offers gebruiken Wie nu een blik naar de overzij des grafs wil slaan gaat aan de tafel zitten slaat zich en zwarten aluier om het hoofd en houdt een geparAimeerde kaars en een brandend stuk papier voor zich Terwijl eenige vrouwen zoo zitten zwaaien de anderen met kaarsen verbranden papiertjes en krabbelen met een bamboesstokje aan den rand van de tafel Nu zijn nauwelijks de tooverspreuken meer noodig om de onbewegelijk voor de tafel zittende vrouwen tot stuiptrekkingen te brengen Zij zien dan al wat zy wenschen spreken met de geesten der overledenen en betreden den hemel een hemel in Chineeschen stijl Zij komen dus nog verder dan de Europeesche spiritisten miss Adèle Field eene leerlinge der academie van Philadelphia maakt daarenboven de opmerking dat do Chineesche spiritistenvergade ringen dit vóór hebben op de onze dat zij gratis plaats vinden en er dus enkel bedrogenen geen bedriegers bij zijn Iets nieuws hebben echter de Chineesche vrouweh in den hemel nog evenmin gevonden als hare Amerikaansche en Europeesche geestverwanten Vrijdag werd te Hoorn overeenkomstig het vastgestelde programma de feestelijke en gecostumeerde optocht gehouden ter herinnering aan den geboortedag van Jan Pietersz Coen die 8 Januari 1587 te Hoorn het levenslicht aanschouwde Het huis in de Gravenstraat waar zijne ouders toen woonden zal worden gerestaureerd Aan de zorgen van het bestuur en de feestcommissie der Vereeniging voor volksvermaken is het te danken dat de feestelijkheden konden plaats vinden Hoewel de sneeuw eenig bezwaar opleverde voor de vele voetgangers loo deed hot zachte weder dit Ongerief over het hoofd zIbu en kon hst feeat zonder stoornis worden volvoerd Voorop gingen de commissarissen van orde dan volgde de muaiek van Sonnemann s kapel vervolgens in rijtuigen het bestuur der Vereeniging voor volksvermaken dat in deze zaak het initiatief had genomen en het burgerlijk en militair bestuur der gemeente Hoorn Dan volgden de 50 gecostumeerden voorstellende de voornaamste personen uit do voor het vaderland en de Oost Indische Compagnie zoo beteekenisvolle jaren tussohen 1618 en 1629 namelijk de scheepsbevelhebbera van Twisoh v Heemskerck Harmansz en Wintgens de hoofdpersoon J Pz Coen de bewindvoerders de Carpentier Beaal Van Speult v d Hagen e a de Indische rijksbestuurders Aija Eana Menggala van Bantam en lugOnalogo van Mataram benevens Claes Syras Jan Merens en Willem Crap bewindhebbers der kamer Hoorn van O I C Aohter dezen stoet volgden acht verschillende vereenigingen met hare vaandels en banieren AUes is in de beste orde afgeloopen In de Parklokalen had matinee en soiree plaats terwijl het concert s avonds zal worden afgewisseld door tableaux vivants voorstellende gebeurtenissen uit Coens leven Terwijl men In Europa voor de vrouwen alle rechten vordert uitgezonderd dat van soldaat te zijn heeft het tegendeel pkats in Azië en Afrika waar men haar alle rechten onthoudt maar uitmuntende soldaten van haar maakt Het paleis van den koning te Goloonda wordt bewaakt door een bataljon vrouwen uitsluitend voor den dienst bij de poorten van den harem Die vrouwen zyn met geweren gewapend hare uniform bestaat uit eene gegaloneerde roode schako met groene pluim eene rood lakensche jas met witte galons een groene pantalon en wit lederwerk I Men verzekert dat zy er in dit schitterend gekleurd costuum zeer krijgshaftig uitzien De lijfwacht van den koning van Utm ia ooizeer merkwaardig Zij bestaat uit vierhonderd vrouwen uit de schoonste en sterkste onder de jonge meisjes van het land gekozen Op den leeftijd van dertien jaar worden zij in dienst genomen en al zij vijf en twintig jaar zyn komen zy in de reserve Dan verlaten zij den persoonlijken dienst van den vorst en worden als wacht in de Koninklijke gebouwen of opdekroonbezittingen gebruikt Die vrouwen doen eene gelofte van knisohheid welke zij niet mogen verbreken tenzij de koning haar onder zy ne wettige echtgenooton opneemt Haar wapen bestaat in eene lans die zij behendig weten te hanteeren Dit bataljon is verdeeld in vier compagnies elke van honderd vrouwen onder bevel van eene harer die zij kiezen In Afrika houdt de koning van Dahomey er eene keurbende op na van achthonderd strijders waarvan de helft jonge en schoone vrouwen zijn wie de plicht van kuischheid streng is opgelegd zij zijn met sabels en geweren gewapend Dia Oostorsche en Afrikaansche vorsten hebben aUen wel eenige overeenkomst met dien negerkoning die de Europeanen wilde nabootsen en op een goeden dag verklaarde dat hij zijn volk eene constitutie zou geven Hij stelde er dan ook eene op maar het was eene zeer korte wani zij bestond uit slechts twee artikelen Artikel 1 AUe mannen zy n slaven van den koning Artikel 2 Alle vrouwen behooren den koning toe Graaf Joachim Pfeil die als gouverneur generaal naar het Somali hind vertrokken is heeft verleden jaar bij zijne natuuronderzoekingen op het Ulangagebied een dier ontdekt waaromtrent hij het volgende mededeelt Dikwijls zagen wy een dier op het water zwemmen dat wij aanvankelijk voor eene slang hielden omdat het bij het zwemmen dezelfde bewegingen als eene slang maakte en slechts enkele oogenblikken boven water verscheen Toen wij er eens op schoten rees er tot onze verbazing een vogelgedaanto uit het water op en vloog weg Later gelukte het ons een exemplaar van dit dier machtig te worden Het had ongeveer de grootte van eene tamme eend was van eene zwarte kleur met een metaahichtigen glans en had op de vleugels eenige heldergele zeer smalle vederen die zioh scherp tegen het lichaam van het dier afteekenden De hals was ongedvenredigd lang zeer dun en liep uit in een langen puntigen snavel waarvan de randen spits uitgetand waren Op het eerste gezicht was er geen kop te zien en scheen de snavel onmiddelyk aan den hals verbonden te zijn Hst dier zwemt gewopnlijk met het lijf geheel onder water alleoi de hals komt er boven te voorschijn en ziet er dan in de verte zeer bedriegelijk als eene slang uit Wordt het dier gestoord dan duikt het onder of het verheft zich door middel van zeer lange en breede vlerken die het door sterte spieren beweegt en vliegt met groote snelheid wAg Later zagen wij dien vogel die tot de ganzensoort behoort dikwijls op de struiken zitten waar h zich met de lange scherpe klauwen welke hij al verdedigingswapen aan zyne zwempooten heeft gemakkelijk kan vastbonden Het dier heeft ook nog de eigenaardigheid dat het wanneer het uit het water komt zich met uitgespreide vleugels op de struiken legt om in de zon en den wind te drogen Het vleesch van den vogel heeft een onaangenamen tranigen smaak Naar gelang van het beroep het bedrijf betrekking waarin de mensch werkzaam is veranderen de kansen op een hingen levensduur D statistiek is ook in dit opzicht werkzaam geweest en uit hetgeen door haar na langdurig onderzoek in het licht is gesteld deelt Ons Belang de navolgende bijzonderheden mede Het zal vermoedelijk niemand verbazen dat de beoefenaren der wetenschap die bij het opsommen der faculteiten eener hoogeschool in den regel het eerst worden genoemd boven aan de lijst staan Gedurende do jongstverloopen jaren is het sterftecijfer onder de theologen voor zoover zü in den leeftijd staan van 26 tot 60 jaar per 1000 individuen dooreengenomen niet hooger geklommen dan tot 8 80 Veel minder bevoorrecht zijn debeoefenaren eener andere wetenschap de rechtsgeleerden want bij de advocaten en leden van de rechterlijke colleges klimt hot gemiddelde sterftecijfer tot 13 03 en bij de beoefenaren der geneeskunde voor zooverre zy die practisch uitoefenen is de verhouding nog veel ongunstiger want het sterftecijfer stijgt bü hen tot 17 36 Wie zich wijdt aan den tuinbouw en aan de vetweiderij heeft heel wat gunstiger uitzicht op een hingen levensduur want onder de eerstbedoelden is het sterftecijfer in den leeftijd van 25 tot 60 jaar niet hooger dan 9 27 by de andere categorie is de verhouding iets minder gunstig per 1000 namelijk 9 76 De veldarbeider volgen hen op den voet want het gemiddelde sterftecijfer is bij hen 10 84 Onderwijzers en leeraren aan hoogere burgerscholen zijn minder gunstig dan de laatot voorafgaande indien men in aanmerking neemt dat dooreen genomen het sterftecijfer per jaar is 11 12 Het vak van timmerman en scheepsbouwer schijnt meer levensgevaar te veroorzaken bij hen is het sterftecijfer wat de eerstgenoemden betreft 12 69 en bij de anderen 12 99 Het stof van steenkolen en andere gevaren waaraan mijnwerkers zyn blootgesteld blijken volgen de statistiek minder menschenlevens te vorderen by mannen van den genoemden leeftijd zooals velen als uitgemaakt zeker beschouwen want het gaat in den regel niet hooger dan 12 90 In sommige mijndistricten waar veel ontploffingen van brandbare gassen plaats hebben is het cijfer echter veel hooger namelijk 28 45 pet Onder de metselaars en het meerendeel der overige handwerkslieden tgouwerlui enz wisselt het in den regel af tusschen 13 en 20 Van schippers in de binnenvaart die bij de uitoefening van hun bedrijf erg zijn blootgesteld aan allerlei weer en wind klimt het cijfer dooreen tot 20 19 Toch zijn de bierbrouwer die in den regel lang binnen de muren der brouwerijen werkzaam zijtt van minder goede conditie dan de zoo even genoemden De statistiek leert dat het sterftecijfer bü hen door elkander genomen per 1000 mag worden gesteld op 21 06 Houders van vergunningen bedienden in die inrichtingen en hotel en restaurant welke een gevaarlijk bedrijf oefenen zij uit I Het is nog nadeeliger voor het leven dan dat der beambten bij spoorwegen en andere openbare middelen van verkeer zelfs dat van de schoorsteenvegers Bij de laatstgenoemden i het sterftecijfer per 1000 23 50 bij de spoorwegbeambten en andere middelen van verkeer slechts 22 93 en by de eerstbedoelden klimt bet van 23 53 tot 24 21 Eene Uasse van lieden die wel niet uitsluitend maar toch meerendeels in de groote steden te huis behooren zijn de straatventers met moesgroenten ooft ïiscb en andere eetwaren Hun bedrijf schynt eene zeer ongunstige werking op den gezondheidstoestand uit te oefenen immers het sterftecyfer dier wandelend neringdoende personen staat betrekkelyk zeer hoog ja veel hooger dan van degenen die gelyk zy steeds in de open lucht verkeeren by de uitoefening van hun beroep of bednjf het sterftecyfer is gemiddehl in die klasse in den leeftijd van 26 tot 65 jaar 29 07 per 1000 individuen De nNed Ind meent dat voor handel en ngverheid de vooruitzichten voor het jaar 1887 niet ongunstig zyn Het geld in de eerste helft van 1886 zoo byzoïuler ruim is sohaatscher geworden wat getuigt van meer omzet zoowel in goederen als in effecten Sints dit geschreven werd is intusschen de markt misschien tydolijk weer veel ruimer geworden De Indische toestanden zyn zeer gebaat door de prysverhooging der kolBe die goed ordinair in Juli genoteerd stond 25 en thans 40 cent en die op dat standpunt vooreerst wel zal blyven in aanmerking genomen den betrekkelyk kleinen beschikbaren voorraad 602 800 balen en 193 100 zeilende tegen 859 600 balen en 73 000 zeilende een jaar geleden Onze Jsva kofSe West Indische bereiding hetzy in Uost Indiö hetiy hier gedopt om de blauwe kleur niet te verliezen wordt meer en meer gezocht de cultuur breidt zioh uit en vervangt hoe langer zoo meer de plantage op Ceylon waarvan de opbrengst jaarlyks minder wordt hoofdzakelyk door de bladziekte zoodst vele landen vroeger met kofiieboomen beplant tbims ingericht zyn en wonlen voor thee en kina De koffie ongedopt of zooals men t noemt in den hoomsohil wordt nu te Amsterdam gedopt en gesorteerd door machines in grof middel n en rondboon en daarna door meisjes of vrouwen het beschot er uitgezocht dat in de wandeling piksel wordt genoemd Deze nieuwe industrie geeft aan vele banden werk en brengt veel werkioon in omloop Niet aUeen te Amsterdam ook te Botterdam bestaan thans groote inrichtingen voor dopping en bewerking Suiker is ook vaster Er gaat ongelooflijk veel om in beetwortelsuiker Van Java suiker is het best te zwijgen de statistiek bewyst genoeg dat het leeuwendeel hiervan niet meer herwaarts komt maar naar andere landen gaat Toch meenen bevoegde marktkennera dat de suikerprijs zich vooreerst zal staande houden zelfs eerder in prijs iets verbeteren dan iets verliezen daar de oude voorraden verminderd zyn Op den toestand buiten Nederland den blik richtende zegt het blad o a Al de voortbrengselen der yzerinduatrie in Dnitschland waar o a Kmpp zich verheugen mag in de levering van 60 400 ton rails voor Victoria maken hoogere prijzen Een voorname oorzaak daarvan ligt in de sedert eenige maanden gedurig stygende vraag uit Noord Amerika vooral ook naar staal in alle vormen Staaldraad is een der belangrijkste artikelen van de Duitsche markt geworden men zou oppervlakkig niet denken dat de vervaardiging daarvan een byna even groeten omvang verkregen heeft als die van spoorweg materieel Van Juli 1885 tot Juli 1886 rekent men dat Duitschland alleen ongeveer 450 000 ton draad heeft afgeleverd éenderde daarvan aan Amerika het overige voor tolegraaf en telefpon behoefte in Duitschland zelf waarvoor het draad eerst gegalvaniseerd wordt De hoogovens die voor weinige maanden nog aanzienlyken voorraad in magazijn hadden zijn voornamelijk door uitvoer naar Amerika daarvan bevryd De vraag blijft aanhouden de prijs is doorgaans 100 M en er wordt aan geen lager bod toegegeven Dit is een gunstig voorteeke Hetzelfde verschynsel valt by andere takken van ijzerindustrie waar te nemen Naar spoorstaven dwarsliggers enz is de vraag bijzonder levendig Belangrijke aanbestedingen 23 DeC te Keulen gehouden bewijzen dat aan eene reactie niet te denken valt en dit is van te meer beteekenis dewijl anders omtrent dezen tijd des jaars de prijzen gemeen k een neiging tot daling vertoonen Italië Spanje Zweden hebben zich ook in verlevendiging van den algemeenen gang van zaken te verheugen En België heeft tegenwoordig ook geen reden van klagen meer Telkens hoort men van belangryke buitenlandsche opdrachten van werk De toenemende vraag naar stalen rail die veel voordeeliger bUjken metthet oog op de slijtage van alle spoorwegmaterieel draagt niet weinig daartoe by en aan Portugal heeft de ijzerindustrie een flinken afnemer gekregen Ook de toon van den Engelschen Economist is hoopvol In Engeland is in het laatste semester reeds een verbetering der zaken merkbaar geweest uit de rij t ook niet zeer belangrijke vermindering van het uitleenbaar kapitaal de private deposito der Ëngelsche bank namen de laatste 3 maanden met byna 1 millioen pd st af en uit de toeneming der in de Clearing houses verrekende bedragen Londen in 1886 4 447 595 000 pd st tegen 4 366 075 000 in 1885 Manchester 2 252 323 000 pd st in de tweede helft van 1886 tegen 2 194 972 000 pd st in de eerste helft van dat jaar en 2 157 825 000 pd st in de laatste helft van 1885 alles zonder Se verrekeningen op de effecten en consolsdagen Bovendien is by vele artikelen voor de prijstialing die aan t eihd van het eiste halfjaar tot staan kwam een prijsverbetering in de plaats getreden Zoo voor Schotsch ruw yzer dat op 25 Dec noteerde £ 2 4 sh 1 d tegen £ 2 1 sh 6 d eenjaar vroeger Ten deele is dit echter toe te schrijven aan beperking der productie Gunstiger verschynsel nog is de prijsverbetering van stalen rails een gevolg louter van grooter vraag De prijs steeg nsmelyk van S 3 12 sh 5 d op 31 Juli tot X 4 6 sh De grondstoffen der textiel nyverheid bedingen bijna alle hooger pryzen dan een jaar geleden Van koloniale artikelen is het in Engeland ook de koffie die de grootste prysverbetering heeft aan te wyzen bewoog die zioh in t eerste semester tussohen 54 en 58Vj sh thans is die gekomen tot 76 sh Stygende zyn onder meer ook de volgende artikelen lood tin koper thee petrolenm Volgens the Econ kan het niet meer worden betwyfeld of de verbetering op handelsgebied op welke men een jaar geleden nog slechts kon hopen is thans een feit De omvang der transactiën is toenemende en men mag verwachten dat dit in nog sterker mate het geval zal worden omdat deze beweging zich niet bepaalt tot Groot Brittannië maar na in de Vereenigde Staten flinken voortgang te hebben gemaakt thans ook op het vasteland zich begint te vertoonen BUjft de vrede gehandhaafd dan belooft derhalve 1887 geen onvoorspoedig jaar te zullen worden Buitenlandscb Overzicht De commissie voor de Duitsche legerwet heefKhaar taak volbracht Zaterdag reeds werd door den rapporteur Von Huene hot verslag voorgelezen dat twee uren in beslag nam en behoudens enkele wyzigingen werd goedgekeurd Vermoedelyk zal de Kyksdag het ontwerp nu heden ten tweeden male in behandeling nemen zoodat de beslissing nog in de volgende week kan worden genomen Over den uitslag der tweede stemming van het ontwerp schryft een Berlijnsche correspondent De tweede behandeling der nieuwe legerwet door de commissie was belangrijker dan de eerste Vooreenrt wa het alleen te danken aan de sociaaldemocraten dat het ontwerp niet geheel werd verworpen want van de 28 leden der commissie waartoe ook 2 sociaal democraten behooren stemden 14 tegen en 12 voor het regeeringsvoorstel terwyl de beide sociaal democraten rich van stemming onthieldenHadden de sociaal democraten die tot de tegenstanders der wet behooren aan de stemming deelgenomen dan hadden de stemmen gestaakt en in dit geval wordt elk ontwerp als verworpen beschouwd De sociaal democraten wenschten echter niet de verwerping daar zy nog hopen in den Kyksdag de wet naar hun opvatting te kunnen wijrigen maar natuurlijk vervuHen zy in den Eyksdag niet zulk een beslissende rol aü in de commissie Bovendien verdient het de aandacht dat de meerderheidj welke mor het ontwerp stemde uit de liberalen clericalen en Polen bestond terwijl de nationaalliberalen en conservatieven tegen stemden Deze vreemdsoortige groepeering is hierdoor te verklaren dat het de beslissing gold over het ontwerp gelijk dit door de clericalen en liberalen was gewyzigd nl een bewilliging voor drie jaren ioplaate van voor zeven jaren gely k de regeering verlangt De staat van zaken is nu aldus De commissie raadt den Bijksdag aan het geheele ontwerp aan te nemen met deze eene wijziging dat de gevraagde manschappen slechts voor drie jaren worden toegestaan want het voorstel der liberalen om ook het aantal te vermeerderen dat by de eerste behandeling werd aangenomen is nu verworpen De groote vraag is nu of de regeering bereid is in dit opricht toe te geven daar het centrum dat den doorslag moet geven vast besloten is ook in den Bijksdag zijn eiscben te handhaven Met het Ëngelsche Ministerie is het nog niet in orde Salisbury schynt geen uttiouistische liberalen te kunnen vinden die Goschen willen volgen Het spreekt vanzelf dat het Kabinet nu den spotlust opwekt van de volgers van Gladstone die groeien in de moeilykheden van Salisbury Men stelt hier Salisbuw ook voor als een hoogst gevaarlijk man aan het hoofd van Buitenlandsche £ ken daar hy door zyn drift zeer licht Engeland in een oorlog zo kunnen meeslepen Men zal in verband daarmee ook de oorlogsberichtjes van de Daily News beter Het standhouden van het Ministerie Salisbury zij t ook in anderen vorm wordt te BerUjn opgevat als een goed teeken voor het behoud van den vrede daar Salisbury steeds naar overleg met Duitschland en Oostenryk is blyven streven en ook by hem het behoud van den vrede zeer zwaar weegt Wat de voorwaarden betreft welke laatst door Eusland zouden zyn gesteld waaronder oolc de Mingreliêr weer voorkwam wordt opgemerkt dat voor ushmd eigenlyk de hoofdzaak is hoeveel Russische officieren de nieuwe Vorst van Bulgarije zal mee brengen Bismarck moet voortdurend druk in de weer rijn om een transactie tot stand te brengen en de stemming van Rusland zou in den laatsten tijd vrij gunstig zyn Vandaar dan ook dat de Duitsche olficiensen niet met oorlog dreigen al kwam hun dit ook goed te pas met het oog op de nieuwe legerwet De Bulgaarsche regeering heeft weer een nota gericht tot de mogendheden Daarin bestrijdt zy het beweren der Russische regeering dat generaal Kaulbars het vormen van een ministerie uit de beide partijen heeft aangeraden Integendeel de Bulgaarsche regeering deed dit voorstel aan Zankoff die het in overleg met Kaulbars van de hand wees Overigens behelst do nota niets nieuws Evenals de vorige eindigt ook dit stuk met de verklaring der regenten dat zy bereid rijn elke schikking aan te nemen welke de goedkeuring van alle groote mogendheden kan verwerven Het groote struikelblok is de prins van Mingrelie Indien Rusland de candidatuur van dezen vorst wilde terugtrekken en zich vereenigen met de keuze van den hertog van Oldenburg Leuchtenburg of Sakson CoburgGotha dan ware licht een vergelyk te treffen Daarom wil de Bulgaarsche deputatie nu Duitschland dit weigerde de Fran che regeering overhalen Rusland de intrekking barer candidatuur voor te stellen maar de Pransche ministor Flourens gaf den Bulgaarschen heeren even weinig hoop als graaf Herbert Bismarck De Pransche Ministerraad machtigde den Minister van Financiën de Kamer weer een buitengewone begrooting voor te leggen waarvan de inkomsten zullen worden gevonden door het uitgeven van schatkistbiijetten op korten termyn Ook zal door Goblot aan de Kamer worden voorgesteld 63 onderprefecturen op te heffen waannee bespaard worden 400000 fr De Minister Fourens zal weer 30 millioen vragen voor Tongkin