Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1887

Vrydag 4 Februari HÉO Pt 35Ö4 1887 Twea EOSTG AITGEES Openlare Verkooping kunnen GEPLAATST worden bö 1 v d ten orerstasn Tsn den Notaris BOSCe breede zijde B No 485 Karnemelk J Q POETUUlï DEOOGLElJTEE te GOUDA I GOUpSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Qouda en Omstreden Mevrouw POST van deh BURG éaagt tegen MEI eene ook voor Huiswerk en een S MJUID liefat van de P G Mevrouw KORTEJVOEVER FLOW SINGEL vraagt een Gelegenheid tot INWONING enz met gebruik van VRIJE KAMËlt voor een Jongmensch Men adresseere zich onder No 1438 bg den Uitgever dezer Courant Mevrouw KORTENOEVER CRABETHSTUAAT 223 vraagt een FO TOSICO MET UMLl f 0 60 per Va KILOG J van Sonsbeek Stoombootonderneming DE j LIST Hervatting der Dienst Haastrecht Schoonhoven op 2 FEBRUARI driemaal daags heen en terug G STIGTER iKMifïlSiii TB HÜOR Te bevragen met franco brieven ouder No 1439 aan het Bureau dezer Courant GOUDSCHE WATERLEIDING Ben paar AANDEELEN gevraagd Opgave van prijs onder L O bjj den Boekb KNIPSCHEBR alhier GLACÉ en ZIJDEJ L van OS Az Kleiweg E 73 J BEEEBAAUT Lz Confiteur raliesier Benig Depot van de met Zilveren Medaille bekroonde mmi mmi uit de fabriek van J K SOxMMER Den Haag CAFE VEEDE BEST MARKT A 158 ZALEN beschikbaar met Biljart voor Vergaderingen enz Prima Consumptie Dagelijksch versch BEl JERSCU en BOCK ALE a 12 ets per Glas BEI TBRSCH BIER ü ƒ 0 18 per Pleach BOCK ALE a 0 22 F X ÜARDIJZER door de Oxfonkche universiteit laten verkiezen de ti nwoordige titularis sir John Mowbray zal in dat geral tot Pair worden verheven en naar het Hoogerhuis vertrekken De commissie belast met het uitbrengen van rapport over de bekende najaar ongeregeldheden to Balfast heeft de Eegeering geadrtseerd dat de politie versterkt moet worden het optreden der militaire macht moet behalve in zeer buitengewone gevallen niet noodig zijn ten slotte spreekt de commissie als haar overtuiging uit dat geen maatregelen op den duur het voorvallen van ongeregeldheden kunnen voorkomen indien er niet meer verdraagzaamheid tusscben Katholieken en Protestanten heerscht De uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Denemarken heeft slechts een kleine vermindering van het aantiU leden der oppositie ten gevolge gehad niet genoeg om het Ministerie een meerderheid te geven De ontbonden Kamer bestond uit 19 miuisterieelon en 82 leden der oppositie de nieuwe Kamer bestaat nu uit 27 rainisterieelen en 77 liberalen en radicalen De oppositie is echter samengesteld uit verschillende groepen welke met altijd eendrachtig sainengiuin toch i ook nu de kans op een schikking tuaschen de Eegeenng en de Volksvertegenwoordiging zeer gering Te Kopenhagen zelf is thans slechts 1 9ocia il democraat verkozen van de 5 districten der hoofdstad welke in handen der oppositie waren gevallen zijn 4 heroverd door de Eegeering TWEEDE OOEEESPONDENTIE PAETIJ tusschen üouda en Utrecht Gouda Wit Jtrecht Zwart 1 E 2 E 4 1 E 7 E 5 2 G 1 F 3 2 B 8 C 6 3 B 1 C 3 3 G 8 F 6 4 F 1 B 5 4 A 7 A 6 5 B 5 A 4 6 F 8 C 5 6 0 0 6 B 7 B 6 7 A 4 B 3 7 D 7 D 6 8 A 2 A 4 8 B 5 B4 9 C 3 E 2 9 C 8 G 4 Burgerlijke Sta nd GKBOREN 29 Jm Hindrik Derk ouders E J Hene ea A Fpkkes CorneliB ouders W Verboom en M J Nteuwveld 30 Johanna Jacoha ouders J Plak en A A F Bruheim Cornells ouders C de Gruil en M C Reparon Hendrika ouders J Luitjes en J C Hoogendoorn Gerarda Coroelia ouders C van der Groef eo G M dfl Ronde 31 Gerardus Antonins ouders J H A Seumers en M van Roinpaeij Fennetje ouders D Karssen en A J Berhjo Johannes PbuIub ouders P Sobolten en J Spruit Johannes ouders L Oorschot en W van Stgn OVERLEDEN 29 Jan W Blom 74 J 11 m 30 C Scheffor 75 j N Tuijnenhurg Muijs 2 J C P B roeield 1 m N Anker wrd J Iloogendoorn 70 j 81 P Groeneneg 2 in r VI Aiblas wed A Hola 78 J Il m ADVERTENTIËN Voor de zeer vele en allerhartelijkste bl jken van deelneming zoo van hier als van elders ontvangen bij de ziekte en het overlijden van onze innig geliefde CAROLINE LOÜISE ALBERTIIjlE vanMIEROP betuigen wij onzen hartelyken dank Dit aller naam J H VAN MIEROP Gouda 31 Januari 1887 tuigen hun hartelgken dank voor de hen dezer dagen betoonde bewijzen van vriendschap en belangstelling De Heer en Mevrouw KORTENOEVERBirEOEBSDiiK betuigen hun dank voor de belangstelling hg d geboorte van hun Zoon ondervonden Mederl BOlJVVVEREE IGIi G g evestigd te GOUDA GEWONE JAARLIJKSCHE VERGADERING voor de Aandeelhouders tot het doen der Bekening in het Koffiehuis de Habmonik te Gouda op DONDERDAG 17 FEBRUARI 1887 des namiddags ten één nre ÜK DIRECTIE Snelpersdmk van A Bbinkhai te Gouda op WOENSDAG 2 FEBRUARI 1887 des middags te 12 uren in bet Koffiehuis cVsedebesu aan de Wydatraat van Een op gnnstigen stand gelegen en ERF aan de Wijdstraat te Gouda wök A No 45 tt Te aanvaarden 1 Mei 1887 Het perceil ia 3 werkdagen v r den er konpdag te oezichtigeu l Nadere inlichtingen zyn te bekeen ten can tore van voornoemden Notaria H iDe ondergete kende bericht Uermede dat hy de f Brood Koek BeschollbakkerU van Mej do Wed P Cj iI INKS E i p de Kkitveg niet 1 Febrnari Dieft overgenomen hopende door een prompte ra civiele bediening het vertroawen waardig te wbrdeii wat s ij ill ZQo ruime mate oi ervond beveelt hij ich minzaam aan en vei ljjit me j chting j é gd Dw Dr J B SNEL MT EODËLIJK M Verloofden en Jonggehuwden is het iQij geiiiict met zeer veel moeite en kosten I het zoo bekende meest gezochte en beste Werk voor Verloofden en Jonggehuwden van nokler P WEISZ aaiute koopeo Kr is dan ook geen werk op ilüt jellied waarvan dOOr den vroegeren Uitgever ooveel duizenden Exemplaren in korten t d verkocht werdenVerloofden en Jonggehuwden RAADPLEEGT ova ilEÏ WERK VAN DOKTER F WEISZ bevBttonde Onthulde Geheimen uit deLiefde endeKcht Nuttige Wenken Praktische Raadgevingen ErnstigeWaarschuwingen GeneeskundigeBemerkingen waarbij hier ook een afzonderlijk Exemplaar van een Ti dberekenlng stafBl henevens een Toegift ëvoor Jeugdige Vrouwen door eenpractiseerend Verloskundige PHI JS 90 CENT en wordt onder geslotenEnvelop afgeleverd en ook goed Verpaktfranco door het geheele Rijk gezonden tegen toezending van postwisselof gemakshalve blauwe postzegels door H G IKOSTEK CJzn Magazijn van Goedkoope Boeken Leliegracht 26 Amsterdam uit de Blikken Trommel van Wedw J RAVE te Zwolle is een losmakend en verzachtend middel dat onmiddellijk de prikkeling in de keel vruardoor de hoentonistaat wegneemt Per doos 25 cent Depot te iouda Firma J C ZELDENRIJK en J H BOERS BlNNENLiiSTD GOUDA 3 Februari 18 Mochten wij eds in een irmpitj het bedrag door d8 CJommissie voorljj op 19 Fwiruari k van de ingoze welk bedmg iai t nog enkele i dt 1400 bedt L thaqs kunnen dat een oinzlsr pochte stadgenootenj wij op ï rlans eiJ verzwijgen ag vata sk heeft toegeiegdf Ijivienog op d cholen en in de pen Y eziofitlea 1 en iti k d irden j rietei We uis Bestedi httiifU Oado mlleèi worden oi Wanaee At eene nijbsidiel vi i kend er ilen d tj de het uitrt in ongevjler 1 op de cljpeiibarf jt opveBmogêna vijorts I e ver nMiis Werkii mededeelen Feestviering m mtvangen fomjn giflpn Ji ij voegfen wilens naafli t aanmenlilk i vooritte a Voo n el l b spekeh inen vaii jijzondem udjpiTi zaUey in bei iti Gas iveneeol li W achöng ♦ krwe iJ lit wiordt dat meenteiÉfe ti el tpege Ue re i oiA di ll lil niet te tvi felea dan banaat het voomeben dei avonds van 8 10 ure oji de Oroote Mslrkt eene muziekuitvoering te doen pbats hebben iil een feillumineerde tent waarna ten IObt een Khitterend vaurwark tal worden irf cstoken Uit am en ander blijkt dat ook in Gouda de 70 veijaardag vMi Z M den Koning op Iiiuterrqke wqxe xal worden gevierd I e ingewtenen lullen natuurlijk d vaderiandscbe driekleur liefst vereierd met eep Uranje wimpel mt hunne woningen doen wapparen q eaa feertdag aU deae moeten de atrateo omar gmeente in feestdoa gehuld Voort hopen wq dat des avonds een algemeene illuminatie zal te zien ujn Wij vernamen reeds van enkele OBZcr gegoede ingezetenen dat zij het voornemen hadden aan hunne wonugen een speciale verlichting te doen aanbrengen sommigen hinnenahuts roet plantenTeraiering en kaanen anderen met gas buiteoskuis doch verdere mededeelingen dienaangaaode moeten wq aehtCThoodoi daar bet kankter van vemaiing bij dergelgke zaken moet bewaard blijven Wq twijfelen er niet aan of na ai wat wij vernamen lal Zaterdag 19 Februari een genotvoUe dag qpi ieder diage daartoe bij zooveel in ign verBogeo ial SFehLri WooHilag 9 Fehturi e k zal hoogst waarsrhijnlÖk ia de apeiatefa Gns Geno tea ef ne tooneelToontemi plaal habbeo door het bekende en zeer goede aitaaten b vaiteBde eui dup van vu Lier uit AnateidaaL Bi den voontidiag zgn geidif mOê ahnantwswita kaar voor de ga one Kxneelviaantallugaa ia Om GeBoapa da vu I tot De esitl £e iiqi is rooita OM nar Leden der Sonaiót ea hmrae daowa DiBir over het iq te voeren alitk op dit oogeablik aog oedethaaddd wordt kunnen wij daarover eent in em volgend nr ieU be maUj modtdeeWn Het Bi tdur vela üarkMien vsn hettooMelge oegsa daenhet bekeada gcnbekap hier em laam Ondermek van het water nt de waterksdiBg fednnde d maaad Itmmn Het Op i Jaoaari 15 5 wüBgr 1 1 se 17J 7 ISA ABe par lOM OA CeaL OirtcR Bddag wad ie haalaed hst doea vaa hersl Jliagfta a aaa da Oadar ea Bovtssbeaw der m a hnig oaar de riwisr ilai Umi tuier éete fe Liiinnli ari Stoisrï méüa Vmsr r R t 1 hmtttia èt mtsAiw rim m aaAaAnmw Mt ImI Md riat em mnA af Imi bn na mpitiélmmm iaot i A imtf Wx t i timbi mar 4 M F A H Burghoat te Gouda voor 4760 C de Groot te Sliedrecht voor 4650 W H de Haan teEist Gelderland voor 407 P Vermeer teGouda voor ƒ 4000 J K HolUnthsr te Gouda voor ƒ 3728 TH J Nedefhorst te Oouda voor 3862 W Bdkhoven te Oouda voor 3478 j 1 fen C P W IteMing te üonda voor 2990 A Voor Perceel z iM atteade de werken van denfDovenbouf was ingesrhreven 4oor H EaMj van Gelder te Gonda voor ƒ 8425 Prin vaïOraDJe te s Hage oor 6187 j Pen i it Baudjn te Dordrecht Voor 5984 1 Verdrias ft G da voor 5 00 K Hollander e oi Ü i voor ƒ 5848 ea 1 J EnthovenKV M vo0 r 548 I dej JfentopasteUing van hoatskool teeken lgen v den heer W Roelofs te Bru l in nini te Anutenhim trekken vder aane tciaeningend die goiicbten uit Gonda te 1 j t eeue stelt v r Gouda bij arood geacl op aen pnz ei gnehten j he TCT eei V J ton 70 veijiardafe van Z M WUlem III bfpt ijni onze stadg u aten die liescheidenIgk zijn iiam VerzwiM en zieh slights noemt K een tweeijjJ lieieren fjpnaakt om gewngeo te worden door onze jeugd op boviengenoeindcn dag Het eene ia een Komifjtlied eA het aodeni een AM MeffroH op s Koning veijaarlag Wij vestigen gaarne de aandacht op deze liederen die zeer i geschikt zijn voor het doel raarvoor zijwerden gemaaki Zij zyn ap Jranjepapier gedrukt en kotten tlaebU 1 per SO ei 1 7S per 100 ei en i 73 per 250 x en verkrgfbaar bij de hhA Kok en C o alfaier f Ib de nttiiig der BottenlawdM lat IteeMmk van Uiosdagmorgen werden o a de volgende personen veroordeeU P H oud 27 jaar arbeider woneode te Zevenhoizen bekl van beieediging van den r luveldwi ter Doeleman aldaar tot 3 dagen gev K H oud 17 j winkelbediende te ionda bekt van in den nacht van 16 op 17 Dee te fionda Victor Andrieasen met wien hij woordewuseling had met een me in den buik en m den aim te hebben gestoken tot 3 dagen gevangenisstraf De Regeeriag zegt in haar nota betreffende de groodwettelöke legniag van het kiasreiAt dat het door haar vocHgeateUe arl 76 nieta andói isdaa da mu t vaa brt gemeen overleg Z houdt zich au haar vooraemee in zake het kiearedkt en handhaaft haar standpunt Het nieuwe artikel 76 tegen het rerwqt vaa nadadachtii eid ea da Mw h iaai g fcwd vecdedifpade gtoft da Begeeitaf ta k aa Alt het be ip vw maataehappd kea vdüsisd aaa êm eaea hk nat beoogt eea teer aatmeaiSkea nag el ttmA gnmea rgkdom ab ke a me t kfa raa latemnegBtM vaat te MeDea maar aaa daa arnitna laat ook iet zoo vat ia dat mt dea hAinÊüf i im tmm I v r in 6 woont dea anMMÜr lUainadm km breagen De aitahrifii ds hailiiiiMia iiiiiiiai ilirieiselua ia vaa na o k anL Z heiaAaateeavoadig dit al lyahqeea a lgfrnm i j a t ragetaag va kat kieare a emeaw cmclwa oT eltdffle v r oedaas vaa gaarMrtfclM van het éaÜEA het ait Ófit vnas af 4a lii 4it ab lat hat o a idt ilg famaai a lia amiat ftc na het cuasneht assdik xd ifa bdhmdaTS daar itat wrtii gim te sixllat htfeAÓÊg te lMa iw de soodigv earUa aJ msiitsriii ialikia aalatand iwcafttm r e aaeeaxBg dat iw t ÏM da inaaatituütina vm hiA ktearadu aoa sji mtaa ia Iriitlp ivümL Be aaactejierojaraiao ia de tngeaawwid pmi fOKHig a m doa m ie leiden tot een voldoenden maatschappelijkon wolstand In vervanging der uitdnikking maatwbappetijken wehrtand door zeUstandighoid ziet zij gooH vorlietering Waar zooahi hier te lamle bet kiesreeht oenplicht is aan de volgens wettelijk vermoe len go chikte personen ongelogd ten nutte van het geheele volk daar komt het haar voorzichtig en redelijkvoor alleen meerdeijarige mannen tot de stembuatoe te laten De deelneming zdohrel van gehuwdehl van ongehuwde vrouwen aan de verl i iiigan ykeefl eigenaardige liezwaren I Naar d explicatie der lieg zal niemand die zich in d gevangenis bevindt om welke redo dan ook het kiesrecht kunnen uitoefenen Daar de openbare onderstand niet alleen fa H schaft wordt door instellingen van wehladigbeid iinaar ook door Uemoeatebesturen is het raadzaam woorgekomen de 3e zinsnede van het voorgestelde kei n dien zin aan te vullen et artikel i dienovereenkonudig gewijzigd ea bepaalt zich tot iiae enkele teranderiog Wa betreft de voorlrxjpige re eling van het kiearecht voorgesteU in de mhlitioneeU artikelen verUaart de Kegeering niet te kunneh overgaan tot een grootere uitbreiding van het aantal kieüars dan is voorgealeld De vermeerdering tot veel meer dan het dabliele eijfer aebt zq voldoende Daarom kan zij ni meegaan met ben die het kiesrecht thans willen toek nn n aan site werklieilea die hun woonplaats liezitten en geregeU in de t boefien van hno gezin kunnen voorzien Om hiertoe te tfenien zou men zelfs niet kunnen vohttata met toekenning van t kinirecht aan all aangiwlagenen in de persooeele beluting man zou naar dezea eiaeh reeds dadelijk het algemeen stemrecht moetea invoeren behoudens uitslaitwg der liedeeUea ea vrouwen Hiervan lieboort naar de overtuiging dar Begeenog geen sprake te zijn De Kegeering wenscht niét in b nsel den aagenaamden geseten werkman uit te laiteB Met overleg en en vl jt i Iteboaden tegenspoeden voor i den werkman hk genot van zoodanige woniafea ab ia bet voorgeateUe artikel zqn htioM bereikbaar Aaa vastttdling eener lij t vaa paciteilea zgn zoo riie oneielijka vfagca verixiadeR dat hiorvaa ia elk geval bj deze roorioopige nff mfi geen sptafca zal kanoen zijn I I e Begeeruig nia als een voomanea grond jraa aobeveliiig via haar ivmitA besehoaveo dat atsa dadeiqk Inj invoenag van de additJMieeia artifcetea het geheele Vuatantttri naar en raateo anadskeabaren gnondxUg voer aeh keeA a al de lóaiaigtften tentmd kaa omaakea Men bdkoeft naar gaaa eatefgrieia Ê toAm het gehmie ki ezM a wr p m l e aaawang n treedt dadelfk Taa aaataaa raa het garordetde being van aaa bf ia de p m ad bii a rtag b da Begoeriag benwl aaa dea waaxk ia da ttHmXamm tlgwpiofce U ft a awaiatr bt brt sldM da mfaar rwdwl daa iM adba ia aUbaaCi iaiUktm m tuM te JmatiMMmm IwAxft m 4 ta MMCt tniim i m wa 4 aet hvpmi 4 ém ém iaatfs Utn éèttnfX Huumxf mimi m ei dutnot Gs r a mar ümnnm MM ie h tt a a e r i Ml bartrifdt