Goudsche Courant, vrijdag 28 januari 1887

Zondag 30 Januari N 3503 1887 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De S GRAVBNHAAGSCHB Hypotheekbank yoor Nederland verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband op Huizen en Landerijen terug te betalen in ééns in termgnen of in annuïteiten en biedt gelegenheid tot het helegg en van Gelden door uitgifte van pandbrieven Voorwaarden en inlichtingen te bekomen bg firma Wed KNOX en DORTLAND te Gouda De schnldeischen in bet faillissement van y KOlflIfGS H Timmerman en Aannemer te GowU de beTOorreohten de pandof hypotheekhebbenden daaronder begrepen worden opgeroepen voor de tweede Vergadering tot verificatie der schnldvorderingen welke zal plaaU hebben op WOENSDAG 9 MAART 1887 des voormiddags ten elf nrein het GerechtsgeboDW aan het Haagsche Veer te Rotterdam De Curator Mr J FOBTÜIJN DBOOGLEEVEB Advocaat te Gouda Opening op Zaterdag 29 Jan 1887 van de BROODFABRIEK DE KOBENBLOEU PEPERSTRAAT te GOUDA Beveelt zich voortdorend aan voor het LEVEREN van de paikste Broodsoorten Te verkregen aan de Fabriek en ook aan hnis bezorgd Fgn gebnild Tarwebrood 18 ets met melk in blikken oi geknipt Gebuild Tarwebrood p kg 16 p kg 13 ets Ongebnild blank Tarwebrpod 12 12 desverkiezend in vloer en blikken gebakken Casinobrood 40 ets Gebnild Tarwebrood met krenten en rozjjnen p kilo 20 Krentenbrood 1 soort tulbanddeeg 50 2 22 Roggebrood 9 Haagsch Zoet Roggebrood 12 Roggebrood met irozgnen krenten en sncade 18 Melk en Waterkadetjes a 2 en 4 cts perstnk Krenbollen a 2 Krentenbrood 1 soort ronde en vlecht ies 2W et Duaseldorfer broodjes a 2 et Boterbroodjes it 2 g Weener en Pargzer broodjes b maantjes pistolets geschaarde profet geraapte a 2 et per stak Dagelgksch versch v srkjrggbaar Zoute Bolletjes Beschuit Baagache 10 stuks 10 ets fijne tafel 14 ronde 10 keuken 20 langen 30 met suiker en kan 34 10 10 10 10 10 Tarwebloem Super fij gewoon Roggebloem p kilo 30 ets p V 15 p kilo 22 p V 11 p kilo 20 p V io Fluit dubbel gebakken en Kantbrooden tot denzeltden prg per 9 H Q Voor klachten gelieve men zich te wenden tot de Fabriek G 8 ZÜITHOFF HOSPITAALLIUITEII S H POLAIR OPTIOiIn Groenendaal OUÖ CARTHAGENA S Bergplanten Oliel Ieder die een fraai hoofd met haar hebbeu wil make gebruik van deze olie Zij gaat het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Prgs 69 cent per flacon Hoofddepót te Delft bg A BREETVELT Az die dit artikel o i verkrggbaar heeft gesteld bg Wed Bosman fiOnda Weil N Sanders Leiden A Prins Zeienbuiten VT Liiflhelni Voorbni g Wed O Wilhelmus Woerd A Bos Berkel BOXTBBDAU 27 Januari 1887 M M Hiermede hob ik de éer U kennis te geven dat ik als HOOFD AGENT der beroemde BROUWERIJ van JOSEPH SBDLMATB in München genaamd op heden heb aangesteld als AGENT voor Oouda en Omstreken den Heer J H HOODE Bierliandelaar Zeugstraat Uo 85 te OOUDA bg wien van af heden het beroemde Fransiskaner LeistbraU Bier zoowel per Fust gebotteld als per glas tot dezelfde prgzen verkrggbaar is Onder aanbieding van onderstaande analyse heb ik de eer te zgn Uw Dw Dienaar A BORNHÜSE Generaal Ag ent ROTTERDAM 8 Sept 1885 Den Heer BORI HIjSE alhier Het door mg onderzochte Franzii kaner Leistbrau Bier heeft een soortgelgk gewicht van 1 01776 bg 15 C terwgl de analys o Alcohol 5 3 vol = 4 24 gew Extract 6 25 Minerale bestanddeelen 0 207 Phosphorzdur 0067 Glyzerin 0 22 Zuren 0 13 i Vreemde bitterstoffen gc oe Salizilzuur niet aantoonbaar Uit het bovenstaande volgt dat het onderzochte Bier normaal samengesteld is en dat geene andere stofién zgn gebruikt dan IIOI eariL ± v£0 CJT get Dr A SCHULTE Vrijdag 8 Januari 1887 EERSTE ZEi DliyG Fraésiskaner M eistbrau Bier versch van het viit te verkiezen boven alle andere Münchener Bieren wegens zgn rgkdom aan extract en totale absentie v n Salizilzuur waarvan de origineele Analyse van Dr A ÖCHÜLTE te Rotterdam by ondcrg teekende ter inzage ligt Per glas 12 Cent per 1 2 Liter 15 Cent Per flesch van 4 5 Liter 25 cent NB Door middel van een nieuw Tap Apparaat wordt bovenstaand Bier zonder eenigverlies van Koolzanr direct nit het fat getapt Aanbevelend J H KOODE Bierhalle de Posthoorn Zeug straat No 85 9 JSÜti ZE IC W iiC3L Jsa Aanstaande MAANDAG begin der Groote Yporjaars Opruiming MARKT A m SCHENK en ZOOIV K J FOLET Gouda LEVERT Grafzerken en Monumenten tegen billgke prgzan SteenhouwpriJ in de Zak Z 298 GLACÉ en ZlJQEN A 7an OS Az Kleiweg E 731a Snelpersdruk van A Bsinkuan te Goada BINNENLAND ftOÜÜA 29 Januari 1887 VEHGADERING van den GEMEENTERAAD Dinsdag den 1 Februari 1887 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot wijziging der b ooting van het Israëlietisoh Armbestuur dienst 1886 Het voorstel betreffende de aanstelling van eonen Directeur der Gasfabriek De benoeming van eenen Commissaris der anlegplaats van de Stoombooten aan de Turfsingelgracht In bet Jrchief mor Neierlandtche Kumtgeickiedenit onder redactie van den heer Er D O Obreen schrijft de heer N Scheltema een laatste woord over het geslacht Crabeth Hij meent met zekerheid te kunnen zeggen dat het hoofd van dit beroemde geslacht is een Pieter Dirx ook wel genaamd Pieter Orepel glaasohlldor in 163J te Gouda vermeld De legende verhaalt dat Dirk Pietersz Crabeth niet getrouwd is de heer Scheltema deelt eene aanteekening ujt de Eigenboeken mede waaruit het tegendeel moet worden afgeleid Een en ander is ée inleiding tot eene veiieterde Geslaohtslijst der Crabeths waarin tevens onderscheidene nadere bijzonderheden omtrent deze kunstenaars zijn opgenomen Plaatselijke Comit s ter bevordering van de belangen der tentoonstelling vim voedingsmiddelen zijn reeds gevormd to llotterdiim Gou la Jlaar lem Dordrecht Utrecht Groningen Zwolle Leiden Schiedam en Apeldoorn Voor zooveel dele Cpmités zi h hebben goconstituteerd zyn voorzitters eu secretarissen de heeren M Symons h i Nooye n te Botterdsm dr lï IJssel de Schepper H Enno van Gelder te Gouda prof dr J Bosscha D De Clercq te Haarlem J J B J Bouvy A Van Droogeo te Dordrecht H A Van Beuningen J C M Van Eelde te Utrecht jhr mr W G A Alberda van Elcenstein J Wolthekker te Groningen Dank zij het voortvarend van s ochtends vroeg tot s avonds 10 uur met electrisch licht arbeiden is reeds nagenoeg het geheelo geraamte van het hoofdgebouw voor de tentoonstelling verrezen De president dor hoofdcommissie de heer A i C J S Bergsma is naar Leiprig vertrokken om de internationale tentoonstelling vow volksroeding en kookkunst bij te wonen 27 31 Januari Onder de geleerden die door de jury dezer tentoonstelling zijn uitgenoocUgd is ook prof Forster van Amsterdam lid van de regelings oomraissie voor deAmsterdamsche tentoonstelling f Aan ï M den Koning zal ter benoeming van een dpgraaf van bet hoogheemtaadsidiiq B nland ter vervanging van den overleden dykgraaf den heer S De Clercq Wz het volgende drietal worden aangeboden opgemaakt in de rereenigde vergadering van dat hoogheemraadschap en wol lo de heer J van der Breggen ho heemraad van Rijnland dijkgraaf van den Zuidplaspolder lid van do Eerste Kamer en ridder in de orde van deu Nedeilandschen Leeuw j 2o dé heer mr C Cock hoogheemraad van Rijnland en lid van den gemeenteraad te Leiden en 8o 1 do heer T P Viruly hoofdingeland van Rijplanid en lid van de Ie kiuner teJjeiden De voordracht voor onderwijzer aan de openbare Bchool te Haastrecht bestaat uit de heeren J Cbristiaanse van Leiden M Van der tinde van C9rtgene en W M C Regt van Waddinxveen Donderdag 3 Februari zal de heer Justus van Maurik van Amsterdam te Haastrecht eene spreekbeurt in het Nut TOrvullen Te Moercape e heeft zich eene eommissie gevormd uit het Gemeente Bestuur met het voornemen op s Konings 70 vofl aardag een extra iiitdeeling aan de arnfen dier gemeente te houden Het Gerechtshof te s Hage heeft gisteren het vonnis tegen den jongeling uit Berkenwoude ter zake van moedwillige mishandeling gewezen met verbetering van de gronden bevestigd De VOste veijaardag van Z M des Koning zal ook te Schoonhoven feestelijk worden gevierd De gemeenteraad heeft eene lom beschikbaar gesteld om het stadhuis te illumineeren en om eene extrauitdeeling aan de armen te doen plaats hebben Ook zijn in eene vergadering van belangstoUenden tot leden eener feestcommissie benoemd de heeren D Teijinck W N van Nooten W J Telchuijs L F Redeker C B van Baaren m U de Koek C W v i Kop H G Geelhoed en W Versteeven Deze commissie doet nu eene poging om door middel van eene inteekenlijst gelden ter feestviering in te zamelen l Men schrijft uit s Graveuhsge De met ophef gepubliceerde telegrammen gewisseld tussehen jhr l 4out van Soeterwoude en het Gerefsrmeerd Congres toudea deh indruk kannen geven alsof do heer Elout en de doleerende vrienden het volkomen eens waren Dit mag zoo schyien maar de werkelijkheid is anders Of begunstigt de heer Elont de pogingen der verdoolden die ook te s Gravenhage eene doleerende kerk zouden begeeren Verre van dien Het is hier ter stede geen geheim dat de heer Elout naast de reeds bestaande Afgescheidene Kerk Christelijk Gereformeerde voor eene doleerende dito weinig plaats ziet en veeleer betwijfelt of zoodanige versnippering en scheiding van finan ieelo krachten wel geoorloofd is Ook worden de godsdienstoefeningen in do Ned Herv kerk nog door den Heer Elout bezocht JTa g ff lil In ons laatste Zondngsnr maakten wij melding van het rapport uitgegeven door de Commissie van Arbeids enquête en deelden eenige ijzingwekkende bijzonderheden aeAa die uitj de verlioren bleken van don heer Kater vdor dtfct faa patrimonium Ansingh e a bej affende de weinige zorg die sommige patroons voor hunne werklieden hebben Spoedig daarop ia echter geblekea dat men niet erg kon afgaan op die ongunstige verklaringen Zoo had Ansingh verklaard dat de directie der Kon Fabriek van stoom en andere werktuigen te Amsterdam niets doet voor hare werkUeden die een ongeluk kragen Naar aatüeiding daarvan meldde het NieuH van iett dag Voor ons Verscheen ongeroepen en ongevraagd J W Bomer vronw van J H Ochse Saenredamstrsat 25 Zij kwam op verzoek va h man bankwerker aan de Kon fabr van St en andere Werkt V d Made thans wegens verwohdiag tehuis en zij deelde mede dot haar man met verontwaardiging kennis genomen had van de verklaring van Ansingh Hijzelf was e i levend bewijs van het tegendeel In Januari 1888 Was hem een ongeluk overkomen toen hü voor zijne fabriek eene herstelling verrichtte in eene diamantslijperij in de Zwanenburgerstraat Nadat hij naar huis vervoerd was ontving hij al spowlig bezoek van twee hoeren van de Abriek die naar zijn toestand kwamen vernemen en sedert dien tijd dus nu reeds een vol jaar ontvangt hot gezin een onderstand van ƒ 3 per week De vrguw Van Ochse verklaarde ons in strijd met de mededeeling van Ansingh dat het haar bekend is dat de bedoelde directie zich veel gelegen laat Uggen aan den toestand van bare werklieden wien een ongeluk mocht overkomen zijn Het geval van haar man staat ook niet op zichzelf Aan den bankwerker Moone ii ook oentwekei ksche onderstand toegekend al den tjjd dat hij verpleegd werd nadat hij een been gebroken had Het bleef niet by deze éém tegenspraak De scheepstimmerman H Euurs wien in 1884 een ongeluk overkwam veAlaart dat hij de liefderijkste zorg en stoffelijke belangstelling ondervond van de zijde der Directie van de Kon Fabr v Stoom en andere werktuigen K Hoogenhout verklaart dat het door Kater en Ansingh vertelde vnige laster is en deelt verschillende voorbeelden mede van onderstand asn lieden uit die fobriek zijn vader verloor het leven door het omvallen van een hijschkraan en zyne moeder geniet nij al 14 jaren oen ónderstand van ƒ 3 per week Zekere Eisenberger had bij zijn verhoor te kenpen gegeven dat de werklieden de geheele waarheid niet durven zeggen omdat hun patroon hen daarvoor later zou doen boeten Door zijn patroon den heer Tetterode hierover onderhouden heeft hjj zijn verklaring ingetrokken en erkend dat hij gehandeld had naar den raad zyner geestverwanten om vooral te doen uitkomen dat de werkman niet vry uit zou durven spreken uit vrees voor ontslag Met zekerheid vernemen wij dat onderscheidene loden van de Vrije Universiteit hun lidmaatschap hebben opgezegd Daaronder ook een of meer Provinciale Agenten Het ia hun thans duidelijk geworden dat die inrichting aUé n beteekenis fieelt als middel tot verwoesting der Kerk Die verwoesting is door de bedoelde leden nooit bedoeld en zij wenschen daaraan niet medeplichtig te zijn Daarom hebben zij hun verderen steun aan de Vrije Universiteit moeten onttrekken Wy zouden hiervan geen gewag maken ware het niet dat de revolutiepartij dergelijke feiten stelselmatig verzwijgt en tevens met ophef telkens mededeehng doet van buitengewone giften en gaven die ten slotte blijken niet te bestaan f of V Met de werving van trpepen voor het leger in Ned Indië moet het naar luid van Vertrouwbare inlichtingen zeer slecht gesteld zijn Er bieden zich maar zeer weinigen aan en voor die enkelen zyn de eischen om aangenomen te Worden zoo hoog gestold dat nauwelijks Vs daaraan voldoet Nadat Woensdag een detachement van 44 msn te Amsterdam embarqueerde moeten de manschappen van het werfdepSt te Harderwijk met inbegrip der invaliden die in het hospitaal opgenomen zijn ternauwernood het getal van 25 te boven gaan Nu is 5 Febr als dag aangewezen waarop te Rotterdam 83 man moeten embarqueeren als er nl zich voor dien dag nog aanmelden Het 14 daagsch verlof van den kolonialen militair vóór zijn vertrek uit het moederland moet dan ook reeds tot 3 dagen ingekrompen zijn terwijl niettegenstaande de aanvraag der militaure autoriteiten nit Indie van 6000 man troepen in den loop van 1887 het contingent door de Regeering op 2000 Edan is bepaald n De Transvaalsche Vollcutem zegt by een terogbUk op het jaar 1886 het volgende Het nu bykans afgeloopen jaar is voor ons land en volk een zeer belangrijk en gezegend tijdvak geweest Reeds by zijn Aanvang bleek het jaar 1886 betere vooruitzichten dan zijn voorganger te beleven Het akeUg nadeeUg saldo in de Bank waarmede volksraad en regeering zes maanden te voren niet weinig verlegen zaten was bij het begin des jsars tot ongeveer een vijfde verminderd om wddra niet alleen voor goed uitgewischt maar omgezet te worden in een batig saldo dat naar ons verzekerd wordt nu op ruim £ 60 000 kan geschat worden Bij den aanvang des jaars beloofden de goudvelden in de oosteUjke en noordoostelijke streken des lands reeds aanmerkelijk maar weinigen dachten toen dat zy zoo rijk zouden uitvallen aU later wel gebleken is en dat midden in de republiek en aan onze westergrenzen ook goudvelden zouden gevonden worden misschien even rijk als die in de buurt van de Kaap In den loop des jaars verrees eene stad op de Kaapsche goudvelden terwijl eene streek van ruim veertig mijlen aan Witwatersrand bezet weid door tyddijke kampen van kleinere of grootere afmt tingen en van min of meer blijkenden aard Acht of negen plaatsen aan Witwatersrand werden tot publieke gouddelveryen geproclameerd en waar in het begin des jaars nog geen spade in den grond waS gesjoken kan men nu mynsohachten rien van twintig dertig veertig en vijftig roet diep om van opengegravea olaims en dergelijke mindere mijnwerken niet eens te spreken Weldadig werkte de instrooming der nieuwe bevolking op onze landbouwers en veefokkers en op den handel en andere vakken van nyverheid Onze boeren kregen weer markten voor hunne producten de handel begon te herleven het vaste goei rees in waarde ambachtslieden kregen weer werk en de donkere vooruitzichteh van het vorige jaar weken voor het licht van terugkeerende welvaart in het land De gezondheid der bevolking is betrekkelijk gunstig geweest en geene bjjzondere rampen of plagen hebben het land bezocht Wij hadden regen en zonne4PhiJn op zijnen tyd en ofschoon het een paar maanden geleden scheen alsof wy eene zware droogte zouden krijgen is alle vrees daarvoor nu gelukkigegeweken door de milde en ororrloedige regens welke wij in den loop dezer maand hebben gehad l Het geheele jaar door heeft er vrede binnen ooae grenzen geheorscht terwyl onze betrekkingen met bnitenlandsche mogendheden onverstoord zyn gebleven Het vertrouwen in onze regeering en in ons land is vermeerderd en ofschoon het eenmaal door eene onvoorzichtige handeling der regeering dreigde geschokt te worden is dit door de latere verstendige houding der regeering gelukkig niet gebeurd Natuurlyk zyn er in den loop des jaars ook fouten gemaakt