Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1887

Opening van de Broodfabriek DE KORENBLOEM IE ©persta2sua t t © C OXTZO op ZATERDAG den 29 JAI LARI 1887 De ondergeteekende beveelt zich aan tot het LEVEREN van de pnikste BROODSOORTEN zoowel groot als klein BROOD en BESCHUIT alles is aan de Fabriek verkrggbaar en van wege den Eigenaar rechtstreeks uit de Fabriek bezorgd zoo ook door de Depóthooden G S ZLITHOFF Aan bovengenoltade Fabriek worden DEPOTBOÜDERS gevraagd zoowel binnen als bniten de stad iS i i Khï V A l i tog 28 JawrI N 3501 GOtmSÜHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Zevenhaisen BSORENi Adta nden C Om m l Borr OVERLBUEN i L tio Krim Mn tm l Erk 54 j ONDERTBOUWD P in t Host en H dn Eootn ADVERTENTIEN Heden oTerleed ons geliefd Nich e B A V WAGNER ond ygf j r Wg achten het onzen plicht openlgk onzen dank te betaigen roor de soo liefdrgka verpleging die zg in het Weeshaia alhier mocht H E VAN DER ROER en Familie Gotida 25 Janaari 1887 Voor de vete blgkon van belangstelling bg het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot ondervonden betaig ik ook namens mgne Kinderen mgn hartelgken dank Wed G van DAM Gouda 25 Jan 1887 Frkdkbiksk Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden mgner geliefde Echtgenoot betaig ik mjjnen hartelgken dank Wed J BRÜIJSTENöLanokrak Gouda 25 Jan 1887 Aan allen die ons hanne deelneming betoonden bg het overlgden VAn onzen geliefden Vader de Heer W de VRIES te Motterdam brengen irg hierbg onzen hartelgken dank G M COMFÜRIÜS Da Vbim W COMFORIUS Voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg de geboorte van onzen Zoon betuigen wg onzen hartelgken dauk G van hees A C VAN HEESDelfi 24 Janaari 1887 Pbeters Een BOVEITWOiniTG flË HÜÜR gevraagd tegen APRIL oflWEI binnendoor voor een klein gezin zonder kinderen Opgave van grootte stand en prgs onder de letters N N bij den Boekh KNIPSCHEER op de Baven alhier Mevrouw KONING Oosthaven 80 Godoa VRAAGT Mei a 8 eene § n a QASVEMÜIEEIIS die voornemens zgn op s Eonings Verjaardag met GAS te ILLUMINEEREN en daartoe geen eigen TOESTELLEN bezitten worden beleefd verzocht vóór 5 FEBRUARI e k daarvan aangifte te doen bg de DIRECTj der 6ASFA8IÜEK Een DAME vraagt voor onbepaalden tgd zonder KOST Aanbiedingen onder No 1437 aan het Bureau dfezer Courant TE KOOP aangeboden Een neuwo EijnscliiLit 15 TON geschikt voor alle werken kalk steen enz Te bevragen bij G BEU GEL DIJK Mr Scheepmaker te Rijp Wetering bij Leiden 8a l i i8dnik van A Brinkman te Gonda Opentare Verkooping ten overstaan van den Notaris G CFOETÜUNDEOOGLEEVEE te GOUDA op WOENSDAG 2 FEBRUARI 1887 des middags te 12 uren in het Koffiehuis Vredebest aan de Wgdstraat van Een op gunatigen stand gelegen en ERF aan de Wijdstraat te Gouda wgkA No 45 Te aanvaarden 1 Mei 1887 Het perceel is 3 werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 yan het Reglement dat bg gelegenheid v de 5de Abonnements Toooeel voorstelling op DONDERDAG den 27 JANUARI 1837 de SOCIËTEIT van dea avonds ZES VUJt at ml GESLOTEN ijn Namens het Bestaiir J C IJSSELSTIJN Secretarie Gouda 25 Januari 1887 Lm S van FEAAG Sigarenfabiïkant C3 O U 3D A SPECIAAL BANDWEBK Monsters op aanvrage franco en gratis Openbare Verkoopingf krachtens Art 1223 B W TAN EEN WOOI Bl3IS waarin Broodbakkerij te OLDEWAÏER op MAANDAG 81 JANUARI 1887 s namiddags 5 ure in het Hotel Doelen aldaar De Notaris MONTiJN gevestigd te Gouda zal op voorschreven tgd en plaats in togenbaar VERKOOPEN Een hecht sterk en weldoortimmerd WOONHUIS waarin goed beklante Broodbahfter binnen Oudéaater aan de Peperstraat No 376 Te aanvaarden 15 Februari 1887 Breeder bg biljetten en informatien te bekomen bg den Notaris MONTIJN FOETOEICO UBT 7AEINAS 0 60 per j KILOG J vanSonsbeek zgn op de GASFABRIEK gedurende 14 dagente verkrijgen tegen 35 Ct de HL DE DIRECTIE GLACÉ en ZIJDEN A 7an OS Az Kleiweg E 73 Steeds voorhanden KROPSLA Brussel WITLOF a 17 centper Pond Blauwe KASDRÜIVEN MANDARIJNEN Mainzer ZUURKOOL a 16 cent per Kilo DOPERWTEN PRINCESSEB00NTJE8 8NIJBOONTJE8 WORTELTJES POSTELUN ANDIJVIE alles per blik van 1 liter inhoud a 50 cent per blik Zelf opdraüende Blikjes SARDINTJS3 per blik 35 cent 10 blikken 327 cent J GERRITSEN Korte Groenendaal Geen grijs Haar meer B De nieuwe LONDON is êm J T l bestaande parJti JtiIQl fnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doeü verdwgnén Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 8S cent per Bacoa en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C fiUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 AUVERTEl TIEIV in alle Binnen en Buitenlandbche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Sociëteit Ons Genoegen 5 Abonnementi Voorételling DONDERDAG 27 JANUARI 1887 Kon Nederlandsch Tooueel M SLAIMf ® iT Tooneelspel in 5 bedr of 8 tafereelen van C R H SPOOR ontleend aan den Roman van O OHNET la Grande Mamüre Aanvang 77j uur Gewone bepalingen en prgzen Politieke voomitzicliten Binnen eenige dagen komt de Tweede Kamer weder bgeen Bg hare terngkomst zal tg onTfflrdeeld zich kannen wgden aan de grondwetsherziening die thans in staat van wgien is De commissie van rapportears heeft gezorgd dat bet vwnieawd oodenoek der gewgzigde kiesrechtvooratellen der regeering in de afdeetJDgen niet heeK geleid tot nieuw uitstel Zg hedt daarover rapport aitgebracht in den vorm T a een eindverslag waarop geen schriftelgk antwoord van de rq ring gewacht wordt Deze omstandigheid teekent wel eenigszins dea toesGktad dat het nametgk de liberale meerderheid is die de leiding der zaken in handen heelt BIgkbaar haefi xg de r geering indien bg deze de tncht tot talmen mocht bestaan den pas willen aisngden om door uien we schriftaren tgd te winnen Was reeds van de zgde bg de behandeling der staatsbegrootiDg op meerder spoed aangedrongen tiuuii heeft men op nog daidelgker wgzedoen nitkomen dat voor dies deze groote zaak behoort te worden aangevat Geen wonder dat elk die belang stelt in de binnenlandsobe staatknnde zich de vraag doet in hoe ver deze poging tot herziening thans kans van slagen heett Begint de arbeid onder gnnstige of ongunstige voorteekenen t Naar onze bescheiden meeuing staat de kans niet slecht zg is althans veel grooter dan bg de eerste behandeling Met vrg groote zekerheid meenen wg de voorapeliiog is kaanen wagen dat de regeeiingsontwerpen met meer of minder helangruke wgzigingende vuurproef óai eerste behandeling zullen doorstaan Hoofdzaak is daarbg het voorstel omtrent het kiesncht Alle partgen zgn het eens over het gebrekkige van den bestaanden toestand zoodat allen zich znllen begveren eene oplossing ie vinden die o ns in beter doen brengt zonder aan ééne der strgdende partgen eenig voordeel te verzekeren Nn men het daarover eens is dat de grondwet den toekomstigen wetgever zoo min mogelijk aan banden moet leggen en het volk in de gelegenheid zal worden gesteld reeds dadelgk op ruimer schaal tot de verkiezingen mede te werken zal het niet zuo moeilgk vallenom tot overeenstemming ie komen Twee voorname gebreken heeft bet re eeringsontwerp nog in ons oog 1 de seh van maatscbappalgkan welstand naast dien van geschiktheid welke het stelt aan den toekomstigen kiezer 2 dn onzekerheid of het voorloopig kiesreglement inderdaad de kern van den gezeten werkmansstand het stemrecht schenkt zooals het doel is van regeering en liberale meerderheid beide Deze gebreken kunnen echter met goeden wil en wederzijdsche tegemoetkoming gemakkelgk verholpen worden Oe regeering die reeds zooveel blgken van meegaandheid en zucht tot gemeen overleg gegeven heeft zal wel niet onverbiddelgk op den eisch van maatschappelgken welstand blgven staan indien duidelijk blgki dat bet verlangen naar voor hun taak geschikte kiezers vanzelf het algemeen stemrecht uitsluit Oe meerderheid verlangt geen algemeen stemrecht venmin als He regeering Wg mogen dus met grond verwachten dat nit het debat eene formule te voorschijn treedt waarbg alle hervormingsgezinden zich kannen nederleggen Hetzelfde geldt voor het kiesreglement Beide partgen zgn het in hoofdzaak eens dat de knappe werkman onder de kiezers behoort te worden opgenomen er is hoogstens verschil over de grens of liever er is nog geen vast stelsel gevonden hetwelk zekerheid geeft dat inderdaad het beoogde doel bereikt wordt Neemt men echter in aaBUerkiu dat stellig eene groote uitbreiding van bet kieaerspersone l in alle gevallen verkregen wordt en dat het kiesreglement slechts voorloopig ui werken en dus kan beschouwd worden als eene proefneming dan zien wg niet io w a ain ook hier met een bevredigend résaltaat zoq kannen verkregen worden Veel il er reeds gewonneo dat de qnaesti via voorrang in de behandeling der hoofdstukken thans niet gesteld zal woiden Men zal eenvoudig de orde der ontwerpen volgen zooals zg door de regeering zgn ingediend Elk onderwerp zal dus tot zgn recht komen afgescheiden van politieke kansrekening De eigenIgke slag zal worden geleverd bg de stembus waar de leden der nieuwe Kamer worden verkozen die met eene meerdertód van de voorloopig aangenomen ontwerpen znllen moeten bekrachtigen Daar zal de oppositie zioh doen gelden zoodat de ontwerpen zoodanig znllen moeten zgn ingericht dat aan de cischen der minderheid eenig recht is gedaan Met andere woorden daar zal de ondwwgs quaestie alles bebeerschen Zgn wg dus tamelgk gerust omtrent het lot der aanhangige regeeringsontwerpen in deze Kamer bet verder verloop der zaken is geheel afbankelgk van hetg en er zal worden van art 194 der vigeerende grondwet Eene voorspelling daaromtrent te Aoto ware al te gewaagd Op dat gebied bestaat et zuflt een vers heidenheid van mesoing dat veel zal fhangen van den indruk van het oogenUik en van meer of minder juiste politieke kansrekeningen Vast staat naar onze meening dat eenvoadige afstemming van het vooretelScbaepman de herziening in groot gevaar zal brengen zooniet haar onmiddellgk zal maken tot een doodgeboren vmcht Wenschelgk ware het dunkt ons dat er alsnog VM de zgde der regeering of der liberale partg een tegenvoorstel inkwam wabt bjj de onaanneemlijkheid van het ontwerp van den katholieken doctor voor de liberalen dreigt bet gevaar dat het ten slotte wordt ingetrokken of afgestemd en dat de herzieningsvoorstellen zonder eenige wgziging van art 194 den kiezers znllen worden voorgelegd en in dat geval houden wg de vereischte der stemmen voor onbereikbaar Terecht ia door den heer Pt anssen van de Putte ia ign laatste merkwaardige rede op deze klip gewezen Waarop steunt dan vraagt wellicht de lezer nw optimisme Op allerlei verschgnselén die anndniden dat er op dit oogenblik een meer verzoenende geest in de partgen gevaren is Uit het voorloopig verslag omtrent het voor stelSchaepmau wordt men niet veel wgzer zooals gewoonljk beeft men weinig houvast aan de uiteen loopende en elkander tegensprekende stellingen die als de meening van enkelen en sommigen of wel van ie et en andere leden gegeven worden maat over het geheel bigkttoch dat deze poging tot oplossing van het vraagstuk met waardeeriog is ontvangen dat vooren tegenstanden 7 ekere gematigdheid in acht nemen en een verzoenenden toon aanslaan dat er vooralsnog niet gedacht wordt aan de bemchte non po mu politiek Voeg hierbg dat de conciliante houding van de meeste libe rale leden bg het vorige debat over art 194 hen noopt tot volharding bg het toliiii ingenomen standpunt terwgl de laatste verkiezin gen hebben bewezen dat de libWiale kiezers ovés het algemeen deze gedragslgn goedkeurden Vergeet dan ook niet het litatste debat over binnenlandsche zaken in de Eerste Kamer ttven de heer Van de Putte bovengenoemdg belangrijke rede nitsprsk waarbg hg zich aansloot bg hen die niet bg onveranderd behoud van art 194 zweren bg welke gel iaiheid tevens bleek dat ook in dit hooge staatslichaam een andere strooming is gekomen in meer toenaderenden geest Stel daar tegenover den eenigasins ontwrichten toestand der aotirevolutionaire partg tengevolge van Dr Kuypers kerkelgk bedrgf en de onpartgdige beschouwer zal moeten erkennen dat er grond bestaat voor eenige goede verwachting omtrent de resultaten van het aanstaande herkiezingswerk Wg zien met genoegen dat het denkbeeld om bg de formuleering van het onderwgsartikel onzer grondwet zich niet te stellen op uitslnitend liberaal standpnnt onder onze geestverwanten steeds meer veld wint Niet louter zooals de Amh Crt op afkeurenden toon aanmerkt omdaf het reiken der verzoenende hand aan de tegenstanders noodig is om de grondwetsherziening te doen gelukken maar voomamelgk omdat wg een grondwetsartikel waaronder beide strgdende jwrtgen leven en zich ontwikkelen kunnen een eisch der billijkheid achten Elke partg strgde bjj de vastatielling eener schoolwet voor de zooveel mi lgk zuivere toepassing barer beginselen maar een grondwetsartiku moet niet bg voorbaat den pas aisngden aan de tervalling der vnrigste wenschen van ongeveer de helft der stemhebbende staatsburgers BINNENLAND GOUDA 27 Jinuïri 1887 Het beioek v d de Oomraime veor de fcestvienag op dea zeventigrten v ajaaid g vas 2 IC den Koning aan de huizen der ingezetenen heeft opgebracht een som van ƒ 1353 Daar enkele personen niet t hnii waren van wie aog eene bijdrage mag H orden tegemoet gezien zal het totsal bedrag nog ie bppger k u nen gesteld worden J cj Gisteren werd in de E C Leesvereeniging alhier aanbesteed bet afbreken en weder opbauwen tu een huis voor den heer jaspers Ingefireven weiddoor J de Jong voor ƒ 544 1 W de Jong voor 4836 A van Wijk voor 4800 A yerbij voor 4800 P Venneer voor 4750 L van Blokland voor y 4734 C P W DesaiBg voor ƒ 4689 A Jaspers Voor f 4CCS m A Snellemkn voor ƒ 4570 alle inschrijvers zgn alhier woonachtig In de zitting van de Botterdamscha Arr KetÉ bank van Dinsdagmorgen stond terecht E H oud 17 jaar winkelbediende te Gouda bekl van in den nacht van 16 op 17 Dec te Gouds Victor Andnessens met wien hg woordenwisseling had met een mes in den buik en in den arm te hebben gestoken De beklaagde bekende het feit in dronkensehl gepleegd te hebben Eisch 14 dagen gevangenia straf Uitspraak Dinsdag a st Oisterenavo is zekere v d B een der vsipleegden in het oudemannenhuis alhier op de Gauwe in het water gevallen Hoewel spoedig daaruit gehaald zijnde bezweek hij kort daarop Gisterenavond omstreeks lO t uur is zekere T op het Veerstal in het water bij de Mallegatsiuia gevallen en zoude zeker verdronken zijn indien niet spoedig hulp was opge laagd Na bg een der bewoners aldaar te zijn binnengebracht is hg later naar het gasthuis overgebracht De postwagen rijdende van Gouda op Schoonhoven had gisteren eene vertraging doordat de as van bovengenoemd voertuig op den beneden Haas I