Goudsche Courant, vrijdag 14 januari 1887

it in een oiioalaire verklaart de tegenwoordige directeur der Buitsche Opera te Rotterdam de heer Eduard Bolle zich bereid ook voor het volgend aeizoen de exploitatie te aanvaarden op voorwaarde dat hem de nieuwe schouwburg op billüke voorwaarden verhuurd wordt en hom voor 16 Febr 25 000 gld subsidie en 30 000 gld aan abonnementen verzekerd wordt Daar de tegenwoordige liaanciëele tiommissie wenscht af te treden zal binnenkort een vergadering worden belegd tot benoeming van een nieuwe commissie Het kerkelijk Congres te Amsterdam dat door ongeveer IBOO personen werd bygewoond is Dinsdagmorgen door dr A Kuyper geopend met eene toespraak waarin de beteekenis van dit gereformeerd congres werd uiteengezet gewezen op den droevigen toestand over heel de wereld en aangespoord tot waakzaamheid De spreker deed mededeeling van belangrijke giften voor het congres en verschillende blykon van harteüjko sympathie en stelde voor een telegram van eerbetuiging te zenden aan den heer Elout van Soeterwoude Na gebed kwam aan de orde een voorstel om een adres aan den Koning te richten waarbij de voorzitter herinnerde hoe reeds in 1840 Groen voorzag wat thans gebeurde en betoogde dat de regeering neutraliteit moest blijven in acht nemen Thans was gebleken hoe de profetie uitkomt en de macht van het gouvernement wel ter dege door de Synode in de schaal was geworpen Z M moest aangezocht worden ann dit onrecht een einde te makert De rechter moest beslissen Bevoorrechting wordt niet gevraagd maar recht Dr Kuyper stelde voor de zaak in handen eener commissie te stellen die benoemd werd Nadat dr F L Rutgers eenige historische beschouwingen geleverd had over den toestand in de Kerk waarb hij deed uitkomen hoe de hiërarchie de beginselen die Gods woord voor de kerkregeering aangeeft had misvormd en het dus op een breken met die hiërarchie aankwam terwijl hij ontkende dat de invoering van het algemeen stemrecht de gemeente heeft vry gemaakt vroeg hij van het Congres instemming met drie resolution De eerste resolutie vervat de verklaring dat na het vallen der eindbeslissing in de Amsterdamsche tuchtzaak van alle verder pogen om do hiërarchie door haar zelve af te breken als ondoeltreffend en ongeoorloofd moet worden afgezien en dus het juk dier hiërarchie moet afgeworpen en dat dit afwerpen van het juk gelijk in de zestiende eeuw niet zijn mag een zich terugtrekken in eigen kringen maar doelen moet op algemeene vrigmaking der kerken en diensvolgons het verwekken eener algemeene beweging en een handelend optreden dat zulke beweging steunen kan ten plicht maakt In de tweede resolutie wordt verklaard dat de synodale hiërarchie van 1816 onbestaanbaar is met de erkenning van Jezus Christus als hoofd en koning De derde resolutie spreekt in gelijken geest De heer De Savornin Lohman lichtte deze resu lutién breedvoerig toe en drong er krachtig op aan om het juk der hiërarchie af te werpen en den strijd aan te binden opdat ook dit congres medewerke om door heel het land den stoot te geven die eenmaal Christus kerke op onze erve vrg maken zal Geen openbare instelling in ons land verkeert in zulk een ongelukkigen toestand als onze schutterij zegt de Ami Cl Nooit ontmoet men een schut ter die ingenomenheid met zijn korps aan den dag legt de officieren beschouwen hun positie als een onderscheiding maar voor het wapen als zoodanig leggen zij slechts eenige sympathie aan den dag aan een feestdisch alleen bij de onderofficieren zal men eenig hart voor de schuttery vinden maar meer met het beginsel dan met de zaak zooals zij feitelijk is In de Grondwet is het beginsel geformuleerd op een wijze die kon doen denken aan hetgeen in Zwitserland bestaat waar in tijd van nood ieder man soldaat is en geoefend in het hanteoren van de wapenen of althans van het geweer maar bij ons is na afloop van den vyQarigen diensttyd van geoefendlieid schijn noch schaduw De wekelijksche eiercitiën des zomers bij goed weer kunnen dit dan ook niet uitwerken Voor de bewaring van de inwendige rust worden de schutters om goede redenen niet opgeroepen bij een volksopstand zou dat zelfs zeer bedenkelijk zijn Is er echter geen andere organisatie mogelyk Om een antwoord op deze vraag te geven gaat de AmA Ct na wat prof Buys over dit onderwerp in zijff werk over De Grondwet heeft in het midden gebracht en waarvan de conclusie luidde dat de jrondwet van 1848 verbiedt het verband tusschen schutterijen en gemeenten te verbreken maar dat overigens uit het voorschrift van art 188 waar voorop is gesteld dat de schuttergen win den tijd van gevaar en ooriog tot verdediging dea vaderlands dienen de Bqkswetgever bevoegd is eiken maatregel te verordenen welke naar zijn overtuiging tot versterking van de weerkracht der schuttery dienen kan De AmA Ct erkent dat by opvo ing van des hoogleeraars denkbeelden de schutterplicht zwaarder zou vallen maar de schutterijen zouden iets zijn zij zouden de weerbaarheid des lands verhoogen Thans zijn zy niets Prof Buys heeft dus aangetoond dat ook zonder wyziging van de Grondwet zeer veel kan gedaan worden om onze defensie te versterken en ons volk te maken een weerbaar volk In de laatste jaren is herhaaldelijk gesproken over plannen om aan de IJ zijde van Amsterdam nieuwe handelsinrichtingen en dokken te scheppen Al deze plannen gaan echter mank aan het euvel dat de goederenbeweging per spoor het toch reeds overvulde Centraal station moet passeeren Aan de Handelskade er bij en er naast is de natuurlijke ontwikkeling van de Amsterdamsche bandelsbeweging te wachten Dezer dagen vernamen we echter dat een inderdaad reusachtig plan in aantocht is tot het makenvan een Üutrepotdek met bijbehoorende inrichtingen in de onmiddelijke nabijheid van de Handelskade I en zoodanig gelegen dat het veilig laden en lossenaan die kade bij alle weersgesteldheid volkomen isverzekerd omdat het Entrepot haar tegen de Oostewiuden beschut Tevens is het ook oodanig ontworpen dat de Rynschepen uit het Merwedekaaaalvarende onmiddelijk naast de groote zeeschepenkunnen komen Zijn we wel ingelicht dan wordenreeds pogingen tot verwezenlijking aangewend enkan wellicht spoedig iets naders word vernomen Het plan is in grootsche schaal ontworpen wantgeheele overneming en veranderde bestemming vanhet bestaande Bijks EntrepSt wordt bedoeld Dearchitect I Gosschalk is de ontwerper Hil In een artikel met het opschrift Een eisch van recht betoogt mr Goeman Borgeaim in het Sociaal Weekblad dat de minister Seemakerk een paar jaar geleden in de Tweede Kamer zeer ten onrechte beweerd heeft dat de lagere klassen eigonlyk volstrekt niet meebetalen in de Rijks belastingen De schrijver noemt dat zelfs eene bewering die inderdaad aan het ongelooflijke grenst Reeds gaat men te ver als men beweert dat b v de werklieden in onze directe Rijksbelastingen niets bijdragen Althans in plattelands en kleine st delyke gemeenten betalen werklieden nie slechts personeele belasting maar zelfs naar eene huurwaarde die remissies uitsluit Ook de patent belasting is zóó geregeld dat zeer vele mingegpedftn er niet aan ontkomen Van de dlerkleinste neringdoenden tjtt zelfstandige mbaohtslteden die toch zoki r wel M de lagere klassen mdeten worden gerekepd wordt patent gevordefd Op het platteland vooral zgn er voorts velen die nauwelijks genoeg hebben om t leven en die toch ook in de grondbelasting nog eene kleinigheid bijdragon Intusschen waren er alleen directe belastingen de druk voor de lagere klassen zou zeker niet te zwaar zijn Doch een veel Het is volstrekt geene zoo zeldzame uitzondering dat menschen uit dien stand meer dan 10 po van hun inkomen hebben af te staan aan het Bqk Hoogst gunstig steekt intusschen bij ons Rijk belastingstelsel dat der gemeenten af Sinds de afschatting der gemeentelyke accijnsen wordt daar de nooddruft niet meer belast Sommigen vinden hierin echter juist aanleiding om de onbillijke Rijkabe lasting wetgeving in bescherming te nemen Nu de mingegoeden in de gemeentelasten zoo weinig bijdragen nu is het aldus wordt beweerd minder onrechtvaardig dat het Rijk van hen iets meer neemt Eene vreemde redeneering meent de schryver Het voorbeeld in kleinen kring moet voor den staat veeleer een prikkel zijn om dezelfde billijkheid te betrachten Geene geheele vrijstelling wordt verlangd maar wel een breken met de bestaande wanverhouding wèl het afschaffen van het privilege voor de vermogenden ZooLing in Nederland de couponknippers voor hunne effecten bykans niets behoeven te Iwtalen en daarentegen eerste levensmiddelen als zeep zont vleesch azyn en suiker belast zyn zoolang kan men niet zeggen dat tegenover de lagere klassen rechtvaardigheid wordt betracht Hervorming van ons belastingwezen in de richting der directe belastingen acht te schrijver een eisch des tyds Van de liberale partij bovenal mag worden gevergd dat zy hare roeping ten dezen eindelyk zal begrijpen zoodra de Grondwets herziening van de agenda is afgevoerd Drijvende tentoonstellingen Aangaande dit onderwerp leest me in de hiatst verschenen aflevering van het Tijdschrift der Ned Maatschappij ter bevordering van nijverheid het volgende Het kan zyn nut hebben te wijzen op den loop der geschiedenis van de eerste Frausche drijvende tentoonstelling Naar aanleiding van de antwoorden ingekomen op de prijsvraag Ayma Bression nam de minister van koophandel Legrand de zaak onder zijne hoede Zyn opvolger de heer Dautresme sedert 26 December 1886 minister liet de zaak niet rusten maar vestigde er de aandacht van al de Kamers van Koophandel op Een rapport over het ontwerp vond algemeene goedkeuring 26 April 1886 onderzochten de syndicale Kamera van Parys en het Seine departement een desbetreffend rapport en er werd besloten het ontwerp nader uit te werken Bovendien werd den departementalen raden verzocht hunne goedkeuring aan het plart te willenverleenen Eerlang werden in het geheele land subcomité gevormd terwijl eindelijk de minister Dautresme de medewerking inriep van den minister van marine admiraal Aube Diens hulp waa afdoende Hij bood ter keuze aan een der buiten dienst gestelde transportschepen 2d6 klasse Hij gaf aan een gedelegeerde van het hoofdeomité een brief mede voor den admiraal Krantz ten einde het meest geschikte schip uit te zoeken De keuze viel op de SartAe het eenige schip dat voorzien was van nieuwe stoomketels terwijl de teekeningen van het sohiji werden overgelegd om de noodige veranderingen te kunnen ontwerpen De vernieuwde SarUie is een prachtig schip Ung 85 en breed 12 meter terwyl de drie dekken eene hoogte hebben ieder van 2 2B en 2 B0 meter De intallaties vormen een symmetrisch geheel Langs de boorden worden vitrines geplaatst in het midden de kantoren waarvan de plafonds van gias om de tentoongestelde Parijsche artikelen te kunnen bezichtigen De eerste batterij is veranderd in een kohjssalen bar 30 by 10 meter waar elke drank zal kunnen worden beproefd en elke etenswaar gekeurd Naast de dranken zullen daar voorhanden zijn gebak en allerhande verduurzaamde levensmiddelen TaoEtig reizigers gekozen uit de bekwanmstan zullen de tentoonstellende fabrikanten vertegenwoordigen en de waren aanpryzen Maar er wordt meer beoogd De directie van het schip heeft de opdracht aan het hoofdeomité alle inlichtingen te geven en aan yzingen te doen die aan de Fransohe nijverheid en den handel nuttig kunnen zijn en alle mogelijke betrekkingen aan te knoopon Alle inlichtingen zullen den tentoonsteller gratis worden verstrekt terwijl ieder Franschman voor 600 frank per reis kan beschikken over één M in het eerste of tweede dek en in het ruim per M bij een maximum hoogte van 2 10 M voor de machines of werktuigen en 150 frank per ton gewicht Om in de kosten te gemoed te komen en de verkoopers op te wekken zal naar rato van de koopwaar een commissieloon worden geheven Groote publiciteit wordt verzekerd terwyl een catalogus in het Portugecsch Spaansch en Engelsch zal worden verspreid in Ue streken waar het schip zal gaan ankeren Zuid Amerika en alle groote haven van het zuidelyk halfrond zullen worden bezocht Er is reeds ingeschreven voor de volgende producten kristal en ceramiek weefsels katoenen stoffen metallurgie glas lint minerale wateren gebak gedistilleerd champagne caouchouc waren passementwerk sigarettepapier vensterglas chromoUthographieën wyn en verduurzaamde levensmiddelen sigarettenmachinea kunstbloemen modearti kelen metalen gouden en zilveren waren pharmaceutische middelen insectenpoeders wollen stoffen horloges edelgesteenten Parijsche waren en speelgoed Er zullen zijn 9 secties verdeeld in 42 groepen terwyl des nachts alles electrisch zal worden verlicht Eindelijk is in JuU door het hoofdeomité besloten aan den gemeenteraad van Parys drie reisbeurzen ter beschikking te stellen om daarvoor drie reisbeurzen ter beschikking te stellen om daarvoor drie jonge Parysche handelaren in staat te stellen hunne handelskennis te voltooien Bovendien heeft de minister van buitenlandsche zaken zijne hulp toegezegd om vrijdom van havengelden en coiwulaatreohten aan te vragen alsmede van douane rechten in de landen aan welke van het bezoek zal worden kennis gegeven Waar zóó de Staat helpt zegt het Tijdschrift lydt het geen twyfel of tal van industrieelen handelaren en werklieden zullen een nieuwen werkkring vinden en wordt hun een middel aan de hand gedaan om ter mededinging met den vreemde het hoofd te bieden Zou do Maatschappij ter bevordering van nijverheid niet eene poging kunnen wagen om zy het op bescheiden schaal dergelijke tentoonstelling tot stand te brengen Ook hier zal de Staat het voorbeeld der Fransche regeering wel willen volgen Er zal hier of daar wel een schip zyn te vinden in onze marine dat dienstig kon gemaakt worden tot zulk een nuttig werk Niet alleen worden handel en nijverheid aldus geholpen maar welk een veld van arbeid wordt zoodoende aan tal van jonge menschen gegeven Onze schoone Oost heeft producten genoeg die deel kunnen uitmaken van dergelijke dryvende tentoonstelling Deze opmerking aan het adres van hen die zouden beweren dat ons land geen voortbrengselen genoog oplevert om zoo iets tot stand te brengen Arbeidsraden door mr J A Levy is de titel van het derde der Liberale Unie brochures De hoofdlqnen dezer raden gelyk zy den schrijver Toor den geest zweven zijn deze Arbeidtraden zijn lichamen ter raadpleging bestemd om na behoorlijke overweging op eigen initiatief of des gevraagd aan de regeering het naricht te geven dat zij behoeft Om doeltreffend te zyn moeten eij naar vasten maatstaf uit patroons en arbeiders zyn saamgesteld Op gezag der overheid ingesteld over gansch het land verspreid vormen lij het vaste steunpunt eener met kennis van zaken uitgebrachte voorlichting Voor de opvatting en bewerking der hun opgelegde taak worde de noodige vrijheid van beweging niet angstvallig toegemeten Men rekene op het besef hunner ver antwoordolijkheid dat niet uitblyven zal zoodrs de gewichtige bestemming ten volle erkend zal zijn E ne grensbepaling slechts worde aan hun werkkring onverbiddellijk gesteld Hun arbeidsveld is van economischen niet van politischen aard Ar beiilsparlementeo in het leven te roepen ware een achteruitgang en een verbastering De StatenGene raol vertegenwoordigen hot geheele Nederlandsche volk en er is recht noch reden om aan een deel van dat volk eene afzonderlijke Vertegenwoordiging toe te kennen Iets anders echter is de vestiging T n een Staatsorgaan Iets ander het scheppen eener instelling die by machte is regelmatig en bevoegdelyk van advies te dienen Behoorlijk gehanteerd kan de derwijze bijeengegaarde bouwstof in het licht der openbaarheid en onder het kruisvuur der critiek een vertrouwbaar baken worden voor Staatsbeleid Het administratieve verband is gemakkelijk te vinden b v door opdracht van het vooraitterschap aan Commissaris des Konings of burgemeester naar gelang van gewestelijke of plaatselyko indeeling Eveneens kan en moet worden gezorgd voor eenvormige methodische verwerking van het verkregen materiaal door eene Centrale Commissie wier plaats eigenaardiglyk is asn een Departement van Algemeen Bestuur Men zou ze kunnen noemen permanente commissien van enquête Op de vraag Bestaat er eenig vooruitzicht dat ten onzent het voorbeeld van enkele andere landen door stichting van arbeidsraden zal gevolgd worden antwoordt mr Levy Werpt men enkel legislatieve bezwaren tegen ze zouden gemakkelijk uit den weg te ruimen zyn Indien het denkbeeld ingang vinden mocht de vestiging van de Arbeidsraden bij de mei ware noodeloos en zelfs met ons Staatsrecht in s ijd Niemand betwijfelt dat b v de Kamers van Koophandel waarmede de arbeidsraden de meeste overeenkomst hebben zouden volkomen terecht steunen op een Kon Besluit van 9 November 1851 Stbl No 142 achtereenvolgen op dezelfde wijze aangevuld en gewijzigd De bekende en mijns bedunkens onaantastbare jurisprudentie van den Hoogen Raad dat Algemeene maatregelen van inwemlig bestuur moeten steunen op de éet ziet alleen op het geval dat zoodanige Maatregel recAten vetlifft Deze bevoegdheid heeft uitsluitend de wet en het uitvoerend gezag kan dit terrein niet betreden tenzij door haar gemachtigd De macht echter om buiten recAtittestig mg te reglementeeren en dit is voor ons onderwerp voldoende kan kwalyk aan het uitvoerend gezag worden betwist Andere dan legislatieve bezwaren echter kiinnen ontleend worden aan de macht der gewoonte met die der traagheid gelijkstaande aan vooroordeel aan de hebbelijkheid om berustend dus lijdelijk te blyven aan zeker wantrouwen in hetrormingen die inspanning eischen e Deze bedenkingen ten onzent meer dan elders inheenuch te ondervangen kan het zijn te ontzenuwen is de bedoeling der voorafgaande regelen Een dubbele ontsporing heeft Maandagnacht omstreeks 5 uren op twee wegen der lyn van Bordeanx naar Bayonne plaats gehad tengevolge van het breken van een der assen van een beestenwagen welke tot den van Bayonne komenden trein behoorde De beestenwagen sprong open en de ossen hernamen hun vrijheid De trein die te 5 uren 30 van Bordeaux vertrekt was gewaarschuwd en reed kngzaam het station van Paeasac binnen daarna vervolgde hij zijn weg na het volgens het reglement vastgesteld oponthoud Te midden der duisternis liep de trein weldra op een der ontsnapte ossen die buiten de rails geworpen werd kort daarop werd een tweede os overreden waardoor oenige wagons ontspoorden Door deze dubbele versperring van den weg ontstond een groot oponthoud o a van den exprestrein uit de Pyreneeën Deze trein kwam eindelyk met een groote vertraging te Dax aan om de stad in te gaan moesten de reizigers ten gevolge der overstrooming de rijtuigen verUten en de lyn van Puyo drie kilometers ver te voet vervolgen De Adour was toch den geheelen nacht door schrikbarend gewassen De brug van Leuy te Saint Pandelon was weggespoeld de dijk v n Saint Vincent is gebeurd en het Land onder water geloopen Te Dax zelf togen de bewoners van de wijk Sablar op de vlucht en in een half uur t jd Wa deze dijk geheel onder water Twee huizen storten in eeluUrig kwam niemand daarbij om Met booten door de straten varende worden aan de bewoners der overstroomde huizen levensbehoeften gebracht De wijk van den boulevard de la Marine ia overstroomd De regens houden aan en de vrees neemt toe Buiteniaodsch Overzicbt De eerste dag van de behandeling der legerwet in den Duitschen Ryksdag heeft nog geen resultaat opgeleverd djit beslissend is voor het lot van het ontwerp Evenals graaf Von Moltke drong prins Bismarck krachtig aan op het goedkeuren van het oorspronkelyke ontwerp waarvan de regeeriug niet kon afwijken terwijl hij bij verwerping de ontbinding van den Ryksdag aankondigde Namens de liberalen verklaarde de heer Stauffenberg dat deze partij bereid is der regeoring het gevraagde aantal manschappen voor drie jaren toe te staan de heer Windhorst deed hetzelfde namens het centrum en de oudrai nister Hobrecht verklaarde dut de nationaal liberalen hun stem voor het regeerings ontwerp zullen uitbrengen Na Hobrecht rede werd de vergadering tot den volgenden dag uitgesteld De tribunes waren overvol en vooral Bismarcks rede werd met buitengewonen by val begroet Zijne opvatting ten opzichte van de verhouding tot Frankrijk werd in de diepste stilte aangehoord en verwekte veel sensatie en met recht Wij hebben dus liet hij zich ongeveer uit wij hebben geen behoefte aan oorlog meer Na den strijd streefden wij er naar ons met de beoorloogde staten te verzoenen Met Oostenrijk slaagde dit volkomen zoodat wy thans met dit Rijk op een voet van vertrouwen en bondgenootschap staan Met Frankrijk echter is dit spyt alle pogingen in billijkheid gedaan niet mogen gelukken Er is geen Fransoh Ministerie dat tegenover de openbare meening kracht genoog bezit om haar den vrede van Frankfort te doen erkennen en eerbiedigen Hiermede moeten wy steeds rekening houden In Frankrijk weet men nooit wat de volgende dag brengen zal Niemand had den jongsten val van Freycinet 24 uren voorzien noch geweten of een vredelievend dan wel een oorlogszuchtig Kabipet hem zou opvolgen Daarom kan ik niet zeggenj of Frankrijk eerst over tien jaren dan wel over tien weken in een oorlog met Duitschland gewikkeld zal zijn Evenals Napoleon III om redenen van binnenlandsche politiek tegen Duitschland te velde trok kan generaal Boulanger hetzelfde doen Ik zou hem dit ook volstrekt niet als een misdaad toerekenen I Of nu de Rijksdag het ontwerp thans aanneemt of verwerpt dit verandert niets aan het feit dat er in het naderend voorjaar reeds een versterking van de Duitsche grensbewaking inzonderheid van de passen door het Schwarzwald zal plaats hebben Vfij hebben ons tot dusver steeds gevleid met de hoop Frankrijk te zullen zien kalmeeren Doch na t wy vergeefs getracht hebben de staatslieden der revanche te kalmeeren en gewacht hebben of niet eindelijk een Regeering in Frankryk den moed en de kracht zou vinden om het status quo te aanvaarden hebben wij begrepen dat het vergeefsche moeite was Het ware mij liever geweest dit niet te moeten zeggen doch hetisnoodig om de toestemming van den Rijksdag te verkrijgen Later kwam Bismarck weder op den oorlog met Frankrijk terug Duitschland zou in dat geval op geen bondgenooten kunnen rekenen mochten de Duitsche strijdkrachten echter dan weer de overwinning behalen dan kon Frankrijk er op rekenen dat de oorlog van 70 daarbij kinderspel zou zyn Na de meedeeling van den Rijksksnselier over de verhouding tot Frankrijk is het meest belangrijk de opvatting van do legerquaestie zelf Reeds Moltke wees op dit verschil van opvatting tusschen de Regeering en de oppositie en wellicht nog meer dan de oppositie want het laat zich moeilijk aannemen dat de nationaal liberalen en de vrijconser vatieven op dit punt met Bismarck instemmen Het leger is volgeus Bismarck een zaak die onderworpen is aan de beslissing van den Keizer en niet van het Parlement Moltke betoogde dat het leger in Duitschland de voornaamste instelling is van wier bestaan alle overige inrichtingen afhangen onze politieke en burgerlijke vrijheid alle werken onzer beschaving onze financiën en onze staat zy staan of vallen met ons leger zeide hij Bismarck liet zich ongeveer op dezelfde wijze uit De Duitsche Regeeringen en de Duitsche Keizer zeide hij verlangen in elk geval een zevenjarige bewilliging van de vereischte legersterkte een verwerpen van het ontwerp zou met een ontbinding van den Rijksdag beantwoord worden voor den Keizer en de overige Duitsche vorsten is de quaestie van den tijdduur over het geheel een nevenzaak voor hen geldt veeleer als vraag of het Duitsche leger voortaan een Keizerlijk leger dan wel een Parlementsleger zal zijn reeds deze principieele vraag is genoeg om de ontbinding tdt gevolg te hebben Het Bulgaarsche Regentschap zou den hopeloozen strijd moede worden en Zankoff is naar Konstantinopel derwaarts door den Grootvizier ontboden om te spreken over de vorming van een Begeering waarin al de partijen vertegenwoordigd zijn De Mingreliër schijnt nog de grootste struikelblok te I zijn maar men zegt dat Rusland die candidatuur heeft opgegeven al heeft het haar nog niet officieel ingetrokken De voorliefde van de Bulgaren voor den hertog van Leuchtenberg laat zich hooren de hertog is rijk Hij moet echter juist om die reden niet veel lust hebben in de betrekking en zou zich eenigen tijd geleden schertsend hebben uitgelaten dat hij in geen geval zou gaan indien de Mogendheden hem niet waarborgden tegen het lot van den Battenberger om nameujk den een of anderen dag te worden weggejaagd Volgens een telegram uit Londen is Sir Henry Holland een conservatief benoemd tot Minister van Koloniën Van andere ministeriéele wyzigingen hoort men niet het schijnt dus met het overhalen van unionistische liberalen niet gemakkelijk te gaan Over de reden der vervanging van generaal Pavia door generaal Martinez Campos als kapitein generaal van NieuwCastilié wordt uit Madrid geschreven dat de Regeering ontevreden was over de wijze waarop eerstgenoemde by het oproer van 19 Sept zich had laten verrassen zonder acht te staan op de inlichtingen hem door den Minister van Binnenlandsche Zaken aangaande de anarchistische woelingen der agenten van Ruiz Zorilla verstrekt In de benoeming van Martinez Campos ziet men ook een teeken dat de overhelling der Regeering naar de rechterzijde der fusie toeneemt De Spaansche minister president Sagasta ontving in tegenwoordigheid der ministers van binnenlandsche zaken en financiën een deputatie der provinciale nulen uit de Baskische provincie welke herstel harer fuero s kwam vragen De deputatie stelde zich tevreden wanneer de Baskische provinciën weer haar l financiën en haar gemeentelijke aangelegienheden