Goudsche Courant, zondag 16 januari 1887

ra af op den klank Tan een fa ji p ciw r en iim in de vollut ial t iHodnvmc zOnier ticii enigennstfl rekenichap Tan de beteekenis Over de echtheid van bontwerk bevat de fon TefltziagW k en medadealingen van den Pjr scBen nirf ke én er üen derae gedeelte van et ImAu boirti dat In de wereld verbruikt worèt cegt O wonit gelevei d door Fransohe konignen Hun vel wordt op verachillende manieren kunstigbereid en dan onder allerlei benamingen verkocht met lange haren ab jSiberisch bont of ma rter uit alle mogel jke landen met geschoren haren als notterbont uit Ue leeen tot de Foobsee toe enz bet vel van katten woidt evenzoo en voor nog meer aoorten van bont gebruikt Vanohei ne t i tKhe bladen bêi n dtil s een artikel over Bollimd i WirUcioftlkher Nieder ga g dat oorspronkolyk in de Nh W Ztg verscheen In dat artikel werd den volke verkondigd dat het met Nederland nu geheel gedaan was Boor een mengeling van sterk overdreven feiten grove onwaarheden en onjuiste voorstellingen werden de Dttitsche lezers in den waan gebracht dat het in Nederland met handel en nijverheid nog veel slechter gesteld was dan ergens elders en dat het land elk oogenblik ten onder dreigde te gaan Het gras zei de schrijver groeit op de kaden van Amsterdam enz Een Nederlander de Heer I Bohn te Wiesbaden gevoelde lust die onjuiste voorstellingen te weerleggen Hij zond daartoe een stuk aan den Rkeimtcken Kurier welk blad mede het artikel van de jK ir Zbf had overgenomen Hij wees o a op de vermeerdering van het aantal inwoners van Amsterdanj de cijfers van in en uitvoer van 1884 in vergelijking met die van 1883 de hooge dividenden Tan de Deli maatsohappij van welke de schrijver gezegd had dat zy ook al vden Hollanders hoofdpijn bezorgde maar die verleden jaar 100 pCt uitkeerde enz Maar dit blad nam het stuk niet op dan verkort met weglating van de hier te lande niet gebruikeiyke lompheden zooals het in zijn inleiding teide Om mi a B vriaoden en bekenden te bewijzen hoe weinig recht genoemd blad tot die opmerkinghad heeft l M r Bohn l ken van zijn geheel artikd waarin hij voor de t van ons land onkomt verspreid De naam Ouivre poli bekorting van cuivrejaune poli beteekent geslepen geelkoper Vroeger werdendeze geelkoperen waren gepolijst van daar de naam De artikelen van Cuivre poB stammen af van den Eenaissancetgd waarin zij tot kerksieraden gebruikt werden Zy zijn voorwerpen met verheven versiersels die in de diepte bruine of groene geoxydeerde tinton vertoonen waarbij de verheven pliuitsen eenhoogen glans van geelkoper hebben en alzoo op de gewone wnze van het bronzen kunnen nagebootst worden Wil men hoogglans bereiken dan moet het brons met sptTttnslak Termangd opgebracht alsdan met agaatsteen gepolijst en daarna de diepten met bruine oWrafff yftfWP lWstwjten vordwi tl if j J iC or toegep scheik De G ü i hfe Zangvereeniging gaf gisterenavond hiire tweede uitvoering in dit Vereeuigiugsjaar Ds Ki l was overvol De belangstelling van het publiek djroeg we r dat eigenaardige karakter Tan vriemlelijkheid en kalojte wat haar bij zulke gelegenheden altijd kenmerkt als een vrucht van de omstandigheid dat men gekomen is om zijn familie on kennissen te hooren zingen Men kan tocV lij igea vieesoh en bloed niet applaudiaeeren zoo werd eens in een provincie stadje een vreemdeling op zijn plaats gezet die aanmerking maakte op de koelheid waarmede de koren eener Zangvereeniging werden aangehoord Zoo gaat het ook hier In doji groiul ziju w trotsch op onze Zangvereenigiii niiwr wij zeggen dat liever achter haren rug lUa ia fa ar aangezicht en allerminst vreezen wij hare jaloerschheid op te wekken wanneer wij onze luidste toejuichingen bewaren voorde solisten barer keus Als zoodanig vermeldde het Programma Mej Cath van Eeuues coucertzangeres te Utrecht Sopraan den heer A J Bogmans concertzanger te Amsterdam Tenor en den heer Fel Dr Bariton Het Bestuur deelde echter aan het pub iek mode dat de heer Rogmnns door ongesteldheid verhinderd was zijne partij te zingen en dat de heer de Goeij uit Leiden de goedheid zou heblwn zijne plaats te vervullen En zoo gingen wij dan naar de Noordpool Een koude reis hoorden wij mompelen in onze buurt Muziek en zang zullen u wol warm maken dus luidde ons antwoord Hebben zij dat iuderdaail gedaan Alles wat vottelyk voor de eene of andere gelegenheid vervaai gA iK Milest ongelqofeijjk v el wanneer het hter sog eens dienst moet doen onder geheel andere oiMtaudigheden Wij kunnen ons voorstellen dat na afloop van de Noordpool eipeditie dit gedicht betc t enia had en dew compoutie di n indrtit iqntkte maar zoo van den koaden rond idtgevoerd liet het ons kouder dan wy gewensoht hadden Toeh neemt dit niet weg d t wy opnieuw irtir het genie ran den heer Hol bewonderden die zoo vaak reeds heeft getoond de juiste snaren te kunnen treffen welke weerklank vinden in elk Nederlandsch hart De solisten kweten zich voortreffelyk van hun taak en niet minder de heer Spaanderman aan wion het piano accompagnement was opgedragen De heer Ffl Dr eefeltfl dejr vereeniging is ons een goede bekeede n l ekesd wil hier zeggen bemind het woon sympntMek is te zwak nog zoowel voor zijn geluid als vqs zijne voordracht I Wij hopen niet onbescheiden iiè zi u met te verklappen dat de damesleden der Zangvereeniging hem na afloop der uitvottthg eelf iJeurig geschenk aanboden eene portefeuijle ynet vfetègraiien v n de Fregger e a als blijk xail iuire erkentelijkheid voor de bereidwilligheid sit ami de hij zoo dikwerf reeds zijne hooggew deérde medewerking aan de vereeniging heeft geschonken Had het publiek dat intieme huldebetoon mogen bijwonen het zou ongetwijfelde van ganscher halte zijne instemming daarmede hebben betuigd Voor den heer de Goeij de hoeden afl Hq had deze partij nog nooit gezongen Ën dan het te willen doen en het zód goed te doen men denke vooral aan het Terzet indertaad dat dwingt eerbied af Mej van Rennes zong uitstekend Vooral de Aria Pijnigende angsten deed zy geheel tot haar recht komen Vnb de Icoren trof ons het meest de proloog en hat koOr der herinneringen Ook het moeilijke k op aan het slot van het zoo even genoomde Terzet werd uitnemend ton gehoore gebracht De mannenjcoren kwamen ons nu en dan niet vast voor Het geheel legde ons de vraag op de lippen of de zorg en de moeite aan de studie van deze compositie bestead wel naar waarde werd beloond dool den indruk dien het geheel op de hoorders maakte Na de pauze werden eerst eenige Lieboslieder van Brahms gezongen Ook hier wonnen de Dames het o i verte vau de Heeren Van de gemengde koren voldedw onj het meest ein kleiner hubschor Vogel en i Nein es ist nicht aus zu halten dit laatste was in het t oekje niet vermeld Het gUnspunt van den vond was het oogenblik waarop Mej van Remies zoo doodeenvoudig en zoo roerend aanhief Mijn lievoken zeg herinnert ge tU zoo schalks het Liedje is den Maneschijn iong en zoo innig lief het wiegenlied van Taubert Sonne hat sioh mud gelaufen voordroeg Zij werd hartelijk toegejuicht en het was mode eene Welverdiende hulde aan den componist van het Liedje in den Maueschyn oflzen van Müligen dat zij dit bisseerde Ons dunkt de Hoer van Miüigen moet gedacht hebbeuv wat e bercjemd componist uitriep toen hij een JZ$n K iatwken qp voortreflijke wijze hoorde nitvoerep Ik wist mt dat ik zóó iets had ge maakt Wh sJ Wkéfl ïëKer den wensch uit van allen die deze begaafUe zaï eres mochten hooren wanneer wij het Bestuur der Zangvereeniging toeroepen noodig haar eens spoedig weêrf Df Pruhlln botschaft van Gade besloot den avond Eene schoone profetie van het zich telkens vernieuwende leven dat wy aan de öoudsohe Zanvereeniging van harte toewensphen K V E V Bullenlaiidsch Overzicht De beslissing in den Duitsohen Rijksdag is gevallen en wel ten nadeele der regeeriug hetgeen deze blijkbaar wel verwachtte Nadat de ftijTcsdag na twee stamraingon bosloot om der regeeriug het door haar gevr igde iiantiil manschappen voor niet langer diin drie javen toe te staan las prins Bismarck omniddelijk een keizerlijk besluit voor waarbij de Rijksdag word ontbonden De leden gingen toen met een driemaal herhaald leve de Kei r I uiteen Het voorstel werd aangenomen met 186 tegen 1B4 stemmen Tegen stemden de conservatieven de vrij conservatievcn en do nationaal liberalen buiten stemming bleven de sociaaWlemocraten de Klzassers en er voor stemden de liberalen het cSntrum en de volkspartij Te Parijs heeft de redevoering van prins Bismarck in hooge mate de aandacht getrokken Gedurende den gehoeleu dag werden de oouranton welke ze mededeelden op de Boulevards in grooten getjle verkocht De algeraeone indruk is met ongunstig ten gevolge van Bismurcks uitdrnkkelyke verkltiring dat Dnitachiand Frankryk niet zal aanvallen De meeste avondbladen trokken er dan ook de gevolgtrekking uit dat het behoud des Trades er niet door in gevaar wordt gebracht Daarbij erkennen zy dat Bismarck met groote openhartigheid den poHtieken toestand in Europa hee geschetst en ook de vredalievsade bedoelingen der tegenwoordige Fransohe regeering recht heeft doen wedervaren Zoo zegt o a de Te prins Bismarck heeft zyn hoogste troef uitgespeeld door tegelykertyd te betoogen dat DuitacUand nog veel moet doen om zyn veiligheid te waarborgen tenryl toch de algemeene vrede niet wordt bedreigd De onverwachte dood van loid Iddesleigh meer algemeen bekend onder zijn vroegeren naam Sir Stafford Northcote jaren loi hoofd van de conservatieven in het Lagerhuis is vooral op dit oogenblik een zwaren slag voor de oonservatieven en men zou haast kunnen zeggen dat deze party in den laatsten tijd door het ongeluk achtervolgd wordt Eerst het weggaan van ChurchiU nu de dood van den Minister van Buitenlandsche Zaken Ohurohill die nav zijn aftreden nog nieta van zich had laten hooreai heeft weder een levensteeken gegeven in een brief zegt hy goeden moed te hebben dat wanneer hy persoonlyke verklaringen omtrent do redenen van zyn aftreden zal kannen afleggen vmI van de afkeuring waarmede men daarover thans oordeelt verdwijnen zal verder verklaart hy zioh weinig te bekommeren omtrent het oordeel van die personen die hem zonder zyn beweegredenen ta kennen zoo streng gevonnist hebben John Morley presideerde de eerste meeting van de nieuwe liberale en radicale unie te Londen Een voorstel om geen pogingen ta doen de liberale en radicale party te Londen tot aansluiting te brengen werd verworpen en het voorstel ten gunste dier aaneensluiting met byna algemeene stemmen aangenomen Dat is in zoover van beteekenis dat de oneenigheid tuaschen beide partyen te Londen een der oorzaken was van de minderheid der Home Eulepartij in het Parlement De commissie voor de legerwet uit de Fransche Kamer heeft haar beraadslagingen ten einde gebracht De commissie vereenigde zich met de plannen van den minister behalve wat betreft zijn voorstellen over den dienstplicht Hierover zal geen beslissing worden genomen voordat generaal Boulanger zeÜ is gehoord Ook wordt nu weer verklaard dat de ministv er niet aan denkt zyn krediet van 360 000 000 francs voor nieuwe wapenen on vestingen te laten vallen Generaal Boulanger blyft dit in zijngeheeleo omvang handhaven doch op de buitengewoae begrooting wordt uu niet meer gebracht dan 86 000 000 frs omdat deze som voldoende is voor de eerste behoefte Onder leiding van haar gewonen voorzitter Floquet hee l de Fransche Kamer haar verkzoamhedon hervat De minister van financiën diende zyn begrooting in welke naar de commissie werd verwezen De heer De Soubeyran deed het voorstel een commissie te benoemen ten einde uit te maken of do 360 000 000 francs welke generaal Boulanger verlangt wel poodig zyn maar dit voorstel werd verworpen Hetzelfde lot trof het voorstel van den afgevaardigde Antide Boyer lid der werkliedenpartij die byeenroeping verlangde eener internationale conferentie tot beraadslaging over eene algemeene ontwapening De Kamer besloot daarna Zaterdag geen zitting te houden opdat de Men de teraardebestelling van den heer Paul Bert te Auxerre zouden kunnen bijwonen en stelde Maandag a s eerst de begrooting en dan het ontirerp betreffende de graanreohten aan de orde De Begeering zal beproeven deze regeling der werkzaamheden aldus te wijiSigen dat de legerwet onmiddelijk na do begrooting zal worden behandeld Het ministerie Goblet zal terstond reeds bij de begroeting worden aangevallen De gauchf radicale de gi oep staande tusschen de opportunisten en de radicalen heeft besloten tegen de begrooting voor oeredienst te stemmen Daarby willen de radicalen den minister alleen de geheime golden toestaan op voorwaarde dat een commissie uit het Parlement ze zal beheeron Pe heer Goblet wil hiervm echter niets weten en eischt dezen post op dezelfde voorwaarden als zijne voorgangers In de Oostenrijksche bladen wordt do rede van Bismarck even druk besproken als in de Duitsohe over t geheel is men van oordeel dat de conclusie welke uit die rede kan worden getrokken in het voonleel van don vredo is Do verklaring van £ ism irck dat OostenTijk in de Oosterscho zake i op zijn eigen voraniwooidolijkheid handelt en volstrekt niet in alles op de hulp van Uuitschland kan rekenen is den WoenerS wel niet geheel naar den i ui ma tf men bea rij it dat daar toch niet voel iwn te doen is un Ie vemntwoordelijktieid van Oostenrijk er alleen grooter door geworden is Uui iild bhjft ook m Oostenryk voor oorlogs zaken z er raim de lünMtir van Oorlog heeft nch genoopt gezien voor de maanden Januari tot April de begrooting te overschryden met 7 millioen welke hem door den Ministerraad onder voorzitting des Keizers zyn toegestaan In het vooijoar zal er waarschijnlyk een zitting van de Dejegatiee moeten laats hebhen om due uitgaven 0 te keui en I 9e Mii tw van Finaaciün if da VenMuigdeStaten heeft naar aanleiding van een motie in het Huis van Volksvertegenwoordigers waarby om toelichting van het tarief betreffende de vischrechten gevraagd werd uitsluiting van Amerikaanache visachersschepen van de haTens van Canada als ruwgeweld gequaliAceerd Amerikaaiucbe vaartuigen zeide hij van behoorlijke papieren en Tolmachten Toorzien behoorden tot het koopen van levensmiddelen en het genot der gewone handelsvoorrechten te worden toegelaten voor zoover die in Amerikaanache havens aan Canodasche schepen niet werden onthouden in plaats daarvan hadden de Canadaache beambten een hartstochtelijken wrevel tegen niets kwaad bedoelende Amerikanen aan den daggelegd zooals In Amerika nooit was voorgekomen en naar hy hoopte nimmer voorkomen zon ADVERTENTIÊN Mguen dank aan allen die my bg gelesenbeid ran mgoen 82 VKBJAAUDAG bonne bMangHtelling betoonden W J FüRTüIJiN DBOOGLEEVEB Gouda 14 Januari 1887 Allen die nog iets aclialdig zijn aan mijn zaak te Gouda gelieven hnnne betalingen te doen b j den Heer A PIJffO die gerechtigd il deze te kwiteeren en allen die nog iets te vorderen hebben Tan den ondergeteekenden gelieve hnnne rekeningen in te zenden aan M CAHEN Nieuwe Bgn 32 Leiden De ondeigeteekende bericht by deze dat hg zgne zaak te Gouda Markt 62 met 1 Januari 1887 hfiett overgedragen aan den Heer A PINO die als Chef in deze saak ia werkzaam geweest dankende voor het genoten vertrouwen beveelt hg zgn opvolger aan M CAHEN Leiden Nieuwe Bgn 32 Mg aan boTenataande refereerende beTMl ik mg in de protectie van mgne geachte stadgrenouien en begunstigers beleefd aan belovende het vertrouwen mg reeds als Chef in deze zaak g eschonken het mgn streven zal zgn dit inet verTolg waardig te blgven A POO Een PERSOON 44 jaren ond waarran hg ruim 17 jaar aan de Rgnspoor is werkzaam geweest en Tan zgn betrekking geheel onschuldig ontslagen waarvan getuigen kannen verkregen worden geheel buiten sterken drank en met paard en wagen goed kunnende omgaan verzoekt een S Men adresseere zich onder No 1433 aan tet Bureau dezer Courant Aanbesteding van SÜLPBAS CUININl LEVÉRTKAAN 8Ü1KEB en ruw OARBOLZUUR in 1887 benoodigd voor de Stads Apotheek ie Gouda op ZATERDAG den 22 JANUARI 1887 des namiddags ten 1 uie De Toorwaarden liggen ter inzage op de Ge meenteSecretarie aldaar Sociëteit Ons jenoe Maandag 7 Februari 1887 BaI MftSfwee Gewone Bepalingen en Prgzen Namens hei Bestuur J M NOOTHOVEN tan GOOS Voorzitter J C IJ88ELSTIJN Secretaris Gouda 15 Januari 1887 s Lucretia en La Fauzs i I 2 CIS SIGAiR I I F GEENDEL J I BOËLHLiS aan de Woning gemerkt D 209 aan de Znid kaae te Waddinxveen ten verzoeke der Erfgenamen van WiUKM VA DiM en Machtklt e m Joho om contant geld op WOBNSDAO 19 JAJfVABl 1887 s morgens 10 uur van 4Eoeien 2 Vaarzen en ZHalveren BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN 2 SCHOUW JEN een partij best HOOI en MEST benoTena Heabilaire m andere Koerende Goederen Des morgens afgennmmerd te zien Informatiën geeft Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen Openbar Vrijwillige Verkooping te GOUDBBAK ten huize ran C OOMS Herbergier bg veiling en Terhooging op WOENSDAG den 19 JANUARI 1887 en bü Afslag en combinatie op WOENSDAG den 26 JANUARI 1887 beide dagen des roormiddags ten 10 ure Tan de Tan onds bestaande gunstig bekende in volle werking zgnde en zorgTuldig ondeN honden Steenfabriek USSELZIOT met zeer rnim en gemakkelijk ingericht HEERE NHÜIS aan de rivier benevens ARBEIDERS DERSen BURGERWO VINGEN OVENS LOODSEN open PLAATS TASVELDEN TOIN BOUWLAND en ERVEN alles gelegen te Goudtrak in het Dorp alsmede diTerseZellingen RIETLAND BLUTBNGROND enDIJK gelegen grootendeels in die Gemeente doch gedeeltelijk ook in de Gemeenten Moordrecht en Ouderkerk a d IJtset alles breeder omschreven in boekjes verkrggbaar bg den Notaris SPRpijT te Ouderkerk a d IJael n bijde Boekhandelaars J van BBNTUM en Zoon te Gouda FIJNE HANSSCHOENEN A van OS Az Kleiweg E 73 Transport Verzekering Eens Buitenlandsche TransportVer zekering Maatschappü van den eersten rang welke Zee Rivier en Landtransport Verzekeringen op HoUandscbe beursconditiën en beurspolis teekent zoekt voor Oouda eeuen actieven en by kooplieden en Industrieelen goed aangeschrevenen Vertegenwoordiper tegen hooge provision Hem wordt volmacht verstrekt Franco offerten onder No 1434 Bureau dezer Courant Wljnliooperii en KANTOOR van JAN DE MOL 18 GEVESTIGD BnöTElTKAlTT 43 AMSTERDAM Voor de Branderg bg de Aschschnnr legt een Schip met f 50 Cent per Mud aan het Schip 8MEEKOLBN 55 Cent het Mud P HAUTIlTCf Gouda Oosthaven B 14 Üiieow I Groote in kleuren getedcende PorlreUeo Prachti e uitvoering naar elk Portret Visitekaart Portretten briljant fijn geëmailleerd per zes stuks ƒ 2 per twaalf stuks ƒ 3 Markt A 146 jVERSCH VOORHANDEnI Appelbollen I Sneeowballen 2aniitaarlJK j Boomspritsen en diTerse ïiebakjes enz IdAlANnNEDEVEAül I TRUFFÉ I jU 7 d BurgenZn Confisenrs Cuisiniers Hi 15 pOt KÜRTINU Daar de Buitenlandsche Fabrieken in h f Toorjaar ons land bezoeken om Commissies op te nemen en om Nieuwe Zaken op te gaven worden alle Goederen tbu af heden tot ultimo Januari opgeruimd met 15 pCt korting Een elk profiteere Tan deze buitengevQSf i gelegenheid 2 Achtend ÜEd Dw Dien PIERRE GIJBELS Groote Markt 96 P 3 Zoolang de voorraad strekt een pan tiitje GOtlD en ZILVER met 20 pCt kortingj AAITBESTEDHTG De Heer A JASPERS Lz alhier is toop J nemens op WOENSDAG den 26 JANUARI a des morijrens ten elf ure in hft Lokaal der LeesTereeniging aan de Westfaaren alhier AAN TE BESTEDEN Het afbreken van het Huls w kC No 176 aan de Gouwe en hetaldaar bouwen van een Woonhuis huis Bestek en teekeuing ter overname in bovengenoemd lokaal van at 17 dezer Aauwgzing in loco door ondergeteekende op Donderdag 20 dezer des namiddags ten half drie ure G A OdDIJK