Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1887

j benoemd te worden tot boekhouder oprichter bij de Fsbricage l e vergadering besluit een achttal uit de sollicitanten uit te noodigen tot een exajnen dat door den Gemeente architect zal worden afgenomen 9 Eene missive van den heer J J Arentz den raad zijn dank betuigende voor het Besluit ten zijnen opzichte in de vorige vergadering genomen De raad benoemde iu deze zitting tot Commissaris der aanlegplaats van de stoombooten aan deTurfsingelgracht C van der Groef met 9 stemmentegen 6 op E van Dantzig T Met genoegen hebben wij vernomen dat eenige leden der I angvereeniging ApoUo te dezer stede Toorneinens zijn de noodige stappen te doen tot lÉeiferoprichtiiig der vroeger hier bestaande e eeni Jing l iterl ke Welsprekendheid wier loden zich destijds oefenden in het deolameeren iraprovi eeron en het opvoeren van tooneelstukken De gezellige avondjes welke deze vereeniging ons eertijds ver schaften zijn zeker bij vele stadgenootou in levendige fferinnering gebleven wij wenscUen dan ook dat do weiloroprichters in alle deelen mogen slagen en Uiterlijke Welsprekendheid eene eervolle phiats zid Innemen in de rij der vereonigiiigen welke te dezer stede bestaan By kon besluit is de heer M van den Brandeler benoemd tot burgemeester der gemeente Sassenheiin Benoemd tot onderwijzer aan de Openbare School te Haastrecht de heer J ChristiiUinse van Leiden Te Haastrecht is door den heer burgemeester eene uitiioodiging gericht tot eenige ingezetenen om zich tot eene commisaiè te constitueoren ten einde de noodige stappen te doon om s Konings 70ii verjaardag ook in die gemeente feestelijk te vieren De trein die Zondagavond te 8 50 uit Utrecht vertrok word na ougoveer 15 min rijdens door de noodrem tot stilstand gebracht Een stukje ijzer van de rem sleejito langs een der wielen waardoor vonkjes ontsprongen zoodat men dacht dat de wagon in brand stond Na onderzoek werd de roll voortgezet doch andermaal deed men den trein stilstaan en do reizigers besloten den wagon te Xadat jl Donderdag de stoomboot Volharding No 1 reeds èonige uren was bezig geweest om een slop in hut ijs te maken tot opening van de vaart vifn Leiden op Gouda was hij te ongeveer drie uren tot bijna aan liet Zwaantje onder Kondekovk genaderd on word daar opgewacht dooi eenige mannen gewapend met touwen en ijzerdraml ten einde der boot met geweld het voortgiuiu te beletten Het gevolg daarvan was dat de kapitein ecno belangrijke verwonding aan de hand bekwam zoodat geneeskundige hulp moest worden verleemlr Hiervan is door de politie proces verbaal opgemaakt Zondag heeft de bekende sociaal democraat CroU van s Gravenhage te Amsterdam eone rede gebonden waarin hij de geschiedenis schetste van het socialisme in Nederland gedurende de laatste 10 jaren Hij deelde daarin ook modo hoe Domela Nieuwenhuis thans zijn dag doorbrengt Hij leeft leeft thans opgesloten in een cel geheel en al afgesloten van do imitemvereld Te zeven uur staat hij op moot hij zijn cel opdwijlen en alles schuren wat schutirbaar is Te acht uur gaat het schaftgat opon om twee stukken roggebrood door te laton die hij met w it zout gebruikt Te elf uur mag hij met de kap op wat verscho hicht genieten Te een uur krijgt hij zijn schraal middageten en te zeven tmr weer roggebrood te tien uur gaat het dicht uit Bczoiyken mag hij slechts ontvaugeii eens in do veertien dagen en dan nog slechts van familieleden hoogstens een kwartier lang Groll die bewindvoerder is zijner zaken en voogd van zijn jeugdige kinderen wordt niet hij bem toegelaten De protesten tegen de verklaringen van door de Enipicte commissie gehoorde getuigen duren voort U a itviiig het A v d 1 er een van de meisjes Tan de fabriek van den heer Bergman Carols tegen een gedeelte der verklaring van don godsdienstonderwijzer Heynis Op de fabriek van B C zoo heette het werd dwang uitgeoefeml ten aan zien van het overwerk wie op Zondag niet kwam behoefde Maandag ook niet te komen ioo had de 23 jarige Anna de Eidder die 12 jaren op die fabriek gewerkt had hem verklaard Volgens de bewering nu der meisjes heeft Anna De Ridder niet daarom gedaan gekregen maar om een andere reden waarvoor de heer Bergman haar drie viermaal gewaarschuwd had In het algemeen betuigen do briefschrijfsters dat er nergens zoo ii fabriek is als deze en sommen eeu reeks van attenties op door de directie aan het personeel bewezen geschenken op Kerstmis Nieuwjaar entree in Artis dagelijks koffie de boeten worden in de spaarbank gebracht en later verdeeld enz enz wat Zondagswerk aangaat de tijd heugt haar niet dat er s Zondags gewerkt werd Ook hebben zij een woordje voor die heer die goschreefon hoeft over de onzedlikheid op de zigareufabriekeu Hij schijnt beter te kune schotse de bitre pil of de pingsterblome want wat hij geschreeven heeft kan op de fabriek van den heer Bergman Carols geen phiats vinden ten eerste werken de mane in de Kuipersteog en do mijsjes in het gebed zonder end Zooals men weet heeft de Staatscommissie voor de herziening van het Burgerlijk Wetboek onlangs het nieuwe Ie Boek in druk gegeven Het IIM vat de hoofdpunten van dien arbeid als volgt samen De titel van Nederlanders en ingezetenen is vervallen om in een afzonderlijke wet to wordenvervat Elk mensch is bevoogd tot hot genot vanfi rgerlijko rechten Bevoegd tot hot genot vanburgerlijke rechten zijn ook rechtspersonen Ziedaar met een artikel over de rechten van den weldrate verschijnen wereldburger de eenige bepalingenvan den 1 titel De 2 titel handelt over de akten van den Burgerhjkeit Stand Volgens dezen zullen voortaim voor iedere een of meer ambtenaren van den B S een of meer plaatsvervangers worden benoemd door den Koning die ook vergunning kan verleenen in een gemeente op meer dan een phiats zelfstandige registers to houden Belangrijk is hieromtrent nog do bepaling van art 20 die tot dusver ontbrak dii t l etgeen met betrekking tot het feit waarvan de akte bestemd is te doen blijjcen door de partijen is verklaard voor waarheid wWdt gehouden tot bewijs van het tegendeol Do i titel handelt over namen en bevfit een geheel lueinvfjfegeling van het voeren ym ffeilacAtinamen W ettii e en door den vader orkemle onwettige kinderen dragen den geshichtsnaani van den vader andere onwettige kinderen dien van de moeder Is de af stamtning onbekend dan geeft do ambtenaar van tien B S lïet kind oen geslachtsniuim zooveel mogelijk met vermijding van bestaande De rechter kan iemand onbevoegd verklaren een anderen geslachtsnaam dan gelen zijne te voeren als dit hem loor dongeon dio den naam wettig voert wordt befwist In den titel van het huwelijk wordt geen andere algemeene beperking opgenomen dan die wegens roods bestaand hnwctijk we gens leeftijd en wegens bloed of aanverwantschap in do rechte lijn en tifechon brooders en zusters Meerderjarigen behoeven geen toestemming meer van anderen Voor elk arrondissement wordt bij Kon besluit een nieuwsblad aailgewo en waarin alle voorgenomen huwelijken worden aangekondigd De vrouw kan met bewilliging van don man het beheer Tan haar eigen goed overnemen bij openbaar te maken notariecle akte De gevallen van erJilKclmdittff worden uitgebreid tot gedurige slechte bejegening van den echtgenoot en gewoonte van dronkenschap of ander liederlijk gedrag Vorder kunnen beide eclitgenooton te zamen ontbinding vragen als een vol jaar na de schoiiling van tafel en bed is vorloopen on elk wanneer na twee jaren ten zijn gorochtelyke aanmaning om de samenwoning te hervatten niet binnen één maand is voldaan Het onderzoek niuir het vadertchap van oifwetti e kindereu blijft verboden behalve in do gevallen die tot strafreclitolijko vervolging aanleiding geven Da weirdrrjariglieid wordt reeds op den 21 jarigen leeftijd bereikt De burgerlijke rechter kan ontzetting uit hotouderlijk gezag uitspreken wegons bekend slechtIcensgedrag verregaande vorwaarloozing van deverplichting tot onderhoud en opvoeding en het uitwinstbejag noodzaken van hot kind tot overinatigenarbeid Het wettelijke vi uchtgebruik dimrt tot demeerderjarigheid De firma Knipp te Essen hoeft een verslag over schietproeven het licht doen zien die zij genomen heeft met do 35 kaliber lange vn rraonden van 40 cM welke de italiaunscho Kogeering liet maken voor de verdediging van do haven van Spozzia De 10 cM kan wel het grootste kanon dor wereld genoemd worden Het heeft een lengte van 14 M en weegt met het sluitstuk 121 000 kib Volgen engelsche benaming zou het dus een kanon van 121 ton zijn Het sluitstuk alloen weegt 3700 kilo De zwaarste tot nog toe gebruikte lading had een gewicht van 384 kilo Het projectiel dat uit den vuurmond gesctotenwerd was 1 28 meter lang en woog 1050 kilo Hetschot draagt 12 kilometer Voor het transport vandit monstorkanon per spoor waS een bijzonder vervoermiddel noodig bestaande uit twee wagens dieverbonden waren door een drager waarop de vuurmond rustte Elk der beide wagens rustte op onderstellen met vier assen die van voren on vart achterenkonden draaien De Folksvriend hw orgaan der Afschaffingsver eeniging drukt de hoop uit dat de feestdag van des Konings verjaafdag zooveel mogelijk zal verschoond blijven van drortkemansvertooningen Het blad ze Wij Willem III zoo staat aan het hoofd ifer wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap hebben goedgevonden en verstaan lasten en bevelen Geen sprekender blijk van het eeren des Konings zal op sKonings TOsten verjaardag den Koning door zijn volk kunnen geschonken worden dan wanneer die voor Nederland en Oranje alleszins heugelijke feestdag mocht kunnen voorbijgaan zonder éénig proces verbaal wegens overtreding der drankwet zonder eenige rechterlijke uitspraak te dier zake in naam dos Konings De rooverbenden zijn in Spanje over het geheel sedert het eind van den burgeroorlog veel verminderd niiuir in Andalusie woiïlen nog verscheidene gevonden De voornaamste hoofdmannen zijn Atalgares en El Vizco de Borges Zij hebben in gevechten met do gendarmes menigon man van hunne benden verloren maar tot dusverre wisten zij zelven nog steeds aan de dienaren van het gereèht te ontsnappen Zij zijn beiden roovers van de oudste soort echt romantische roovers bevreesd bij de gegoeden en bemind bij de armen wien zij dikwijls iets mededoelen van hun onrechtmatig verkregen goed zeer mihl met giften voor populaire kerken on de helden van een aantal liefdesavonturen in de dorpen Do bewoners van de streek naar zij verblijf houden durven hen zooals bekend is niet verraden uit vrees voor do wraak der roovers xVls het gerecht navraag bij hen doet is hun antwoord dat zij van nijpts weten De roovers zijn dan ook zeer vrij in hun doen Daar was voor eenigen tijd te Malaga een aanzienlijk ambtenaaf diö altijd blufte op ziju pogingen om Mnignres en El Vizco te vangen Die heer deed dikwijl tegen den avond in een huurrijtuig een toertje buiten de stail Kens toen hij weer as uitgereden hield zijn rijtuig stil voor een huisje in de voorstad en uit dat huisje kwam eeu man die zonder complimenten naast hem plaats nam wiuirna het rijtuig weer voortreed Op do verwonderde vraag Wie zijt gij antwoordde de onbokenile üw excellentie heeft dikwijls gewenscht Malgares en El Vizco to zien W elnii El Vizco bestuurt uw rijtnig en Malgares zit naast u en vraagt u verschooning voor ziju vrijpostigheid De twee roovers brachten toen den verschrikten ambtenaar mwr een afgelegen plok lieten hem daar onder vele plichtplegingen uitstappen en reden heen Onlangs waren de beide roovers bijna gevangen genomen mmir zij wisten zich zoo te venlodigen in de boerenwoning waar zij een schuilplaats hadden gevonden dat de gendarmes op de vlucht gingen mot achterlating van een doode en een gewonde Men schrjjft aan de Standaard Niet ten onrechte wordt thans vooral uit plattelandsgemeenten die dicht bij do groote steden des lauds gelegen zijn geklaagd dat men bijkans den geheelen dag met do handen in den zak kan staan om de vele bedelaars en landloopers te bedienen doch als men dan verder de mindere energie en waakzaamheid dor politie noemt als hieraan schuld hobbenile dan ia het teneinde het gezag der openbare macht op te houden zeer noodig er op te wijzen dat men alzoo oordeolende vorkoord handelt In do moeste doqien toch i vaak uitgestrekter dan menige stad houdt meu er slechts oen of twee polltiedieiiaren op na die den bedelaar tot schrik zich slechts maar op één plaats tegelijk kunnen vertooneii voorts moet men niet vergeten dat de meeste bedelaars ronddrijven op een vrijbrief in den vorm van een patontjo en alleen die zulk oen stuk niet heeft kan Ttien op kosten dor gemoonto vervoeren en ter beschikking stellen van de oHicieren van justitie met dit gevolg ni isschien dat men voor een die is weggebracht een stuk of twee drie nieuwelingen in de plaats krijgt Volgens het Bataviaatci NieuKiblad zal de heer Van Hees met 1 April ontsUg nemen als gouverneurgeneraal van Ned Indië De heer Van Etej heeft hier egt het NU meer verdriet en teléur8teUii plan levensvreugd en zelfvoldoening gevonden Zelfstandig en autocratisch in Indië te regeerp ia niet meer mogelijk è door de wetten die Ie zelfstandigheid der Indische laudvoogdij beperken èn door don telegrimfdnuul èn door de afmattende en ontzenuwende critlek van geheel het schrijvend en pratend Nederland Toch is niets gemakkelijker dan het nemen van autoc ratiache maatregelen tegen personen en zaken Weerloos zonder burgerrecht toegelaten op een permisaiebriefje ijedM staat de Nederhmder in Indië eiken administratieven maatregel elk op de bestaande bepalingen gebouwd vonnis te ondergaan Doch achteraan komt het hinkende paard brieven en artikelen in Nederhindsche dagbladen vallen op het bestuur aan zij zoeken de motieven de Tweede Kamer critiseert en conti oleert en uit deze critiek niet uit de verdediging van den Minister vormt zich de publieke opinio Is het wonder dat een Indisch lanilvoogd ten slotte verbitterd zijn scepter nederlegt Wat men van het bestuur van dezen GouverneurGenera gezien heoft was naar hot oordeel van het Bat Nblad niet in st uit voor dat bestuur sympathie te verwekken Het sluiten van eene enkele drukkerij het verbannen van een piuir employe s op landelijke ondernemingen zijn geen maatregelen die het aanzien eener regeering verhoogen zell a niet wanneer er van den kant der getrotfenen schuld bestaat Men had de berechting dier zaken aan den rechter kunnen overlaten Doch daarnaar uitsluitend oordeeleo mag men niet Een gouverneurgeneraal kan niet in het 9 5enbaar rekenschap geven van al het goode dat hij tot stand wilde bnjiigen maar dat afstuitte op tegenstand of onwil in Europa Het Bat Nblud wacht zich daarom voor het maken eener scherp geformuleerde conclusie en zegt alloen dat indien het bewind van den tegenwoordigen jonverneur Generaal Tndié ten zegen had moeten worden Z Kxc 25 jaren vroeger d bewind in banden had flLan hebben er tevens voorzorgen nemen dat uimmoW ene m tabiliteitswet in het leven werd getoejiou Thans kon hot bewind hen alleen teleursteniiig baren Zooals de zaken thans staan zal de niededeeling van het oanstiuind vertrek geen ander woord ontlokken dan de vraag Wie zal het nu worden Naar aanleiding van het bovenstaande zegt het DmjUad het volgende Zyn wij wol geïnfonneerd en wy mecnen dat te wezen dan is er bij onze Regeering niet bekend van het voornemen van den Gouvemour tiener ial van Nedei landschIndie van hetwolk iu het Balavumtdi A ieutoilad werd gewag gemaakt om tegen April a s nf te tieden Het behoeft wel geen aanwijzing dat wanneer de hoer Vun Kees tegen t roorjaar zijn functio wenschte neder te leggen hij diuirvan het Opi erbestuur wel kennis zou hebben gegeven f ± Te Boston heeft men aan de stails armenapotheek in 1 80 oene proeve genomen die als uitmuntend geVaagd mag beschouwd worden Wauueer zich aldaar armen om hulp aanmelden dan geeft men lütoos aan de doctores eene ziekouAppaster mede Men begon diicrmede aan het New Engelaud gasthuis voor vrouwen en kinderen want men had de opmerking gemaakt dat do bleeko en ziekelgke arbeiders uit winket of fabrieken do uitgeputte on afgesloofdo vrouw van den werkman on de zwakke winkeljuft rouw dio alleen op do woreld staat behalve geneesmlildeton uog iets anders noodig hebben Wilde men do ernstige govolsj ün eener ziekte voorkomen dan hadden zij niet alleen behoefte aan oppassing maar ook aan eenig onderricht hoe zij verder voor zichzelf moesten zorgen Onder do armen zelven kon men hierdoor goeno verstandige en geschikte personen vinden Daarom besloot men iedere ma ind eene ziekenverpleegster van do opleidingsschool naar de patiënten van de nrineu apotheelj te zonden e i deze nieuwe maatregel blijkt voor de armen eii de verpleegsters oven voordoelig te zijn Voor do adspirant ziekeuvei pleegster is het zeer nuttig eens te loeren hoe men net de geringste koston een zieke veiiiloegt Zij loert zich schikken in onvoorziene omstandigheden en krijgt eeue zekere liaiuliglieijl om alles wat zij bij de hand vindt te gebm Kon In do laatste maiiiidon hoeft dit stelsel eene buitengewone uitbreiiling gekregen en wordt zeer door de doctoren geprezen Er zijn drie verpleogatora aangesteld eene voor het noordeinde eene voor het centrale district en de lerde voor het zuidelijke deel der stad Haar taak is niet den zieke onafgobrojien te verplegen on te blijven tot de patient gehoel herateld is Neen de vorploogsters leggen bezoeken af on geven gooden raad Men had meermalen opgemerkt dat de armen even weinig weten wat de gezondheid bevordert als wat de zieken noodig hebben Nu leert de verpleegster hun boe zij het bed moeten opmaken en de medicignon toedienen beuevens tol van kleinigheden die toch hot lijden van den kranke zooveel dragelijker maken Dit edele en nuttige arbeidsveld heeft men alleen te danken aan de vrouwelijke artsen te Boston en dit is de goede richting welke deze vrouwen aan haar praktijk geven Wij voeloj meer en meer zeide eene welbekende doctores dat onze ware werkkring de armenpraktijk is Vele vrouwen uit de arme volksklasse sterven eer zij eeu geneesheer hebben geraadpleegd en andereu weder komen tot ons vrouwelijke artsen wanneer de ziekte bijna ongeneeslijk is geworden Toen ik onlangs aan een anno vrouw vroeg waarom zij niet eerder geneeskundige hulp had ingeroepen antwoordde zij och ik kon er geen dokter ov er spreken en ik wist niet waar een vrouw te vinden die mij zou kunnen helpen Dit heeft mij versterkt in de meening dat wij vrouwen hoog noodig zijn voor de binnenlandsclie zeudiiig als doctoressen van de armen Wanneer men in de smaakvolle vertrekken rondkeek waar deze opgeruimde vrouwelijke art troont dan zag men duidelijk dat eone drukke praktijk haar in staat stelde do armen om niet te helpen Zonder middelen van bestaan zou dit onmogelijk zijn Op do eerste verdieping van zoo menig elegant huis aan do Back Bay waar men apartementen verhuurt Biet meu weelderige spreekkamers die met smaak gemeubileerd ziju en waar men schilderijen aan den wand en allerlei snuisterijen op don schoorsteen en op de kostjes vindt De ze behooren aan dames die Doctor voor haar naam mogen schrijven Negen harer hebben de aristocratische praktijk van Boston Eenigen ziju heeliueesteresson en anderen praktiseereude geneesheeren Zij zijn van 5 25 jaar in de stad gevestigd geweest en zouden u hoogstwaarschijnlijk sproken over eeu inkomen van £ 5000 tot £ lOOOO per jaar d i in onio munt ƒ 00 000 ü ƒ 120 000 per jaar Do heolmeesteressen en de artsen dio zich door hare kunde als spoci iUt it voor de eeno of andere ziekte een mmm hebben gemaakt verdienen het hoogste honorarium Eene bevallige vrouwelijke arts die in het spreekuur patiënten bij zich aan buis ontving verzekerde aan eene jonge dame dat zij binnen het jiuir op eene goede praktjjk kon rekenen mits zij Hiuk beslagen tou ijs kwrtm ffOy schijnt hierover verwonderd i ide zij glimlachend en denkt ongetwijfeld dat dit telfs aan weinige mannen zou gelukken Toch is het zuivere waarheid Vrouwelijke artsen maken in deze stad spoedig carrière en ik ken er gecne enkele die het eerste jaar hare onkosten met heeftlgoed gemaakt Het gaat hier sneller dan in andere steden want ik houd mij overtuigd dat eeno vrouwelijke arts iu NewYork of Phihidelphia 5 jaar nof lig heeft om in do praktijk te komen i Ongelukkig bezit Boston geen erkende medische faculteit Eu het is niet waarschijnlijk dat in de eerste jaren eeno afzondorlijke school voor vrouwen alilaaï zal geopend worden De eenige poging die meu in het work zal stellen om luin vrouwen oiiJorricht iu lUt vak te geven zal waarschijnlijk bestaan in hot toevoegen eener afdeeling aan the Harvard Medtcat Khool I Na to New York of to Philadelphia aan de universiteit een graad te heblicn gehaald kan de student dingen nojir de betrekking van interne aan het x eic tjngütnd ïa sthuis voor Vrouwen en Kindoren touzy zij de middelen bezit om buitenshjnds te studeeren Voor iedere opengevallen plaats bij het gasthuiskorps ziju er steeds b a 15 adspirauten maar indien de adspirant de vacante betrekking krijgt dan heeft zij het voordooi dat zij uu de theoretische kennis op het cüllego opgedaan in praktijk kan brengen I Itet hospitaal of gasthuisgebouw is in het lloxbury district gelegen en fnuii uit roovlo gebakken Bteenen opgetrokken De internen vinden er vrooliji o zonnige kamers en alle gemakken alsof zij thuis waren De opleidingsschool voor verpleegsters levert ervaren atlsiatont geneesheeróSl en het vaste 1 korps bestaande uit ervaren adsistout geneesheareu en het vaste korps bestaande uit ervaren vrouweI lijko artsen is zeor hulpvaartlig jegens de adspirautgoneosheeren die zij voortdurend tmnnioedigen De kraaniiurichting en do annen apotheok zijn uitmun tonde gelegenheden om oiulorvinding op te doen I Na één eenjarigen cursus als interne mag de jonge i arts dingen naar de betrekking van adsist nt genoesheer De gewichtige betrekking van inwonend goI neesheer directeur wordt bekleed door eeno vrouw die buitenslands gestudooi d hoeft of een jaren bingo ervaring heoft opgedaan want de zorg over en het 1 verantwoordelijk beheer van het gasthuis veroischen I meer kunde on een juister en vertrouwbaarder oor deel dan een jeugdige doctores in de eerste jaren barer praktyk kan bezitten Nadat zij hare opleiding aan het gasthuis heeft genoten begint de vrouwelijke geneesheer voor eigen rekening de praktijk in de stad of de voontad of de voorsteden uit te oefenen Zij zal spoedig ontdekken dat zij geen betere keus had kunnen doen zij verdient goed geld en op maatschappelijk gebied vindt zij overal aanmoediging De menschen te Boston zijn niet zoo overdreven aan het oude gehecht en de vrouwen zijn zeer vriendelijk jegens alle leden harer sekse die sympathie behoeven Buitenlandsch Overzicht Uit Parijs wordt gemold dat de minister president Goblet van de eerste gelegenheid gebruik zal maken ten einde ophelderingen te geven over Frankrijks plannen tot verbetering van het leger De minister zal dan aantoonen dat deze maatregelen strikt defensief zijn maar volstrekt niet geschikt zijn om den aanval voor te bereiden Generaal Févrior de coinmjlndant van het 6e Franache legerkorps dat bij Aa oostelijke grenzen ligt meldt den minister van ojïrlog dat alle geruchten betreffende oorlogstoeberefiselen der Duitachers aan de andeie zijde der Vogeezen ton eenenmale onjuist zijn De opperste krijgsraail is bijeengeroepen ten einde het rapport van generajd Févrior te bespreken en heeft uitgemaakt dat de maatregelen welke de Duitsqhe regeering in de laatste 10 maanden heeft genonlon volstrekt niet de vrees voor een overrompeling rechtvaardigen Do rapporten door de gezanten W iddington en DecraLs uit Ijonden en Weenon gezonden zijn zeer geruatstellend De heer Decrais ontving zelfs persoonlijk de verzekering an keizer Frans Jozef dat de toebereidselen van Oostenrijk den anderen Staten geen reden tot ongerustheid kunnen geven De Oostenrijksche rogeering nfeemt slechts maatregelen opdat het Oostenrijksche leger niet achter blijve bij de legers der andere groote mogendheden Nu de Diiitsche rogeering don uitvoer van paarden uit haar land heeft verboden wordt weldra een dergelijk besluit van Oostenrijk verwatïht want de Oostenrijksche regoering vreest dat de landen welke tot liusver paarden uit Duitschland ontvingen deze nu in Oostenrijk zullen zoeken De Duitsche regeering zal eerstdaags 70 000 reservisten onder de wapenen roepen voorloopig alleen uit de zeven westelijke provinciën van Fniisen Bij eeu eergisteren ten hove gehouden receptie besprak keizer Wilhelm dezen maatregel De grijze vorst waar8chu ïle terstond tegen elke ongerustheid want het besluit tot dezen maatregel was reeds voor geruimen tijd geiioraeu en stiuit iu verband met de invoeriug van het repeteer geweer bij het Duit3c4liS T leger De manschappen der reserve hebbon dit I weer nooit gebruikt en zullen nu in de gelogeu worden hestehl schietoefeningen te houden met nieuwe wapen De poïiug der Fransche radicalen om de begrt ting voor eoredienat niet te doen aannemen is mislukt Namens hen voerde de afgevaardigile Pichon iens rede door de Juntice geheel wordt modege lee H het woord on betoogde de noodzakelijkheid der opheffing van het concordaat Hiertoe kan men de regeering noixlzaken door een einde te maken aan de begrooting voor eeredienst de eenige band welke de Kerk nog niet en Staat verbindt En deze Ivand aldus eiudi de Pichon zijne re le verzoek ik u te verbreken De niiniator prosident Goblet tevens minister van eeredienst antwoordde den radicalen afgevaardigde hetzelfde wat hij roods in de vergadering der commissie verUaardo Een zoo gewichtige hervorming als 4e afschaffing der begrooting voor eeredienst welke onmogelijk is zoohing hot concordiuit bestaat kan alleen geschieden door een afzondoriijk wetsoitwerp en niet volgens do wijze waarop de radicalen dit telkens beproeven Eeu wetsontwerp in dezen geest kan do regeering onmogelijk indienen want de meerderheid dor Kamer is hitr tegen Het leiigo zeide s minister wat de ioorstiindars van s helding vun K rk en Staat nu kunnen doen is le i dergelijke inoerdorheid voorbereiden Nadat nog de hooren Freppel en Andrieux de laatste namens de coniraissie hot onmogelijke van het voorstel der radicalen hadden aangetoond hechtte de Kamer haar zegel aan do opvatting van don minister en keurde met 0 tegen 180 stemmen het eerste hoofdstuk dor begiooting goed Ook nu gingen do opportunisten samen met de monarchisten zoüdat do radicalen en intransigenten in de minderheid bleien In hot Engelsche Lagerhuis werd de nieuwe rechtswet voor lerialid in de eerste lezing aangenomen Men weet dat de eerste le zing daarviwinig meer is dan oen boleofdheidsiorm Do jK f s wil den te Liverpool gevallen Minister BjiSchen