Goudsche Courant, zondag 16 januari 1887

IL4if€lljr mmm WEGENS OVERKAME VAN HET GEHEELE KLEEDER MAéizi de Stad Parijs Harkt 62 Gouda ztllen de groote voorraad Goederen bestaande uit meer dan duizend Elegante Winterjassen Colberts Ulsters Jongeheeren en Kinder Overjassen DemiSaisons Chambercloaks Colbert Jacquets en Gekleed Kamgaren Costuums alsmede eene groote partg Pantalons Vesten Kinderpakjes Dril en Linnen Goederen Reisdekens Marktkielen en Werkbroeken van af heden totsLSLl TTitTrerlsool t T77 oxc3 ez3 De ondergeteekende is in staat gesteld door zeer voordeelige overname al deze Gemaakte Heeren en Kinder Kleederen 25 percent beneden den oorspronkehjken inkoopsprijs te kunnen verkoopen en wil dit voordeel geheel ten bate van zijne geachte begunstigers en stadgenooten aanwenden Daai bet Magazijn met het Voorjaars Saisoen geop nd zal worden van uitsluitend eigen gemaakte Kleedingstukken hier m het land vervaardigd moet deze groote voorraad geheel uitverkocht zijn en zal een ieder die ook geen kleedingstuk noodig heeft toch zijn eigen belang behartigt van dit aanbod gebruik moeten maken gUP Deze Goederen zullen dan ook uitsluitend en alleen van des morgens 8 tot des avonds 9 ure aan het Magazgn Markt 02 GOÜDA tegen contante betaling en zonder eenige korting verkrijgbaar zijn fftjT Heeren Winkeliers of wederverkoopers kunnen bij welke hoeveelheid ook niet het minste rabat worden toegestaan Kleeder Magazijn de STAD PABUS Markt 62 0 mda Zandag 16 Januari 1887 T=I3 0 ondenkbaar en zal slechts een beknopte opgave hier AFDEEUNa 2 geëtaleerd waarvan eene keuze op verschillende den kooper ook gaarne elk gewenscht stuk uit fWi l kunnen mits niet gedragen zgnde aan het a Vetder een rijke keuze in meer dan 50 dessin buiten verzonden doch komt de vracht of port S M f Het Magazijn is van een wel ingerichte paskamer voorzien waar de goederen eerst degelijk gepast kunnen worden fe alvorens men tot het koopen overgaat is Bijzonder wordt deze groote Uitverkoop met het oog op het saisoen aanbevolen aan Dames en Heeren bestuurders der liefdadigheids instellingen terwijl de goederen dagelijks voor een ieder te bezichtigen zijn aan het Zf g Heeren en Kinderkleeding Magazijn de STAD PARIJS Markt 62 Gouda ftielpwsdrak van A BRINKMAN te Gouds iKU 5 Om een gespecifiseerde Prijslijst van al de Goederen op te geven is Afdeeling 1 HEEREN COLBERTS en ULSTERS voor f van Ratiné Colberts Eskimo Duffel Flockoné Ulsters Zeeduffel 8 10 17 14 22 5 6 50 12 9 16 3 25 HEEREN WINTERJASSEN Batiné Paletot van ƒ 12 voor f 8 Flockoné 15 10 Ondulé 17 3 Eskimo 29 20 Jongeheeren en Kinder Ulsters van af Valour 40 29 50 In de uitstalkast zijn geregeld deze artikelen maten in het Magazijn voorhanden is doch wordt de Etalage verstrekt Afdeeling 3 HEEREN DEMI SAISONS Milton Demi Saison van f 12 50 voor ƒ Twine 7 8 75 10 25 16 50 15 50 24 14 16 50 25 24 34 Afdeelinö 4 HEEREN COSTUMES Colb Costuum Fantaisie van ƒ 18 voor ƒ 10 50 Cheviat 26 16 76 Jacquet Bukskin Diagonaal Kamgaren 21 50 25 22 50 30 13 16 50 14 25 75 Cheviot Graniet Kamgaren Grain de poudre Goederen gekocht en niet voldoen of bevallen gazijn geruild worden 2 Afdeelino 6 mm KINDER JASJES Nette soliede Jasjes van 2 tot 4 jaar 10 Afdeelino 5 HEEREN PANTALONS ƒ 2 15 3 25 5 25 5 76 3 Bnkskin Pantalon van f 4 50 voor f 2 75 met pluche astracan DB Kinder Demisaisona pracht dess 6 75 4 50 Fantasie 11 7 50 8 van af EngelBche Nouveauté 16 50 10 75 Pantalons en Vesten van af 5 25 Werkbroeken 1 25 KINDER COSTUMES meer dan 1000 stuks Al deze goederen worden op aanvraag ook naar ten laste van den Kooper ƒ 2 voor f 2 75 3 50 5 75 n 8 Fantasie pakjes WolBtof Bukskin Cheviot Marine met anker Matalot met lint 1 25 1 50 1 90 3 50 4 50 5 25 Afdeelin 8 Deze Afdeeling omvat een groote keuze in LUSTRE DRIL en FANTAISIE STOFFEN alsmede eene rijke sorteering M en een groote sorteering Kiel en Dril fantasie pakjes tot spotprijzen GHAMBEKCLOACRS van af 6 pracht dessins volgen ft 98 C H C O VEIJDAG 14 JANUAEI Vooraittar Mr A A van Bergen Uiendoom Tegenwoordig 15 Leden Afweiig ïijn de hh Straver en Jager Ijaatstgenoemde met kennügering verhinderd te zijn wegens afwezigheid uit de gemeente De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt mede dat door Gedeputeerde Staten ia goedgekeurd het suppletoir kohier der pi dir belasting dienst 1888 dat het CoUegie van B en W den Voorzitter daarvan heeft aangewezen het voorzitterschap te bekleeden in de Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek terwijl de Secretaris bereid is bevonden haar zijne hulp te verleenen dat 27 Dec jl de gepensionneerde gtaeente beambte J de Gruijl gewezen agent van poUtie 3e klass en 6 Januari de Commissaris van het Stoombootenveer N C Wiezer is overleden en dat op 11 Januari de kaa en de boeken van den GemeenteOntvanger door B en W zqn nagezien I in volkomen orde bevonden Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten in de volgende vergadering over te gaan tot de benoeming van een Commissaris van bet Stoombootenveer in de plaats van Wiezer Ingekomen zijn 1 Een voorstel van het Israël Armbestuur indienende eene suppletoire begrooting voor 1886 In handen van B en W om bericht en nad i Een voorstel van de Commissie van beheer der Stedelijke Gasbbriek Daarin wordt de weuschelijkheid betoogd zoo spoedig mogel k over te gaan tot de benoemingvan een Directeur opdat deze reeds by de verbouwing en de inrichting der fobriek tqn medewerking kan verleenen Met het oog op don omvang van zijn werkkrinf acht de Commissie het goed hem geene administratieve werkzaamheden op te dragen opdathij al zgn tyd kan wijden aan de fabriek en voordeie de sympathie van het publiek wete te winnen Derhalve zal h i moeten warden overgegaantot de benoeming van een afzonderlijken titularisvoor de function van Boekhouder Voorts wordtvoorgesteld den Directeur een tnuitement te gevengroot 1800 met genot van vrqe woning gaslicht steenkolen en cokes benevens 2 voor elke 1000 kub meter boven de 200000 kub meter gas datdoor de Gemeente aan particulieren wordt verkocht per jaar te berekenen en zoolang als de te benoemen persoon de directeurs woning nog niet kanbetrekken hem een vergoeding van 300 per jaarte geven voor huishuur Ten slotte geeft de Commissie in overweging spoedig eene oproeping te doen voor sollicitanten Tor visie 3 Een adres van P Janssen boekhouder bq de Fabricage verzoekende om ontslag met toekenningvan pensioen Het ontslag wordt eervol verleend en het verzoek om pensioen gesteld in handen van B en W om bericht en raad 4 Een adres van Mej A P Kosstede geb Boulogne verzoekende verhooging van bezoldiging terwyl zij zich bereid verklaart ook in de i wykverloskundige hulp te verleenen evenals Mej Pols geb Loep Wordt aangehouden tot de behandeling van het adres van Mej Pols dat heden aan de orde is 5 Adressen van de volgende personen verzoekende benoemd te worden tot Commissaris van het Stoombootenveer J Arts P Blazer J E van Dongen Bolding Sr P van Eijk C Fennet J van Gent A Grendel C van der Groef A van Ham H van Ham A Haverkamp A de Jong L C de Knoop 0 J Oord M de Quant C J P Eees van den Ende F van den Hing T Sanders T van der Steen A Stegl C L Taminiau K Verdoold J Vergeer J Vonk P M van Waas C Wiezer en J L Zwarts Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 6 Eene missive van J van Leunen haar dank betuigende voor het haar verleende pensioen Aangenomen voor kennisgeving Aan de orde is daarop Het Ontwerp Reglement voor de Stads Muziekschool Dit punt gaf slechtd aanleiding tot enkele opmerkingen meest van ondergeschikten aard waarna het Dtgenoeg onveranderd wordt vastgesteld Aan de orde ie vMintd vUi B en W betrefieode de regeling der vaste jaarwedden van de Onderwijzers aan de Stads Muziekschool De strekking daarvan is te bepalen 1 dat het vaste tractement dor onderw zars aan de school zal bedragen 800 per jaar Voor ieder ï dat ieder onderwijzer tegen genot van dit salaris 20 uren in de week les zal geven op de sohool 3 dat het aantal lesuren van den tegenwoordigen onderw zer voor de zangklasse 16 per week zal bedragen Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming en zonder discussie aangenomen Aan de orde Het adres van Mej A Pols geb Loep hondende verzoek om verhooging van haar tractement als stads vroedvrouw B en W stellen voor op dit adres afwijzend te beschikken daar adressante vroedvrouw in de 3e wijk volgens de instructie verplicht is in de 4e wqk haro fanlp te verleenen bij ongesteldheid van hare ambtgenoote uit die w k die haar echter daarvoor ƒ 3 per verlossing moet uitkeeren De heer van der Garden vraagt of de stadsvroedrrouw ia de 8 wgk niet in de termen valt van te worden gepensionneerd De Voorzitter zegt dat znlks wel kan maar z i nogal Jcoatbaar is De heer van Iteraon vraagt daarop he woord en zegt dat uit de ingekomen adressen blykt dat bedoelde juffrouwen van oordteel zyn dat de verloskundige hulp in de 4e wgk onvoldoende is Ware de gemeenteraad nu samengesteld nit dezelfde leden van vroeger het zon geheel onnoodig zqn dat spr over de zaak het woord voerde daar zij dan voldoende bekend zou zyn maar ter wille van die leden van den raad die eerst in lateren tijd als zoodanig zitting kregen wil spr het volgende mededeelen Die jongere raadsleden moeten toch wel vreemd opgekeken hebben toen zij het openl k gedrukt zagen dat die verloskundige hulp voUotndeit zij meenden vmarschqul jk dat de persoon die het meest op de hoogte moet worden geacht van die zaak de stadsvroedmeester daarover had moeten spreken welnu spr heeft meermalen in besloten vergaderingen rondweg gezegd hoe de toestand was en niemand zal zeggen dat het niet gebleken is dat hij volkomen waarheid heeft gesproken De raad is indertijd dupe geworden van misleiding I Bedoelde vroedvrouw in de 4e w k is onffocimi voor hare betrokking en dit lau ig reedt tifn tij ienoemd werd I Zeer verstandig was het te bepalen dat de stad voor verloskundige hulp in 4 wijken verdeeld werd ieder waarvan haar eigen vroedvronw had maar wil het goed gaan dan moet ieder in haar eigen wijk blqven en nu de laad eenmaal in ne wyk iemand benoemd hoeft die daarvoor niet geschikt is nu moet die vrouw in het belang der gemeente op wachtgeld gesteld worden tot een even hoog bedrag als haar salaris en een nieuwe vroedvrouw moet aangesteld worden op een jaarwedde van ƒ 250 Spr wijt den verkeerden toestand niet zoozeer aan de vrouw dan wel aan den gemeenteraad die haar benoemde De heer Noothoven van Goor zegt daarop met veel ingenomenheid te hebben gehoord wat de heer van Itetaon zeide maar met zqne conclusie ia hij het niet eens Destijds waren er verschillende sollicitanten waaruit de raad bedoelde persoon benoemde Spr wil geen eritiek uitoefenen op de toenmalige raadsleden hun eenige fout zou dan ook daarin bestaan hebben dat zij zioh niet op de hoogte hadden gesteld van den gezondheidstoestand van die persoon maar toont vervolgens aan hoe bedoelde sollicitante toentertijd reeds zeer goed wist hoe haar gezondheidstoestand was zoodat zq eigenlijk zich niet had moeten aanbieden voor de betrekking Met het oog op art 1 der verordering op het pensioneeren dat aldus aanvangt Niemand heeft recht op pensioen ziet spr geen reden haar pensioen toe te kennen en wil haar niet langer uit genade in hare betrekking handhaven Het geldt hier niet een zaak van liefdadigheid maar de vraag of het geld der gemeente verder onnoodig mag worden uitgegeven en deze vraag beantwoordt spr ontkennend De Voorritter merkt op dat z i alleen het adres van Mej Loep aan de orde is De heer Fortuqn Droogloever brengt in herinnering dat Mej Loep voor de werkzaamheden die zij verricht voor hare ambtgenoote ƒ 3 per verlossing krggt zoodat eene verhooging van salaris geheel onnoodig is Wat voorts de benoeming betreft van de vroedvrouw uit da 4e wqk een deskundige een arts die toen in den raad zitting had recommandeerde haar ons zeer en op zijn advies is zq benoemd Daar de andere leden van den raad nu moeielijk de meer of mindere geschiktheid van een vroedvrouw kunnen beoordeelen sprak het vanzelf dat de raadsleden op het advies van dien arts afgingen De Voorzitter merkt op dat hij Mej Loep er op gewezen heeft dat zij recht had op ƒ 3 per verlossing van Mej Kohlbrugge en als deze het haar niet gaf dat zij dan aan het Gemeentebestuur daarvan had kennis te geven in welk geval het zou worden j afgehouden van hare bezoldiging I De hoer van Iterson zegt dat de mensehen die Mej Loep in de 4e wijk bedient haar soms uit eigen zak j betalen J 1 i i wat zij vaak niet kunnen missen en wat eigenlijk door Mej Kohlbrugge moet betaald De Voorzitter meent wel eena te hebben gehoord dat voor andere diensten dan waartoe zij verplicht I is soms betaling plaats heeft maar spr zal in de vergadering van B en W voorstellen een brief t richten aan de stads vroedvronwen om hen te herinneren aan de bepalingen uit hare iatipfi a j De heer Oudijk zegt dat na het gekooide alle reden bestaat vrouw Kohlbrugge te ontslaan wat de Voorzitter doet zeggen dat officieel nog niet bekend is dat bedoelde vrouw ongeschikt ia om hare betrekking waar te nemen Zjj doet van tijd tot tijd nog wel eens eene verlossing De heer Hemsing merkt op dat men haar slechts over de straat behoeft te zien loepen om tot de overtuiging te komen dat zij niet voor hare betrekking geschikt is De heer Oudijk stelt voor dat B en tf een onderzoek instellen naar hare gaschikthsid waartoe do Voorzitter rich gaarne bereid verklaart waartoe hij in de eerste plaats zal komen Uj den Stadsvroedmeester den heer van Itenon t Het voorstel van B en W om afwijzend te beschikken op het adres van Mq Poi geb Loep wordt met algemaea stemmeD aoagenaaim Aan de orde is daarop eaa voorstel van B en W om over te gaan tot de benéeming on een Boekhouder Opzichter bij de Fabricage De str kiag van het voorstel is om in den aard van de betrekking tot heden door de beambte Janssen bekleed eene wijzifpng te brengen daaraan hoogere eiachen te stellen en te vorderen dat de te benoemen persoon den gemeent arohitect zoo noodig zal kunnen vervangen B en W steUen voor hem een tractement toe kennen van 800 De heer Prince zegt in de dagbladen gelezen te hebben dat zich voor de betrekking van gemeentearchitect te Culemborg waaraan eena bezoldiging van ƒ 400 verbonden was 60 sollicitanten aanm den Met dat feit voor oogen meent hij dat voor Boekhouderopzichter by de Fabrioq e aUuer voor 700 een alleszins bekwaam persoon zal te vinden zijn en daarom acht hij laatstgenoemd bedrag voldoende De Voorzitter merkt op dat Culemborg eene kleine gemeente is waar voor den gemeentearchitect niet veel te doen is zoodat hij waarschijnlijk veel tijd over heeft voor werkzaniheden voor particulieren terwijl van den te benoemen persoon hier ter stede gevorderd wordt dat hq al zijn tijd besteedt aan de gemeente en den architect bij ziekte zal moeten vervangen De heer Oudijk acht het wenschelijk dat de nieuwe tituhiris zal bdart worden ook met het toezicht op het werkvolk en is er tevens voor hem slechts tijdelijk aan te atfillcn b v voor 3 jaar De Voorzitter deelt datgeVMlen niet de te benoemen persoon zal als magazijnmeester fungeeren en kan zich moeielijk belasten met het werkvolk na te loopen wat voorts een tydel jie aanstelling betreft spr meent dat de meest hekwame personen zich dan niet zullen aanmeldsn De heer Oudijk zegt dat zq die als opzichter bij belangrijke werken in functie waren gewoon zijn aan tijdelijke aanstellingen Bovendien juist de bekwaamste lieden vreezen geen tijdelijke aanstelling daar zij weten zeker eene definitieve benoeming te zullen krijgen De heer IJasel de Schepper is het eens met den heer Oudqk wat betreft de wensohdijkheid dat de te benoemen peraoon ook belast zaü worden met toezicht op het werkvolk ook het voorstel van B en W waarin de uitdrukking Boekhouder Qplichier gebruikt wordt geeft tot die opvatting aanleiding bü een goede regeling zullen die werkzaamheden in het magazqn in een paar uren daags kunnen worden afgedaan Doch met een tijdelijke lanstelling zou spr cich niet kunnen vereenigen en evenmin met een lager tractement dan 800 De voorstellen van de hh Prince en Oudijk worden niet ondersteund en kunnen dui nitt verder behandeld worden wordt dMmp die van den Het voorstel van B en W gtnonum met 14 tegen 1 Prince