Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1887

1876 niet men had lecht bierkohlers en conditorei 1 en Maar in 1876 verscheen het eerste Wiener café met ruime lokalen goed voorziene leestafel uit nemende bediening en wat vooral aantrekkingskracht uitoefende des nachts openblijvende De Beriuner namelijk i een geaoharneerde nachtwandelaar terwijl de Parijsche bourgeois range et sérieui dat zgn volgens Tissot specifiek Parijscho karaktertrekken vroeg onder de wol kruipt zouden deftige bedaarde Berlijnsche huisvaders meenen in hun plicht tekort te chietcn als zij niet tot twee of drie uur in den nacht in hun Stamm kneipe bloven phikken Voor 1875 vergenoegde men zich dan met kelders waar de zorgvuldig gesloten raampjes na het sluitingsuur de plakkers onttrokken aan het vorschend oog der nachtpolitie belust op het storen der late drinkgelagen Maar na 1875 kreeg men de groote oafé s met nachtpermissie die hun heerlijkheden in t volle licht der openbaarheid mochten uitstallen Sinds dien tijd wenl het nachtwandelen trouwer en met moer distinctie beoefend Zelfs wa het in den eersten tijd bon ton na bals en soirees in ganscho gezelschappen in hot nachtelijk uur naar een café te trekken waar men dan heeren in rok witte da en riddorlint en dames in luchtig dansgewaad om de tafeltjes geschaard zag Die manie is nu wel wat bedaard maar t is toch altijd des nachts i de eerste oafé s nog levendig genoeg Inderdaad leeft men te Berlijn des nacht zoo druk als orordag Vooral in het elegante WestEnd de nieuwe aristocratische wgk waar de architecten aan hun fantasie den vrijen loop tobben gegund en in allerlei stijlen hotels hebben doen verrijzen het eene al achittereniler dan het andere Voor de inrichting heeft onze Parijzenaar niet dan lof de vertrekken zijn ruim fnet smaak ingericht en vooral zoo geheel ander dan in Parij goed geventileerd De huren bovendien wederom in vergeUjlcing met Parijs matig In deze wijk nu is het van 16 October tot 1 Mei een aanhoudend fêto de nuit waar kunstenaar letterkuniligon en bankier de eerste rol vervullen Opmerkelijk is het daarbij hoe vele gastvrouwen gewezen actrice zgn mariée trè légitimement du reste et excellentes mères de familie mais ayant garde dans leur vie de ménage l entrain Ie brio et rélügance de lour ancienne profession Mag men Tissot gelooven dan is in Üuitschland het tooneel het voorportaal van de trouwkamer Vandaar dan ook dat op de soiree het tooneel een groote rol peelt en men er een eer in stelt in zijn salon de gasten op een première te onthalen Dan noodigt men Ie deasus du panier van vrienden en kennitsan wie oen vreemdeling van aanzien wil meebrengen i welkom ook een Parijzansar worilt met een min of meer ironische welwillendheid ontvangen en men vindt het niet onaardig een bewoner van de eerste atail der wereld te toonen dat men ook te erlijn weet te leven en zieh te vermaken met meer geest en gratie en ongedwongenheid don in de Pruisische hoofdstml van voorheen met haar ongepolijst uiterlijk en haar grove manieren Men begint op i ilk een vond met het nuttigen van kleine broodje met caviaar gerookte zalm ansjovis enz besproeid met flinke doses marsala ofsherry Dan gaat men genieten van de première Nb afloop hiervan volgt het souper waarbij degastvrouw een uiterst moeielijke taak te vervullenbeeft die kieschheid en diplomatieken tact eischtZij toch most de paren bijeenbrengen en eikenoavaKer sijn dame elke sohoone haar ridder aanwijsen dia verplicht is haar ten disch te geleiden haar van alle schotels en alle dranken te voorzien haar mat aangenamen kout te verstrooien Ziedaardan een mime gelegenheid geopend voor intrigesen de mogemkheid om de kiem te leggen voor 1 langdurige reten f ad J BuUenlandsch Overzicht D zitting Tan den Duitachen Bijkslag waarin het lot van prin Bismarck legerwet werd besliat duurde niet lang want men kon terstond met de stemming beginnen daar de beraadslagingen waren gesloten Eerst werd het oarspronkelgk voorstel van h t centrum om da gevraagde manschappen voor één jnor toe te staan verworpen en veroenigde de meerderheid zich met het tweede voorstel diflr partg dat nu door de liberalen werd overgenomen en door den afgevaardigde Von Stauffenberg werd ingediend Met groote spanning werd ds uitslag der stemming te gemoet gezien Van da 397 afgevaardigden ontbraken er 29 met inbegrip der vacante zetels zoodat een grooter aantal dan ooit in den Bijksilag aanwezig was is gezien De liberale partij was geheel voltallig met uitzondering van drie leden die door ziekte waren verhinderd Voor het voar st I8t uffenberg dus tegen de regeering stemden Se Kma ran 10 dezer berat in een telegram uit Calcutta nadere b zonderheden nopens het ongeluk op Oudejaarsavond te Madras gebeurd Het getal der slachtoffers met inbegrip van hen die ten gevolge Tan bekomen verwondingen omkwamen bedraagt niet minder dan 401 Een gestreng politie onderzook chqnt thans aangetoond te hebben dat ofschoon gedurende de verwarring talrjjke diefstallen plaats hadden niets het vermoeden wettigt dat men hier met opzettelijke brandstichting te doen heeft Er schijnt echter ongetwijfeld wanbeheer en veel zorgeloosheid te hebben bestaan Er wa een brandspuit bij de hand en binnen het afgesloten gedeelte waren verscheiden fonteinen maar de kransen konden niet geopend en de noodige sleutels niet gevonden worden dan nadat het vuur reeds 15 minuten gewoed had en de meeste tenten verbrand waren Er waren vier ingimgen tot het afgesloten terrein waar de jaarmarkt werd gehouden Het verschrikte volk drong slechts naar ééa dier uitgangen Bijna terzelfder tijd verspreidde zich een gerucht daarbuiten dat eeu cheetoh uit z jn kooi was losgebroken en kwam er een tweede stroom volks om binnen de omheining een schuilplaats te zoeken zoodat alle doorgang afgesloten werd Als het volk rustig te midden dor omheiming ware gebleven zouden waarschijnlijk geen meuschenlevens te betreuren zyn geweest in elk geval schijnen de betreurenswaardige resultaten alleen aan de paniek te wflton te zijn Het schouwspel moet verschrikkelijk zijn geweest Dr Chester zegt dat het volk Vocht om naar buiten te komen en over elkanders hoofden en schouders heen klauterde Er was eeu bairicade van menschen in hoopen van vier of v jf voet hoog Een aantal soldaten hielpen om de menigte uit de vlammen te sleepen Alle geneeshceren en studenten van het algemeen hospitaal waren den geheelen nacht bezig om de verwonden te helpen Den volgenden morgen was het tooneel afschuwlqk Lijken lagen over het geheele omheinde gedeelte verspreid en op één punt was er letterlijk een hoop lichamen Benige lijken waren zoodanig verbrand en verkoold dat zij onherkenbaar waren terwyl andere niet door het vuur waren aangeraakt De positie waarin eenigen werden gevonden bewees dat hevige worstelingen hadden plaats gehad Mannen vrouwen en kinderen lagen door elkander een moeder en haar kinderen werden elkander vasthoudend gevonden Een groote menigte stroomde naar het terrein der jaarmarkt sommige slechts door nieuwsgierigheid gedreven anderen met verwarde huren en overstelpt van verdriet heen en weder loopende om hun dierbare lijken te vinlen Eenige der hichtolTers vierpen zich brandend in den vijver of in de CoouYnriviër en verdronken De hoofdbevelhebber en lady ArbuthnBt hadden juist vóót het ongeluk het terrein vwlaten De maharajah van Viziaflagra redde met eigen hand twee meisjes van een wissen dood Andere heeren hielpen mede zeer ij vorig Men is bozig voor de weduwen en weezen der slachtoffers giften in te zamelen Het Overïiêht v n het Iff Da il tan Ned Iniir Inidt Groote sensatie heeft hier gemaakt de tijding van het plotseling overlijden van generaal Demmeni kort geleden voor herat van gezondheid van Atjeh naar de Padangpcjhe Bovenlanden gegaan en op de tijding van beginnend herstel reeds naar hiei opontboden ïtoirschijnlijk tot overleg omtrent den door de berri berri toods moer en meer bedor en toestand binnen onze linie De Javmclte Ct eindigt een overzicht ï o s generaals langdurige leer eervolle en werkzame militaire loopbaan van den laagsten rang af tot dien van generaalr majoor en commandeur der Willemsorde met de woorden Vooral met hot oog op de taak die hem nog in A eh wsebtte is het overlijden van generaal Denmieni en bijna onherstelbaar verlies woorden die in het dorre olficieele orgaan bijzomler in hot oog locjpen en eenigszins afsteken bg do kalmte waarmee de tijding v n zijn ziekte en evacunoi iug word oi nomani Onwillekeurig zoekt inon daarin een zijdelingsche uiting van overwegiu l ij du Re geering omtrent een verandering van hot terrein onzer vestiging op Atjeh waaruit wij door de berriberri veijai d woiéea De energie de snelheid de handigheid waarmee generaal Demnteni de vorige conientratie waartegen men zeer opïag tnet eere hoeft bewerkstelligd zullen de Begeerfcg zeker voor den geest gestaan bobben bij deze woorden dat met het oog op d taak die ons te Atjeh wacht het verlies van generaal Demmeni bnna onherstelbaar is De berri herri heeft denverdere concentreering tot een hier in de lucht zijnde gedachte gemaakt Moeten wij bet pesthol gedeeltelijk abandonneeren en ons tot een zeker zeer gewijzigd misschien verplaatst en beperkt Oleh leh bepalen moet mis chien ook dit hoort men soms opperen een twee le gezonder verblijf onzer Atjehtj oepen in de bergen bij ome vroegere posten per raorweg gezocht worden Laat men zulke maatregelen vooral doen sameftgaan mot do uitvoering van een kuststaten politiek hot herstel van TSelok Semawe het plaatsen van een enkele kustvesting waar het ter hand nemen van den handel alleen wordt toegelaten op de voor den handel geopend verklaarde havens zooals overal gedaan wordt Laat in die maatregelen niet tevens een bezuiniging gezocht worden waar integendeel juist door uitbreiding van geschikte gewapende marinevaartuigen de politiek die roods lang ter hand genomen had moeten zijn dan krachtig aangevat worden en daarin het middel gezocht worden om den slechten indnik van een terugtrekking voor de verpesting van de berri berri te noutraliseeren En wat er gebeure laat men niet wanen den indruk van een beperking te kunnen verbeteren door tegelijk met deze verandering met eenige troepen weder wat te gaan branden en schieten op hot gebied dat wij buiten onze tegenwoordige linie gebandonneerd hebben De aUerlajitste berichten molden een buitongewonen bandjir te Kotta Badja die veel schade heeft aangericht De twee compagniën Barisan van Madoera een 3B0 man eigenlijk inlandsche landweer geen gehuurde soldaten van beroep worden na langoverleg en verzet bij een deel der autoriteiten uit nood toch naar Atjeh gezonden Men denkt bij dit vertrek aan geen kazerne leven gewende inlanders naar borriberriland aan de oude woordspeling omtrent het lango leven van gezonde soldaten De verordening regelende koelie contracten voor Sumatra s Westkust is eindelijk verschenen bijna gelijkluidend met de oude delische verorde iing maar een weinig meer vrijheid van beweging aan de koelies latende die daarentegen strafbaar zullen zijn voor elk arbeidsverzuim Tevens verneemt men dat op veriangen van Ne derland uit de koeli emigratie van hier naar vreemde landen waaronder vooral Queensland behoort zal gesloten worden De Lpc heeft dezer dagen de aandacht gevestigd op den grooten invoer van goedkoope geweren zoowel op Java als elders Vooral heeft dit plaats in het gewest Celebes en On lerhoorigheden waar in den regel één a twee dagen na den invoer do voorraad reeds door inlanders is opgekocht Het gevolg van dien onbeleminerden invoer is dat de dikwijls niet o ibolangrijke troepenmacht welke de inlandsche vorstjes in die streken er op na houden zeer goed bewapend is Nog onlangs bij do komst van een der wadjosnhe hoofden ter hoofdplaats Macassar heeft men dit kunnen zien De Java Sode geeft der Begeoring in overweging op dien invoer een boter toezicht te doen uitoefenen on hem meer te beperken dan naar wij zeker weten te Macasaai geschiedt Uit het verslag van do voornaamste gebeurtenissen in het gouvernement Atjeh en Onderhoorighodon loopende van 16 tot en met Ï7 Nov jl blijkt dat weder herhaaldelijk kleine aanvallen op onze versterkingen plaats hadden Er was voort lurend hooge waterstand in de Atjehrivior welke eens buiten haar oevers trad De gezondheidstoestand was gunstig ziektecijfer hooger doch sterftecijfer laag Studontenwraak was onlangs te Parij de aanleiding tot een comisoh rechtsgeding Voor de balie verschijnt hijgende en puffende de heer Roupeau een corpulent burgermannetje en eigenaar van huizen en als beklaagde verschijnt mede de student in de medicijnen Michel Ponflard Ik ben de beschuldigde begint deze de zaak kan dadeUjk voorkomen De ruimte voor het publiek is geheel gevuld met collega s in de medicijnen De beschuldigde zelf is een dier rotsen in den studenten oceaan die te midden der stroomen onwrikbaar blijken Gehoele studenten geslachten zijn aan hem voorbijgegaan Hij leeft als een echte Bohémien en verhuist met ziJn papieren halsboord van het eene dakkamertje naar het andere Keine Buh bei Tag imd Nacht vangt hij zijn verdediging aan Deze bourgeois willen vooruit do huur reeds hebben en blijft men een maand schuldig dan zetten ze je eenvoudig op straat Mijnheer Boupeau dwong mij midden in den winter om een armzalige 20 frcs mijn koffer te pakken en in de sneeuw mijn fortuin te zookon Daarom heb ik me vooroorloofd hem oen kleine poets te bakken Een kleine poets roept nn de diklce hnisheer verontwaardigd uit en springt van zijn stoel op Het was hot was De rechter noodigt den heer Roupeau uit te vertellen wat er gebeurt is Do hoor Boupeau haalt diep adem nn oogen rollen in zijn hoofd on hij begint Alzoo de heer Ponflard had mijn huis verlatjn Den volgenden dag lees ik de courant dat hij ons oen min wordt go a Dat was een oploop I AUe minnen van Parijs die niets omhanden badden hielden In mijn huis vergadering t Leok wel een ambulante melkhal I Van den vroegen morgen tot den laten avond kon ik het de dames uitleggen dat wij geen min noodig hebbon want dat wij ik en mijn vrouw niet eens kinderen hebben Wij hielden he voor een vergissing een bü ongeluk verkeerd adres of iets dergelijks Maar den dag daarop o ontzettend lezen we in een ander blad Mevrouw Boupeau vraagt een keukenmeid Allo levende potlepels van Parijs kwamen een dienst zoeken en scholden mij uit als ik hun vertelde dat wij geen keukenmeid noodig hebben aangezien wy ik en mijne vrouw in een restaurant eten Ik dacht dat men het nu bij de keukenmeiden zou laten maar op den derden dag onbeschaamhoid zonder voorbeeld I staan alle leegloopende koetsiers van Parijs voor mijn deur Monsieur Roupeau waar zijn paard en rijtuig Bijden we naar het Bois de Boulogne Hé Nu was mijn geduld dan toch ten eiiide Ik had al lang begrepen dat deze Ponfiard met zijn papieren halsboord die streken uithaalde en ik diende mijn aanklacht tegen hem in wegens beleediging en verstoring van de rust in mijn huis Ik verzoek u hom streng te straffen I Studiosus Ponflard die alles bekent wordt onder het aannemen van verzachtende omstandigheden tot veertien dagen gevangenisstraf veroordeeld Victor Tissot deed in 1871 eon reis naar het land der milliarden en kwam in 1886 voor het eerst weer te Beriijn Oroote verbasing I II ne t j reoonnait plus Berlijn bemerkt hü is bezig Parijs boven hot hoofd te wassen Bijvoorbeeld Berlijn heeft zoo goed als Londen zijn metropolitan railway de stad doorkruisende ter hoogte der daken en zolderkamers terwijl men te Parijs in den Oemeenteraad 14 jaren Ung Idbbelt over aÜ lei plannen zonder iets tot stand te brengen Over dien metropolitain die de verwijdertte stations dor buitenwijken samenbindt vliegen van des ochtends 6 tot des nachts 12 uren 460 treinen heen en weer elkander elke vijf minuten opvolgende Bovendien fraaie hooge goed geventileerde met gas verlichte wagens een bescheiden seinflui de snelheid van een express Nog spreekt men van talrijke zijtakken en onderlinge vorbindingsbanen ten einde de geheele oppervlakte der Wereldstand in het stadbaannet op te nemen Daarnevens ontbreekt het aan tramway niet In 1873 had men er 12 000 meter rails met 22 wagons vervoerende 780 000 reizigers en thans zijn d banen met 200 000 meter rails belegd bevat het wagenpark 600 rijtuigen en worden er 70 millioen passagier vervoerd wat niet verhindert dat da lompe antediluviaansche omnibussen 14 millioen mensohen vervoeren en de koetsiers der droschke s op 16 millioen ritten of uren kunnen rekenen Kn aan de tramway kunnen de Paryxenaars een voorbeeld nemen De rg tuigen zgn netter de loop i sneller het oponthoud bi betere controle geringer Deze aanwas der middelen van vervoer is en vingerwijzing dat de bevolking zeer sterk i vermeerderd Inderdaad 4e 600 000 zielen van 1861 in 1871 tot 826 000 aangegroeid welk cijfer tot 1876 ongeveer stationair bleef zijn in 1881 reed tot 1 160 000 g tegen en than i het aantal geklommen tot 1 926 000 Ook vindt onze Franachman dat men te Berlijn bijzonder druk trouwt wat hij met eenigzins gewaagden logischen sprong baschouwt al een gevolg van de flrequentie der echtscheidingen Er zijn in Berlgn niet minder dan 410 000 getrouwde mannen ener trouwen er 12 000 per jaar En dan wat een massa kinderen I Gelin nen met 2 of 3 spruiten zijn een uitzondering i 22A families zijn aan haar twaalfde 76 aan haar Tqftiende en een aan het twintigste WsarichSnlgk Uat deze statistiek wel iets aan nauwkeurigheid te wensohen over Immers al er 410 000 getrouwde mannen en dus ongeveer evenveel getrouwde vrouwen te Berlijn zyn en geJinnen met dan g kinderen zijn regel dan moet het getal inwonen 2 denkelijk 3 of 4 miUioen bedragen Maar de bevolking i slechts 1 326 000 I Houdea wij ons daaraan dat cijfer i authentiek evenals dat dor huizen dat 26 760 bedraagt bevattende 690 000 vertrekken waarvan 78 000 niet verwarmbaar Er wonen dus meer dan 60 mensohan per huis een hooger cijfer dan te Parijs Londen of zelfs Weenen Dit is een voorrecht dat deze steden Berlijn zeker niet behoeven te benijden het aantal gebouwen waarin honderden individuen opeengepakt huizen is te Berlijn schrikbarend groot Bewijst de drakte der verkeersmiddelen dat de bevolking aanzienlijk is gestegen zij bewijst teven dat die bevolking veel uithuiziger i geworden Eigen lijke eafé s waren er volgens onun Fran chman tot de liberalen het centrum en de Zoid Duitsche volkspartij terwijl de nationaal liberalen de conservatieven en de vrij conservaüeven tegen stemden Bij hen sloten zich ook aan de Fransche afgevaardigde Antoine uit Metz en de Elsasser baron Zom uit Bubach De overige Elzassers en de Deensche afgevaardigde hielden zich met de sociaal democraten buiten stemming Zoodra de uitslag der stemming bekend was la prins Bismarck het keizerlijk besluit tot ontbinding voor In het begm der zitting verkeerde men nog in het onzekere over Bismaroks plannen maar weldra werd op de ministertafel de bekende roode portefeuille zichtbaar waarin steeds koi rlijko verordeningen naar den Kijksdag worden gezonden Het vermoeden werd zekerheid toen prins Bismarck een poosje later binnenkwam Muller der Mam ml der Aujlöaing ut da riep de Kielseho hoogleeraar Trager de bekende dichter de liberale partij en onder groote vroolijkheid ging dit woord van mond tot mond Ook tgdens de stemming heorschte ondanks de spanning nu en dan groote hilariteit Zoo gaf het o a aanleiding tot emeene vroolijkheid toen de veldmaarschelk Von Moltke bij vergissing voor het voorstel der liberale partg en dus tegen de regeering I stemde Nadat de kanselier het besluit tot ontbinding had voorgelezen gingen de leden met een driemaid herhaahl leve de Keizer uiteen Eenige uren later verscheen de verordening dat de nieuwe j verkiezingen bepaald zijn op 21 Februari derhalve Maandag a s over vijf weken De inhoud van do Duitscho kranten kan men I zich ongeveer wel voorstellen over en weer is de toon heftig on men gaat warme verkiezingen to gemoet Of Bismarck een meerderheid zal krijgen die hem geeft wat hij verlangt is nog zeer twijfelachtig Het i waarschijnlijk dat de vrijzinnigen weder eenige plaatsen verliezen wellicht ook de Katholieken een paar maar de meeste districten van de e partijen zijn zoogenaamde vaste districten en wanneer er verdeeldheid ontstaat is het in vele gevallen waarschijnlijk dat de sociaal democraten met de winst gaan schuiven en niet de conservatieven of nationaal liberalen De laatsten conservatieven en nationaal liberalen gaan hand aan hand en ondersteunen over en weer elkanders candidaten zij kunnen overal rekenen op den steun der ambtenaren en djuirdoor vertegenwoordigen zij I een groote macht die wollichl wondoren kan doen t Spreekt van zelf dat er weder een adresbeweging is ontstaan om den Rijkskanselier wegens zgn flinke houding hulde te brengen Van het oqïdeel der Franaehe kranten over Bismarck rede verdient nog varmelding dat van het Journal des Debats Dit blad verUaart moeilijk te kunnen gelooven dat Bismarck niet met meer of miii der opzet overilreven heeft wanneer men zegt het blad het oog slaat op den toestand onzer staatspartijen de geaindhei horer aanvoerders de uitingen der openbare meening het besef dat wij hebben van I de schrikkelijke kansen welke ons een Ëi peesche oorlog zou doen loopeu dan heeft men moeite om te I begrijpen hoe ten onzent een oorlogzuchtig bewind I aan kat roer zou kunnen komen en hlijv tegenover de oppoaitie in den Rijksdag kon de kanselier echter niet anders dan dit gevaar ia het licht stollen en vergrooten hij heeft het met tact en behendigheid gedaan hij heeft zorg gedr en niets te zeggen dat ons beleedigen of oo c maar hinderen kon maar overdreven heeft hij en het gevaar ernstiger afgeschilderd dan hij zelf het zag De Oostenrgkache recruten zijn tegen 20 Febnuiri opgeroepen de gewone tijd ia 1 April Uit vrij goede bron wordt gemeld dat Rusland de oandidatuur v n den Mingrelier heeft laten vallen op voorwiiardo dat de Mogendheden de andere eischon helpen uitvoeren Do regenten zouden aftreden waarop de Sobranje een tweemanschap zou benoemen bestaande uit Grekoff en Zankoff dozen zouden dan de Sobranje ontbinden en nieuwe verkiezingen uitachrijven Turksche en Russische commissarissen zoudon hot tweemanschap bijstaan tot de verkiezing van den nieuwen vorst Ook Engeland zou hiertoe meewerken Gelijk men weet heeft de conferentie welke de unionisten Chamberlain en Trevelyan mot de hoeren Morley en Hsrcourt Gladstone s adjudanten over do lersche quaestie hielden weder haar zittingen verdaagd totdat hot Parlement bijeenkomt De Standard deelde mede dat da conferentie geen resultaat heeft opgeleverd doch de Daily Newt sproekt dit tegen Volgen Gladstone s blad hebben beide partgen na langdurige en ernstige lieraadslagingen werkelijk een gemeonschappelijkeii grondslag gevonden broed genoeg om de onderhandelingen te kunnen voortzetten Intusaehen worden in het graafschap Kerry de uitzettingen der weerspannige pachters voortgezet Op sommige plaatsen ia hot daarbg weer tot ernstigebotsiB eA gekomen tusschen do politie on de bevolking welke partij koos foor den pachter Het zoogenaamde PUm of Champaign is een bijeenkomst der lersche liga te Cincinnati besproken en goedgekeurd De voorzitter Fitzgerald seinde terstond naar Ierland dat de leiders der beweging op den steun der Amerikaansche Ieren konden rekenen GEVONDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een fantasie Broche een zwarte kinder Boufante een zijden kinder Bonfante een Handdoek een kinder Handschoen gebreid een blauwe Rozenkrans een Flacon met gouden dop een jongens Oveijasje met bont zeven Sleutels aan oen ring Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een Zwaan die in bewaring is genomen VERBETERING Ia brt riidsverilag ia odi ong ar stut ia bet Bg oegiel bl 1 k 2 regel 23 f b 8e wgk Dit moetzÜB 4e w k CORREÜPONOENTIE G M d P lo OOI vorig nr uiAta wg daidclgk dat uw brief met geichikt wst voor om blud Dat oo zoo I Dl Rkdactii i I J J JL I ii B 1 I K mix aurgerlijke Staad GRBOItEN lé Jta JohBDoi ooden J Tergeer cd a 3 Bowe Ane Coroelis oadera J Bmee eo K H OUcb ik 15 Arie oudtri A raa der V al eo C VeruteoleD HeriDRnus oadera 1 vin Viiet tn A nn Kyk Maria jBcomioa ondcra J H Kuk en M i West iiborger Huberts Elitabetb Mariu oaderi P J Rynaarti en A L CdoeTaaciai l t Abraban Hfodrih osdari A D vac der Puol en n Tan Wiogrrdea 0 EBIEüEN U Jan W t d Pam 62 j 15 B t van Siaverro 16 d V H de Juiio 4 j 2 m 16 ï M Detomiok S j 8 in W F an Erk 4 j II n 3 Hlitleel 11 m H A Hul 16 m 17 CL A vao Mierop 10 E ScboaWn 3 w A Koga 56 j APVERTENTI£N Berallen van een Meisje AL EIJNAART8 geb Canetascini Gouda 15 jMinari 1387 Heden overl d onze hartelyk geliefde Dochter en Zuster CAROLINE LOÜISE AL BËRTINË io den jengdigen leeftgd ran 19 jaren Üit dier naam M J H TAS MI8R0P Gouda 17 Janoari 1887 JEenigi ketmügeeing Heden orefleed ome waarde Vader en Behuwdvader de beer ABRAHAM KUIJ in de ouderdom van circa 57 jaren A KÜIJS Ju j I to Gouda 17 Janoari 1887 van DuÖS ♦ A TAN DBE STEEN en Echtgenoot betuigen hunnen faartelgken dank Toor de reift bewgzen Tan belangstelling bg hnn feest op Jannari ondervonden Met wederkeerigen beilwensch brengt onder geteekende hierbg zgn bartelgken dank aan allen die hem op 1 Janoari bewgzen hunner belangstelling garen £ D TERPSTBA Gouda 15 Jan 1887 Wordt gerraagd Toor de Zaterdagen eene nette WEEKSTEH Adres WESTHAVEN B 158 1 j Gerraagd door eea Kantoorklerk KOST en j INWONING met Trjj Schrgfkamerye bg bur gerlieden Prgsopgave met adres onder letter J aan de Boekhandelaren A KOK Cohf te GooDA