Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1887

i Opening van de Broodfabriek I DE KORENBLOEM © 3 st3 a SLt t © N 3500 1887 f Woens toi 26 Januari GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken op ZATEUDAG den 29 JArVLARI 1887 De ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN yan de puikste BROODSOORTEN ïoowel groot als klein BROOD en BESCHUIT alles is aan de fabriek verkrflgbaar en Tan wege den Eigenaar rechtstreeks uit de Fabriek bezorgd zoo ook door de Depöthoaders G S ZLITHOFF GalaDtine de Veaa TRÜFFÉ Saucijsenbroodjes Vleesch patés DiT mm il 20 40 en 60 ct Appelbollen Roomliorens Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN Oe inzending van advertentiön kan Kaschiedan tot één uOr des namiddagrf N n den dag der uitgave Tompouces Div Gelsakjes D HOO EITBOOM Specialiteit in FMSCEE GOESETTEN GEMAAKT DAMES en KilfiR ONDEitGOED Eénig Depot Prof JAEGER CDisinier Patissier OOSTHAVEN B 36 beveelt zich beleefd aan tot het leveren van DEJEUNERS DINERS SOUPERS Konde en warme Schotels en al wat verder tot het Eoksvak behoort met b levering van compleet Servies Heden avond versch voorhanden Verschillend Gebak Wanne Patés Galantioe de Veaa trnffé Pain de Veao trulfé pressé Huzaren Salade enz COGNAC van af ƒ 1 25 per Flesch 1 50 per Liter voor qnaliteit wordt ingestaan bg J F HERMAN ZD Tlcndew JTELL ELTUECOH J 2 Ct SIGAAR l n F GUEUDEL Jr rl TIENDEWEG Voor een der grootste STOOMBIERBROÜWERIJEN in N Brabant wordt een AGENT gevraagd voor den verkoop van BIEREN in Gouda en omstreken Brieven franco onder motto tBiER aan het Bureau dezer Conrant Saelpersdmk van A Buhkhah te Gouda WOL EEGIME In het éénig Depot te GoroA der echte NORMAAL GOEDEREN handteekening Prof JAEGER zfln voor Heeren Dames en Kinderen verkrflgbaar HEMDEN BORSTROKKEN PANTALONS HANSOPPEN KOUSEN SOKKEN KNIBWARMERS CORSETTEN ROKKEN ONdÈRTAILLES SOÜSBRAS TRICOT en SATIJN aan het stuk en BREIWOL laagste prgzen D HOOGENBOOM Depöthouder by wien gratis geill catalogus verkrijgbaar zgn 0 HËttUOËPËLI IR tot 81 Januari geeft de ondergeteekende 15 pCt korting Daar de Baitenfaindsche Fabrieken in het voorjaar ons land bezoeken om Commissies op te nemen en om Nieuwe Zaken op te geven worden alle Goederen van af beden tot ultimo Januari opgeruimd met 13 pCt korting Een elk profiteere van deze buitengewone gelegenheid Achtend ÜEd Dw Dien PIERRE GIJBELS Groote Markt 96 P S Zoolang de voorraad strekt een partytje GOUD en ZILVER met 20pCt korting GLACÉ en ZIJDEN A 7an OS Az Kleiweg E 73 P HAUTIÏÏG Gouda Oosthaven B 14 Groote in kleuren geteekende Portretten Prachtige uitvoering naar elk Portret Visitekaart Portretten brillant fijn geëmailleerd per zes stuks ƒ 2 per twaalf stuks ƒ 3 Leon IT van PHAAQ Sigarenfabrikant C3O TT 3D A SPECIAAL BANDWEBK Monsters op aanvrage franco en gratis Eene EERSTE of TWEEDE 2 0 ID ISTB gevraagd tegen half MAART liefst buiten inwoning Adres M E MONASCH May kt A 89 alhier TB 2r00X = twee zoo goed als nieuw zijnde BA AM en DEVBKOZIJNEJS met B UITEN ei in Te bevragen bö CA VERZIJL Spieringstraat lOpentaro Aanl33ste g BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op WOENSDAG den 2 FEBRUARI 1887 des namiddags ten 1 are in het Raadhuis aldaar by inschrgving in twee Perceelen AAN TE BESTEDEN het doen van herstellingen en rernieuwingen aan den Onder en Bovenbouw der IJzeren Brug over de rivier de IJsel onder de Gemeente Gouda naby Stolwykersluis Perceel I bevat de werken aan den Onderbouw met het maken van eene nood of hulpbmg Perceel II bevat de werken van den Bovenbouw Bet bestek met de teekeningen zullen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 ure tot des namiddags 1 ure tor plaatselijke Secretarie en aan de StadsTim merwerf ter inzage liggen Het bestek eo de daarbg behoorende teekeningen kannen met toezending van 2 50 ter Gemeente Secretarie aangevraagd worden De Inschryvings biljetteo zullen op zegel geschreven door den Inschryver en zgne Borgengeteekend en behoorlgk gesloten den 1 Februari 1887 vóór des namiddags 5 ure op gezegdeSecretarie moeten bezorgd zgn ADVEliTEL TlËIV in alle Binnen en BuUenlandsche Couranten worden dadelnk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Sociëteit Ons Genoegen 5 Abonnementt Voorstelling DONDERDAG 27 JANUARI 1887 Kon Nederlandsch Tooneel IDo FojjoclULo Tooneelspel in 5 bedr of 8 tafereelen van C R H SPOOR ontleend aan den Roman vsn G OHNET tla Grande Mamüre Aanvang 7 uur f0f Gewone bepalingen en prgzen D uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJD W In oe Stad geschiedt de uitj ave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden ii 1 25 bmnco per poet 1 50 BINNENLAND OOUDA 26 Jwiuari 1887 Nadat de heer Gericke bij zijn aanvraag om ontslag ook na de weigering des Konings om dit te verleenen Woef rolliarden is Zondag een buitengewone Ministerraad bijeengeroepen Tot Minister van Marine is than benoemd de heer F C Tromp te Hage oud wethouder van Amsterdam en oudzee dficier Men herinnert zich dat onder het beheer van den heer Tromp als Wethouder van Publieke Werken in Amsterdam de Handelskade en rele andore groote werken zijn tot stand gebracht Hij heeft in die qnaliteit de beste herinnerin en als bekwaam technious en sis voortrarend man van zaken nagelaten Be Algemeene Kerkeniad heeft heden het narol gende drietal predikanten in alphab orde opgenuukt C Beets te Rijswijk a d Lek L Heldring te Zandroort A I Kan te Velp Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op de in dit nummer geplaatste advertentie waarbij de opening wordt aangekondigd der broodbakkerij de Korenbloem tegen Zaterdag a s Hedenmorgen zijn een paar schoolknapen die zich aan den Bleekersaingel op het ijs gewaagd hadden door het g gezakt tegenover de brug van deKamemelksloot Een daarvan was spoedig op het droge de ander werd met moeite door kameraads en anderen met behulp van stokken enz gered Bit ter waarschuwing van andere waaghalzen In de Kmutkroniek leest men het volgende AUe vrienden onzer Bnitsche opera zullen zeker met groot leedwezen het berioht vernemen dat mej Kathi Bettaque sinds ongeveer vier jaren aan onze opera verbonden en de lieveling van het publiek beslotei heeft Botterdam te verlaten Woensdag jl debuteenle zij te Bremen als Elsa en wel met zoo groot suooes dat zg hoewel zij dcwderdagavond ook nog de Agathe had te zingen reeds donderdag mor en werd geëngageerd Labatt zong de Lohengrin Ook als Agathe verwierf zij een eiiorm succes Het ja in de rivier den Hóllandschen IJsel is gisteren door do sleepbooten van de reederij Van der Garden 8s Co losgebroken Voor ijzeren schepen is de vaart open Voor houten schepen ia het vele losse ijs nog gevaarljjk Hoewel de Lek nog tamelyk veel frijfijs r zoomys afvoert is de overtocht iii de Krimpenerwaard overal met roeiboot en veerpont weder geregeld Be zegenzalmvisscherij is nog niet hervat De stoombootdienst langs de Lek ia op Maandag 24 Jan jl weder aangevangen Het rijden op sehaatsen is al zeer oud en was reeds bij onze Germaansche voorouders in gebruik die zich van lange aan beide zijden eenig zins omgebogen plankjes bedienden De reden waarom zich die kunst in ons vaderland vooral in Friesland zoozeer heeft ontwikkeld moet toegeschreven worden aan de omstandigheid dat laatstgenoemd gewest door eene menigte kanalen vaarten en slooten IS doorsneden waardoor het schaatsenrijden niet slechts een vermaak maar ook een middel van verkeer is geworden Het wordt in Friesland zoosis men weet door jong en oud en veel meer dan in eenige andere landstreek ook door vrouwen beoefend Van oog grooter beteekenia is het schaatsenryden in het hooge Noorden in Zweden Noorwegen Finland enz landen eveneens rgk aan wateren Daar is de winter niet alleen van langeren duur maar er bestaan aldaar betrekkelijk weinig verkeermiddelen en wei in afnemende mate hoe verder men naar het Noorden doordringt Baar komen den bewoners de schaatsen in den wmter bijna nooit van de voeten Iets geheel eigenaardigs is de Noorwoegsche schaatsenrijder soldaat Skeridker wiens wapenen uit eene lichte buks en een zeven voet langen met zer beslagen stok bestaat Voor de groote waarde van het schèatsenrijden die men reeds in orerouden t jd aan dit gebmik in het Noorden hechtte pleit d omstandigheid dat in de Noordsohe Mythologie een üod voorkomt die als boogschutter en schaatsenrgder wordt vereerd Die God ia Ulier tevens ook de Wintergod en uitvinder der schaatwn die l j uit ie hardste mergpijpen van het rendier zou vervaardigd hebben Hij wordt voorgesteld als in dierenhuiden gewikkeld en draagt pijl en boog met de snelheid van den visch beweegt hij zich op den kristalleq vloed en over ysvelden en gletschers heen Er is geen twijfel aan of de schaatsen werden oorspronkelijk werkelgk van beenderen gemaakt Op het platteland in de provincie Brandenburg speciaal in de Zfiterbogker kreits alsmede in het Salzkammergut zgn n tot in den jengsten tyd zidke beenen schaatsen in gebruik geWeest Bij opgravingen zijn nog dikwijls dergelijke beenderen voor den dag gekomen o a in Skandinarie op het eiland IJsland in Friesland in Pommerea en de Marke in Moravie ja zelfs in de Zwitsersche moren Op IJsland waren beenen sehaatsen nog voor 60 tot 70 jaren in gebruik maar in ons vaderland zijn ze reeds in de 13e eeuw verdwenen Men vindt collectien van dergelijke beenderen in het Museum te Kopenhagen en als wij ons niet vergissen ook in het Leidsohe Ook de oudste letterkunde bevat zinspelingen op deze soort van sehaatsen Zoo beroemt zich in Snorre Sturleson s sage van do koningen Sigurd Egstein en Olof de koning Egstein tegenover Sigurd dat al is hij ook minder geoefend in tet hanteeren der wapenen hij daarentegen hem i het nuttiger gebruik der Isleggiar ijsbeenderen schaatsen van been overtreft In Middeleeuwsche Buitsohe gedichten vindt men ook van dit soort van sohaataen gewag gemaakt Het gebruik daarvan in Engeland bestond nog in de 16e eeuV zooals blijkt uit een in 1398 door John Sten uitgegeven werk getiteld Surtey of Lmdm Daarin wordt beschreven hoe de goede Londeners zich op het bevroren weiland van Moorfteld verlustigden en hoe zij die reeds met het ijs vertrouwd zijn aan de schoenen beenderen van dieren bevestigden en met ijier beslagen stokken tot steun in de hand houden Het Belgische wetsontwerp betreffende de uitbetaling dei loonen aan werklieden heeft ten doel een einde te maken aan sommige kwade praktijken I die bij de laatste arbeiders enquête aaii het licht ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt zgn gekomen Deze praktijken ten deele overeenkomende met het Engelsche truck a iten ontnemen allen in meerdere of mindere mate aan den arbeider de vrge beschikking over het hem toekomende loon De nieuwe wet onthoudt zich van alle bemoeiing met de onderhandelingen tusschen patroons ea werklieden voor zoover deze op de hoeveelheid van het loon betrekking hebben Zij verbiedt ook den patroon niet een kleinhandel te drijven en aan den werkman te verkoopen mits dit van de zyde van den laatsten geheel vrijwillig geschiede Artikel 1 verbiedt uitdrukkehjk de uitbetaling van het loon in natura of in waren Uitzondering wordt verleend voor het verleenen van huisvesting waarvoor een zekere som van het loon mag worden tSgetrokken Die uitzondering is gemaakt in het belang van den arbeider en met het oog op den slechten toestand der meeste arbeiderswoningen Art i verbiedt voorschotten te geven op het loon behalve wanneer het werk stil staat of de arbeider ziek is Art 3 verbiedt het uitbetalen van loon in plaatsen waar sterke drank wordt verkocht of in daaraan grenzende lokalen Art 4 bepaalt dat loonen die niet hooger zija dan 7 francs per dag minstens eens om de veertien dagen moeten worden uitbetaald Voor stukwerk of aangenomen werk zal de afrekening minstens eens per maand moeten plaats hebben Art 5 verbiedt aan patroons aan directeuren meesterknechta ploegbazen geêmployeerden aannemeit of onder asnnemeis den onder hunne bevelen arbeidenden werkman voorwaarden voor te schrijven waardoor hem de vrije besohikkiug over zijn loon wordt ontnomen Art 6 maakt op dit verbod eene uitzondering voor boeten mits bij reglement vastgesteld voor bijdragen aan hulp en voorzorgskassen en voor verschotten in geval van werkeloosheid of ziekte welke verschotten echter niet meer dan een rijfde van het loon mogen bedragen Art 7 i atroons directeuren enz zullen tegen hunne arbeiders geen actie kunnen instellen wegens schulden voor door hem geleverde waren of gedane voorschotten behoudens de bovengenoemde uitzon dering Art 8 stelt eene wettelijk presumptie vast zonder vrelke ontduiking der bovengenoemde bepalingen gemakkelijk zou zijn Zoolang het tegendeel niet bewezen is zal levering vm goedweh door de vrouw of kinderen van den patroon enz worden beschouwd als aan den arbeider zelf verstrekt Art 9 bevat strafbepalingen tegen de overtreding der wet de boeten verschillen van 50 tot 2000 francs Art 10 regelt het verband tusschendeze bepalingen en de algemeeno bepalingen derstrafwet Art 11 eindelijk zegt dat de wet niet toepasselijk is op boerenarbeiders en op dienstboden omdat hier koet inwoning en verpleging boven het gewone loon worden verstrekt en in dit opzichtgeen klachten over misbruiken zijn gerezen Uit PeizB wordt gemold Sinds meer dan eene eeuw maakt men in onze omstreken gebruik van een middel tegen hondsdolheid het eigendom van eene familie en gedurende al dien tijd heeft hier nimmer een geval bij menschen plaats gehad t En toch deden ioh in onze omstreken yele gevallen van die ziekte voor