Goudsche Courant, zondag 23 januari 1887

grotnnederi en klai i met den aiaomhamM c n arm f was n tuurl k af en mijnheer Van Rossum zond hem veg Het huishouden is ook weg en de man is tot den bedelstaf gebracht Daar geschiedt bijna niets Toor in ons Nederland Er iqjn echter gunstige uitzonderingen Of wat zegt men van het volgende staaltje Op een der grootste fabrieken gebeurt te 2 uur een ongeluk de werkman die er door getrofFen wordt sterft onmiddellijk Toen de treurende weduwe aan de fabriek kwam werd kaar kei loon kaar overledenen mam tot drie uur toe uitietaald De werklui legden toen van hun weekloon een weinigje bijeen en ondersteunden zoo de arme vrouw Deze staaltjes zijn bij tientallen uit het rapport te halen Inderdaad uit deze enquête bl kt zonneklaar dat de t jd gekomen is om ceel zeer veel te verbeteren Wetenschappelijke onderzoekingen hebben aangetoond dat de bekende aardappelziekte wordt veroortaakt door eene fiingus die zich hot eerst op de bladeren doet zien zich daarna langs den stengel Toortplant om eindelijk den knol aan te tasten en jammerlijk te verwoesten Voor een deel worden de sporen dezer fungus verspreid door het regenwater dat langs den stengel loopt en dezen weg volgende tot den jongen aardappel doordringt Hierdoor is het gemakkelijk te verklaren dat juist die knollen welke in de onm ddebjke nabijheid van den stengel of aan de oppervlakte van den grond gelegen zijn het eerst en het sterkst door de ziekte worden aangegrepen Is deze bewering juist dan kan als voorbehoedmiddel dienen eene geschikte wijze van aanaarding en het zijdelings overbuigen van den stengel waardoor hij ophoudt de geleider van het regenwater en van de sporen te zijn De eerste aanaarding geschiedt op den gewonen tqd de tweede aanaarding dient zoo hoog mogelijk plaats te hebben en wel wanneer de ziekte zich op de bladeren begint te vertoonen De meeste knollen hebben zich dan reeds gevormd en in den opgehoogden grond waarin de meeste sporen gevonden werden zuUon weinig of geen aardappelen moer voortgebracht worden Heeft de ziekte zich vódr 1 Augustus niet geopenbaard dan mag deze laatste hoogo aanaanling echter niet langer worden uitgesteld De verspreiding der ziekte van plant tot plant van den eenen akker naar den anderen kan wel niet anders plaats hebben dan door sporen welke do wind in alle richtingen heendraagt Hoewel dit onmogelijk geheel kan worden tegengegaan is het toch eenigszins te verhoeden door op zwaren grond tusschen elke rij aardappelen eene dubbele rij paardeboonen te zaaien en op lichteren bodem gele lupinen welke voor dit doel bijzonder geschikt zijn Zoodoende belet men wel niet dat de ziekte zich over of langs dezelfde rij verspreid maar de sporen zullen toch verhinderd worden over te gaan naar gezonde planten of andere rijen Eeeds zyn op deze manier bij ons te lande proeven genomen die ten aanzien van de ziekte wel iets goeds beloven maar waarvan het gevolg is dat men zooveel minder aardappelen kan verbouwen dan de bedoeling is Jk voeding onzer êoldaim Over de voeding onzer soldaten WQrdt nu en dan geklaagd Soms terecht zegt de Amk Ct maar zeer dikwijls ten onrechte Wanneer dit te recht geschiedt dan kan dit te recht nooit gegrond zijn op de omtrent de bedoelde voeding bestaande voorschriften en bepalingen wel echter op de wijze volgens welke doze worden uitgevoerd Wordt er dan omtrent de wijze van uitvoering dier voorschriften en bepalingen van hoogerhand geen behoorlijk toezicht gehouden Het is zeer moeielijk ja onmogelijk op deze vraag een rechtstreeksch antwoord te geven Zooals vrij algemeen bekend is neemt ons hooger krijgsbestilur teeds in meerdere of mindere mate met de eene hand terug wat het met de andere heeft gegeven Zoo ook in zake voeding van den soldaat Die voeding wordt behalve het brood verstrekt voorre kening der verbruikers zoodat in cam van de soldij do kosten van voeding worden afgeti okken Deze afrekening geschiedt elke mjf dagen intusschen onder de bepaling dat hot alsdan uit te betalen overschot der soldij een apotheker geheel buiten houdt In het geiwne vredesgarnizoon ligt tevens de taak oaier intendanten geheel besloten binnen hunne bureau s Wanneer men dit alles in het oog houdt dan is het eenigsrins te verklaren ho zooals onlang in verschillende dagbladen werd gemeld bijv voor het garnizoen te Leeuwarden de levering van het rundvleesch is aangenomen tegen ƒ 0 43 en diezelfde levering voor het tnohthuis aldaar tegen O B3 per KG De voorwaarden van die levering voor het genoemde tuchthuis zijn het blad niet bekend maar de voorwaarden van die levering voor de soldaten in onze garnizoenen zijn zoodanig als menig weigezeten burger zou doen watertanden Een enkel citaat De koppen nekken halzen het zoogenaamd halsvleesch de pooten tot boven de knieschijf en liet spronggewricht de uierboorden de uierbedden lever long en andere ingewartden mogen niet voor vleesch geleverd worden De bij het vleesch te leveren beenderen mogen niet meer dan een vijfde gedeelte van het gewicht van het vleesch bedragen Voor te veel geleverde beenderen zal den volgenden dag een gelijk gewicht aan versch vleesch teruggegeven worden Onder den indruk dezer rundvleeschbeschouwin gen gevoelt het blad zich alweder gedrongen tot de erkenning van de waarheid vervat in de spreuk Les hommes sont tont les règlements trhpew de chose De groote moeielijkheid in Rusland en in Europa zegt de Daily News is de bittere armoede der groote massa en in geen land is het lijden erger dan in hot rijk van den Czaar De vrijverklaarde lijfeigenen worden door den geldschieter weder tot slaven gemaakt Na een meuschenleeftijd zoo zegt men zullen zij een landbouwproletariaat van 60 tot 70 millioen zielen vormen met enkele duizende landheeren die eigenaars zijn van den grond Eeeds nu zuUen de meeste levenlang moeten werken zonder dat hunne schulden zuUen zijn afgelost De landheer en de geldsohietot is één persoon De schuldenaar werkt slechts maar zijn arbeid kost niets dan zijn onderhoxul zoodat de winst groot is en groot zal blijven zoolang er nog land kan worden uitgeput Hongersnood in de eene of andere provincie is iets gewoons Zij die het land bebouwen worden slecht gekleed én soms in het geheel niet betaald De sterfte in Rusland is verschrikkelijk hoog en dat ligt niet aan het klimpat want Zweden en Noorwegen bchooren tot de gezondste landen van Europa Terwijl op het platteland van Engeland jaarlijks 18 op de 1000 menschen sterven is dat cijfer in Rusland tusschen de 35 en 37 en in do dichtst bevolkte provinciën van het midden 62 Van de tien kinderen sterven acht voordat zij den leeftijd van 10 jaren hebben bereikt De eischen van een by na banki oeten staat vermeerderen de ellende De belastingen worden met den stok geind Staten Generaal Eebste Kamee zittingen van Donderdag 20 en Vrijdag 21 Januari In de zitting van Donderdag werd alvorens tot de voortzetting der beraadslaging over de Staatsbegrooting over te gaan met eenparige stemmen aangenomen een wetsontwerp tot ruiling van gronden mot de gemeente Zutfen Na kort debat werd Hoofdstuk IV Justitie met algemeene stemmen aangenomen Bij hoofdstuk V Binnenlandsche Zaken verklaarde de Minister eene aanvulling der Kieswet noodig De quaestie der verkiezing voor een lid van den gemeenteraad strekte daarvoor als bewijs Een nieuwe grensregeling tusschen Amsterdam en Nieuwer Amstel bleef de Minister wenschelijk en noodig oordeelen Hoofdstuk V werd daarna mot eenparige stemmen aangenomen Eveneons de Credietwet voor Marine m de Hoofdstukken Financien en Onvoorziene uitgaven Met 32 tegen 3 stemmen werd de Vestingbegrooting met 80 tegon B stemmen de begrooting van Oorlog aangenomen Met 33 tügen 1 stem werd de spoorwegbegrooting aangenomen nadat de Minister van Waterstaat den heer Fransen van de Putte de verzekering had gegeven dat eene definitieve regeling van de exploitatie der lijn Amersfoort Nijmegen niet zal plaats hebben dan onder voorbehoud dat de Wetgevende macht die goedgekeurd zal hebben In de zitting van gisteren werd de begrooting van Waterstaat behandeld De heer Wertheim drong o a aan op de vaartverbetering tusschen Rotterdam en Amsterdam met welken aandrang de heer van der Breggen zich vereenigde Hoofdstuk Waterstaat werd aangenomen met 32 tegen 2 stemmen De Kamer is op reocs gescheiden Uit Rozendaal wordt gemeld Het zoutsmokkelen schijnt in dezen tyd voor velen eene bron van inkomsten te zijp en geen wonder er zijn afnemers genoeg want vooral de boeren kunnen in den slachttijd het zout best gebruiken Voor veel minder geld dan Jiij het anders bij den winkelier zou moeten gaan halen wordt het hem franco thuis gebracht Gemak dient ook den boer en vooral als dat gemak nog voordeel bovendien afwerpt Alles leent zich tot smokkelen vrouwen en Idnderen zoowel als mannen Vóór eenigen tijd werden een drietal vrouwen door de ambtenaren aangehouden en ten einde zièh toen beter uit de voeten te kunnen maken lieten zij het zout dat in eenen zak hij wijze van gordel om het Ijjf was gebonden van onder de rokken op den grond vallen Mannen smokkelen veelal in combinatie waarbij dau een of twee als verkenners dienst doen Ieder voert met zich een zak inhoudende ongeveer 40 a BO K G zout terw l de verkenners ook wel een zak op den rug hebben doch hierin is heide hout of iets dergelijks Wordt nu do troep onverwachts door de komraiezen overvallen dan legt men het zóó aan dat de verkenners het eerst aan de beurt zijn en terwijl de kommiezen zich met hen bezighouden doch geen smokkelwaar ontdekken zijn de eigenlijke zoutdragers verdwenen en hebben gelegenheid gehad zich en hunne waar in veiligheid te brengen Ondanks de vrij hooge premie die van rijkswege op de aanhouding wordt gesteld voor ieder aangehouden smokkelaar wanneer dit overdag geschiedt B guldon en s nachts 10 giilden schijnt het aan de ambtenaren toch niet zoo gemakkelijk hem in handen te krijgen Men zou haast gelooven dat de smokkelaars de kommiezen in slimheid overtreffen want het is volstrekt geen zeldzaamheid dat nadat deze laatsten soms uren achtereen door bosch en hei hebben gesurveilleerd even nadat zij vertrokken zijn honderden kilos zout worden binnengedragen De kroon van de ex keizerin Eugenie zeida een juwelier in Broadway dezer dagen tot een reporter van ep Amerikaansoh blad en hij vertoonde hem een kroon met diamanten overdekt Dit belangwekkend en kostbaar souvenir der Napoleons dynastie verhaalt de reporter heeft eene merkwaardige geschiedenis Kort vóór Sedan kwam de keizerin tot de beschouwing dat de verschillende kronen die zij bij gelegenheden droeg niet in den stijl der eeuw waren Zij gaf een juwelier Duriquet do opdracht eene kroon te l ton teekepeu en bestelde deze welke nu in Broadway ligt De keizerin droeg de kroon nam haar mede naar Engeland en behield haar tot de keizerlijke prins tegen de Zooloe s gevallen was Toen begreep de weduwe on beroofde moeder dat haar nooit eene kroon meer te pas zou komen zij zond haar aan Duriquet terug en ontving er den oorspronkelijken prijs 250 000 francs voor terug Duriquet was een ijverig imperialist en behield de Vroon ongeschonden j toen een Amerikaan echter aanbood haar geheel over te nemen en er zelfs nog meer voor te geven weerstond hij niet De Amerikaan nam de kroon mede over zee en bood hem te New York aan een veel bewonderde prima donna aan De dame liet den brief aan haar echtgenoot lezen die den aanbidder den raad gaf een meer sympathieken grond voor het planten zijner verouderde liefde te zoeken Het bericht dat de prima donna getrouwd was trof den bewonderaar zoo dat hij ziek werd en na zijn herstel de kroon aan een juwelier aanbood De rand is van 2000 fraai geslepen oude diamanten in zilver gezet naar ouden stijl met goud gevoerd de steenen wegen van een kwart karaat tot acht karaten De steen in het midden voor hot voorhoofd weegt vijftien karaten De kroon is 50 centimeter in omtrek de teekening stelt een krans van violenbladeren voor met een krans van viooltjes al middenornament waarvan de steen van 15 karaten het middelpunt vormt Er wordt beweerd dat Adeline Patti onderhandelt over het aankoopen van de kroon Naar het bezit van zuk een voorwerp te streven waarmede zij zou bedoelen in de Engelsche groote wereld dus onder vele van Eugénies vrienden te verschijnen zou niet voor haar goeden smaak getuigen Builenlandsüh Overzicht Meer en meer wint de opvatting veld dat de eerste voorstellen tot regeling der Bulgaarsche quaestie zullen uitgaan van de Turksche regoering welko daarbij handelt in overeenstemming met Rusland Zankoff is gelijk men weet reeds eenige dagen te Konstantinopel on de Bulgaarsche deputatie wordt er den 25en Januari verwacht In overleg met deze vertegenwoordigers der beide partijen in Bulgarije zal de Porte een grondslag voor haar voorstellen trachten te vinden Volgens do Times zal de Sultan beginnen met de afzetting te eischen van 1 het regentschap opdat de mogendheden krachtens het traotaat van Berlijn eene nieuwe regeering over het vorstendom en Oost Rumelie kunnen aanstellen Eene commissie uit het Pruisische Heerenhuis heeft den Keizer het Axes overhandigd waarin het Huis zijn leedwezen betuigt over het besluit vau den Rijksdag betreffende de legerwet Het adres is door 103 van de 285 leden van t Heerenhuis onderteekend In de Freisumige Zeiiung ontzegt Eugen Richter den leden het recht om namens het Pruisische volk te spreken daar zij zelven bijna niets behoeven bij te dragen voor de offers welke de vermeerdering van het leger eischt Van de 285 leden zegt hij zijn 200 llijke grondeigenaars zoodat het eigenlijke belastingen dienstplichtige volk er niet is vei tegenwoordigd De Duitsche ultramontanen hebben nu ook hun kiesprogram gepubliceerd Natuurlijk staat vrijheid der kerk weer voorop Wel wordt erkend dat er verbetering is gekomen m 8r er zijn nog Rijkswetten af te schaffen die de Kerk aan den Staat overleveren Verder wordt uiteengezet in hoever het centrum in vermeerdering van bisten voor de Rijk uitgaven ook voor het leger kan toestemmen en op welke wijze zij die lasten wil verdeeld zien Daarbij wordt uitvoerig gesproken niet alleen over belastiiigstelsels maar ook over maatregelen tot opbeuring van den landbouw beschermende rechten wetten in het belang van den handwerksstand enz De natio naalliberalen wijzen hiertegenover op het grooto verschil tusschen het centrum en zijn bondgeuooten de vrijzinnigen Blijft het centrum bij do verkiezingen deze laatsten steunen en zonder dien steun loopt de vrijzinnige partij gevaar haar 60 leden in den Rijksdag tot een dozijn te zien verminderen dan zendt hot zijn grootste tegenstanders in al de laatst vermelde vraagstukken naar den Rijksdag Ons openbaar leven merkt de Kólnische op is rijk aan tegenstrijdigheden en zonderlingheden maar zeer scherp steekt daaronder de tactiek der ultramontanen uit die over den verderfelijken invloed van het liberalisme klagen en toch zijn uiterste vertegenwoordiger naar het Pariement h ten zenden Te Leipzig is een verj lring gehouden van 1200 studenten en 70 professoren waarin de bekende historicus Maurenbrecher een warme redevoering hield tegen Windthorst In diepe verontwaardiging over de handelwijze van de meerderheid van den Ryksdag werden telegrammen van hidde verzonden aan den Keizer aan den Koning van Saksen aan Biimarck en aan Moltke De adressen die bij den Rijksdag waren ingekomen met verzoek om de legerwet aan te nemen waren 1069 in getal met 142 334 onderteekeningen Togen de legerwet waren 9 adressen van vereenigingei gericht die alleen door de besturen onderteekend waren In hoever het beweren van deoppositie waar is dat zij geen tegen adressen heeftwillen uitlokken ten einde aan het buitenland geenschouwspel van verdeeldheid te geven valt moeilijkte beoordeelen het kan even goed zijn dat deoppositie de adresbeweging togen de legerwet nietwilde bevorderen omdat zij vreesfle een slechtfiguur te zullen maken De Fransche Kamer heeft de begrooting voor Algiers goedgekeurd en begon daarna met die voor marine Generaal Burdeau verlangde dat de Regeering geen jongens als cadetten zou aannemen die hun opleiding ontvingen op de school te Jersey welke door de uit Frankrijk verbannen Jezuiten is opgericht De heer Paul de Cassagnac verzette zich hiertegen en ook de minister president Goblet verklaarde dat de regeering geen reden had om aan dit verlangen te voldoen In een bijeenkomst der commissie deelde de heer Goblet mede dat hij een voorstander is van geheelescheiding van Kerk en Staat maar het toch nu nietraadzaam achtte dit voor te stellen omdat do meerderheid der Kamer er tegen is Volgens hem zijnniet meer dan 200 leden voor een dergeiyken maatregel Mocht er echter een meerderheid voor ophefilng van het Concordaat worden gevonden danzal de regeering gaarne een ontwerp hiervoor intlienen GEVONDEN en aan het Bureau van Politie geponeerd Een gebreid Kinderboufantje een Luijer een blauwe Rozenkrans een blauw Kinderwantje een blauw gebruind Kinderhandschoentje een Kinderschoentje en een jongens Jasje CORBKSPONDENTIE G H n Wij willen ganrne meldiog makcQ an de door U bedoelde z k raBat nu is het danriroor nog t froeg ii het begÏD der volgende mMxxè zullen ij het doen He KftDACTIK BnrKerlijke Stand OBHOHKN 20 Jan ClthnriDa Wdhelmii oaderi H J Polet CD N Plomp 21 Anniggir ouders O tan lagen en C fin Utta OVERIEDEN 22 Jan J Sontbeek 04 j ONDERTBOUWD 21 Uxx T J Tto der Horit te DrnteD 40 j en M f Tan de Poll él j K J na der Meer 40 j eo G Tcddema 85 j ADVERTENTIÊN Heden OTerleed oaze innig geliefde Zoon en Broeder MABINLS HERMA NUSCLANT in den jeagdigen leeftgd van ruim 20 jaren Uit aller naam Wed SCHOUTEN H006ENDIJK geb TAN WaIiScm Gouda 19 Jannari 1887 Heden overleed plotseling onze jongste lieveling JOHANNES PETRUS in den onderdom van bgna zeven maanden A GRENDEL J J M GRENDELGouda 22 Jannari 1887 van Leeuwbn Heden overleed ten hnize van B KOK Deventerstraat te Zwolle in den onderdom van bijna 81 jaren onze geliefde Vader en Behuwdvader JOHANNES HENDRIK SMIT rnstend Godsdienstonderwgzer De Kinderen P HEÖSIJ fl 6 HEüSIJ Skit G SMIT Zwolle 20 Jannari 1887 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het overlijden mgner geliefde Echtgeuoote betuig ik mgnen hartelgken dank P P SOOS Gouda 22 Jan 1887 Voor de vele bewjjzen van deelneming zoowel van hier als van elders ondervonden bg bet overlgden onzer geliefde tweede Dochter ANNA MARIA ALBERTINA betuigen wg ook namens onze Kinderen onzen hartelgken dank J H W NABER A NABER Lexjsen Bloemendaal bij Gouda 22 Januari 1887 BEÜICST VAN INSET op ƒ 7600 5000 3400 1000 1550 250 1000 500 150 275 300 3400 J 250 800 200 2400 700 lIöO De Steenfabriek IJSSELZIGX met Heerenhuis Arbeidersen Bargerwoningen en verder aanbehooren eenig Bouwland en diverse Zellingen in de Gemeente Gouderak benevens eenige Zellingen onder Moordrecht en Ouderkerk aid IJsel den 19 JANUARI 1887 ten huize van C Ooua te Gouderak ten overstaan van Notaris SPRUIJT geveild zgn in bod gebracht als volgt Perceel No 1 2 3 3bii 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 t u 17 Te zamen ƒ 30925 De Afslag en Combinatie is bepaald op WOENSDAG 26 JANUARI 1887 des voormiddaga ten 11 j nre ter zeifder plaatse Aan de Ingezetenen van GOUDA De Commissie ter regeling der Feestviering bg gelegenheid van den 70 Verjaardag van Z M den Koning stelt zich voor in de eerste dagen der volgende week aan uwe woningen giften in te Kamelen ten einde dezen dag voor velen een bigden dag te doen zgn De in te zamelen gelden znllen toch hooMzakelgk worden gebruikt tot eene buitengewone nitdeeling aan armen en bedeelden en tot het onthalen van de onvermogende kinderen der verschillende openbare en bijzondere scholen Daarom durft de Commissie zich onbeschroomd tot U te wenden met de bede om eene mime gift De Commissie Mr A A tan BERGEN IJZENDOORN EereVoorzitter G J STEENS ZIJNEN Voorzitter H W G KONING ƒ Onder Maj O C TAN RESTEREN Voorzitter A TAN REEDT DORTLAND Penningm G A BOÜTER E S CATS W C TA DILLEN G C FORTDIJN DROOGLEEVER A K TAN DEE GARDEN P GOEDEWAAGEN J M NOOTHOVEN van üOOB H G HOEFHAMER D HOOGENDIJK H JAGER G A OÜDIJK J POST TAN DÉv BURG W POST DROST C W TAN DE VELDE J C IJSSELSTIJN H ENNO TAN GELDER Secretarü FEESTVIERING 19 FEBRÜAÊL De ondergeteekende beveelt zich beleefdelgk aan tot het LEVEREN van WOLLEN en KATOENEN alsmede daarbij behoorende ORANJE KWASTEN en KOORDEN J IJPELAAR Jz Westhaven GOUDA De uitgestalde OPËNB IRË VERKOOPll van liet HUIS en TUIÏÏ c a aan de TURFMARKT te Gouda H 158 zal alsnu plaats hebben opMAANDAG 24 JANUARI 1887 s morgens 11 ure in HET ScHAAKBoKD te Gouda Betaaldag 24 Februari 1887 In billetten alles breeder omschreven en nader onderricht te verkrjjgen ten kantore van Ma I MOLENAAR Notaris te Waddinmeen mmim salfwas niet beueden de 17 jaar en geschikt voor Loopen Winkelwerk kan dadelgk tegen vast saJaris geplaatst worden Men verToege zich in Tpèitafn des middags van 5 tot 9 ure aan hetKleeder Iaf izijn DE S AD PARIJS Markt 62 Goüda Ï