Goudsche Courant, zondag 16 januari 1887

Zondag 16 Januari N 3496 1887 GOUDSCHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken fe = jPiNNEN EN fiuiTENLANDSCHE BoBKHANDBL I TAN Lange Tiendeweg D 60 GOUDA Lange Tiendeweg D 60 Alle BOEKBN en TIJDSCHRIFTEN worden binnen den kortat mogelyken tyd geleverd BOEE EU STEEUDEUEWEEE tegen zeer billyken prys Nette Bewerking Spoedige Aflevering Heeft mede voorhanden alle soorten van ököittfl ö a 0eïrko0pe ittu2tek in alle BINNEN en BUITENLANDSCHE COURANTEN worden dadelyk opgezonden waarvoor één afschrift voldoende is Suelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda zelfan moohteB regelen Indien dit werd toegestaan Maden Tolgens deie afgevaardigden de woelingen der Oarlisten voor goed eeu eind nemen De heer Sagasta begreep vooral de juistheid van dit laatste aiffument en beloofde het verwek der Baaken te sullen oaderateuneu I= OSTElR XJ EIST LIJ8T van Brieven geadresseerd aan onbekenden door tusscheukomst van het Postkantoor terug te hekomen F Hinpagen Amsterdam Mevr N Valons Doesburg B H Hedeman Gouda A I Flink sGravenhage J v d Broek pred den Helder Mej Bethaus Utrecht Van de hulpkantoren HAASTBECHT Mej M de Lange Kamerick WADDINÜSVEEN Joel louwaluis Verzonden geweest naar FBANKEIJK Mme Marie Tanil Parijs Naar OOST INDIÉ K J Kesper Soerabaya De Directeur van het Postkantoor SIMONS MARKTBERICHTEN Oouda 13 Januari 1887 Door de nog geheel gestremde scheepvaart was er geen aantoer en ook hoegemuimd geen handel Alleen door hen die verlegen Waren werd iets gekocht tot niim vorige prijzen De veemarkt zonder aanvoer vette varkens 19 a 22 Ct varkens voor Londen 18 j a 20 Cent magere varkens en biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 per week schapen fliluw Aangei lerd 27 partijen Kaas Eerste qualiteit ƒ 22 ƒ 24 Tweede qualiteit ƒ 19 a ƒ 21 Goeboter ƒ 1 25 a ƒ 1 36 Weiboter ƒ 1 05 a ƒ 1 15 ADVERTENTIËN ♦ Heden overleed na eea langdurig en smartelgk lyden zacht en kalm tot diepe droefheid ran my en myne kinderen myn geliefde Echtgenoot GERRIT yan DAM in den ouderdom van roim 73 jaren na eene gelukkige echtvereeniging van byna 48 jaren Uit aller naam Wed G VA DAMGouda 12 Jaunari 1887 Fbedübiksek E J POLET Gouda LEVEET Grafzerken en Alonumenten tegen billyke prgzen Steenhouwerij In de Zak L SOS HEDEN ONTVANGEN nieavire vulling nataurlyk geneeskrachtig bronwater by 8L0TKMAKEK eo Co EMSER PASTILLEN staats controle ƒ 0 60 per DOOS 2 ets SIGAAR J van SONSBEEK Vrachtgoedereo stoomboot Zeeland Heropening van den dienst ZONDAG 16 JANUARI 1887 Vertrek Vrydag van VLlSSINGEN Woeasdag van AMSTERDAM DE AGENT FIJNE lANDSOBOENEN A van OS Al Kleiweg E 73a STEEIV KOLEN Voortdurend verkryghaar pnike grove I Buhr Kachelkolcn h 57 ct per Heet met 2 of meer Heet gelijk genomen contant vry aan huis Bestellingen worden aangenomen by J L TAMINEAÜ Korte Tiendeweg Wed P HAZEBJftÖÈK Raam 222 A DERCKSEN Worte Groenendal 199 P e VERMEULEN Doelensteeg 229 H M DBRCKSEnJ Westhaven 158 A VINGERLING Karnemelksloot 482 G eld IsescMk baar 3 U onder V hypothecair verband van t AND Adres met franco Brieven onder letters S S X atn het Algemeen Adverteutie Bureaa van JiilJGH VAN DITMAR Rotterdam Gevraagd tegen 1 FEBRUARI een FLINKE blEiVSTBOUE Burgerpot kan koken en netjes kan Adres Bureau dezer Courant dip een werken Wordt gevraagd met FEBRUARI eene HpIEl STEOnDB en KUTDEEMEID Adres WIJDSTRAAT A 171 hirurgiale IXSTRUMEMKN OPTICIEN Groenendaal 3oor het voortdurend gebruik van Prof Pergrer d AIion HAAK fcXTRACT zeti n de uitvallende haren zich weder vast blyft bet hoofd rein en worden de haren krachtig en frisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen I rys per flacon met gebruikaaanwyzing 40 CeBts Verkrygbaar Wed N Sanders Leiden W Lii ihelm Voorborg A Bos Berkrl Wel Bosiuau fioud A Prins Zevenhuiten Wed G WiIMniu Woerd HB ÏJ t P WEKKEND S VERSTERKEHD KOORTS VERDRIJVEND JHBHJL BaiVlL U AALblEEKZUCMT GROOTEZVWVKTE in flesschen f 1 80 en f 100 TAMARINDE BONBONS aanbevolen teiten verstopping eo dnArmede in Tcrbanrl staande oniteitf ld heden DE TAMARINDB BONBONS nn KRAEPELIEN HOLM lijii een tuiver plant rriig tachlwerki nd spijaverlperiD en eetlait niet storend Furgatlef in eoofilnurform naDgeuiuini frisch van smaak en teker erkend In dooun van 80 en 50 CentB CItiARETTEN tegen ASTHMA de InaderoinK van den mok deser Gignrelten geeft den Igder aan ASthlUft terttoud Terlichling In El ui van 80 en 60 CentS SALMIAK PASTILLES oplossend en verzachtend middel bij Hoest en Verkoudbeld in duchje a 20 cents ERABPËLIEN HOLM jipothtker te Zeilt Brpdt voor Gouda by den heer A H TEEPB re en IICHT UHUMATIËK verkrygbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg 1 O IJsELSTIJM Btauwstraat Alphen L Vabossiau k La Bodegraven B G F BbimkhiJ P Vkbsloot Boekoop 3 GOUOKADK F Loom AN Harmelen W G Kurvkrs Hazertwoude J Qaarkenken Kamerik vah ËiiuwiN Oudeaater J Lixklamd Rijndijk A C Post Stolwijk A Natiui Waarder Wed Boqthoobv Woubrugge k oa WlLDI Op voordeelige voorwaarden J worden Depots geplaatst aan AANDOENINCEN CEN I vraag aan het Hoofd Depot 1 by M J C HAM te utrecht Rij deze Courant bekoort een Eljvoetsel BINNENLAND GOUDA 15 Januari 1887 Mr W Hemsing ontvanger dor registratie alhier la als loodanig benoemd te Dordrecht Deze tijding zal ongetwijfeld met groot leedwezen in deze gemeente worden vernomen daar hij niet alleen alg ontvanger bij ieder die met hem in aanraking kwam hoog stond aangeachreven maar teveiis in verschillende betrekkingen al raadslid lid van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs enz zich zeer verdienstelijk maakte Loop der Bevolking van de Gemeente Oonda gedurende bet jaar 1M6 Op den 31 December 1886 telde de bevolking 19244 inw Zq vermeerderde in het afgelonpen jaar door vesti jing met 1119 door geboorte met 796 2115 inw 1078 725 Zq verminderde door vertrek met door overladen met 1801 Koodat de bevolking op 31 Docembor 188 bedroeg 19358 inw In het afgeloopen jaar zijn 137 huwelijken voltrokken en eene echtscheiding ingeschreven Zooals uit het niadsverslag in dit nr onzer courant blykt heeft zich reeds een groot aantal soUioitanfên voor de betrekking van Commissaris aan het stoombootenveer op de Vest aangemeld Wij achten het nuttig belanghebbenden er op te wrjzen dat van den te benoemen persoon gevonlerd wordt eene borgstelling van 1000 In aansluiting aan een vroeger bericht vemeoien wij dat door de heeren A J Kri r te Medemblik en P J Hofman te Oonderak concessie ia gevraagd voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van iouda over Schoonhoven naar Ooriohem iVi de Zondagavond gehouden vergadering van het Ziekenen Weduweufonds PronideiUui alhier is verslag uitgebracht van den toestand der Vereeniging over bet 12e boekjaar Daarby bleek dat de staat der finaatiën giimltis is Het kapitaal der Vereeniging bedroeg tiiet liot sluiten van het 11e boekjaar 1181 43 Dit bedroog met het sluiten Van het 12e ƒ 1449 97 batig saldo Zieken en Wcduwenfonds ƒ 251 99 batig saldo VereenigingsgolraiiW ƒ 16 55 Het aantal Donateurs waarvan 8 overleden ver minderde met 16 tot eene bijdrage van SO sOen vermeerdonJe met 26 voor cene bqdrage van ƒ 68 50 toodat hun aantal vermeerderde met 11 voor eene bydrage van ƒ 23 Het aantal leden bedroog bq het sluiten van kot boekjaar 386 De vaart tussehen Oouda en Leiden is gisterenmorgen geopend door de stoombooten der Leidsche stoombootJnaatschappij de Volharding Op sommige plaatsen in don Bhijn bad het ij nog eene dikte van 16 decimeter Onder de gemeente Koudekerk werd de bemanning der booten met teenworpen begroet waardoor eon der opvarenden eene wond aan hot hoofd bekwam Men was genoodzaakt om wilde men verder etoomen den bijstand der politie in te roepon Do entree gelden ontvangon bij de jongste uitvoering der zangvSreeniging ApoUo te Zevenhuizen zijn na aftrek der onkosten geheel ter beschikking dor armbestiu en aldaar gestold om daarvoor een extra bedeeling te doen Het bedrag i ƒ 90 Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is door dr Luyten het volgende adres gericht i De ondergeteekende geefl met den verschuldigden i eerbied zijn volgend beklag aan uwe vergadering te kennen De ondergeteekende doet dit in de hoop dat het uwe Kamor zal mogen behagen hieromtrent eenig onderzoek in te stellen waardoor het daglicht over zoovele zaken zal opgaan Ten opzichte van mijn vorig adres i door uwe Kamer tot de orde van den dag overgegaMi dewijl een onderzoek als door mij gevraagd werd niet tot hare werkzaambeden behoorde De reden hiervan is mij duister Misschien waa het haar oorileel dat het alleen en geheel eene rcgeeringsdaad was aan bet hoofd van het beetniir der binnenkndsfihe zaken toebehoorende en wel de noodwendige plicht van dat bestuur Dat het onderzoek van een vermoedelqk onrecht iemand aangedaan waarvan het beklag in mijn verzoek lag opgesloten buiten eiken werkkring zou vallen dat dit oordeel van uwe Kamer zou zyn is niet aan te nemen Hierover nu de handelingen van den Minister in deze is het juist waarover de ondergeteekende zich bij uwe vergadering bekUagt Zooals in mqn vorig adres aan uwe vergadering is medegedeeld heefl de arrond rechtbank van Amsterdam mij op het attest van een geneesheer pbit tolandsheelmeester die op zeven uren afstand van mij woonde en mij in geen zes weken had gezien het vonnis ge eld zonder eenig onderzoek in te stellen dat men mij zou opsluiton in een krankzinnigengesticht Zooals aan uwe Vergadering bekend is gaat dit alles in tilt de persoon die van zijne vrijheid wordt beroofd boort er nia van Zoo verliepen or na dit vonnis nog enkele 4 g n lm de maatregelen te nemen mq al een weerloos kiftd in het kiankzinftigengeslScht te kunnen opsluiten De toak sehijnt met de doctoren van het krankzinnigebgeïliflit ten lianwkeurigste overlegd te zijn ten minste zij werd geheel uitgevoerd door de suppoosten van het gesticht In het krankzinnigengesticht te Zutfen aangekomen konden de verstandigste redenen de bedaard te handelingen de wotonsohappelijke betoogen dat het aannemen van krankzinnigheid bij mij onmogelijk wa niets baten om mq te doen ontslaan Kn zooals in m jn vorig adres aan uwe vergadering i kenbaar gemaakt was bef duidelijk voornemen mq voor myn leven opgesloten te houden En nadat men dit denkbeeld hadden moeten ven zou man waarschijnlijk nog tot op don oga ft hii in het gestieht gehouden hebben indien mijn lovou ook daar zoo lang had geduurd dewijl men mij niet wilde ontslaan dan na onder curateele geplaatst te zijn waartoe de ondergeteekende niet kon liesluiten Het schijnt dat de arrond recbtbank van Zutfen iets Tan het vrees qke feit gehoord heeft ten minste Ü heeft een bezoek aan het gesticht gebracht en mij na een degelijk onderzoek daaruit ontslagen tegen het advies van den eersten geneesheer van hot gesticht en van den insp dr Bamaer die waarschijnlijk meendo met het hem eigen oordeel en begrip door zijn naam en fUnctie alle te tullen dmken Tot tweemalen to heeft de ondergeteekende na dit ontkomen aan het krankzinnigengesticht rich aan den Minister van binnonlandsche zaken vooigesteld Zijne laatste woorden tegon den Minister waren Zooals ik voor u sta hoeft men mij dertien maanden lang in bet krankzinnigengesticht opgesloten gehouden Een onderzoek naar het gobeimle kon niet uitblijvon en werd daarop steeds door mij gewacht meer dan een jaar geledon verzekerde Zijne Excellentie in uwe Kamer dit onderzoek to doen en dat zij het hoor en wederhoor dacht te betrachten ieen enkele maal echter is in dit onderzoek de ondergeteekende gehoord Het hoor en wederhoor kan niet dan eenzijdig geweest zijn Hierdoor vindt de ondergeteekende zich zeer gekrenkt on in zijne rochton benadeeld Hope dat het uwe ergadering behagea mogo hieromtrent onderzoek te doen opdat het aan uwe voj gadering blijken moge of de Minister zijn woord heeft gestand gedaan en door den ongeteekemle ten onrechte over onrecht wordt geklaagd Hetwelk doende A LüïTEN Med Oor et Art Ohtt Doktor Jmtterdam 11 Januari 87 Een viacb die voeten heeft is stellig een Welk een grage maag deze roofvisch bezit leert ons Prof Mobiu te Berlijn Volgens dien geleerde versUndt hij dagelijks minstens 60 pond en zijn muil is gewapend met eenige honderden tanden Het hie bedoelde eiemplaar woog 137 pond toen het aan de Holsteinsche kust werd gevangen en bevindt zich thans in het museum van natuurlijke geschiedenis te Berlijn Men weet dat Amerika het land is waar alle godsdienstige sekten bloeien kunnen Het Boeddhisme die oude godsdienst der Hindoes die nu nog milUoen aanhanger telt m Thibet hina Mongolië Melanesie en Oost Indie scheut zich ook te willen voortplanten in New York en Brooklyn In die beide steden toch maakt die oude heidensche godsdienst meer vordenngen dan men gewoonbjk vermoedt Het is nu 14 jaar geleden dat de Boeddbisten voor het eerst in Xew York verschonen en sedert dien tijd zijn hun gelederen zoo versterkt dat zij nu twee goed ingerichte genootschappen vormen Men zegt dat twee jaar geleden een geheimzinnig bezoeker uit Midden zië gekomen is on het onderwijs der geloovigen te voltooien en de boste van deze onderwijzen zelf bet Boeddhisme en maken steed nieuwe bekeeringen Het schijnt zelfs dat vele vrouwen dien voor Xmerika nieuwen god8 lienst met geestdrift bebben ggngenomen Nog een jaar zegt men K en wijjuUen te New York een Boeddbistischen De Haagsche corr van do Zutf Ct verhaalt dat een hoofdambtenaar in de resideiAie op nieuwjaarsdag tot oonigen zijner vrienden die hem hot compliment van den dag kwamen brengen sprak Wat beleven wij tegenwoordig toch treurige tijden Het is 41U reeds zoover gekomen dat een man als professor Buijs meedoet met Domein Nieuwenhuia en consorten Als het dien weg op moet dan is het maar beter dat Bismarck ons landje maar zoo schielijk mogelijk inpakt Maar weet gij dat wel zeker waagde eendor aanwezigen op te merken Trofessor Buijs istoch irrooger nooit zoo rood geweest Dan is hy veranderd Ik verzeker u dat ikgister zijn naam gelezen beb onder de vaste medewerkers van een Sociaal Weekblad Gij bedoelt zeker het Weekblad waarvan mr Kerdijk als redacteur is opgetreden Juist dat bedoel ik Maar dan vergist gij u want het blad is volstrekt niet socialistisch ja bet eerste nummer waszelfs zeer gematigd geschreven En waarom noemen zij het dan zelf sociaal f Historisch M de R voegt de schr hierbij En geloof mij de hoofdambtcnaar staat in zijn onkunde volstrekt niet alloen Voor velen is het socialisme niets anders dan een spook waarvan zij alleen weten dat het gevaarlijk kan worden voor orde on recht en het komt niet bij hen op dat er een hemelsbreed verschil is tussehen holle socialistische phrases en gezonde sociale denkbeelden Evenals de min ontwikkelden uit do lagere volksklassen gaan