Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1887

188T VrUdag 21 JaBuarl N 3498 GOUDSCHE COURANT JXieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken W verzoeken onze abonnees beleefd maar dringeend des avonds de HOOFDKRAA te sluiten en g een kranen gredurende den naeht open te lalei De Goudsclie Waterleiding Maatschappij het feest opluisterde Ook de quadrille die werd irgereden was zeer aardig De muziek der Schutterij luisterde het feest op terwijl als deze rustte door het Bestuur voor andere muziek was gezorgd van de juiste veronderstelling uitgaande dat op een feest als dit muziek een vereischto is Naar men weet hebben er van wage de IJsclub Gouda bij de moergegoede ingezetenen dezer stad lijsten geciiruleerd met verzoek om bijdragen voor eene hardrijderij op Vrijdag a st waaraan uitsluitend minvermogenden zouden deelnemen Zooala te verwachten was van de roialiteit onzer medeburgers was dadelijk voor een flink bedrag ingeteekend Alsdo dooi aanhoudt kan t feest natuurlijk niet doorgaan Het Bestuur der IJsclub is voornemens in dat geval zoo de gever der bijdragen daar geenbezwaar tegen hebben op den zeventigsWn verjaardag des Kooings daarvoor eeo kinderfeest te orgauiseeran Voor de vacante onderwijzersbetrekking te Haastrecht hebben tich i sollicitanten aangemeld Dinsdag middag had te Haastrecht van wege de IJsclub een schoon en hardrijderij plaats Instaande uit jongens vau 10 IS en van 18 $0 jaren Van de eento categorie werd de prijs behaald door A van Diest en de premie door U Verboom van de laatste categorie was de prijswinner Jan de Graaf en de premiewinner Jobs den Hartog De prijs van de hardrqderq werd behaald door J van Delft en de premie door CL Stigter Bg de Dinsdag te Zevenhuizen gehouden wedstrijd in het sckoonrijden uitgesdireven door de IJsclub iddaaris de prqs ad 10 gaimiinii door Ja Meriiis en i Karremsn de 1 premie ad 5 door C Schenk én D Ton en de £ premie ad ƒ 2 5 r doac W Marfai en Ha de Graaf Aan de nationale sehoonrijderi p schaatsen te Scha mho ir Dinsdag gehouden werd door 12 rgders d ee lg e n ome n waaronder 6 vreemdelingen IpexreeiiuMingan werden allen afgewden zoo hit de j f a a a Bchoonkovensche rijder ten deel violen ai Prijs een gouden remontoir hdrfoge de heer van Grootheest 1 te premie t ee letdvre polir kannen de haer D L ijneBi 2 ds premie eene prachtige meerschuimen sigarenpijp de heer Th Mo jer 1 de premie als voren de heer J Hoogen i dijk i do prwua la ïpren d J 0 Koster I De beide binoB wareo alk ItO ft g en 8 M I bi ed tarw dé streek bp lfli l i44 i M was bepaald Door de zorg dor Schooshovensche IJsclub beerschte onder de onb lijky mensohenmassa de meest volmaakte orde ioówel bij ao banen voor den wedstrijd ids op de 1400 M huge baan voor liefbebliers De uitslag der internationale hardrijderij op de ijsvlakte te aitierveer gisteren gehouden was als volgt de eerst prijs W rd behaald door den heer Charles Tebbit van St Ives die de baan aflegde in S ni 87 dé 4de pri door den heer W J van Voltenhoven van Kralingen in 3 m 57 de 3de prijs door den heer K Pander van Haarlem in 4 m 3 s on de 4da prijs door den heer H van Blommensteijn varf Apeldoorn in 4 m en 9 s Do heeren va Volloahoven en Pander hadden eerst de baan in gelijken tijd algelcgd namelijk 4 m 3 s zoodat tussohen hon een nieuwe karapstrijd moest plaats hebben waarin de heer VoUenhoven overwinnaar werd De strijd werd zeer belemmerd door het water dat op het ij kwam Aan gezamenlijke entree gelden werd een bedrag van ongeveer 1200 ontvangen Omtrent den prijswinner van den wedstrijd op schaatsen te Groningen nu ook overwinnaar te Amsterdam in de vorige week gehouden deu heer Hesselink kunnen wij nog het volgende mededeelen Wat den vorigen winter reeds door de beste rijders Openbare Vrijwillige Verkooping De Notarig H J F HEiJMAN te oa r fAi lal op DINSDAG 1 FEBRUARI 1887 des Toorm 11 ore in het Eoffijhaia TAn de Wed P TAN ZIJLL te Stein gemeente Reeuurijk in het openbaar Veilen en Verkoopen Het in 1883 nieuw gebouwd Logement en ofEjliuis met Vergunning genaamd de VERWiCHTiHO ERVE en GROND staande en liggende te Stein gemeente Reeuwijk aan het jaagpad ran de riTier den IJsel BeTattende beneden ruime Eoffijkamer Biljartkamer groote Hniskamer Ziten Slaapkamers boTen groote Zaal en 2 roime Logeerkamers allen geplafonneerd en meest allen Tan Stookplaatsen Toorzien en Zolder Voorts Keuken Kelder Paardenstalen Koetshuis kad groot 3 Aren 45 Centiaren te aanTaarden bg de betaling der kooppenningen op 1 Mei 1887 Breeder bg biljetten Inmiddels nit de hand te koop Mevrouw BECKING Tttagt tegen FEBRUARI eene ïindelijke D1E STB0DE of NOODHULP Voor een der grootste STOOMBIERBROUWERIJEN in N Brabant wordt een AGENT gerraagd oor den rerkoop van BIBBEN in Gouda en omstreken Brieren franco onder motto Bieb aan het Bureau dezer Courant Koninklgke x Stoomkunstververij DRUKKERIJ Chemiscbe Wasscherjj WIKKEL Co APELDOORN Aflevering VERFGOEÖEREN alt0d U dagen WAS g PPpE fM in korter tfld tMiwqo ei J m n Depot e OOODé A f de ae r J BRÊÜKEL s x f Hoogstraat l n Efe é iilC Berichten rg onzer geëerde Clientèle dat wq na reeds sedert jaren de A meUblFtnénten der KoninkHJke Pale fn tè hebben geverfd en chemisch gewasscben het recht verkregen het KoninltHJk toapen te mogen Toeren en vleien wg ons dat deze hooggewaardeerde onderscheiding tot Terdere aanbeveling onzer inrichting strekken moge 3 a 2 ets SIGAAR y van SONSBEISK Qeen grijs Haar meer X e nieuwe LONDON i de beste van alle bestaande parfumeriea om het grijze haur binnen enkele dagen te doen verdwjjn n I Maakt het haar glansryk en zacht leu verft niet Prgs 85 cent er flacoH en 1 50 per dnbbele flacon Alleen verkrggbsar te Oouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 In LOSSING tot ZATERDAG a s eene lading prima grove Ruhr Kachelkolen welke geleverd worden gedurende de lossing vrg te huis tot 57 cent kontant zonder korting bfl minstens 2 of meer HL te geliJk verder puike SCHAAL MACHINE SMEÊ en VLAMKOLEN tot coocurreerende prgzen A LAMBERT Mii w Tnrfsingel 280 Bestellingen worden aangenomen door A VAN LEEST Boelekade U 81 Erve F A sfAM LangeNoodgodsteeg B41 O VLAK Doelesteeg L 214 Wed MOLEVELD Geuzenstraat L 40 A OVERKAMP Keizerstraat K 205 A VAN BAALEN Karnemelksloot R 362 CONCEET BEHEENS Zaal KUNSTMIN Sociëteit Ons Genosgen WOENSDAG 19 JANUARI des avonds ten 7 ure precies loting voor het bespreken der Plaatsen Vin DANTZIG Wordt gevraag met 1 FEBRUARI eene fatsoenlgke P G voor Big die go A kMm kólMnnetjes werken i i Zich te vervoegen WESTHAVEN 169 Te Huur gevraagd een BOVENHUIS liefst binnendoor voor een geatin zonder Kinderen Opgave van prgs stand en grootte onder No 1431 mb h Bureau dezer p iiTafi AAHBIS7E0IITG De Heer A JASPERS Lz alhier is voornemens op WOENSDAG dèn 26 JANUARI a s des morgens ten elf ore in het Lokaal der Leesvereeniging aan de Westhaven alhier AAN TE BESTEDEN Het atbrekea van bet Huis wijk C No 176 aan de Oouwe en het aldaa i bouwen van een Wooahute Bestek éa fé élSSng ter overname in bovengenoemd lokaal van ai 17 dezer Aauwgzing in loco door ondergeteekeudeop Donderdag 20 dezer des namiddags ten half drie are if i G A OUDIJK Geld Ijeschikbaar 3 1 onder 1 hypothecair verband van LAND Adres met franco Brieven onder letters S 3 X aan het Algemeen Adverteutie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam Snalperadruk van A Bbi nkuan te Gonda Openbare Verkoopingf krachtens AH 1223 B W TAN KIN WOOI Hl IS waarin Broodbakkerij te OUDEVYATER op MAANDAG 31 JANUARI 1887 s namiddags 5 nre in het Hotel Doelkk aldaar De Notaris MONTIJN gevestigd te Qouda zal op voorschreven tyd en plaats in t openbaar VERKOOPEN Een hecht sterk en weldoortimmerd WOONH ULS waarin goed beklante Broodbakkerü binnen Oudeaaler aan de Peperstraat No 376 Te aanvaarden 15 Febrnari 1887 Breeder bij biljetten en informatien te bekomen by den Notaris MONTIJN De ondergeteekende bericht bg deze dat hg aanstaanden DONDERDAG zyn Winkel in de Wijdstraat zal openen bestaande in religieuse ARTIKELEN SCHOOLen SCHRIJFBEHOEFTEN enz Hopende zich door soliede bediening het vertrouwen waardig te maken verblyf ik met de meeste achting Uw Dienaar J H FAAIJ Hz Wjdttraat Universeel ZUIVERINGSZOÜT Het echte algemeen gunstig bekende UNI VBRSEBLZÜIVERINGSZOUT een zeker mid paldes A 50 Cent te Gouda bg J H Boers Apolh te Alp im a d iZbjj L Varosfleau Zoon te Oudewater bg T Jonker Idenburg te Schoonhoven b Wed Wolff Zoon T H Hehewerth en G Santman te Botkoop Vq J van Bergen C iemiaehe fabriek Zevenaar WOLLEÏÏ GOEDEREir 20 o korting a contant A van OS Az B leit7eg S 73a Borstlijders vinden baat bg den voortreffelyken Rynlandscben l RUIVKN BORST H0i IG Wevelghem W Vlaanderen Reeds twintig jaar lang door een ohroniscfaen hoest gekweld wordende heb ik den proef genomen van de Drniven Borst Honig dezelve eelt mg ene bepaalde veriichting zoodat ik daarvan nog meer wenseh te gebmiken gelieve mg duH te zenden enz Ontvang Mynheer rayne hartelgke groete J U VAN ACKERE Burgemeester e Alleen echt met nevenstaand fabrieksterapel in flesscben van fl 2 fl 1 en 65 Cent Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht by J D den Hertog Oudewater bg F Jonker Idenbarg Bodegraven bij P Versloot Stolwiik bg O G v d Berg BINNENLAND GOUDA 20 Jsnuari 1887 By kan besluit zijn benoemd de voorzitter en burgerlijke leden en hunne ploataverviingers in de onderscheidene militierailen voor de lichting der aationale militie van 1887 In het Sde militiedistrict v n de Provincie ZuidHolland i benoemd tot voorzitter mr A A van Bergen IJzendoom lid der Prorinciale Staten tot zgn plaatvarvanger mr S Ie Poole lid der Provinciale Staton tot lid mr J Brediiu lid van den gemeenteraad van Leiden tot zijn plaatsvervanger mr N K P Land lid van den gemeentoraml van Leiden Donderdag tl Jnnaari e k heeft de B abonnementa tooneelïooTStolling plaat De Kon Vereeniging Hei Nederlandtck foonetl zal dan opvoeren Dl Famiuk DB CLAiaepoNl tooneelspol in 5 bedr of 8 tafereelen door C B H Spoor ontleend aan den bekenden roman La grimde Mamiire van Geoigei Obnet Durin treden o a op de dames 8 de Vries Chr Stoetz S van Biene M Loij en M Welman benevens de bh Louis Bouwmeester Spoor v Schoonhoven de Jong Uorin Jsoquea de Boer en van Dommelen De heer O N Kniithew onderwüier alhier komt voor op de vdordraoht van hoofd der school te Krimpen aan ds Lek In de Oude Gouwe is Dinsdagavond brand ontitMD in een schuur die spoedig geheel afbrnndde Op het gerucht daarvan spoedden lieh velen nit de stad derwaarts Men kon echter gelidckig dadelijk weder naar huis gaan In de ritting der Botterdsmsche Arr Bechtbank van Dinsdagmorgen werd veroordeeld O d V oud 17 jaar dienstbode te Goud békl van op 15 Dec 11 verschillende voorwerpen te hebben weggenomen tot 3 maanden gevangenisstraf Vervolgens stond terecht P H oud 37 jaar aii eider te Zevenhuizen bekt van beleediging van den Bijksveldwaohtar Doeleman op 5 Dec 11 te Zevenhuizen geploegd Daar de bekl pertinent bleef ontkennen zich aan het ten laste gël le feit te hebben schuldig gemaakt schonte de rechtbohk op verzoek van h t Openb Min de behandeling dezer 7 aak en liepaidde deze op Dinsdag a st ten einda nadere getuigen te hooren J V P bekl van bedelarij te Zevenhuizen gepleegd Eisoh 6 dagen hechteuir n opsSndinf aar een rijkswerkinriehttng voor den tijd van 16 Ruwoden Nog juist bij tijds had het ijsfoest plaats van de Met bestaande IJsclub Daartoe had men Dia d i f oad d J5le ker ingelgracht ingericht een ïeer geschikt terrein daar op den Singel zoovelen in de gelegenheid zijn zonder den ontttSeprijs te l len daarvan ooggetuigen te ijn Van deze gelegenheid werd druk gebruik gemaakt een zeet ta1r jk publiek was aanwezig Hot terrein was verlicht door een aantal lampions terwijl van tijd tot tijd bengaalsch vuur ket heele tooneel in een fantaatischen gloed hulde Het was een aardige drukte die op het ijs heersohte waar t van schaatsenrijden en rijderessen proeQes van hun kuns lieten rien Men had er van allerlei slag leeftijd en tand Men vollearde rijders dis reads menigen winter meS maakten en kleine dreumissen die zich dit jaar voor t eerst bewogen op de gladde baan de uniform was er zoowel vertegenwoordigd als de politieke kloeding menig keurig Jameswintertoilet viel er te bewonderen en ook 4e schipperskiel was aanwezig De meeste rij lers hadden gekleurde ballons die in hun vliegende vaart een aardig effect maakten Bijzondere vermolding rerdient de groep gevormd door 4 dames geflankeerd door 2 heoren voorzien van eon boog n parapluies met ballons die den gansohea vond uit Friesland voorspeld werd is thans bewaarheid aamelijk dat de heer Abraham Heaselink van Paterswolde student aan de universiteit te Groningen de snelste rijder op de korte baan is Nooit heeft iemand bij een wedstrijd op schaatsen waaraan de beroemdste rijders deelnamen met minder moeite en grooter voorsprong den eersten prijs behaald dan de heer Hesselink te Groningen Middelmatig van grootte doch zwaar gebouwd en sterk gespierd staat de ZO jarige jongeling als eene furie op de lijn met het gezicht bijna op het ijs zijn kampioen aan te zien om in één oogenblik tot don afrit gereed te zijn Wie hem het eerste gedeelte al iklauwende ziet afleggen staat verwonderd hoe spoedig hij zijn mededinger vóór is het terstond op de lange streken werpt en zonder zichtbare inspanning en met prachtigen zwier in enkele seconden het einde heeft Zelden zag men de eischen van snelen schoonrijden zoo vereenigd al hiar Liet hij den Champiotvi der Brainslia dan laatsten rit met een 15 nieter voorsprong achter en getuigt de beste der tegeiiwoordige Friesche rijders Wiebe de Vries dat hij te Groningen zou meedoen als Hesselink zich niet aanmeldde dan verklaart dit ook de uitdrukking van rijne geduchtste concurrenten waimeer zij zeggen dat hij zelf niet weet hoe hard hij rijdt Ned ort J Staten Oeaeraal ëebstb KAïua zitting van Woensdag 19 Januari Bij het algemeen debat over de Staatsbegrooting trad de heer Elout van Soeterwoude in algemeenebeschouwingen over den toestand des lands hij drong aan op erkenning der beginselen van zedelijkheid reeht en godsdiehstzin om het aanzien des lands te verhoogen De minister Heemskerk wees zijnerKijds op vele teekenen van vooruitgang in de laatste 60 jaren betreurde het socialisme als giftphtnt doch meende dat het enkel bestredeoanaet wolden als het zich in het openba tet B 4W le van het algemeen Dè mtnisfer Bloem constateerd dat de finaucieele toestand zeer verhetert De heer Fransen vah de Plitte drong aan opliet Regeeringsvoorstel tot herziening van art 194 j aar hij vreesde dat zonder wijziging van dat arftkel de tweede lering tou misluÜen Overtuigd gewowen dat een groot deel des volks gèeo genoegen fleer neemt met de openbare school die door overdri ng van het neutraliteitsbeginsel is geworden een jeola laique yil e b j alsuog dat de Rwaering art J94 wijzigde De heer vhii Niiamen bmnoed dien aandrang als een onmogelijke Uch voor de Begeerisg ook zonder wijzigiRg van art VHé zofi de grondwetsherriening kunnen slagen De heer de Bruijn die t slecht niet vond maar wel die van 1878 sloot Bich bij den heer van de Putte aan Ook de heer Pijnappel die meende dat zonder wijziging van art 194 de Grondwet gèofi nationale kracht zou uitoefenen Zijns inziens is de tijd aangebroken dat in zake onderwijs de staat zich eenigszias tetugtrokke daar onderwas van pnrtioaliereti geen waarborg meer behoeft en volkomen is te vertrouwen Be keer Wotheón sAshsoB ook eens daU de Begeering wil zij sterk zijn zelf eon bemiddelingsvoorstel moet doen protost er le t g n oehtersteBing van het openbaar nentranl onderwas dat vw ftoo bepaald uoodig is Do Minister van Binnentandsche Zaken verklsaJhlel oimO iijk zich nu over do zaak te kunnen nitl eu tqiwiji de UrondwetsvoorsteUen Bog bij de andere KiHuer in behandidiiig ijn Vlies wat mogelgk is op deu wug van verzoening zonder opoffeniig vau beginselen zal geschieden Het a jainoen debat is gesloten Hoofdstuk 2 en 3 Ilooge Jollegién en Bnitenlandsehe Zaken zijn aangenomeii na eenige discussie over t laatstf eiioemdc waarby de Minister o a aan den heer Tak verzekerde dat de Belgische Hegeering weet dat wij de vrijstelling van loodsgelden op de Schelde voor booten van den Noordduitschen Lloyd in strijd achten met ons tnictaat met België De heer Domehi Nieuweiihuis ia gisteren in I hechtenis genomen