Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1887

Omtrwt iqae irreitatie sjjn de vidgende bijzonderheden bekend BinadagaTond omatteelu 11 ure nadat de veroordeelde van eeue vergitderiug in Walhalla thuis gekomen waa weid aan zijne woning beaorgd de oproeping om zich den volgenden voormiddag ten 10 are dat was gisteren ter beschikking te stellen Tan de justitie aan het parket van den officier De opgeroepene heeft waarschijnlvjk dadel k maatregelen genomen om te zorgen dat dit feit bekend werd want heden ochtend ten 8 ure werd op straat een bulletin van Recht voor Allen omlijst dooreen breede rouwrand verspreid luidende Van nacht is onze partygenoot Domei Nieuwenhuis opgeéischt om zich heilenmorgen ten 10 ureover te leveren aan de klasaon justitie Arbeiders gedeukt in deze laatste ure den vriend des volka wiens ooai ebroken jarenlange strijd voor Uwe rechten en vrijheden aldus door Uwe beulen wordt vergolden met de straf des kerkers Blijve onze kreet ff Leve het Socialisme Op dat uur hadden verschillende groepen van personen bij het gebouw der rechtbank aan den Vyverkant post gevut die later naar het Tournooiveld en het Plein werden achteruitgezet om het terrein voor het gerechtsgebouw vrij te houden De heer Pomela Nieuwenhuis was niet op den bepaalden tijd verschenen Het bleek dat hij vergezeld van den heer CroU naar het gebouw Walhalla was gegaim alwaar oen tweehonderdtal mannen vrouwen en kinderen bijeen waren Nadat het de politie bekend was geworden dat de heer Nieuwenhuis niet op het parket zou verschgnen bega zich eene sterke politiemacht onder bevel van den commissaris der 1 afd den heer De Klopport met eenige inspecteurs naar Walhalla Da heer Nieuwenhuis word in kennis gesteld dat do ttjd vefltreken was waarop hfl zich by den officier had moeten aanmelden en dat hij thans in hechtenis moest worden genomen Tevens werd hij aangemaand zich tegen bet bevel van gevangenneming niet te verzetten Unmiddellijk volgde hij den politiebeambte Hij ging door d poort waar hij met sommigen der in r en geschaarde partggenooteu nog een afscheidshanddruk wisselde naar buiten stapte in een gereedstaande vigelante waarmede de gevangene thans onder geleide van de inspecteurs van politie Van IMenbrook ea Aalte voorloopig naar bet huis van Iwwaruig op de Priuseogcncht is o vargebracht in tfwachting dat hy later naar de oelgevangenis zal worden getransporteerd Teu wttde te botetten dat het cy S l o ff tiereu le menigte zou worden gevolgd need de politie de gemeenschap tutsohea het rijtuig en de poort af De orde werd noch in de Westerbaanstraat noch op den Vgverberg verstoord en zoodra was niet de tiding dat de heer Nieuwenhuis reeds gevangen zat tot de wachtende menigte in den omtrek van de rechtbimk doorgedrongen of de volkshoopjes ontbonden zich natuurlijk langzamerhand De hser Pomela Nieuweuhui van uit het rgtuigdie manoeuvre ziende vroeg aa een der geleiders Kr zal toch hoop ik niets Wt diemanschen irebeuren i f Koning QeoBge U ran Engeland vernam eens dat de redacteur van eee courant zou gestraft worden omdat hg ten einde de troonrede dea Konings zoo spoedig mogelgk te kunnen mededeelen zelf een troonrede had opgesteld glk hoop zeide de Koning tot zijn Minister dat de niau zeer zacht zal behandeld worden Ik heb zijn en m jn rede met elkaar vergeleken en vind dat de zijne veel beter is Thomas Grear woonde met zqn gezin in een armoedig hui e te Detroit Uich Zijn vrouw die reeds eenigen tyd ziek geweeat was stierf en de uigoling werd door een der buren ter verzorging medegenomen Sedert de begrafenis had niemand iet moor van Grears noch van zyn vijf kinderen fcezieo Een btturinnn die verntoedde dat niet alles laar wa zooals het behoorde te meer omdat Grears als een dronkaard bekend stond en n geld liever jan drank dan voo hpt noodige voetlsel zou aanwenden brak de deur van het huisje open en aan houwde toen een tooneel dat hem met schrik en ifgrijzen deed terugdeinzen alsof daar een pestelentie heerschende was Op het bed lag Grears beestachtig dronken met zijn v f kinderen walke iUlen door roodvonk waren aangetast Het jongste kind was reeds gestorven en een knaapje van acht jaren lag met den dood te worstelen Het huis was kond en voedsel iiooh brandstof was ergens te vinden De autoriteit heeft zich dailelijk het ot der ongelukkige nog in leven zynde kinderen angetrokken en alles aangewend om hun lot te verzachten Aan de politiB te Soerabaija waa t t oann gekomen dat oh op Tjantian valsoho muntaiB zouden ophouden Na lang en naar het Uqkt goed aan het naspoijen te zqn geweest mocht het haar eindelijk geïukken bet feit waar te maken n de daders te vatten Zoo goed als op heeterdaad werden de industri elep gesnapt Dat roord is hier uitmuntend op zyn phMits want de muntstukken pas vervaardigd woreB zoo warm dat men er zich aan branden kon I De vormen waren van klei De misdadigers maakten groot en klein geld Het geld ziet er oogelijk uit en ia ipooi genoeg om er bedrog mee te plegen Het metaal is een mengsel van lood met andere metalen mOar wordt spoedig zwart Men moet het wisselen t wyl het versch is De fabricatie geschiedde aii bescheiden schaal maar onze Madoereesjes verdienden er op hun gemak en als het lakoe hleek alUcht meer aan dan aan water pikelen Nu goan ze dwangarbeiders worden maar ook die wei löing is niet zwaar Hoe lang deze munters bun bedrijf reedt uitoefenden heb ik niet kunnen vernemola Vermoedelijk nog maar kort omdat het niet genoeg in het verborgen geschiedde om Uing onopgaBt rkt te Uijven A Soer Hhl MI l Wll Theorie aii practqki Aa ideelhouders ia de Algemeene boek en handelsdrukkery Ejcelsior te s Gravenhage een onderneming j der sociaal democraten is bekend gemaakt datjhet dividend over het jaar 1886 6 pcL bedraagt eni dat ds coupons kunnen worden ingewisseld by de psuniogmeesters der afdeelingen van den so ioaldpmocratischen bond Hoe hebben wij h t au Aandeelhouders en dividend Wordt deze zaak dan gedreven naar de gevloekte ffkii pitnlistisohe productie methode Zijn er loonslavei i die zwoegen voor een weekloon en bloeitzuigersj die inpalmen wat hun niet toekomt t Moet eén aardigheid wezen Een aardigheid om den kwaaduenkgnde ar in te laten loopen en dan te kunnen uitnroepeB wat hebben we u beet gehad Tegemoet zien wij dan ook de verzekering dat de leer het gausche arbeidsproduct voor den arbeider ten opzichte v aa de letterzettars der party wel degelyk wordt in praotyk gebracht SoeuuU Weekbl Volgens hét weekblad vai het recht heeft het pbm om het reeds bij zijn oprichting veroordeelde gebouw van don Uocigen Roail af te breken en een groot gebouw te stichten waarin behalve het Gerechtshof alle rechtscolijBgiën in s Gravenhage zouden worden vweenigd in diervooge dat men daarby rekening zou houden en met de belangen van de magistratuur en met die van de balie en mat die van het publiek reeds een onderwerp van ernstig onderzoek uitgemaakt in een algemeene vergadering van don Hoogen Raad Het opperste rechrscollegie heeft ook bet groote belang erkend dat in Den Haag een gebouw verrees waarin de versohiUeude rechtsooUegien gelijkelyk konden zitting hebben Het plan zou zijn opgemaakt door s Rijks Jjouwmeester den heer C H Peters Is het aekbl d goed ingelicht dan wenacht de bouwmeester den voorgeval van bet nieuwe gebouw te stellen op bal Binnenhof ter plaatse waar vroeger de Hooga Raitd was gevestigd Men sohfijft uit Amsterdam Naar men verneemt zal da quaestiaovgr het rechtmatig eigendotn der kerkegoedurau van Amsterdam in het midden der volgenden maand voor den Hoogen Raad worden berecht Zoodra namelijk tengevolge van het kerkelijk conflict alhier twee kerkelijke commissicn tegenover elkander stonden die beide aanspraken deden gelden op de uitkeering der rente van kapitalen ten behoeve der kerk op het Grootboek vastgezet weigerde de directie de uitbetaling daarvan wat nu reeds een jaar aanhoudt zoodat de dienstdoende predikanten op dit oogenblik alle een som van ƒ 1100 of het zoogenaamde gemeente traotement over 1886 moetan ontvangen Daarin deelen ook de geschorste thans afgezette vyf predikanten tot op den 6 Dec 1836 den dag waarop de eindbeslissing der HoU Synode hun bekend werd In die beslissing heeft da Synode uitdrukkelijk gelast dat het inhtniden van het tractement niet zou gerekend worden van de schorsing noch van de beslissing der Syqode contracta waardoor de heeren een buitenkansje beliepan van ieder oageveer 1400 Van betrouwbare zijde wordt medegedeeld dat de vyf predikanten alhier die thans tot de doleerende kerk bchooren financieel in beter doen geraken dan de predikanten der Nederl Herv kerk alhier Hun tractement zou n l op 4000 tt f 4500 zgn bepaald Aan alle leden der doleerende kerk is een circulaire gericht waarin gevraagd worden de verdienste of het inkomen van aene week slechts van het geheele jaar aan de opzieners enz aftestaan welk offer dooralle bereidvoardig wordtaanvaord Omtrent de deebume aan het dezer digen alk iagehouden gereformeerd Kerkelyk congres wordt van diezelfde zijde gezegd dat daarbij tegenwoordig w r ongeveer 800 personen die tot afgescheiden gemeenten behoorden benevens velen die als dissentieerenden tot geenerlei erkend kerkgenootsohap behooren Alsmede dat Prof Hoedemaker weldra het hoogleeraarsambt aan de Vrije Universiteit zal neeiieggen en vervangen wordt door Dr Geesink Te Wageningen zal binnenkort de eerste telefoonverbinding tusschen twee magazijnen van den heer L worden tot stand gebracht althans de Regeering heeft daartoe vergunning verleend Nu is echter in den Raad dier Gemeente door oen der leden de vraag gedaan of het Gemeente bestuur zoo iets maar moet toestaan de draden toch zullen gespannen worden over de straat en nu wilde dat raadslid weten wie de bevoegdheid heeft tot het verleenen van zulk een vergunning boven de straten in de kom der Gemeente in beginsel wenschte hij dit uitgemaakt te zien omdat werkelijk naar zijn meeniug ook het Gemeentebestuur toestemmning moet geven Zijns inziens zou wanneer door den Minister van Waterstaat meerdere vergunningen worden verleeikd het aanleggen van vele draden over de straten minder gewenscht zyn voor de bewoners Na eenige discussie o B over de ook elders ter sprake gebrachte kwestie over den eigendom van de lucht boven huizen en straten heeft de voorzitter toegezegd te zullen onderzoeken wie tot het aanleggen van telefoondrodan toestemming moet geven Voor het gerechtshof te Amsterdam werd Dinsdag nog eene orimineele zaak vermoedelijk de laatste behandeld De besch die op de bank plaats nam heet J A Hyner ouil 28 jaren en was biatstelyk commies der Se klasse bij de posterijen to Hoorn op een traktement van 1100 per jaar Tot zijn werkkring op het postkantoor behoorde het behandelen van postwissels en aangeteekende brieven die door hem aangenomen en in de daarvoor bestaiada registers ingeschreven werden terwijl hy dan dagalyks aan den directeur verantwoordde de versohillende gelden die hij krachtens zijne betrekking in handen kreeg De beech verteorde echter meer dan zijn tractement bedroeg hetgeen voor een goed deel te wijten was aan de relatie die hij aangaknoopt had met de direetrioe van een etablissement van twyfokchtig karakter te Utrecht Zyn traktement was natuurlijk niet voldoende om deze liefhebberij te bekostigen Zoo kwam hjj er toe geld uit da kas te nemen hetgeen by bedekte door zooveel minder aan den directeur van hei postkantoor te verantwoorden natuurlijk dat hij in dd registers de betrekkelijke postan valschelyk boekte Dus werd in Mei en Jnni 188 voor ongeveer achthonderd gulden uit de kas verduisterd Intussehan begreaj bekl dat v bandelingea spoedig genoeg aao bet licht moesten komen Vaadaw dat hij het pbin opvatte om de ragiaters die de bewijzen zyner schuld zouden kunnen leveren te vernietigen In den nacht van 6 op 7 Juni begaf hij zich omstreeks half een naar het postkantoor en opende hy de stroatdeur met den sleutel dien hy by zich had Hy stak het gaslicht op en begaf zich naar de kamer van den directeur de hond die daarin s nachts aanwezig is begon echter ta bbüfen zoodat hij verschrikt de deur weder sloot Uit een kast haalde hij daarop twee registers ta Toorschyn legde daar eenige pijpen lak op en stak za toen in brand Daarna begaf hy zich huiswaarts in de verwachting dat mogelijk het geheele postkantoor met da woning van den directeur die boven woont zou afbranden Gelukkig werd het onheil nog intyds ontdekt en het dreigende gevaar afgewend De bekl legde voor het hof een berouwvolle balijdenis van schuld af Hij beweert niet de badoeling te Hebben gehad het geheele postkantoor ta doen afbranden maar alloen de compromittaerenda registers te hebben willen vernietigen Het O M waargenomen door den adv gen mr Jolles requireerde dat de bekl zou worden sohuldig verklaard aan lo het als openbaar bewaarhoubouder verduisteren van gelden die aan het publiek of bijzondere personen toebehoorende niet dan uithoofd van zyn post in zijhe handen waren i o opzettelyke brandstichting in een gebouw waorby het te voorzien was dat menschenlevens in gevaar gebracht zouden worden en mitsdien veroordeeling tot 5 jaar gevangenisstraf De verdediger mr S Katz er op wijzende dat thans de laatste crimineele zaak werd behandeld begon met het Hof den dank te brengen der balie voor de humane bejegening en welwillende w u rdeering die de pleiters immer ondervonden hadden PI gaf toe dat de feiten vaststonden maar wees er tevens op dat het hem nog steeds raadaebiohtig voorkwam hoe de bekl zich zoo langen tyd had kunnen hiten boeien door het Uatsta en treurige restantje van vrouwelijke bekoorlijkheid dat hier als getuige voor het hof verscheen Spr gaat verder het gebeurde na en schetst uitvoerig hoe bekl door zucht tot eigen behoud gedwongen tot da beschreven vergrypen kwam Dat hij de bedoeling had gehad het geheele kantoor in brand te steken betwistte pr z i wilde bekl alleen de registers uit den weg ruimen Ook bestreed pi dat bekl een openbaar bewaarhonder zou zijn In eene welsprekende peroratie drong de verdediger ten slotte op eene zeer lichte straf aan In het Htl worden verschillende bijzonderhaden nit do Oude Doos medegedeeld aangaande het schaatsenrijden Van twee Leidenaren Tasseron en Kettenis vind ik opgeteekend dat zij eens na t aangaan eener weddenschap op schaatsen over de geul van de Haogsche Schouw 14 ii 29 voet breed sprengen De eerste sprang zondar kantroeren eenige malen links en rechts over 3 achter elkaar van het ijs geplaatste keukenstoelen Van den heer Pieter Koopmans burgemeester van Bolsward is het overbekend dat hy naast eene haiddraversslede radende verscheidene malen links en rechts in loop over paard en slede heen sprong Adam hardrijder de Wetering komende afrijden bemerkte op het onverwachtst dat de geul by de Oude Schouw welke voor passeerende rijtuigen werd Open gehouden voor zyne voeten kg en zoo las zijne vaart niet kunnende stuiten sprong hij er overeen Deze geul was met de ruwe kanten circa 20 voet breed Dat in vroegere jaren ds mededinging aan en de belangstelling voor hard rijderijen niet voor thans behoefde onder te doen kan blijken uit het volgorde Aan de beroemde hardrijderij van vrouwen den 1 en i Februari 1806 t Leeuwarden gehouden namen 130 vrouwen en meisjes deel terwyl het feest werd bijgewoond door 10 a 12000 toeschouwers In den winter van 1838 werd er ta Delft eene hardrydery gehouden waaraan 500 rijdera deelnamen De rijdery duurde 4 dagen Ten slotte nog een staaltje van den beroemden Frieschen hardryder Comelis IJnzes Reen boer te Cubaard die in 1808 den grooten prijs ta Sneek won Men berekende dnt hij by gelqke snelheid één uur afstand in minder dan 5 minuten had kunnen afleggen Meest liep hy de baan ai stappende ten einde en maakte met eene verbaztfuie vlugheid elke tred 11 RynUndsche voeten lang Hy h l de gewoonte zijne partij altyd slechts een weinig voor te blijven en nu kta daardoor niemand beschaamd Bij het einde der baan stapte of sprong hij altij l vlug over de streek dat hem zoowel bij een lichte als zware partij eren gemakkelijk scheen te vallen en dan zei hij gewoonlijk daar hij nooit een rit verloor just woen Buttenlandsch Ovcrztcht Evenals de Duitsch vrijzinnige partij bebt en ook de nationaalliberalen in Duitschlsnd een comité benoemd waarin hun voornaamste leiders zitting hebbaa en dat den verkieeingsstrijd moet voorbereiden De eerste maatregel door dit comité genomen was van groot gewicht Het stelde zich in betrekking met de leiders der conservatievenen Trij conserJ tieven en kwam met hen overeen dat de drie Stijan elkoars candidaten zouden steunen Op den voorgrond werd gesteld dat alleen candidaten zullen warden gekozen die voor het septennaat zyn In alle districten welke nn Wor den vertegenwoordigd door afgevaardigden die de regeering steunen zullen dezen worden herkozen terwijl in districten waarvoor een tegenstander van het septennaat zitting heeft door de drie partyen één gemeenschappelijke tegencmdidaat zal worden gesteld Mocht het echter in enkele gevallen onvermydelijk zijn dat elk der partyen één candidaat stelt en komt het daardoor tot een herstemming dan verbinden de drie partijen zich in elk geval te stemmen op dqn Toorstander van het septennaat Niet zonder voldoening wyzen de bladon der nati onaalliberalen op het feit dat hun beide voornaamste leiders Von Bennigsen en Miquel zich weer verkiesbaar hebben gesteld De heer Miquel nu burgemeester van Frankford a d Main heeft zelfs het besluit genomen voor dezen post te bedanken ten einde zich weer geheel an da politiek te kunnen w den De strijd over de legerwot schijnt dus werkelijk weer nieuw leven te zullen brengen in een partij welke eens de machtigste va allen was maar allengs haar invloed verloor en tot een v tigtal leden verminderde sjnds prins Bismarcks beschermende handelsstaatkundè hielp verwezenlijken De oppositie plaatst zich op het niet onpractiseh standpunt dat do bewering als zou do Rijksdag ontbonden zijn om het septennaat niet ernstig gemeend is in dat geval zoo zegt men hier Wl de Begeering wel da derde lezing van het ontwwp afgewacht en had zij ook wel kunnen wachten tot de drie jaren verstreken waren de Regeering zag in het septennaat een geschikt motief om den fiijkadag te ontbinden ten einde een poging te doen n Rijksdag te verkrijgen waarvan da meerderheid het tabaksmonopolis het brandewijnmonopirfie en wellicht ook nog andere monopoliën toestaat Het centrum volgt dezelfde tactiek en da sociaatdemocraten zullen ze fs hun haat tegen de liberalen overwinnen om waar zij geen eigen candidaat hebben op den opposant te stemmen Te Berlijn wisten de soeiaal democraten Zondag onder kerktijd een menigte exemplaren te verspreiden van een revolutionair manifest dat ook voor de verkiezingen moet dienen en waarin wordt voorspeld dat het einde der oude wereld vol van geweld en misdaden naby is De socialisten waren als vrome kerkgangers gekleed aan de waakaoawheid der politie ontsnapt Ook in het Pruisische Heerenbuis hebben de na tionaalliberalen zich onvoorw rdelijk yoot de regeering verklaard In de laatste zitting is raeils besloten tot het zenden van een a lres naar den keizer In dit adres wordt gezegd dat de keizer de schepper is der tegenwoordige organisatie van het Duitachti leger Daarom is het Heerenbuis evenals het geheele land diep getroffen dat den keizer na zijn roèhiryke regeering niet de teleurstelling is gespaard dat hem de middelen welke noodig zijn voor de weerbaarheid dus legers niet dan mat eene onaannemelijke beperking worden toegestaan Het Pruisische volk zal geen oifer te groot aehten om het leger steeds in staat van weerbaarheid te houden Het Heerenbuis nam het adres zonder discussie en met algemeene stemmen aan Naar aanleiding van de wijzo waarop keizer Wilhelm zich tegenover den voorzitter van het Heerenbuis over het besluit van den Rijksdag uitliet verwacht men in politieke kringen te Beriijn dat de keizer weldra opk tot het Duitsche volk een proclamatie in gelijken geest zal uitvaardigen Volgens de Vovtuche Zeil is de prinsregent van Beieren voornemens hetzelfde te doen tot hot BeJersche volk De Oostenrijksche Keizer heeft bij gelegenheid vnn het Russische Nieuwjaar 13 ilezer aan den Czaar het volgend telegram gezonden Vu koester de vaste overtuiging dat het ons bQ onpartijdige lieoordeeling van den toestand en geleid door onze gevoelens gelukken zal de moeilijkheden welke ons omgeven uit iian wog te ruimen en de zegeningen van den vrede voor onze volken te behouden Dit bericht i de offieiïele bevestiging van de geruchten welke in den laatsten tijd liepen over den veel gunstigeren toestand het schijnt aan Biv marck weder gelukt te zijn Rusland en Oostenrijk nader tot elkander te brengen door het wantrouwen zoo niet reg te nenlen diui toch te doen verminderen De Bulgaren mjeten natanriijk iM eiag betalen van Ie behoefte aan vrede bjj de groote Mogendheden en het verblijf van ZankolT te Konstantiuopel voorspelt aan het tegenwoordige Regentschap niet veel goeds het zal wel genoodzaakt zijn af te treden Te Rome ontving de deputatie dan éok evenmin troost als te Parijs En wat de B at s vooral in hun nadeel hebben is de Engelsche ministercrisis welke de krocht der Regoering diiar geheel varhimt Bij de opening der Belgische Kumer heeft de regeering verschillende wetsontwerpen ingediend Hiertoe behooren ontwerpen tot regeling der werkloonon tot bestrijding der openbare dronkenschap en tot regeling der inkwartiering in tijden van oorlog De minister president Beemaert deelde mede dat andere ontwerpen betreffende de sociale quaestie en de buitengewone uitgaven weldra gereed zonden zyn Generaal Brialmont heeft zich nu openlijk bij de voorstanders van den algemeenen dienstplicht aangesloten De generaal betoogt uitvoerig dat j Belgiö om zijn neutraliteit te handhaven moet kunnen beschikken overeen actief leger van 180 000 man Dit kan alleen verkregen worden door invoering van algemeenen dienstplicht en daarom acht de generaal het dringend noodig dat het voorstel van grosf d Oultremont ten spoedigste ten uitvoer worde gebracht De Fransche Kamer heeft de behandeling derbegrooting voortgezet Alle hoofdstukken der bagrooting voor binnenlandsche zaken werden ongewijzigd aangenomen behalve dat over de inspecteurs bil de algemeene administratie Ofschoon deheer Globet zich er ten sterkste tegen verzette I verminderde de Kamer met 280 tegen tegen 183 stemmen de hiervoor uitgetrokken som van 200 000 tot 160 000 fS Ter wille van eeno bezuinigingvan 40 000 fr moest dus do ministerpresidentweer een écket leidon In eene door M4 Bpoanscfae afgevaardigden bij gawoonde Tergadaring bij den Ministar fresidMt SagasU hedft deze evenals Martos betoogd dat met de politieke debatten spoed gemaakt moet worden en politieke economische en finanoieele hervormingen dieaden te worden voorbereid vooral aan het laatste had het knd behoefte Beiden verklaarden dat alle oneanigheden der liberale partij onvaderlandslievcnd zouden zijn en zeiden dat die partij haar democratische beloften zou uitvoeren Eergisteren werd de Cortes geopend Martos werd met 15Ï stemmen tot president verkozen Castalar en de andere fiacties der oppositie namen aan de stemming geen deel Een Koninklyk besluit benoemde den maarschalk Concha töt president van den Senaat ESNNISaEVINQ GRO DBEL STl G De BURGEMEESTER der Gemeente Gouda brengt ter algemeene kennis dat het Kohier voor de QrondheUutatg op de Geboutcde en Chtg ouude Eigendommen dezer Gemeente over het jaar 1887 op den 14 Januari 1887 door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam executoir verklaard is gesteld in handen van den Heer Ontvanger der Directe Belaatuigen alkier dat ieder belastingschuldige verplicht is zynen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat binnen drie maanden na afkondiging van het kohier onder overlegging van een dubbel van het Aanslag Biljet bezwaarschriften kunnen warden ingediend bij Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie Gouda den 17 Januari 1887 De Burgemeester VAN BERGEN UZENDOOEN Nationale Militie KENNISOEVINQ BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het register van inschrijving met de idphabetische naamlijst van hen die in het afgeloopen jaar in deze gemeente voor de Militie zijn ingeschreven van den 20 Jannari 1887 tot en met den ii Januari daaraanvolgende den Zondag uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure op de Secretarie der gemeente voor de belanghebbenden ter lezing is nedergelegd en dat tagen register en lijst bezwaar kon worden ingebracht bij den Commissaris des Konings in deze provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken gestaafd verzoeksi rift op ongazegeld papier onderteekend door hem die het bezwaar inbrengt welk verzoekschrift vtór of op den 80 Januari 1887 moet worden ingeleverd bij den Burgemeester dezer gemeente Gouda den 20 Januari 1887 Burgemeester en Wethouders vó uimiêÉL Van bergen IJZENDOOËN De Secretaris BROUWER Ii i QOUda 20 Januari 1887 ut De toestand is nog geheel gelyk aan vorige week De stemming is echter zeer vast an rdan bij heropening der scheepvaart hooger pryzan verwacht H Hl De veemarkt zonder aanvoer vette varkens 21 K 23 Ct varkens voor Londen 18 i 19 Cent magere varkens en biggen redelijk vlug biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 per week scWpen traag Aangevoerd 7 partijen Kaas f Van ƒ 21 a f 23 Goeboter 1 20 a ƒ 1 30 Weiboter 1 a ƒ 1 10 simwO ma oiil Êd U I X III Mursrerlilke Stan d G8B0REN 17 J Aatje oadcri W u den HtUïï en A Hn den Hitn 18 f 0 pXiArrt I Hornenan en K WeiKl El I ibalh Miria nden t 6 Jsrgrna m A T Weck Maria Jauta nitn U H vai Oaaterkoat f a E i lan Raat Dirk Willem ouden D Zuqdaaa SB W Kastelein 19 Intonie Chriatioan ouden C Ventoep eo P an Wgk OVhRI EUEN 18 Jaa A Ameai j 11 G tan Knaren nd A 8 t 77 j en II M H CJant 20 j OEHll D 1 Jan E van Dongen Bolding rn M tan Tok ADVERTENTIEN Met wederkeerigen heilweiigch brengt ondergeteekende hierbg xgn bartelyken dank aan alten die hem op 1 Janaari bewgzen hanner belaogatelling gaven D D TERPcJTBA Gouda 15 fan 1887