Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1887

Woensdag Z Februari JN 3503 188T GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken F0 T0IIID0IET7AIIINA2 ƒ 0 60 per j KILOG J van Sonsbeek Groote Voorjaars Óprulming Alle voorradigfe worden a CONTANT tegen veel VERMINDERDE prijzen UITVERKOCHT SCHENK en ZOOIV ZUIVERE FRANSCHE WIJiNEN De bekende BORDEADX 27 per 48 Flessohen met accijns franco buis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en balf ankers belegen Terkrijgbaar Voorts alle MEUKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Dep6t van Wellens Boonekamp Elizter fVegens Vertimmering van af MAANDAG a s Groote OPRIJIllirVG van alle Artikelen tot zeer lage prijzen KORTE TIENDEWEG VVeCl tfO JflAill Zuivere BÖRDEAÜX WIJNEN bij SLOTEMAKER Co Van af 1 FEBRUARI Groote Voorjaars Opruiming waaronder een groote party cLL vexse L © p p © an © 1 €€ GouBA BAHLMANI en Co W Schalekamp J Confisenr Cpisinier OOSTHAVEN 17 GOUDA Heeft heden ayond voorhanden BABA S A LA EÏÏSSE a 20 40 en 60 ct Aangesneden Punschtaart Appelbollen Goomhorens Tomponces Galantine de Veau truffé Saucijsen broodjes Garnalen en Vleeschpasteitjesi Direrse Saladén 100 soorten Gebakjes iedere Zaterdag 15 soorten voorhanden zijn op de GASFABRIEK gedurende 14 dagen te verkrijg en t gen 36 Ct de HL De DIRECTIE ZUID HOLLANDSCHE nrroTSEEEBüM serestigd te Rotterdam De BèJRK Terstrekt gelden onder eerste HTPÓp HECAIBverband d Gebouwde en Ongebonwde Eigendommen in Nederland en biedt Toor het beleggen van gelden gelegenheid aan door uitgifte van PANDBRIEVEN Tan ƒ 1000 ƒ 500 100 en 50 Inlichtingen te bekomen bjj de Firma JfO TIJN CÖ in EFFECTEN WlSSELSen ASSURANTIËN te Gouda COGNAC tm af 1 25 p r Flesch 1 0 per Liter TOor qaalitêit wordt ingestaan bg J F HERMAN ZD Tlendew 0 HERBOEPELIJK tot 31 Januari geeft de jondergeteekendeJlS pCt korting Daar de Buitenlandsohe Fabrieken in het voorjaar ons land bezoeken om Commissies op te nemen en om Nieuwe Zaken op te geven worden alle Goederen van af heden tot ultimo Januari opgeruimd met 15 pCt korting Een elk profiteere van deze buitengewone gelegenheid Achtend OEd Dw Dien PIERRE GIJBELS Groote Markt 96 P S Zoolang de voorraad strekt een partjitje GOUD en ZILVER met 20 pCt korting GLACÉ en ZIJDEN MêMBB m mmm A van OS Az Kleiweg E 73 Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FORTIJUNDEOOGLEEVEE te GOUDA op WOENSDAG 2 FEBEÜAM 1887 des middags te 12 uren in het KofiSehuis fVEgoMEST aao de Wjjdstraat van Een op gunstigen stand gelegen en EKF aan do Wjjdstraat te Gouda wnkA No 45 Te aanvaarden 1 Mei 1887 Het perceel ia 3 werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingea zjjn te bekomen ten kantore van v oornoemden Notaris Mevrouw KONING Oosthaven 80 Gouda VRAAGT Mei a s een HOUTVËILIKG te UOTTËRDAIII van Zweedsche Riga Memel VVijburger Vuren en Grenen Platen en Delen geschaafde en geploegde Delen AMERIKAANSCHE üelean en E= late3n Sparren Sparhouten KOLDERS Eiken RIBBEA enz Belangrijke nieuwe aanvoeren WIJBIJRGEE GEENEN DELEIT Alles genummerd liggende in de Loodsen Werf Rusland Oostpunt Noorder Eiland Rotterdam i Op WOEJfSDAG den 2 fEBR UABl 1887 des namiddags 12 1 uur in het Café I ritschy over de Maasbrug Notitiën zgn te bekomen bjj den Deurwaarder J C LACH Geldersohe Kade No 1 Rotterdam ï it de ha d te koop Nieuw anngevoerd e ladingen Amerikaansche PITCH PI E BALKEN belcjapt en heza d tot de ïaagste rijzen Snelpersdruk van A BuiiKiiAn te opda Hebben velen met ingenomenheid het besluit der Tweede Kamer begroet om eene enquête te honden over de arbeidsqnaestie het aantal der voorstanders van dezen maatregel is zeker vermeerderd sedert wg kennis hebben kunnen nemen van de voorloopige resultaten van dat onderzoek Het eerste rapport der commissie dat den zakelyken inhoud behelst der eerste 65 getuigenissen door deskundigen en belanghebbenden voor de commissie afgelegd bewijst hoe nuttig en noodig dergeljjke arbeid is ter verkrijging van gegevens voor goede wettelijke bepalingen op dit stuk Wij hoorden onlangs nog iemand dien wij om zgn helder oordeel en zijn belangstelling in de publieke zaak hoogachten zeggen waartoe die enquête wij weten immers dat te veel van kinderen en arbeiders gevergd wordt dat zjj niet beschermd zgn tegen voorkomende ongelukken enz laat de regeeriug liever de hand aan t werk slaan en eeue regeling maken die in deze behoeften voorziet Maar onze vriend vergat daarbg dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan Er moeten regelen gesteld worden die den arbeider beschermen zonder overroatigen druk te leggen op den werkgever die toch al moeite heelt het hoofd boven te houden er zijn zoo velerlei v kkeu dat men precies weten moet voor welke bedrgven en fabrieken exceptioneele voorschriften gegeven behooreo te worden en hoever men io dat opzicht gaan mag Men is niet verantwoord indien men in deze zaak maar volgens fraaie theorieën wettelijke bepalingen in het leven roept zonder te rade te gaan met de practg k Het hoor en wederhoor is vooral hier waar zooveel tegenstrijdige belangen elkander kruisen van toepassing Wij honden het er voor dat de uitgave van dezen Ijjvigeu bundel stukken menigeen de oogen heeft geopend die vroeger dacht dat de toestand niet zoo erg was als sommigen beweerden Vooral de jui8tq opvatting die de commissie van haar taak eeft en de boven onzen lof verheven wgze waarop da voorzitter het onderzoek leidt kan niet anders dan de sympathie wekken van het publiek Slechts enkele staaltjes veroorloven wjj oBs Wjj en velen n t ons hebben zich wel eens geërgerd aan de wgze waarop sommige rijksambtenaren bun taak opvatten Toch was dit slechts een donker vermoeden waarvoor de bewgzen ontbraken Wg weten Jthans zeker dat de inspecteur van den geneeskundigen dieqgt te Amsterdam niet de minsts belangstellmg heeft aan den dag gelegd voor detf toestand van fabrieken en werkplaatsen schoon het toezich jPdaarop een belangrijk o nderdeeL uitmaakt van zgn werkkring Uit zijn eigen mond vernamen w dalj van regeeringszyde dat toezicht in de laatste jaren gelgk nul was Hg had zelfs geen enkele fabriek bezocht schoon hg weken te voren wist dat dv enquêtecommissie hem daarover wilde hooren Het verhoor van dezen getuige was zeker geen aangename ervaring voer de commissie maar de voorzitter heeft getoond dat hg ook in dit opzicht ziJn plicht weet te doen Velen ouüer meenen al tamelgk wel de hoofdstad te kennen doêfi wij durven geboren Amsterdammers te vragen of zij een juist begrip hadden van wat daar in de arbeiderswereld omgaat en gebeurt vóórdat zij de voor de commissie afgelegde verklaring van onderscheiden getuigen gelezen hadden Wat de onderw ijzer der school voor havelooze kinderen mededeelde omtrent de toestanden in de onderste lagen der maatschappg waar deze inrichting bare leerlingen zoekt wat de godsdienstonderwijzer Heynesmededeelt over het schrikkelijke overwerk dat b V kinderen tusschen 12 en 16 jaren s zomers moeten werkeu van s morgens 6 tot s nachts 12 uur terwijl het dikwijls gebeurt dat ook s nachts en Zondags het werk niet stilstaat hetgeen Justus van Manrik en vooral dekatholieke geestelgke Van Nispen töt Sevenaerverhalen omtrent het drankverbraik op hetwerk van kroegen die te 5 uur open gaan enbezocht worden dat jongens op drukkerijenen vooral dagbladdrukkerijen te 4 of 5 uurpresent moeten zgn zoodat zg midden in dennacht soms te 3 uur nit het bed gejaagd worden met een langen werkdag vóór zich dat bakkersknecbts van Vrijdagavond 6 uur totZaterdagsavonds laat d i ruim 24 aar aan éénstuk werken zonder slaap eo nauwelijks tgd hebbende om een stuk brood te eten zie dat zgnzeer ernstige haast ongeloofelijkedingen waarvan men in hoogere standen zoo weinig bemerkt als beroep of roeping ze niet indirecteaanraking brengt met de arbeiderswereld terwijl de eersten de deskundigen van beroep ergewoonlijk liefst het zwijgen toe doen omdatzii nieuwsgierige oogen en inmenging in hunnezaken schuwen Wanneer wü al deze dingen lezen en daartegenover stellen het karige loon dat dikwgls voor zoo ingespannen en afmattenden arbeid wordt uitbetaald dat moeten wü erkennen dat er veel waars is in de bewering van sommige getuigen vele weriwevers vooral onder de kleine bazen worden door de concurrentie en den nood der tgden gedwongen om zoo goedkoop mogelijk te werken en trachten aan dien eisch der noodzakèlgkbeid te voldoen door op het loon der knechts en de inrichting hunner werkplaatsen te bezuini n Op den duur wordt de werkman het kind van de rekening en weldra dringt zich aan elk onbevooroordeelde de overtuiging op dat alleen tusschenkomst van deu Staat hulp kan verscbafien De regelen door den Staat te stellen werken voorallen geljjkelgk en allen zullen gedwongen worden tedoeu watzü tbansom elkander een vlieg af te vangen maar al te dikwijls nalaten billgk züo tegenover hu werklieden en hun werkplaatsen inrichten volgens de eenvoudigste regelen der gezondheidsleer Geen beter middel om de publieke opinie te doordringen van de gebiedende noodzakelijkheid tot doortastende tusscl nkomst van de overheid dan de lectuur van ezen bundel verhooren En dan nog betreft dit slechts een klein gedeelte van ons land hoofd keliJk Arasterdam Het vervolg der enquête kan nog heel wat wetenswaardigs opleveren al zijn de onthullingen in den regel van weinig opwekkenden aard Er is echter een schaduwzijde aan de publicatie dezeï verhooren verbonden WiJ hebben ons wel eens afgevraagd had de commissie niet wijzer gedaan om te wachten tot het geheele onderzoek was afgeloopen Wg vreezen dat de uitgave van al het verhandelde hetwelk natuurlijk dadelijk zijn weg vindt in de dagbladen menigeen zal afschrikken om ronduit alles te zeggen wat hij op het hart heeft Had men gewacht tot hef einde der enqnête dan had men de getuigen eenvoudig gesteld voor een feit waaraan niet te veranderen viel Vooral Jfldt ons bezwaar eenvoudige werklieden die te bescheiden MJ courant te komen en misschien uit vrees voor onaangenaAB bejegening van de zijde der patroons zich zullen latsn afschrikken om geheel waar te ziJn Dan komt voornamelgk het woord an de dutf allen de schreeuwers de poseurs en dit zjjn j moet de bedaarde knappe werkman die ondervinding heeft en in lle bescheidenheid zijne gedachten uit als er naar gevraagd wonlt verdient in de eerste plaats geboord en geloofa te worden Dezulken hebben eer oeae aanmoediging noodig thans kan men ze wellicht met het spook der openbaarheid schrik aanja eu Hebben we niet reeds in de dagbladen eene polemiek gezien over ongunstige verklaringen omtrent enkele fabrieken en verklaart niet bv het Nieuwsblad van Nederland dat de v erklieden die getuigenleen afgelegd hebben over drukkergen of zetterijen nooit meer een voet oVer zijn drempel mogen zetten Dergelijke uitlatingen die bewijzen dat men het zelfs kwalijk neemt als de ongeletterde werkman zich wat scherp uitlaat of zooals het Nieuwsblad zegt een onfatsoenlijke toon aanslaat tegenover de patroorts kunnen niet bevorderlijk ïgn aan het welslagen der enquête Gebruikt men deze gronden of voorwendsels reeds om de gehoorde getuigen met een zwarte kool aan te teekenen dan werkt dit niet bijzonder aanmoedigend op hen die nog gehoord moeten worden Hoe het zü het s jnoeielgk uit te maWn of do voofdeelen der dadelijke openbaarmaking ojiwegeu tegen de nadeelen De ervaring zal spoedig uitspraak doen in dit geding Onze beste wenschen vergezellen den zoo flink ber gonneu en et ov erleg ineengezetten arbeid Het kan niet anders of hg zal voor de toekomst vruchtbaar ziJn BINNENLAND fiOUpA 1 Februari 1887 V In de heden gehouden vergadering van den Gemeenteraad die dopr 15 leden werd bijgewoond afwezig waren de heeren van Mierop en IJssel de Schepper werd besloten sollicitanten op te roepen voor de betrekking van Directeur der Stedeüjke Gasfabriek op eene vaste jaarwedde van 1800 met genot van vrije woning met gaslicht steenkolen en cokes voor huiselijk gebruik Boveudjen zal hem worden toegekend een bedrag van ƒ 2 voor elke 1000 kub meter boven de 200000 kub meter gas dat door de Gemeente aan particulieren bf particuliere inrichtingen wordt verkocht Tot op het tijdstip waarop de IKrecteui woning kan worden betfokken zal hij eene vergoeding voor huishuur ontvangen van 400 per jaar Voorts wejd besloten tot wijziging der begrooting van het Israëlitisch Armbestuur dienst 1886 Bij den raad kwamen de volgende stukken in De rekening der Kamer van Koophandel h fabrieken dienst 1886 Ter visie Eene missive van de Commissie van beheer der StedeUjke Gasfabriek inzeijdende eene ontwerpinstnictio voor den te benoeihen Directeur der Gastabriek waarin o a deze bepaling is opgenomen dat hij eene zakelijke borgtocht zal moeten stellen van ƒ 4000 Ter visie Eene missive van B on W inzendende eei ontwerpinstructie voor den te benoemen BoeVhotff derOpzichter bij de Fabricage Ter visie Ee voorstel van B en VV tot verhuring van den gang naast het Oude Vrouwenhuis aan het K C Kerkbestuur O L V Hemelvaart Tar visiéT 6 Een voorstel van B en W om P Janssen eervol ontslagen boekhouder Ijij de Fabricage een pensioen toe te kennen van ƒ 380 sjaars Tor visie Een voorstel van B en W tot voorzetting van de proefneming met een pont op de Kat ensingelgracht Ter visie Adressen van person en die verzoeken benoemd te worden tot Commissaris aan het stoombootenveer op de Vest Aangenomen voor kennisgeving 8 Adreisen van personen 3 7J die v£r eken ii