Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1887

N 3495 l fs löOO tot 2000 Gulden jaarlijksche bij verdienst kunnen fatsoenlgke lieden van iederen stand bg eenige werkzaamheid verdienen Offerten onder B 4000 NIJGB van DITMAR Rotttrdam GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De InzeaAiag vaa adverteatlöa Icao geacbiflden tot éöo aar des namiddags van den dag der uitgave TWEEDE COBRESPONDENTIE PAETIJ tuuohen Gouda en Utrecht Gouda Wit Utrecht Zwart 1 E 2 E 4 1 E 7 E 5 i G 1 F S 3 B 8 C 6 s B 1 C S 3 e 8 F 6 4 F 1 B 6 4 A 7 A6 6 B B A 4 5 F 8 C 5 8 0 0 6 B 7 B B Uurgerlfike Stand GEBOREN 7 JiD Johaniiu CorDrlii oodin J C dn Edel cd M i van Eyck CImim ouden J tid Gut en C Fokken 8 Alidi ouden C Mul en J M m Rend Comrlii noden A Snoek en C do OreelT 10 Citbermi ouden J S Cnti on A de JonU 11 kirel Adolf ouden J Hartkoorn eu C C de Kotter OVERLKDK N 8 ian J Jongbloed S w 9 J en der Pool ed L R Knut 7 j 10 m W Nienmeld 10 1 H GibboB S B C Snellemu A P G Lngtbart O j ADVERTEWTIEN Waarschuwing Geen credtet te Terleenen of betalingen te doen aan Mejuffrouw G M A BEN Echtgenoote van J A H v D PAVOORDT welke door dep ondergeteekende niel gehonoreerd worden Gouda 10 Jan 1887 J A H V B PAVOORDT Mej VAN CITTERT PLANTSOEN vraagt tegen 1 FEBRUARI een nette DIEITSTBODE Eene bekwame DIE lJSTBODE kan met 1 FEBRUARI a s in Burgergezin geplaatst worden vereischte goede getuigen Loon ƒ 80 buiten verval Adres bfl Mej M E MONASCB Markt Mevr DE ROTTE Oosthaven vraagt met FEBRUARI eene TWEEDE MEID niet beneden de 17 jaar § 1 Twee Beaedenkamers met een KEUKENT 1E worden tegen het voorjaar TE HUUR gevraagd door eene be jaard Wedawe en hare Dochter Aanbiedingen onder letters G R bg de Boekhandelaars J VAN BBNTUM en ZOON alhier 2 ets SIGAAR J van SONSBEEK Te HiiTir gevraagd een BOVENUUIS liefst binnendoor voor een gezin zonder Kinderen Opgave van prgs stand en grootte onder No 1431 aan hetBnrean dezer Conrant Geen grijs Haar meer n De nieuwe LONDON is 4 4f de beste van alle bestaande parj gj fnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen k Maakt het haar glansrijk en zacht len verft niet Prjjs S3 cent per BacoH en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bij J H C HUINCK F Hi 122 Hoogstraat 123 Eerste Voorjaars HOUTVËILIKG te HOTTERDAM Circa 250 000 StilliS Zweedsche Riga Memel Wijbnrger Voren en fireoen PLATEN DELEN geschaarde en geploegde Delen AMERIKAANSCHE Delen en I la teani Sparren Sparhouten KOLDERS Eiken RIBBEL enz Ca 15 000 stuks ges en g epl DELEN benevens andere aanzienlijke partijen Delen en Platen worden bepaald coulant verkocht Belangrijke nieuwe aanvoer ïan WIJBÏÏEGEIl GRENEN DELEN Alles genummerd liggende Werf Bualand Oostpunt Noorder Ëiland RotterdamOf WOENSDAG den 12 JANUABI 1887 des namiddags 12 uur in het Café JE rttschy over de Maasbrug Notitiën zgn te bekomen bg den Deurwaarder J C LAGH Geldersche Kade No 1 Rotterdam Uit de hand te koop Nieuw aangevoerde ladingen Amerik PITCH PINE BALKEN bekapt en bezaagd tot de laagttt prijtim i i teeds voorhanden t KROPSLA Brussel WITLOF 17 oëni per Pond Blauwe KASDRUIVEN MANDARIJNEN Mainzer ZUURKOOL k 16 cent per Kilo DOPERWTEI J PRINGESSEBOONTJES SNIJBOONTJES WORTELTJES POSTELIJN ANDIJVIE alles per blik van 1 liter inhoud 2t 50 cent per blik Zelf opdraaiende Blikjes 8ARDINTJE8 per blik 35 cent 10 blikken i 32 cent J GEB KITSEN Korte Groenendaal ROOS UITVAL M Gedurende zeven jaren ben ik kaalhoofdig geweest maar door aanwending van 4 flacons nwer HaaroAtwikkeliugs Balsem is thans mgn hoofdhaar weder bgg roeid U kunt beseffen dat mg dit verheugde en als mga getuigenis U van dienst kan zgn mag tt t pubhceeren Monnikendam Hoogachtend get H S HART Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Baardworm vroegtijdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den Haarontwlkkeiings fialsam Verkrijgbaar bij THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a ƒ 2 15 per Postwissel of f 2 25 aaa blauwe Postzegels alsook tegen 2 Rembours GEEN DEPOTS Snelperidrnk van A BRINKMAN te Gouda Sociëteit ONS GENOE Zaal cKUNSTMIN te Gouda 31 Donderdag 20 Januari 1887 Buitengewoon Concert ter benefice van en te geven door den Heer COJNRAD BEHRENS Direetenr der Hoogdnitsche Opera te Ao rf dm met medewerking van eenigen der voornaamste artisten van genoemde Opera PBOOBAMMA TannhauserParaphr e Herr8tarke fTafftuT Uut Arie8u9 DieZauberfl6te B6hreii8 afo aW Arie aus Die Folkunger Kretfchmer Frln Bettaqua 4 Tariationen Prln von Tarnay Proch B Duette aus Bie Zauberflöte Mozart Frln Bettaque und Herr Bebrens PAUZE 8 Adagio aus dem Clavier Concert F MoU Herr Sterke Ckopm 7 a Mondnacht Frln Bettaque StSrkt b Mein Lied Oumiert 8 a Der Kreuzzuir i i j o i i j b An die Musik I Herr Behrena 9 Czardas aus Der Zigeunerbaron Frl von Tarnay 10 Duette fiir Sopran und Alt Ruhbutem Frln Bettaque und Frln von Tarnay 11 Lied aus Das Goldene Kreuz HerrBe iren8 j9r i Aanvapg ten 7 nre Entree ƒ 1 2S de persoon bg ioteekening waartoe nog tot niterlgk ZATERDAG 15 JANUARI e k de gelegenheid is opengesteld bg M VAN DANTZIG TURFMARKT H 51 Openbare Verkoopingf kischteni Art 1223 B W I TAN Itllll WOOWHLIS waarin BroodbakkerU te OCjDEWATER op MAANDAG 31 JANUARI 1887 s namiddags 5 nre in het Hotel Doil i aldaar De NoUris MONTIJN gevestigd te Gouda zal op voorschreven tgd en plaats in t openbaar VERKOOPEN Een hecht sterk en weldoortimmerd WOONH UIS waarin goed beklante Broodöakkeri binnen Oudeuater aan de Peperstraat No 376 Te aanvaarden 15 Februari 18S7 Breeder bg biljetten en informatien te bekomen bg den Notaris MONTIJN FIJNE EMBSGHOENEN A van os Ai Kleiweg E 73 Piano en Orgelonderwijs a 30 CENTS DE LES Adres franco brieven onder Na 1864 aan het Bureau dezer Conrant Een JONGMENSCH P G 22 jaar oud zoekt spoedig werk als zoo mogelgk tegen 1 Maart Brieven franco onder letters A B Postkantoor Botkoop De uitgave dezerCoarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inae Stad geschiedt de nit ave in den avond tan DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND fiÜUDA 13 Januari 1887 VERGADERING vak dem GKMKENTEBAAD Vrijdag den 14 Jannari 1887 des namiddags ten 1 ore Aan de orde Het Ontwerp Beglement voor de Stads Muziekschool Het voorstel betreffende de regeling der vaste jaarwedden van de Ondenrijzers aan de 8tads Mttliekscfaool Het adres van A Pols geb I oep houdende verzoek om verhooging van haar tractement als StadsVroedvrouw Een voorstel om over te gaan tot de benoeming van eenen Boekhouder Opzichter by de Fabricage Voor de Rotterdamsche Arrond Rechtbank stond Dinsdag jl terecht onder aapUiicht ran diefstal 6 de V 17 jaar dienstbode laatst wonende teGouda Gedurende slecht kes dagen in dienst vanden danshuishouder K te Gouda had zij op denl en December jl uit diens WfDtntf Ffl8gV eneen spaarpot met geld 4 toebeuoorende aandiens kinderen en eenige kleedingctukken toebehoorende aan eene mede dianstboile M van W Berouwd bekende sij dese feiten niet kanoendisopgeven hoe daartoe gekomen te tija Het O ft vorderde hare vomordeeling tot dne maanden gevangenisstraf terwijl do toegevoegde verdediger mr A G Prins Vissw eenige verzaektenda omstandigheden bijbracht i j i Nog stond tereeht i l lll nlL de O oud 52 jaar koopman in achrijfbehoefionte Ondevater bekl van bedelarij en het opgevenvan een valschen naam san een politiebeambte teSohoonhoven De bekl ontkende de feiten gepleegdte hebben Eisch i dagen en ƒ 3 boete aubs 6 dagen hechtenis bonevens opzending naar een rijkswarkinrid ting voor den tijd van 6 maanden Over 8 dagen in deze zaken uitspraakIn deze zllting werd veroordeeld V l J W oud 14 jaar arbeider te Waddianrtrtft lÉ G B oud S4 jaar koopman en arbeider te Waddiniveen beklaagd van diefstal van 15 konqnen en 1 kip in den naoht van 15 op 16 en van 17 op 18 November te Waddinxreen en Zevenhuizen gepleegd ieder tot maanden gevangenisstraf Dinadsgavond trad in het Departement Gouda der Maatarhappij tot Nut van t Algemeen de heer W G OoteUag Vinnis uit Haariem als spreker op Hij deed ons kenniB maken met bet drama La Jacviittê van Francs Oopp e dat in t laatst van 1886 voor het eerst te Parijs werd opgevoerd Na ons eerst kortelük op do hoogte te hebben gebracht van het bistorisdie tijdvak waaraan het stuk was ontleend droeg hü uit de verschillende bedrijven achtereenvolgens de voornaamste tooneelen voor zooals die door hem in onze taal waren overgebracht Wy waren tot ons leedwezen verhinderd de geheele voordracht bij te wonen maar te oordeelen naar hetgeen wy daarvan hoorden verdient de HoUandaohe bewerking van den haar Goteling Vinnis allen lof Ook de voordracht was zear goo l en wy geloovett te kunnen veraekcruu dut allo mmwezigen zeer tevreden waren over het gehoorde Ten slotto werd door spr nog onder luiden bijval van het pubKek een vaa de g i 4 H d l t Paaltjes roorgedrageu Dr A O DHkar uit Haarlem hield gisteren de aangekondigde voordracht in de hier gevestigde afdeeling van den Xederl Protestantenbond llij sprak over Be e Wolf en iet terkelyi Ckrutendom va kaar hjd Allerse st schetste hij de persoonlijkheid en het karakter van dia begaafde vrouw vertelde haar levensloop deelde een en ander mede uit haar correspondentie om eindelijk hare verhouding te bespreken tegenover de kerk dier da e Haar dappere strijd tegen de h i verkeerde opvattingen van de lielijders van het Christendom werd daarbij vooral ia t licht gesteld en daarna aaagetoond hoe de vrijzinnigen in onzen tijd die een nog veel ruimer opvatting hebben op godsdienstig gebied Anitt zij en die er zich op beroemen een hooger standpunt in te namen dan de mannen en vrouwen uit den zoogenaamden pruikentijd bij Betje Wolff nog te vaak achterstaan in toérflding aan de goode zaak en bg haar nog een lesje kunnen nemen wat betreft ijver en volharding in den strijd tegen hetgeen door lên verkeerd wordt geacht He plfhtfierb en de behandeling daarvan vielen blijkbaar zeer u den smaak der aanwezigrai die den spr met de grootste aandacht volgden Gisteien d t Zevenhuizen aan de armen vanalle gezindien een nitdeeling pUats van katoen alsaieuwjaamgift De afdeeling Oudewater en omstreken vin den Nedorl Protestantenbond gaat steeds is ledental vooruit ea telt reeds 80 leden In hare laatste vergadering trad als spreker op prof Knappert uit Amsterdam terwijl Ds Beijerman uit Leiden e k Zondag zal eptredea Op de vergadering met dames zal de Rederijkerskamer Borger te Oudewater op Woensdag 19 ftsateOi oproeren Kotzebue s gSloedtienauUe en daarna het beende blJjspel i Pyx gaf pemume oiterluA nlddat kad to Oudewater van wege de Oudewatorscbe IJsclub eene hardrijderij van onvermogenden plaats Het regende knapjes maar daar men reed vroeger geno izaiikt was geweest dezen wedstrijd uh te stellen was besloten Ondanks denregen toch maar door te werken i Een 23 tal strijdlustigen scharrelden om het hardst en enkele dekens aanlappelen erwten en andere benoodigdheden waren het loon voor de prijswinners Maar en dit is het mooiste van deze soort van wedstrijden iedere mededinger zelfs de grootste sukkehuu krijgt wat voor de mpeite Jammer datde op heden vastgestelde wedstrijd in het schoonrijden wegens den ingevallen dooi niet zal kunnenplaats hebben Op de stations dor Ned Rijnspoorwegmaatschappij s Hago en te Scheveningen te Utrecht Amsterdam Rotterdam Arnhem en Gouda zullen door de Leidsche machine fabriek automatische krachtmeters worden geplaatst De Directie van het N v d Dag heeft aan den heer Herman Ten Kate de vervaardiging op gedragen van een schilderij voorstellende s Konings ADVEB TENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Üenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte BoTendien worden alle Advertentien gr tit opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Alzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN particulier Kabinet waarin Z M met de Koningin en het Prinsesje staande zijn afgebeeld Dit kunstwerk zal den Koning op H I 70n jaardag als een hulde van het Amsterdamscbe blad worden aangeboden terwijl oleographien naar de schilderij vervaardigd en 44 33 cM groot door de firma Kmaik en Binger vervaardigd tegen ongekend lagen pnjs voor de geabonncerden van t Nieuws verkrijgbaar gesteld zullen worden Te Schelluinen aan de lijn Gorinchem Dor drecht wordt een halte in gereedheid gebracht De heer A Krieger heeft een plah ontworpen tothet aanleggen van een spoorweg stoomtram van Gouda door de Krirapener en Alblasserwaard te Scbellninen aansluitende aan het Staatsspoor Bijverwezenlijking van dit plan zon een 5 uren gaans landstreek met oen bevolking van ruim 30 000 zielen zeer gebaat zijn Tot heden toch is het eenigemiddel van verroer de trekschuit en dan nogalleen op marktdagen te Gorinchem Schoonhovenen Gouda V G Aanstaanden Zaterdag zal te s Hage het Ie nummer verschijnen van een Fransch weekblad getiteld Ze MoJiqut de ftr Jowntd Soyaliêie numdatn lUi raurCy arttsUqni iumoruiique onder leiding van L De Saiut Patrick Zijn devies is Ie Soi tqiée la plutte In zgn vlag schrijft hij mondaaités 0 limtion imfrvction verité Justice proffrii In den schouwburg te Rotterdam werd Dinsdagavond een warme hulde gebracht jjan Mevrouw Catharina Beeremans bij h ar ï5 jarig jabd als kunstenares Reeds dagen viSor de feestavond was het onmogebjk meer een plaatsje maelrtig te worden Uit de menigte bloemen en kransen welke haar werden vereeid bleek ten duidelijkste boe geheel Rotterdam hare groote garen eerst en huldigt Na de opvoering van het eerste stuk van het programma de Medea van L ouvé verscheen Mevr Beersmans ten tooneele omringd door al hare medekunstenaars Ouder hartelijke toespraken bood de Heer Le Gn s haar namens jhaar Battodamsche vereerders een zilveren koffie an theeservies aan waarbij eeni prachtalbum was gevoegd vermeldend de namen der gevers De Heer Van Zuylen overhandigde haar namens de leden van het gezelschap De Vereenigde Tooneelisten een prachtige zwaar massief zUveren lauwerkrans waarvan lint en strik het opschrift droeg Aan Mevrouw Beersmans aangeboden door hare confraters 18B2 1887 terwijl qp de bladen de namen vah een twaalf tsl stukken irareu gegraveerd waarin de jubilaressa het meest weet te schitteren als Medea Zwarte Griet Fernando Tilly Martekres Maria Stuart Deborah Fedora Mac hbet Familie Fonrcbambault en Alphonae Ook de Heer Hosier Paassen sprak de kunstenares die aan zoovele zijner scheppingen lev en en bestaan had ingeblazen in hartelijke bewoordingen toe En daarop regende het bloemen bouquetteu en kransen o a eene van wege de Nieuwe Hotteidamsche Schouwburg v ereeniging der directie de Hoogduitsche Opera de Rotterdamsche afdeeling van het Ne l Tofoneelverbond den heer Edm Hendriks bestuurder van het Nationaal tooneol te Brussel enz enz De jubilaresse sprak een woord van dank tot het publiek doch haar overstelpt gemoed maakte het haar moeilijk zich verstaanbaar te maken Het was in een woord een schitterende avond X