Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1887

f i Zondig e rebraarI lF lfl mïii Wl05Oöf I 1887 I if X Nieuws en Advertentieblad hoor Gouda en Omstreken êw s I n a M tt GOUDSCHE Aan de Ingezetenen van Gonda De COMMISSIE die zich Jieeft belast met de regeling der FEESTVIERING ter gelegenheid van den 70 Veijaardag vanZ M den Koning noodigt ü allen uit om door het UITSTEKEN van VLAGGEN het DRAGEN van ORANJELINT enhet ILLÜMINEEREN Uwer WONINGEN het feestelijk aanziender Stad op 19 FEBRUARI a s te veihoogen ii Vrijdag 4 Februari 1887 TWËËÜË ZEi Uli G Fransiskaner Leistbrau Bier rench ran het vat te verkiezen boven alle andere Müncheaer Bieren wegens ziJn rgkdom aan extract en totale absentie vao Salizilznar waarvan de origineele Analyse van Dr A ÖCHÜLTE te Rotterdam by ondergeteekeude ter inzage ligt Per glas 12 Cent per 1 2 Liter 15 Cent Per flesch van 4 5 Liter 25 cent NB Door middel van een nieuw Tap Apparaat wordt bovenstaand Bier zooder eeoig verlies van Koolzuur direct uit het vat getapt Aanbevelend J H UOOOE Bierhalle ïe Posthoorn Zeugsti aat No 85 Zuivere BORDEAUX WIJNEN bij SLOTEMAKEB Co De OXrATSWTXXKDB XVHBTTXO nUEn VXZSZJS rTai VXOa0X 8OW lezen of verUchteo de dooOioid waardoor zit nnir nnutaan mA hi f fransche of diiltsclie taal te ontvsngea dat werk bevat belangrijke twschrijvingen der proeven dfe ondernomen zijn geworden om de dooibeW te genezen Het bevat tevens aan bevel ingsDrie ven van Doctors Advokaten Boekuitgevers en andere aanzienlijke personen dJe door deze Tromm lvU e zijn genozen geworden en te zeer aanbevelen HmuhrlW onder opaav vaadu ooHniDtaaa H llXCBOUOM 4 r Droao t rAKUI Voor de door ZTm dkn KEIZER goedgekeurde Keulsche Doni bouw Verloting trekking 10 11 en 12 Maart metprgzen waarvan niets wordt afgetrokken van 75000 30000 15000 Mark 19 van 60001500 1850 van 600 O Loten f V 5 St = 11 Qld zendt na ontvangst van postwittel B CALMANN Bankzaak Hamburg DIJKGRAAF ek HOOGHEEMRADEN vak RIJNLAND brengen bg deze ter openbare kennis Allesooft nBEEir£BANOEN 8 H POLAK OPTICIEN Groenendaal De 8 QRAVENHAAG80HE Hypotlieekban voor Nederland verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband op Hulzen en Lander en terug te betalen in ééns in termgaen of in annuïteiten en biedt gelegenheid tot het héleggen van Gelden door uitgifte van pandbrieven Voorwaarden en inlichtingen te bekomen bg firma Wed KSOX en O bRTLAND te Gouda Qeen grijs Haar meerlü De nieuwe LOUDON is de beste van alle bestaande par fumerien om het grgze baar binnen enkele dagen te doen verdwijnen I Maakt het haar glansrgk en zacht len verft niet Prgs 85 cent per 8aco en l SO per dubbele flacon Alleen rfeggbaar te Gouda biJ J H C HüINOK FHV 122 Hoogstraat 123 nelpersdnik van A BBiNXifi t Gouda 1 dat de Igsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het dienstjaar 1887 vau den eersten Donderdag in Febrnari 1887 af gedurende veertien dagen voor ieder ter lezing zullen liggen als volgt de Igsten van al de zeatim districten ter Secretarie van Rgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des middags 4 ure alwaar Eg tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Igst verkrggbaar zgn die van het derde dütrict aan de Oruquiua die van het merde district asn de Lynden die van hei zevende district aan de Leeghwtter die van elk der overige distrieten ter Ge meente Secretarie van de hoofdplaats van dat district en vsB de daartoe behoorende onder kiesdistricten 2 dat zg die vermeenen dat de Igsten niet nauwkeurig zgn opgemaakt gedarende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving het TCcht hebben hunne bezwaren met overlegging van de vereischte bewgzen aan de beoordeeling van de Vereen igde Vergadering te onderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart omtrent de ingekomen bezwaren zal beslissen 3 dat door of vanwege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op den 3 Februari 1887 zal worden aangeplakt Dijkgraaf en Hoogheemraden V voornoemd C COCK loj o Dijkgraaf EGBERT 1 VRIES Secretaris ummi m BifeenkoiBSt VRIJDAG 4 FEBKÜAai 1887 des avonds ten 9 ure Val PA E PA E HET BESTUUR Voor de ILLUMINATIE van de GQOOTB MUZIËKTENT op de Markt op 19 Februari aanstaande met 1500 Vetglazen vraagt de QemeentS Architect BURGERSDIJE namens de Feest Oommissie prtjaopgave Inlichtingen te bekomen op het Stadserf Vederl BOUWVERËËXIGI MO gevestigd te GOUDA GEWONE JAARLIJKSCHE VERGADERING voor de Aandeelhouders tot het doender Rekening in het KofBehois cde H MOtiibte Gouda op DONDERDAG 17 FEBÏiUARI 1887 des namiddags ten één ure Dg DIRECTIE ïï J POLET Gouda LEVERT Orafzerken en iMonumenteo tegen billjjke prgzen Steenhouwerij In de Zak L 298 I i EINDELIJK mm Verloofden en Jongi ehuwden is het my gelukt met zeer veol moeite en kosten Jiet 7 00 bettende meest gezochte en tjeste Werk voor Verloofden en Jonggehuwden van Dokter P WEISZ aan te koopen Kr i don ook geen werk op dat gebied wBarvan dOOr den vroegeren ültgevar zooveel duioenden Exemplaren in korten tyd verkooht werden Verloofden en Joiiggehuwden RAADPLEiüGT nU9 HET WBIUC VAN DOKTER F WEISZ bevattende Onthulde Ooheimen uit de Liefde en de Echt Nuttige Wenken Praktische Raadgevingen Ernstige Waarschuwingen Oeneeskundige Bemerkingen waarbij hier ook i cn afzonderlijk Exemplaar van een T dberekenlngstafel benevens een Toegift voor Jeugdige Vrouwen door een practiseerend Verloskundige PRIJS 90 CENT en wordt onder gesloten Envelop afgeleverd en ook gOed Verpakt franco door het geheele R jk gezonden tegen toezending van postwiaselof gemakshalve blauwe postsegels door H ö KOSTER CJan Maga I zUn van Ooedkoope Boeken Lelie igracht ae Amsterdam 1 Abshaabbins of Anti Rhumatiscbe WATTEN De Rhamatische Igders worden op de krachtige werking dezer bereide W a 11 e n attent gemaakt Prgs 30 Ct per pakje Hoofddepot bü A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a verkrggbaar heeft gesteld bg T A O T n Deth iC B Verlieul Oudewater Me de Wed Bosman A Boi Berkifl Gouda J rar Dorp ZoPterraeer W F J den Uijl SchoonhJA Kauling Alphen A Prins Zevenhuiïen i B B C ScMattmnn M J Goudkade Boskoop Bodegraven O Hoogendijk Cappelle K Oosterling llaailrecht 8 4 Kr t Bleiawük V l fï Wilhelmus Woerden BINNENLAND QOÜDA 5 Februari 1887 Dinsdag 8 Februari e k zal al spreker in het Nut dep rtement alhier optreden de heer A S Kok van Breda die tot onderwerp gekozen heeft vóór de pauze ufatmmtt op letterkundig gebied en na de pauze Sin en eender over Humor Volgen den rerificateur van Giroud waarmede de lichtkraoht van het ga door de directie van de Qaslisbriek alhier dagelijks wordt onderzocht waa die in de afgeloopen week het laagst gelqk 16 en het hoogit 17 Ëng stand kaarsen In aan luiting aan het bericht in on vorig nr kunnen wij thans mededeelen dat het gezelschap van Lier uit Amsterdam Woensdag 9 Februari alhier zal opvoeren Akoelo Tgran van Padua tooneelapel in 4 b b van Victor Hugo Daarin tredei op Mevr KUenberger de hh Veltnian en Potharst Mej Grader em enz Woensdag 9 Februari e k heefl eene vergadeting plaats van de Afd Gouda en Omstreken van de Hoilandêche Maattcluaif van Landèou waarin als spreker zal optreden Dr L Mulder die zal behandelen de samenstelling der planten en hare voeding Behmgatellende niet leilen der Maatschappij kunnen op deze vergadering door Leden worden gemtroduceard Op 78 jarigen leeftijd ia te Haarlem na eene korte ongesteldheid overleden de Ijandachapschilder A J v n Wijngaardt Hij word den Ï7en Juni 1808 te Biittenlam ibana Ml ma in Qoada eok valsjana werkzaam waar hij velen zqner leerlingen liefde voor de knnat door ham beoefend wiat iu te boezemen Naar het Fad verneemt i de heer Keuchenins lid der Tweede Kamer vrij ernstig ongeateld By eene bekomen brandwond aan het been vertoonden lioh verschijnselen van koudvuur die uitbranden noodzakelijk maakten Hoewel er than geen gevaari kan de toestand van den lyder niet geheel bevredigend worde genoemd Men verzoekt ons mede te deelen dat do heer H F roorissen 14 Februari e k den dag herdenkt waarop hjg vwr 25 jaren zijn loopbaan als dansmeeater begon Dit is een jubilé dat niet ieder zal interesseoren voornamelijk alleen de habitués van de bal jtal Men behoeft genoemden heer sleohta eenmaal op het tooneel zyuer werkzaamheid gezien te hebben om te getuigen hoe consciëntieus hij zich van zijne verplichtingen kwyt Met onnavolgbare a gance beweegt hij zich door de zaol met de meeat graoieuae passen wendt hij zich rechta en link niets ontgaat zyn scherpziende blik op hoogst beleefde maar tevens op zeer besliste wijze geeft hg i ü bevelen In één woord hy weet een bol te duigeeren zooals het behoort Dank zy zijn tact blyft de orde stipt gehandhaafd en beteekent dat reeds veel op een bal waar slechts goede dansen aanwezig zi n nog veel moer is dat het geval by hen die de dauskunst slechts ten halve verstaan Nooit verliest onze duismeeater den moed en hoe moeityk het geval soms is waarvoor hij komt te staan hy blyft de man die den toestand beheorscht Nog vele jaren moge hy onze bals met zyne tegenwoordigheid opluisteren Donderdagavond is een begin van brand ontstaan by D Hoogondoorn in de Boelekade door het omvallen van een petrolenmlamp Met behulp der buren la de vlam spoedig gebluscht De heer Justu vi n Manrik Jr trad Donderdagavond op in het Dep Iliiastreoht van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen en droeg daar een viertal zyner humoristische schetsen voor die evenals elders natuurlijk zeer in den smaak vielen Een zeer talryk publiek was aanwezig en betuigde door luid applaus telkens zijn erkentelijkheid f Beroepen te Waddingsreen ds H J Hnbcher te Beeuwijk De Commissie voor de Feestviering op 19 Febr a s te Haastrecht bestaat uit de hh D A Dupper Az Ie voorzitter E Boera 2e voorziiter S De Jong Jz lesecr penn G Ba ttehind 2e secr penn H aittenboogaard P Van VMet A Van Wijngaarden P Phinken Lz PC Det Hartog D Eeneman en O Stigter Te Reenwijk zal op den 10 Febrnari e k s avonds te half zeven ure n eene buitengewone bijeenkomst van hk leden met kunne dame Van het leesgezehichap aldaar als pi ker optreden de zoogunstig bekende declamator de heer 8 Bippe vanBotterdam Gisterenmiddag werd in d Wad verga l ing te Boskoop besloten SOO gulden toe ta staan aan de feestcommissie voor Z M veijaardag op 19 Febr Door de commissie is nog bodoten eene uitdeeling te houden aan de venchillendf armen Uit Moordrecht schryft ms l ons Op het voetspoor van aniiDe gemeenten heeft zich ook alhier asne Connrtijie gevoirad tot eene meer byzondeie viering fa den aanstaanden verjaardag van Z M den Konitg Tot voorzifter dier conuaistie weed benoemd de heer A Chri Snel burgemee ler tot secretaris de heer P J van VoUenhoven eandidaat notaris en tot penningmeester de heer A Kluit notaris Het vpomemen bestaat oi op 19 Februari a s oeae aitdeeling van levensmi Men en brandstoffen tè doen plaats hebben aan Av hoeftigen en eeu schoolfeest te bereiden a n de jeugd In de Utrechtsche febriek van zilverwerken van dw heer C J Begeer is een herinneringsmedaiUe ter gelegenheid van het aanstaande Kontl p fee t vervaardigd De fabrikant die zich op dit g ied reeds naam verwierf heeft zich ook van dit kunstwerk lotijk gekweten De medaille is zeer zuiver gesneden dnagt aan de eene zijde het verhoogd b rstbeeld vaa i M den Koning met wat jeugdiger trekken en het randschrift Willem III Koning der Ned G H V L aan de andere zijde in een lauwertak de inscriptie 19 Februari 70n ve aattlag 1817 1887 De broaeen medailles zijn zeer fraai geslagen en worden tegen ƒ 1 verkrijgbaar gesteld De herbouw van het Kwiaiu te S i veningen gaat steeds voort zijne geroeide snelle vorderingen te maken Met voldoende zekerheid kan nu aangenomen worden dat de inrichting omstreeks den 1 Juni e k uit hare asoh zal herrezen zijn en in de helft dier maand voor het publiek hewpend zal kunnen worden Naar wij vernemen zal de maatschappij ongerekend de groote indirecte verliezen welke zy door de ramp van den len September geleden heeft ook van den herbouw niet geheel zonder kleerscheuren afkomen By de assurantie penningen zal waorschijnlyk nog wel iet bijgepast moeten worden eer aUes voor de ontvangst van de badgast en weer in volkomen staat zal zyn Vogil J Volgens De Ned Poütiegidi heeft zich een voorloopige commissie geconstitueerd om het plan te ontwerpen tot oprichting van Een I ederlnndschen Politiebond Spoedig ziUlen door deze commissie circuUire worden verzonden aan alle politieambtenann en beambten wanntit blijken zal dat het lidmaatschap onder aller bereik ligt De voorloopige oommissie bestaat uit de heeren J W Tuinenburg commissaris van politie te Gouda F A Boombergen idem te Harderwijk W S Theunisse inspecteur van Politie te Kralingen P J M Kerkhoff idem te Assen B H Themmon brigndicrmiijoor titulair te IJmuiden K Kramer chefveldwaohtor te Apeldoorn 1 T H W Sohuma cher idem te Vonendaal Utrecht j In de Albert Cuypstraat te Amsterdam zoo verhaalt het N v N ontving eergisteren middag eene huismoeder een bezoek van een kennis van haar echtgenoot De man klaagde bitter ov dea toestand van zijn gezin hij had in eenigen tijd niet gewerkt en in ligging en voeding liet zich de an ede reeds pijnlijk gevoelen De vrouw begaan met zijne treurige omstandigheden diende hem eenige botel hammen en wat drinken toe en wilde ook van het weinige dat zij zelf had iets geven om ook voor vrouw en kinderen iets mede te kunnen brengen In haar beursje had zij slechts een gulden maar dezen geheel af te zonderen was voor haar te veel Zij ging even bij hare buurvrouw die beneden woonde het geldstuk wisselen en gaf den man twee kwartje Met uitingen van dankbaarheid en zich zeer getroost toonende ging hij op weg naar huis Onderweg ontmoette hy zijn vroegeiren kennis maar sprak hem van zyn bezoek bij zijne echtgenoote niet Na het vertrek van den man gaf het zoontje der mededeelzame vrouw door gebaren te kennen dat die man in de chiffonière geweest wa De vrouw keek in de lade waarop bet knaapje wee en zag haai goeddoen beloond met den diefstal van twee gouden ringen Naar aanleiding van de reeds openbaar gemaakte getnigenverhooren door de Enquête Commissie afgenomen uit JDe NederUmdêche Industrieel den wensch dat de commissie zelve er leering uit zal putten omtrent de waarde aan de verkregen inlichtingen te hechten Maar aangenomen een aldus gaat het blad voort dat ten latte bleek dat de fabriekarbeideis voor weinig loon hard moeten werken en dat de werkplaatsen hier en daar niet beantwoorden aan hetgeen hygiëne en philoa pie zouden voorschrij▼ea ▼ in dW r vertronren wij zal voor deza grief geen grond bestaan m altijd zal de commi9 ie moeten erkennen dat niemand hoe oud of hoe jong ook volwassenen noch kinderen vrouwen noch meisjes gedwongen worden op de gestelde voorwaarden hun dienst te verrichten Ieder fabrikant zal gaarne zooveel vrijheid en gemak aan zyn personeel verschaffen als eenigszins mogelijk is doch de treurige omstimdigheden waarin de uederhmdsche wetgeving de nijverheid noodzaakt den uitersten levensstrijd vol te honden mag niet buiten rekening blyven Had de Tweede Kamer aan de wenken onzer Vereeniging yéÓT 25 jaren of ook nog maar in 1881 het oor willen leenen haar Ëqu£te Commiasie zou thans niet in de onaangeuame verhouding zijn geplaatst om tot de pijnlijke ontdekkingen te komen waarvan de 1 bundel van haar verhooren overvloeit De heer Schaepman heeft bij de openbare beraadslaging in de Tweede Kamer over de wording dezer Enquêtecommissie niet ten onrechte gezegd Deze Kamer heeft nooit ernstig getoond een onderzoek naar de verschillende takken van nijverheid te willen ingesteld Mag men nu zelfs in t ernstigste geval den fabrikanten imputeeien dat de zaken heden staan zooals zich die bevinden Uit Zeist wordt van 1 Febr aan het U D gemeld In den afgeloopen nacht had in het Hotel du Croix een brutale diefstal plaat Twee heeren K broeders een van Amsterdam en de andere van A en die wegens een sterfgeval in de familie naar hier waren gekomen brachten in dit hotel den nacht door Hunne slaapkamers waren naast elkaar aan de achter of tuinzijde en onder de ramen bevindt zich het dak der warande s Morgens werd een van hen wakker meenende dat er aan zijne deur geklopt werd hetwelk later bleek te zijii geschied om ondergeschikten in het hotnl te wekken Willeule zien hoe laat het was ontstak hij het licht doch zocht te vergeef naar zijn horloge dat met andere voorwerpen op zyn nachttafeltje stond en ontdekte dat zyne kleederen verspreid in de kamer lagen Omniddelijk ging hij naar z ns broeders kamer wekte dezen en ook daar vertoonde zich hetzelfde schouwspel By onderzoek bleek dat ontvreemd waren hunne gouden horloges waarvan eeu van buitengewone