Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1887

Zondag 23 Januari 1887 m 3499 i ïxj lii0 £ Draisma van Valkenburg s LEVERTRAAN Aanbevolen door Professoren van alle Nederlandsche Hoogescholen Controle Dr E A van dek BURG Hoogleereiar te Leiden Te Gouda uitsluitend verkrggbaar bg den Heer J H BOEBS Apotheker rA i 1 IZ GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken CihJESIXrESZZlM O DER DOOFZXSIX Dg osrATSJTTsaxpa KVjrBTvmoMMaxviiianBarni wicbomov Kenezeo of verllctiteu de aoodisid urüoor zIJ ook outiiUan mocht zUii otmtrktnanaariigttt itntaintn 4titn plaall aehat Heii zend 13 i cents om franco een geeniuslrcenl werk ran to bladz In de bollandsrhe ftanscbe of dultsche Ud te ontvangen dal werk berat berangrijke beschrijTlngen der proeven die ondernomen zijn geworden om d dvoiticia te genezen Het bevat tevens aanberelüigsbrfoTen an Doctor AdTokaten BoekultgeTen en andere aanileolljke pononcn die door de TiommalvIlMMi ilJn genuzen geworden en ze leer aanbevelen tea Mkrilv ndw Mam vu 4aM ninat ua i H MCBOtMIi r Bfwat W rAau WOLLEIT GOEDEEEN IJscIuId GOUDA Overleden Voorspoedig beTallen Tan em Doefator A F JüRGENSGouda 18 Jau 1887 W ck V Den 9 Januari overleed JOHANNA TAM D POOL Wed Tan Ldcas Hindbicds Kmjs in den ouderdom van 79 jaren en 11 maanden Heden orerleed in den ouderdom van b na 77 jaren GEKRTEÜIDA van BÜUEEN Wed van Adbiasus Sobt Namens de Familie G va dort Gouda 19 Jan 1887 Heden overleed onze innig geliefde Zoonen Broeder MARINUS HERMANÜSCLANT in den jeugdigen leeftgd van raim 20 jaren Oit aller naam Wed SCHOUTEN UOOGENDIJK geb VAM Wauum Gouda 19 Januari 1887 De ondergeteekende W van WIJNGAARDEN wonende te Hekendorp verklaart door deze dat hg den 13 Januari 11 een vergrgp heeft gedaan tegen PIETER WINGELAAR wonende te Moordrecht dat hem zulks ten zeerste spyten op eenen verkeerden persoon is toegepast daar hg niets tegen genoemden WINGELAAR heeft VV van Wijngaarden HOSPITAALLINïïEir S H POLAK OPTICIEN Groenendaal Café Restaurant i B ROMEIN De ondergeteekende bericht het geëerde publiek dat ba hem des VRUDAGS en ZATERDAGS Echt Münchener LAOMBBIEB uit de beroemde Brouwerg van Q PSCHORB verkrggbaar is 15 Cent per Glas C H W KAHLE Uitstekend middel tegen HOEST en VERKOÜDHEID V erkrggbaar k 18 et per FI bU SLOTEMARER en Co Tegen i MEI as TE HUUR een met verschillende gemakken op de WESTHAVEN wgk B No 148 E J FOLET Gouda LEVERT Grafzerken en Monumenten tegen biltgke prgzen Steenhouwerij in de Zak L 298 Voor een der grootste STOOMBIERBROUWERIJEN in N Brabant wordt een AGENT gevraagd voor den verkoop van BIEBEN in Gouda en omstreken Brieven franco onder motto cBiks aan het Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Bbimmam te Gondo BUmcijk bg JAN de GRAAF Bodegraven F A BAK Boekoop C VERKADE fMebruggen Wed W VERWOERD Haaelreclit J D dbn HARTOG Bazertwoude J GAARKEUKEN Moordrecht J VERBÜRG 20 korting ït contant A van OS Az Eleiweg E 73a Te Huur of te Hioop op een dorp bg Gouda een WINKËLHUIS annexe Schuur voor Beiigplaats en stalling voor Paard en Rgtuig tegen 1 MEI as Brieven franco onder No 1436 bg den Boekh ABRINKMAN te Gouda CAFEVEEEE BEST MARKT A 158 ZALEN beschikbaar met Biljart voor Vergaderingen enz Prima CoQsomptie Dagelgksch verich BEIJERSCU en BOCK ALE a 12 ets per Glas BEIJERSCH BIER a ƒ 0 18 per Flesch BOCK ALE il O 22 F X HAaDIJZËR uit de Blikken Trommel van Wedw J RAVE te Zwolle is een losmakend en vermiehtend middel dat onmiddellijk de prikkeling io de keel waardoor de Aoe t ontstaat wegneemt Per doos 25 cent Depot te Gouda Firma J 0 ZELDEN RIJK en J H BOERS HAAIl KLEUR iyilüDEL ZONDER VERGIF Ondergeteekende verklaart dat het Klenrmiddel t n den Heer TBEOPHILB zwrgoed heeft voldaan redenen Waarom hg het middel bg het Publiek aanbeveelt D kunt met deze getuigenis handelen naat goedrindiag Muiden P HUISMAN Gep Brigadier der Rgkaveldwacht Rood grgs eu wit Hoofdhaar tevens Baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart klenrhoudend onschadelnk en zoo natnurlgk mogelijk Verkrijgbaar bij THEOPHILB Haarknndige Frederikspleiu 32 Amtterdam Franco zending èi ƒ 2 15 per Postwisflel of 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen f2 Rembours JTB Alle Haar Groei of klenrmiddelen die er uitzien als water melk of room niet aanwenden want t is vergif dus hoogst gevaarlgk De nieuwe London is zwaar vergif Oudewater bg J vaic LIEFLAND Ouderkerk O D JONG GzN Schoonhoven F H HEHEWERTH Waddinxteen C vah EEUWEN Woerden J M HENDRIKX Zevenhuizen H L BOS Zwammerdam M db GRAUW liet BESTUUR bericht bg deze dat de N 4 en 93 der TOMBOLA voor de rechibelbendin te verkrggen zgn bg het Bestnunlid G P CHERIËX Steeds voorhanden KROPSLA Brussel WITLOF 17 cent per Pond Blanwe KASDRUIVEN MANDARIJNEN Mainzer ZUURKOOL a 16 cent per Kilo DOPERWTEN PRINCESSEBOONTJES SNUBOONTJES WORTELTJES POSTELIJN ANDIJVIE alles per blik van 1 liter inhoud 50 cent per blik Zelf opdraaiende Blikjei SAR0INTJE8 par blik 35 cent 10 blikken h 32 i ceni I GEBK1T8E Korte Groenendafl Sedert 2 Jaren zgn de beroemde öchte Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten bg de Rhamatiek Igders een goed onthaal te benrt gevallen door hunne snel werkende verdrgving van die vaderlandsche plaag De Hoofddepól honder A BREETVELT A te Delft heeft ze a 30 cent per pakje verkrgg baar gest ld bg A Boa Berkel fac Dorp Zoetermetr A KauUug Alphen i B B C Schlattman BddegrsveB K Ooalerliiig Haaatreoht W l r Wilhelnitta Woardca T A 6 tm Detk iC B Ve keul Ooda t er el de Wed Bosmu Gouda W F J denUgl Schoonh A Prina Z venhaiiep M J Ooudkade Boakoop O Koogendyk üappelle 8 f d Kraati Bleia ijt Sociëteit Ons Genoegen 5 Abonnemtntt VoorttelUng DONDERDAG 27 JANUARI 1887 Kon Nederlandsch Tooneel üe DTsurari ilio n Tooneelspel in 5 bndr of 8 tafereelen van C R H SPOOR ontleend aan den Roman van Q OHNET da Grande Mamihe Aanvang 7 uur Gewone bepalingen en prgzen BINNENLAND GOUDA sa Januari 1887 De Commissie ter regeling van de Feestviering bij gelegenheid van den 70 veijaardag ven Z M den Koning ml blijkens achterstaande advertentie in de volgende week ricli vervoegen bij de ingezetenen met verzoek om geldelijke bydragen voor dat feest Wij vestigen dÜiarop de algemeene aandacht niet twijfelende of ieder zal gaarne er toe medewerken om dat feest zoo luisterrijk mogelijk te doen zijn Het Concert dat Donderdagavond in de Sociëteit Ons Genoegen gegeven werd droeg een eigenaardig karakter erkentelijkheid jegens deiL man die ons in de gelegenheid stelde geregeld voorstellingen bij te wonen van de Hoogduitsehe Opera te Rotterdam wat ySót dezen slechts gepaard ging met veel moeite en kosten deed den heer Belbus uitnoodigen met enkelen zijner meest gewaardeerden artisten tot ons te komen en in ons midden op te treden Hy gaf daaraan gehoorven verscheen Donderdag met de dames Jside en von Tamay en den heer Starke alhier Mej Bettaque die eerst mede gekomen zou z n was wegens familieomstandigheden afwezig De dames werden al terstond verwelkomd met prachtige bouquetten en hot talrijke publiek begroette hen bg hunne komst in de zaal met een daverend applaudissement Achtereenvolgens mochten w toen de kennismaking hernieuwen mot de heerlijke gaven waarover genoemde artisten te beschikken hebben Hoe gaarne zouden w j het geheele programma in bijzonderheden nagaan eu ons opnieuw voor den geest brengen de keurige w ze waarop de meeste nrs werden voorgedragen maar zij dia t concert bijwoonden herinneren zich even levendig sla wij hoe sóhoon hot was en zij die afwezig waren en i s geen belangstelling genoeg hadden Am im persoon te komen genieten zouden evenmin eene gedetailleerde be apreking op prgs stellen Wij volstaan dtt wiet een woord van waardeering en dank aor het ona geboden genot De heer Behreoa spnk aan het slot der voorstelling zijne erkentelijkheid uit voor do tali ke opkomst en betuigde zijn hartelijken dank aan hem die èn voor dit concert èn in t algemeen voor de zaak der Opera voorstelliugen voor üoudsche ingezetenen zich zooveel moeite getroost had nl den heer M van Dantzig Het pnbliek stemde met die dankbetuiging van harte in en hoopt voorzeker dat hij ook in t vervolg even werkzaam zal blijven in die zaak opdat wij jaarlijks de Opera voorstellingen waaraan wij al min of meer gewoon geworden zijn zuUep kpnnpd blijveti bijwonen Mocht daaraan jaarlljj oen cjmcert in deze gemeente gepaard kunnen gaan als dat hetwelk Donderdag ons deel was voorzekerniemand zou t zich beklagen In de Woensdag gehouden vergadering der Pomologische Vereeniging te Boskoop werden door den heer Le Coultre burgemeeater der gemeente aan de bekroonden op de laatst gehouden Rozententoonstelling de behaalde prijien op plechtige wijze uitgereikt terwijl do avond besloten werd met eene muziekuitvoering door eene afdeeling van de kapel van het 4de regiment infanterie uit Leiden Tot laat in den avond bleven de leden en genoodigden met hunne dames gezellig bijeen Te Berkenwoude had tijdens de laatstgehouden kennis een ernstig en hoogst treurig feit plaats In een herberg aiitstond aldaar in don avond van 11 September tnsschen eenige jeugdige aAeiders twist welke door handtastelijkheden werd gevolgd en waarbij gelijk ongelukkig meennalén het geval is van het mes word gebruik gemaakt Ëen der vechtenden bekwam een vrij belangrijke verwonding aan den linkerhand en dit deed hem dermate in woede ontsteken dat hij na in de herberg te zijn teruggekomen deze weder in gezelschap van andere personen verliet om den persoon die hom ver wond had op te zoeken en te straffen Deze de arbeider O werd werkelijk achterhaald en had het toen kwaad te verantwoorden Behalve dat hem hevige slagen werden to bncfct ontringlUg van zijn tegenpartij die het eerst had moeten ontgelden tj van measneden over het aangezicht waardoor hevig bloedverlies werd veioonaiit Eerst toen de veldwachter zich in dea strijd langde werd de vreeselijk toegetakelde O ontzet maardwe in phtats van met den veldwachter naar het do terug te keeren wist niettegenstaande zgne wonden zoo overhaast door slooten en over hinden te ontvluchten dat hij toen niet kon warden aehterhaald Zijn krachten begaven hem echter weldra en later werd hij uitgeput door bloedverlies in het land liggende gevonden Hoewei toen eeAige xaén nadat de verwondingen waren toegebracht geneeskundige hulp werd verleend mocht dit met meer baten de verwonde gaf al spoedig dan geeW De arbeider V die aangewezen werd als de dader van de toegebrachte messneden ontkende zich hieraan te hebben schuldig gemaakt hij had zelfe geen mes bij zich gehad De rechtbank te Botterdam oordeelde hem echter wel É aldig en legde hem 2 jaren gevangenisstraf Hg voorzag zich van die uitspraak in hooger beroep en dientengevolge stond b gisteren voor het gerechtshof te s Gravenhage ils appelant terecht Voor den hoogeren rechter kwam de heki thans op zijn vroegere ontkentenis terug Hg heieed nu zgn schuld volmondig maar V or de v rwonding en die den versUgene waren toegebraoht mi hij met zijn mes maar dat van een ander g hnidtt Ó rigena deed hij het voorkomen dat O niet alleen door hem maar ook door anderen was mishandeld Nadat enk getuigen la tippel waren gehoord eischtc de adv gen mr Telders na releveering der feiten en omstandigheden waaronder hel misdrijf was gepleegd de bevestiging van het vdnAis Den verdelger van beU mr Vaillaat deed het genoegen dat zijn client thans een volledige bekentenis had afgelegd Hif meende echter dat er tei mm i te4 t toepassing van art 41b van het Wetboek van Strafrecht dat zegt Niet strafbaar is de dverschrijdicg van de grenzen van noodzakelijke verdelging iadiel z het onmi elijk gevolg ie gewedst An een hevige gemoedab wggjag door de aanranding veroorzaakt j Jeite Mloofde dat de m 1igh id dat d9 snedffi fat bekl dolle Wltle zijn tQi bmchl de hevi JJSnoedsbeweging duidelijk deed kennen en cQn ii 9 e daarom tot ontslag tan rechtavervplging Hoont echter de schuldi verklkriag worden gehandhaafd AAa Zou z i niet art 0o maw art 300b van h t Wetb van Strafr van toepassing moeten zijn omdat het was gebleken diit de dited van den Verslagene het gevolg was van de daad van dozen hekL De uitspraak is bepaald op Yrgdag 28 Januari Loop der bevolking in de gemeente Zevenhuizen Op 1 Jauuari 1886 waren aanwezig v H3 M 1142 Vr Geboorte 53 M Sft Vr Vestiging 58 63 i 111 99 Wordt 1250 M 1241 Vr Af Overlgden 18 M 13 Vr Vertrek 74 86 gi II 99 Aanwezig op 1 Januari 1887 1168 M 114B Vr Het getal der huwelgken was 12 dat der echt scheidingen 1 Donderdag werden in een zitting der Arrondisso mentsrechtbank te Amsterdam door den subst officier van justitie Mr H F Baron De Koek zijne conclusion in de bekende JiMterdamsche Kerkelyke gitaestie voorgedragen Na uitvoerig uiteengezet te hebbeu dat door het ontbreken van naam en voomaraeu van den ei oher in de dagvaarding de gedaagde in zijne verdediging benadeeld wordt daar deze mot zekerheid moet weten door wien hij in rechten wordt betrokken en dat vooral in dit proces de vraag Wie eischer is van overwegend belang is behandelde Mr De Koek de vraag of te Amsterdam toen 76 van de 148 kerkeraadsleden waren geschorst de toestand aanwezig was waarbij het Öassicaal Bestuur moest optreden om te doen wat des Kerkeraads is welke vraag ontkennend beantwoord werd De conclusie strekte om de dagvaarding nietig en den eischer niet ontvankelijk te verklaren in zijne vordering met veroordeeling in de kosten De uitspraak is bepaald op 17 Februari Bevolking der gemeente Haastrecht op 31 December 1886 bedroeg 818 M 847 V tezamen 1865 Geboren in 1886 37 26 62 Ingekomen 65 85 190 1877 41 930 M 967 V 14 27 1836 128 906 M 930 V 65 68 Vertrokken Bevolking op 31 De oember 1886 841 M SfTf OC TT 110 Levenloos aaigegeven 1 Vr Gesloten Hliwrii en 9 Bevolking der gemeente Vlist op 31 December 1885 bedroeg 222 M 221 Vr te zamen 443 Geboren in 1186 iSL 6 ai in f 247 245 Overleden jiishfio 91 Ui Z43 7 485 Vertrokken 14 20 a a UO S Bevolking op 31 De cember 1888 ïf 823 Y51 Levenloos aangeg 1 Vr Goshiten Hnwoiyken 3 De ertrtnissfè voof de ibeids enquête Jieeft het le deel vjnr harCT Brbehl lntet ttBfit ITzonden Het is 2 S foH pa tta s gróót bevattende 5097 vragen en antwoorden van de Am tótda sohe getuigen 4 15 Januarü Het is niet n elS lt eeni n Sen aVeizhsht te geven vaa daa inSMl vaih femsal tapport De mededeelingen der gehoorde getuigen kfinken vaak ongelooflijk en doen een blik slaan in de arbeiderstoestanden die d ï rt ii ng vestigt dat zonder dralen verbetering moet worden aangebracht Wanneer we bijv lezen dat fabrieksmeisjes soms 26 uur achtereen moeten arbeiden met een enkel oogenblik van rust daartusschen i dat VeMohrikkelijk Een jongen van even bOven de twaalf jaar die van s morgens 5 uur tot s avonds 10 uur altgd maar door jaren achtereen aan de blaasbalg in een smederij trekt of wel ds tegenhouder ia een ketel een waarlijk helaehe ketelrauaek l ëeft te doorstaan wonit daardoor afgei at n r lic aam eu geest Ook wat de zorgen betreft die voor werklieden gedragen worden door de patioona deelt het rapport ijzhjgWekkende bijahiierh Éen iiod De heer Kater vooiïitter van BPatrimonium meldde daaromtrent o a het volgende aan de commissie Over het geheel zoo sprak hg zegt in n tegen den besten knecht wanneer hij eenmaal niet meer bniikbaar is Marsch I Zoo is de toestand Ik wil nu niet zeggen dat hg die wegzendt dit met een zekeren wellust doet maar de aard van het bedrijf levert zooveel niet op om nog te zorgen voor degenen die wega ezonden worden Het ellendigste is de toestand op de fabrieken die door zoogenaamde naamlooze vennootschappen gedreven worden zooals b v op de Kon fabriek van stoomen andere werktuigen Valt daar een man dood dan krijgt de vrouw wanneer zij komt loopen misschien nog êen paar gulden van de kantoorheeren de werklieden houden een collecte maar dat is ook gauw gedaan AZoo kreeg een man op de