Goudsche Courant, zondag 16 januari 1887

4 toliJüiJ Woensdag 19 Januari f lü gaiiaoD OEELEÜIIIIE EATOENEN SOUDSCHE CÜURANl Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IVËDËRLArVD IVaamlooze Vennootschap van Verzekering op het Leven Goedgekeurd bg Koninklgk Besluit van 17 Juli 1858 Gevestig d te AMSTERDAM Keizersgracht 245 Mr LEONARD WOLTERBEEK en Mr L J DtJBOURCQ Verzekeiing bij Overlijden Verzekering bij Overleving Verzekering bij leven op een bepaalden dag Samengestelde gemengde Verzekering Dadelijk ingaande en uitgestelde Lijfrenten Studie en Uitzet verzekering Overlevingskassen Inlichtingen en Tarieven zgn te bekomen aan het kantoor te Amtterdam en bg de Heeren B H van de WERVE en Mr D N BROUWER te öonda J M KONING te Bodegraven Mr J J NIELSEN teOudewater ZUIVERE FRANSCHE WIJiNEN De bekende BORDEAOX i 27 per 48 PlesBChen met aooijns franco buis geheel Nederland ook per proemeBch kwart en balf anken belegen verkrijgbaar Voorts alle MEHEËN Prijsoomnnten Eratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van WeUens Boonekamp Elixter 1878 Chateau Cantemerle M la Baroüne de Villeneuve Bq twaalf Fles chen a ƒ 1 80 per Fl Bg mindere hoeveelheid 2 per Fl met inbegrip van den acc ns Ce Wi van de VELDE Wnnhandelaar Kantoor PEPERSTRAAT K 244 W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Gouda HEEFT BEDEN VOORHANDEN Prinse sebropd Appelbollen Roomhorens diverse Gebakje TQnipouces Saucüseo broodjes warme Patés Galantine de Veau Trnfié dlvëï öe g aladen bg iedere boereelbeid en net opgemaakt verkrggbaur WOLREGiË Normaalhemden Onderbroeken Borstrokken enz voor Heeren Dames en Kinderen uitsluitend vervaardigd in ds gerenommeerde door Dr Q JAEGER eenig gecoucessioneerde Fabriek van W BEWaEE SöHUE te Stuttgpar t tot laagste prijzen Depot van Dr JAEGEK s Orig NorniaalWolarilkelen K B IDBUSOiaiLE Kalverstraat 167 Amsterdam Eenige specialiteit in deze Artikelen in geheel Nederland fRcftt laget aan cle vtis zijnde wordt daarop dt fttgadering èoor den Voorzitter gesloten OOBBESPONDKNTIB é v 4 P Uw brltf toor looier die nn U kuItukt wsMra ta iga cUir by noth door D gcMhrifen M k door a penooniyk ondirtwkand ii is mat geschikt Mr flwtsÏDg ia gis blad Cl Siuiont BarEerlljke Sta nd OEBOREN 10 ta Hendrik nadere B Boon N erkeuk 11 JobtDua Cetbarina oudrrs H J tsd Weeldas aa O Zijdaman Elisabitb oaders U FunKÜe en H D an der Noot Maria Jobanna oodera W Boelnad en H StreeSaad 13 Jobaoaa So hi ouders A Dries aa W ZoijdieU Sara Barendma ouders H Uroairer eu H aa Uttoea Gerrit oudere W de Keiaer en J C Boogaadoura 14 Abrabam ouders A Ueuais ea C de Boeg OTERLEDEN 10 iu k Kora t m 12 i H aa daa Berg 1 j 13 J 1 Jaspers i m U A T Pol t m eEBDWD 11 Jao X Versekat ea A ran den Berg B J Seboonder4A erd ea S U l Oonw A F 1 Boonk t en M J E an Keaterea OKOEBTROUWD U Jan C den Bandjjker M j te Fapekoii an W M Rgkelulcbuinn SI j ADVERTËi TIEi In het jaar 1881 gelastte my de Heer C VAN BERKEL Kleiweg £ 68a een rerk te doen aan een schooreen ten hnize van den Heer C MIJNLIEFF te Barwoutswaarder 15 Janaari 1885 zwoer de Beer C van BER EL het werk door mg verricht niet schnldigtezgn dns moest de Heer C MUNLIEFF mü het werk betalen 15 Jannari 1887 is ZEd het nog schuldig De wissel is groot 56 60 Wie irii hem koopen M MOL Stads Schoorsteenveger Onderwijs in gewoon en Italiaansch fioekhouden Wiskunde s F Je BOER Westhaven B 164a Leeraar M O FME 0FB7MO van de nog voorhanden GEGARNEERDE Dames en Hinderlioedeii j beneden de waarde I van af 50 Cent en hooger C Pi ua J MOÜCHON Dubbele Buurt No 7 B ondergeteekenden verzoeken beleefd aan kflt geëeide publkk LEVERINGEN van mg n Bnèrdf Bis M ttrétifetihaar Volken enm Mn hunne firma te willen opdragen 5f o algemeen verspreid Wïiia Bustkjj i 1£0K COMP Boekhandelaren Wordt gevraagd Tegen p Mei wordt TE HDDR gevraagd MB fatsoenlgk WOONHUIS betz Bovenwoning of geheel voor een klein gezin Adresmet franco brieven onder No 1435 aan hetBnrean daaer Courant OyTFAJfGJBlf Hieuwe godr Peeren 47 28 ets de 5 Ob GECONF PEEREN 40 en 50 Cts de 5 Ons T CREBAS Wordt gevraagd een FLINK DAGMEISJE or Huiswerk tegen hoog loon Adres Bureau dwar Courant Dienstboden GI BAAGD met 1 Februari als MEIDAL LBSN Ta bevragen bg den uitgever van dit blad Sadpandnik vu A Bbuxham te Gouda Groote keuze ecbte fcleureR Solide kwaliteit lage prijzen HOOGSTRAAT A 124 Ts Bre CLDsel Te Huur gevraagd een SOF£lNHUIS liefst binnendoor voor een gezin zonder Kinderen Opgave van prg9 stand en grootte onder No 1431 aan het Burean dezer Courant Geld tjescMklsaar ik S i U onder 1 hypothecair verband van jjAyD Adres met franco Brieven onder letters S S aan het Algemeen Adverteutie Boreau van NIJGB VA DITMAR Rotterdam Te Gouda is vacant de betrekking van EOEEnOüSEB OFSICBTEll V e GEMEENTE FA BR1CA6E jaarwedde 800 Sollicitanten gelieven zicii met op zegel geschreven rekest aan te metden by h Gem eentebestanr vóór 25 Jannari e k Terstond door een Heer TE HDÜB gevraagd eene net gemeubileerde VOORKANEa met SLAAPKAMER benedenhuis zoo mogolyk met Pianino en Schrüf bureau en t liefst by een Weduwe of anderzins onafbankelgka Dame uit deu gegoeden stand Adres fr br lett W bö den Boekh H T HENDRIKSEN Hoogstraat 287 Rotterdam Een BURGEBJUPFR door sterifeeval buiten de betrekking geraakt die zg 8 jbreo waarnam wel op leeftüd doch nog zeer geschikt eene kleine Hnishonding waar te nemen of daarin behalpzaam te zgn zoekt in Gouda ofomstreken eene betrekking als HUISHOUDSTER De beste aanbevelingen voorhanden Br franco onder No 1432 aan dSn uitgever dezer Courant aDX=30 nit de BLIKKEN TROMMEL van A TAS TDIJLL Amtterdam Het is eea zeer verzachtend en losmakend middel twen Hoest en aandoening der Slgmvliesen per doos 40 cts Dit merk alleen te Gouda verkrjjgbaar bg J J van der SAl DEi Banketbakker Markt BINNENLAND GOUDA 18 Januari 1887 GisterensTond heeft de algemeene kerkeraad der Hervormde Qemeente alhier bet navolgende zeatal predikanten opgemaakt in alphabetiwlie orde ter vervulling der bestaande vacature A F Adriani te Henawoude C Beets te E J8wijk li Heldring to Zandvoort A I Kan te Velp P J Bomijn te Zierikieo en O Schriecke te Pyakker De IJsclub Gouda heeft tegen hedenavond een qs est goorganiseerd ep den Bleekersiringel Uitgeloofd zijn oen prys en premie voor do schoonst verlichte groep van nunslens 3 personen terwül onder de deelnemers aan een quadrille een prqs o premie zuUen worden verloot Het muziekcorps der Schutterij zal het feest opluisteren Het u te Verwachten dat velen aan dit feest zullen deelnemen dat naar alle toebereidselen te oordeelen zeer aai belooft te zijn De heer Paul Prill naar m weet onhmga benoemd tot onderwyzor aan de stadsmuriekschool alhier is voornemens half Februari in het lokaal NiU I Vemuudc een concert te geven Deze gelegenheid om eens kennis te maken met genoemden nrarious zal zeker velen w lkom V Medewerking tot dat concert is toegezegd door Mej Von Tamsy van de Rotterdsmsehe openi en de hh Jan Koert en Schroder terwql wq op deze soiree Hevr Prill als dedamatrice zullen leeren kennen De vorige week trad de heer Prill met succes teNijmegen op De Prov Oeld e Ngtn Cl spreektdaarover met lof en zegt o a De heer Paul Prill is ontegenzegUjk een zeer bekwaam violoncellist Met veel bravour en groote technische vaardigheidspeelde hij het concert É Moll van Scrvaia met orkest en eene Xocturne Van Ckopm bega ns twee composities van Popper met begeleiding van piano Hem rielen daa ook welverdieiide toojuiohingeaten deel s i Uit Ondewater sehriift men ona van gisteren Wij haddon hier hedennnmiddag een pntchtige harden sokoonrijderij Dertien paren dongen om d uitgeloofde prijzen bestaande uit een gouden rempntoir on een met goud gemonteerdon flacon beaevens een zilveren remontoir en een met zlh er monteerden flacon De prys viel ten deel aaa J de Jong van Polsbroek en 0 Hagoort van Papekop terwijl de premie ten deel viel aan O en K Tas van Molenaarsgraaf Ren groote menigte toeschouwers woonde dit ijsfeest bij dat door ds muziek van Kuterpe opgeluisterd ward eo ia allen deele fesla gd mag héeten Berg Ambacht telde op 1 Jan 188A 1390 M en TO Vi totaal 780 De bevolkfur v rme rdenle door geboorte met 64 M en 60 Vr en door vestiging met 89 M en 80 Vr zij verminderde door sterfte mot 26 M en 31 Vr door vertrek ftel 78 M en 64 Vr Bevolking op 31 Doe 1886 1419 M en 1412 Vr totaal 2831 Kr werden 23 hiiwehjken gesloten Ammerstol telde op 1 Jan 1886 IS46 M en 508 Vr totaal 1084 De bevolking vermeerderde door geboorte met 80 M en 24 Vr en door vestiging met 13 m en 20 Vr zjj verminderde door sterfte met 22 M en 15 Vr door vertrek met 22 M en 23 Vr Bevolking op 31 Dec 1886 546 M en 514 Vr totaal 1060 Kr werden 6 huwelyken gesloten Dr W Franoken arts te Schoonhoven heeft bij 8 en W N Van Nooten aldaar de Proeve eeiter eholeraproclamatie voor Nederland uitgegeven Zij ia vry bewerkt naar de Cholera Instruction door 3i Oostonrijksche Regearing den 5n Aug 1888 uitgevaardigd Het geschrift resumeert wat over de oiBrzaak do besmettelijkheid der cholera en de voorjlwhpe iddelen tegen die ziekte bekend isj Ouder mii I de laatste rubriek zijn behandeld maatregelen tegen 1 do overbrenging en de uitbreiding der cholera binnenslands id by het uitbreken der cholera perI sooniyke beschermende maatregelen Het ontsmetI tingsregulatief is opgegeven naar het Kon besluit I van 26 Juli 1885 De schrgver onderütelt te recht dat zqn werk aan geneeskundigen ga eentebestu ren gezondheids commissién en verdere personen die I ook over het hygiènisch welzqn hunner medeburgers gesteld zijn niet ohwelkom al wezen ri l 1 Zondag avond leverde de Haagsche politie gevrapend met stokken slag aan een 4008 500 sociaal democraten in de Asséndelffstraat Laatstgenoemden hadden san den Heer Domei Nieuwenhuis voor zijn woning in de Malakkastraat eene serenade gebracht bestaande in het zingea van het Vrijheidtlied en een A eheidslied Daarna Waren zij vier aan vier de Malakkastraat uit hiBgs de Suddastnat laan Copes Nassauplein Nassaulaan Plein 1813 Parkstraat Paleisstraat Noordeinde Hoogstraat Veenostraat Vlamingstraat Prinsengracht naar de gevangenis aldaar getrokken steeds zingende Na een aigeineen Leve ÓcoW trok men de Lange Lombardstraat en KortSidito door en werd eerst toen door een 30 k 40 mau peittie verzocht uiteen te gaan Voor dit evenwel verstaan en begrepen was voor de volgen en vele nieuwM erigen zelfs iets bespeurd hadden vah de aaMwtógneid der politie werd er met de stokken op los geranseld Velen raakte daarbij onder den voet Een persoon werd gearresteerd doeh l s ttur daam reeds weder op vrije voeten gesteld Eén persoon kre een slag zoo geducht dat zijn hoed irard doorgeslagen en hij vrij ernstig aan het gelast werd gewond Om der waarheid niet te kort te doen moeten wij ook vermelden dat er door éin iet leiders van de politie duidelijk en herhaald geroepen is Niet shian Toen was er echter reeds geslagen In ieder geval mag men vïSgen wat wettigde plotseling in de Alseld lf tra9t zulk een heftig optieden toen men op Bén tan4weg naar Walhalla was nadat men den stoet deu g eelon weg over met rust gelaten had Het komt oas voor dat ook nu weder met zenuw ektighei l eo zonder beleid gehandeld ia Wij kunnen tet attttriddelhjk trekken en gebmiksn der wapens 4oor de politie niets anders dgn afketiren Daarmede verergert men het kwaad dat men to genezen poogt daargelaten het onmenachelqke dat er gelegen is in diergelijk ruw geweld plegen Hebben de Amsterdamscho troebelen de overheidnog niet genoeg geloerd baaijteie Courant De t oor astalde heffing van den zout 4caijlu berust op de volgende grondshigen De heffing v flgans het stelsel van doorloopend krediet wordt overeenkomstig don wensch der zoutzied 9 on andere accijnaphrhtigen vervangen door een Iteliel Van afloopend krediet De accijns wokU opvorderbjuir niet bij het in consuratio brengen van het fabrikaat manr na het verstrijkea van termynen die tyil latoiv voor bewerking en aflevering der goedoreii Daardoor vervalt het dekkei van elk vervoer hoe gering ook door document behoudens voorzieningen tegen frauduleusen invoer De overponden in de zoutziederijen worden vrggelateu Daarentegen wordt dubbele weging van al het ingevoerde ruwe zout voorgeschreven De kosten oor vermeerdsring van het ambtenaarspersoneel Worïlsn vergoed door hot voordeel van betere verzekering van den acc ns Het aceyusbedntg is niet verminderd Verder wordt voorgesteld de bevoeg Jheid tot het verleenen van vrijdom van nccjjns Voor zout benoodigd voor het maken van boter en bus die naar het buitenland worden uitgeroerd De nieuwe Bouwverordening héeft lFbn Raad vj n Botterdam drie dagen bo ig gwiouden Tal van wijzigingen waren door enkele itaadsleden en bouwkundige genootschappen voorgedragen doch deze hebben weinig genade gevonden bij B en W Met luind tand handhaafden zy hun voorstellen en slechts een enkele aanvulling of wijziging werd ingelasohtii pe 8rdening zal een geheale veran n S i i uf dering brengen in den aanbouw van huizen en Sdhijnt er op berekend te zijn de oude stad met haaV smallestraten en stegen in verloop van tyd edfa geheele gedaanteverwisseling te doen ondergaan Dit hleekvooral bij art 16 luidende Het is verboden een gebouw te stichten te berbonWen of te verbouwen op een minderen afetand dan 5 meteruit het midden van de openbare straat of het openbaar water of beiden te zameo tgn J net vergunning van B en W die daarbij tevens do hoogtebepalen tot welke het gebouw mag opgetrokkenworden dit artikel bracht den doodstiet aan slop pen en stegen en daarom werd in deu Baad geatraden over recht en billijkheid waaraan de Vooizittar een einde maakte door in het artikel in le chen Onder verbouwing zijn niet begrepen heistellingen of vemieuvringen waarbij de bestaande hoogte niet wordt overschreden In De Bcko mnl editie voor OóH ea W stIndié onder redactie van den heer Bi nDer leest men De Koen feesten te Hoorn Een negentiendeeeuwsch Noordhollandsch landstadje een voreeni g voor volksvermaken een paar deftige leden van de StatenGeneraal mitsgaders eenige neg deftiger locale grootheden de onvermijdelijke muziek met de nog onvermijdelijker soir en matinee vaandels feestdronken mooie malsche boerinnen met gouden oorijzers dikke stoere boeren zonder dito ditg sneeuw toespraken een gecoitumeerde optocht en ten dotta verslagen in de courantoB waarin het wemelt van jfeestelgk 3ieriyki iJ pf g j alles in de beste orde en meer dergelijke fceTiugingen ziedaar de lijst waarin zes dagen geleden de gestalte van een der karaktervolste fermste en knapste Hollanders die we ooit gehad hebben nog eensaan den volke vertoond werd Hoe zou Koen gemeesmeild hebben als hij die bewierooking van n persAoU l z Ut eel kalm berusten in een politiek die vierkant met de zgna strijdt had ktinnen voorzien t Maakt een wonderlijken indruk dat geschetter over zeatieudca an zeventiendeeeuwBche belden tegenwoordig 81 is iets schynheiUgs in Het üaitdeUbUd bent p zeer goed artikel over den grondlegger jan Neerlands macht ia Indiê en bevedt irilef Bperwijzer aan dezer dagen het leven van Koen op ae scholen te behandelen verder wijzemle p ww s neerüiikheid zyn rechtvaardigheid y rao on amettor loos levensgedrag en dathü hj EBgelschen geweerd heeft Mij dunkt zulk oen meester moet in een raai parket kourtii ah eeni jongen snugger genoeg is om te vragen Meester hoe doen en leven de tegenwoordige heatiiurdnr r a lBdi i a wat was dat ook over dat schip Nuero en dirf Bigelschen een paar jaar gleden r Het best K u voor znlk een onderwijzer i om te zeggen Houd je mond jongen Doe zulke brutale vragen siflt Want anders dan kou zoo b les over Koen weieens uitloopen op zeer oneerbiedige sanasmas overhet Departement van Koloniën etc Staten Generaal Jiasra Kumu gitting van Maandag 17 Januari In deze zitting werden mot ènparige témmea aangenomen d Wetsontwerpen tot natundtsatie Van J Stiiver en arM t v iststeWng 4ler begrooting van de atgêmèene Ijandsdniïterij dienst 1887 en tot regeling van het Pensioenfonds van Burgerlijke ambtenare dienstjaar 18 7 Eindeiyk werd met l8 tegen 11 stemmen genomen het ontwerp van Wet tot bekraohü eener provinciale belasting op honden m LimS nadat eenige loden betoogd hadden dat bij jwi a hefBng do provinciale wetgever treedt op het gebiem J3s dat volgens de Gemeentewet voor do gemoentelijko financiën bestemd w hetgeen door den Miuistat van Binuenlandsehe Zaken bestreden werd die er ens op wees dat deze belasting hot aantal zwervende honden zal verminderen het hondenras ver beteren en daardoor de maatregelen togon dollehoUtfa ziekte in de hand zouden worden gowefö Woensdag s 11 ure Staatsbegtoéi öt I j £ ao S h ft aMn mli k amy isniarMnjJwiB