Goudsche Courant, zondag 6 februari 1887

V i j telling T3T nnT PAT t TPTr bn het ïwrlnden van onzen geliefden Zoon en I H tT U U IJ jj A Jj Jt h Ei Yx Broeder MARINÜS HERMANÜS CLANT onderronden betnigen wg onzen hartelgken dank üit aller naam Wed SCHOUTEN HOÜGENDtJK geb Vas Walsdm 1 Gouda Febmari 1887 iiSSiP § S iJÊSailég JS lS e Édt bèl jie ï dan légMMigd Vorden V I 1 i u r ïie r Uj Ic e j 8 t a n d GEBOBEN 2 illl r Emajs Cocnellt LambnrU ouden 1 de Btbüs e N l a Leeawen Buliein oodeii C Scke Il kei t J v n d fHeurd j f OlVBRI EDEN I FeW C Verkerk 8 j 8 M Kreifer hal r w H Sta U 8 j 4 O T de Vrie 18 j t A A ruiDnui huiivr vin I PaotseD 37 j 1 DEBTBOtJwB im B J lw Tont 81 ea R Heoeehot 23 J J H N Mil tt Hwrlem SO j i ea SoboaleD SOi j é M Kering Ie 2eiit 26 J ea 6 ieegiDeii 27 j J w de Bmiig 21 j es J B p pel 128 j F J Boer 84 j fD A C C Roijler ÏO j H Jniirn 20 J nM C u Hoir ie Maddinliees 22 j D Soellemiil 4il en M de ol 86 j aan de Gasfabriek bepaald op 40 gt de HL üe DIRECTIE dm dsdispëld portemonnaie met ƒ 20 goud geld en eenig zilvergeld de zakportefeuüles met aanteekeningen visitekaartjes en ƒ 30 aan muntbi etten ügaren sleutels waaronder van brandkasten en Terdor kleine voorwerpen van minder waarde In het hotel bevonden zich dien nacht nog een reiziger die beneden logeerde en overigens do hotelhonder zjjne vrouw kindoren eone meid en een knecht Een ingesteld onderzoek leidde tot geoneriei ontdekking beneden was alles gesloten en sporen van inbraak waren niet te ontdekken Het raam waardoor men van de warande in eene der kamers zou kunnen klimmen was moeielyk en alleen met geraas to openen De deuren v a de kamers had men niet gesloten In zake de heraiening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen waaraan reeds vier jaren gewerkt is en die men dacht in twee jaren klaar te hebben deelt men ons mede dat de schalen van schatting en de belastbare opbrengst der typen ingevolge het 2e lid van art 21 der wet van 25 Apnl 1879 Sai no 89 weldra door de hoofdcommissie zullen worden vastgesteld Met do berekening der polderlasten dat een zeer omslachtig en moeilijk werk is zijn de commissieleden in de meeste districten nog bezig Na de vaststelling van de schalen van schatting volgt het tweede get deelte van hot werk de afschatting Als hieraan nu in de vroege lente van dit jaar kan worden begonnen dan is te voorzien dat in 1888 de werkzaamheden geheel zullen alloopen fJmk a j Het is bekend dat nog altijd algemeen in bedroevende mate een groote massa steenkolen en andere brandstof in de nijverheid en de huishouding wordt verspild Nog altijd komt in de beste kachels nauwelijks 20 i en in de kookkachels en haarden ten hoogste slechts S q van de warmte terecht die naar de theoretische berekening moest verkregen worden Aan de é ne zijde een jaarlijksche enorme toeneming van de behoefte aan brandstof voor machines enz aan de andere zyde enorme verspillings Waar moet dat been raagt menig denker zich af Wat zal het zijn als door sterke vermindering van de koof de prijs algemeen veel hooger zal worden Men begint dan ook hier en daar ernstig te denken aan verbetering in dit oplicht Vroeger hadden de glasblazerijen voor eiken centenaar glas noodig 3 8 4 centr steenkool Thans behoeven de fabrieken met gasgenorateuren slechts ruim 1 oentr brandstof voor den centr glaswaar Doch niet enkel de onvoldoende constructie der massa vuurhaarden maar ook de verkeerde manier waarop zooveel stokers met hun vuurhaarden omgaan brengt die ovorgroote verspilling van brandstof teweeg Om nu zooveel mogelyk een einde te doen komen aan het kwaad heeft de MaagdeburgerVeroenigmg TOOT Stoomketel exploitatie vóór eenigen tijd op haar proefstation wedrttqden doen plaats hebben in het stoken De tiitkomsten daarvan zijn medegedeeld in het tijdschrift der Vereeniging Daaruit blijkt hoe gegrond de klacht over de verspilling is Zelfs onder de meest ervaren stokers was het verschil buitengewoon groot in de resultaten tot 44 pCt verschil in het galmiik der steenkolen voor hetzelfde ffeot bleek uit die proeven terwijl de boste tokfcr met 1 kg bruinkool verdampt 2 8 kg water braoht een ander hat niet vorder dan tot nauwelijks 1 kg water De fout ligt in de onvoldoende kenais van den stoker Maar ook bij de beste conBtnM tio der haarden komt men niet tot het doel zooals het nu met de zaak is gesteld I de Pebruari aflevoring van de Frasen de Tijd zijn lopgenomen Staatkundige Bospiogelingon van mr 8 fan Houten 14 het eerste deel van dit artikel pleit de schrijrer jroor het behoud der Eerste Kamer B de herziening der Grondwet moot het streven Bgn an het volk in zijü geheel gelegenheid te geven iqn wil te doen kennen en aan geen enkel deel nooit aan den Koning noch aan oen beperkten kring Ton aanzienleken en rijken noch aan een zoogonoemd denkond deel der natie noch aan het proleriaat gelegenheid te laten of te geven om zijn wil aan het geheek volk op te dringen Om dien volkswil te vinden is hot niet genoeg eene vergadering door algemeen stemrecht te doen verkiezen en die vergadering bg meerderheid van stemmen te doen beslissen Er is niet de minste waarborg dat zulk besluiten in overeenstemming x B met den volkswil ▼ oor zoover eenig wetsontwerp door eene minderHÊA wordt bestreden moet toch a priori hare meewerking b j de invoering verzekerd zyn Eene wet die aan het goheele volk iets beveelt of ver wanneer er bij hare invoering on toepaasing geen noemenswaardig verzot te wachten is en hot rechtsgevoel van den onpartijdigen beoordeelaar niet geschokt wordt door het bestraffen van degenpn die zich roraetlen Daarentegen moet m heduurpakm de meerderheid zich voldoende kunnen doen gelden omdo toepassing harer beginselen door hare eigene leiders te bewerken In zaken waarin onmiddellijkgehandeld moot worden is ge ino andere regelingmogelijk dan den wil der mee ortieid als den wilvan het geheel to doen gelden mmers zou daarbij als men niet de inzichten der mi rderhoid volgde de minderheid beslissen en we ie gebreken oener beslissing der meerderheid mo e aankleven de meerderheid heeft toch altijd neer recht dan de minderheid f Thans ontbreekt de waarboiil dat er overeenstemming van wil llestaat tussohel de Tweede Kameren het volk De Kamer durft zich dus nietoveral krtichtig te doen gelden ibmdat het bewustzijn de rteoi dorheid des volks a htor zich t hebben haar ontbreekt Diiar ligt ten ofjlichto van I4 leiding van het dagekjksch bestuur dei fout van pn staatsinrichting die de Qrondw heiiieuing apodzakelijk hooft gemafikt ïl Het constitutionele stelml ti wetgeving eischtef voor het tot stand komen oneafwoj de saönenworking van drie organen eene Voliskaknpr eene kamer van bevoorrechten en de kroin ezo laatste is echter thans aan de medeii erkini van verantwoordelijke ministers gtlbonden en deze kunnen slechts aanblijren ah Zy ffiVwnao gratao bij de meerderheid der Volkskijiifflp jjn Feitelijk zijn dus A Kroon en de VolkskAier Tweede Kamer W één Wetgovend orgaan vöre éiigd Waar Kamer ontbinding goene verandering n uitzicht stelt brengt eeW veto der Kroon tegen oen door het miüist ne de meerderheid gowildiBn maatregel do Kroon zelve in te groote ongttlegeilheid dan dat taen haar het Mibruik van deze berowlheid ou durven aanraden Wie dus de ijasluiten oener Volkskamer niet onmiddelijk tot wet verheven wil zien moet buiten de kroon een orgakn zoeken in al leven te roepen dat de invoering kan tegenhouden tot stellig blijkt dat de meerdeiïföids besluiten den volkswil uitdirukken Op Ket behoud der Eerste Kifmer wordt ton onzent te weinig prys gestold om verschillondo redeüin Tegenover da 2e Knmer was dikwerf geen remtoestel noodig en waar het al noodig was bleek de Ie Kamer door hare samenstelling ongeschikt Zij staat onder jverdenk van een toestel te zijn ten behoeve der rijken Ën bovendien haar gnnatigere invloed valt niet in het oog omdat ten onzent hoogst zelden pogingen worden gedaan om bij verrassing of door pressie oen wetsontwerp er door te halen Eene Eerste Kamer moet onafhankelijk zijn van de oogonblikkelijke opwellingen des volks maar toch onderworpen aan den volkiiuvloed zooals die ilch in eene reeks van verkiezingen openbaart Zij moet daarom vnj door het volk worden gekozen maar zoodanig dat er versehoideue achtereenvolgende verkiezingen oodig zijn om eene meerderheid die zich aankant t en aenen wetgevendon maatregel te vervangen Bultenlandscti Overzicht Het verliod van den uitvoer van paarden door de Snssischs regeoring trekt zeer de aandacht Blijkbaar is het een antwoord op denzelfden maatregel die reeds door StiitscUand is genomen Volgens oen bericht uit Weenen is oeji dergelijk besluit dezer dagen ook in Ooateati k te wachten Te Parijs houden do bladen zich dog ateods bezig mot het artikel dor Borlijnsche Post tegen generaal Boulanger Sommige bladen beschouwen het ak oen ernstige bedreiging van Prins Bismarck terw il weer anderen het voor loos alarm houden Tot doze behoort ook de Teinps die Bismarcks verklaring Buitschlaud zal Frankrqk nimmer aanvallen op den voorgrond stelt en van pordeel blijft dat Duitschland zich hieraan zal houden Toeh blyft do handolswereld onrustig want tot dusver heeft geen der officieuse Duitsche bladen medegedeeld dai prins Bismarok zich niet aansprakelijk stelt voor de beschouwingen ran het Berlijnscbe blad ofschoon dit toch ook voor een zijner organen doorgaat Het eenige wat jNordd AUgem Zeit heden ovs den toestand mededeelt zgn de volgende regels Van goed onderrichte zijde wordt ons uit Parijs geseind dat de paniek welke Woensdag daar op de beurs heeischte in do eerste plaats is toe te schrijven aan te groote speculatie en plaatselëke toestanden Met het oog op deze algemeene ongerustheid hebben de Fransohe republikeinen vie gesloten die gelijk de Vossische Zeitung opmerkt ton minste zoo lang zal duren als het krijgsrumoer der officieuse Duitsche pers aanhoudt Do leiders der voornaamste drie republikeinsche groepen in do Kamer de heeren Floquet Feny en Clémeneean hielden Woensdag een bijeenkomst ton einde over den toestand te beraadslagen In deze bijeenkomst werd besloten dat de drie groepen mot het oog op de moeielëkhoden in het buitenland hun partijtwisten zullen laten nisten om tot eiken prijs eene ministerieelo crisis te voorkomen Een Jdergel ke paniek ali Woensdag te Parijs heorsohto vertoonde zich Dinsdag op de Beurs te Berlijn Aanleiding daartoe gaf het gerucht dat de Duitsche iregcering eon oorlogsloening van 300 000 000 Hjprk wilde sluiten terwijj do commandanten der w telijke legerkorpsen reeds naar Bigrlijai waren onipoden Beide gWchten bleken ten eenenmale ongegrond j De Fransch ƒ Kamer is begonnen mot do bogrooIjjing voor oorlog De eerste 44 hoofdstukken werden terstond goedgekeurd waaronder oo c de meerdere Sitgaven 8 500 000 frs welke generaal Boulanger vroeg voor de nieuwe soldatenbodden Bo regeering zal Jermoedelijk der Kamsr niet voOTstelle èrstide militaire wet en daarna de graanreohten te bpsprekenj Het pmigraiijnia blijft dus ongewijzigd Ook zal tilde hooif öol e niet in de Kamer spreken over df vemonding jupchen Frankrijk en Duitschland Be president nttnster geeft er do Vobrkeur aan de mak fangs diploniatieken weg met de DbitscUe regeerW te behandllai In deri ministerraad firacht de hW Goblet donitoestapd in iheli biiitenlandi ter sjirakel lé deelde mede dat de ppnorteu van alle I raiischle gezanten een volkolnen vreAjlievpnd loiirakter iroogeo J Uit Brussel lomt de vatst del liberalen boichtunendl tijding dat dj ondet aiMelingén tussehSn de aanvoerders der liberale flroct s tot niets hetnen oeleid en geheel z n Inislukw IjergisterenavoiiiWvaroii de afgevaardigden jvan e liUprale vereenigiiK id b een ten einde over de midd fep te beraadslB 1 waardoor een vergelijk tusscho de verschillew e fractie dor liberalen tot stand te brengeit zqul ijn na zeer levendige debatten welke langer diwL JIIwob uren duurdon hebben ile verschillende partgeifjde overtuiging uitgesproken dat een vergelijk onmogelqk is gebleken eiJ zgn de onderhandelingen afgebroken De grondwetsherziening vooral met betrekking tfit het kiesrecht was het hoofdverschil de radicalen wilden op dit punt geen uitstel Dat is ira nog eens een goede dag voor de clorioalen Van de discussie over het adres van antwoord ilt het Engelsche Lagerliuis is het einde nog niet te zien PamoU heeft het volgende amendement ingediend De Begeering wordt uitgonooiligd er Iliuft Migestoit op te wijzen dat de hetrdckingen tusscheo de eigenaars eö de pachters van don grond in Ierland niet ernstig gestoord zijnt wuar de eigenaar aaa do pachters een vermindering van pacht hadden toestaan gelijk die geeischt werd door de prijzen der producten en dat het geneesmiddel voor de bestaande crisis in Ierland niet te vinden is in een vermeerderde gestrengheid dor strafrechtspleging ooeb in het nemen van zulke nienwe en ineoissli tutionoolo maatregelen als onlangs door de Regeering in Ierland genomen zgn maar veeleer in hervormingen van de wet en van hot bestuur van Ierland die aan de liehoeften der lersohe natie zullen voldoen on haar vertrouwen zullen inboezemen Kantongereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 2 Februari 1887 Kantonrechter Mr J H tan MIEEOP Ambtenaar van het Openbaar Ministarid Mr W C A SCHOLTEN to Kotterdam VEROOKDEFXD Wegens openbare dronkenschap H B koopman te Gouda tot 2 boete van 1 guldm of 2 dagen P V d B pgpmaker te Gouda tot 2 boeten laa 1 gulden of 2 dagen M don B scharenslyper te Gouda tot 2 boeten Tan 1 gulden of 2 dagen J 8 sjouwer te Gouda tot l igulden of 8 dagen J B sigarenmaker te Gouda tot 17i gulden of 3 lagen G B publieke vrouw te Gouda tot l t gulden of 3 dagen C B touwspiuner te Gouda tot l i gulden of 8 dagen A oen H kistenmaVer te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen L G van V rentenier te Gouda tot 1 galden of 2 dagen R van D kleedermaker te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen P 1 3 koopman te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen P B pijpmaker te Gouda tot i gulden of I dag G V A sigarenmaker te Gouda tot 1 guldon of 2 dagen M P sigarenmaker te Gouda tot 1 galden of 2 dogen J T n V ko q n n te Goua tot 1 gulden of 2 D V d P touwshiger te Gouda tot i guWen of 1 dag D H arbeider te Gouda tot 1 gulden of 2 dogen a J G pakbuiskneeht te Gouda tot 1 gulden ol 2 dageii a f K sjouWijr te Gouda tot guldon of 1 dag J de M touwslager te Gouda tot i golden of 1 dag P de K touwslager te Gouda tot Vi gulden of 1 dag I C L sleper ito Gouda tot 1 Julflen of 2 dagen D P koopn an te Gouderak tot 1 gulden of 2 dagen W W koopman te Bleiswgk tot 1 guldan of 9 dagen A van R arbeider te Beeuwijk tot gulden of 1 dag C J V h sjouwer te Gouda tot Vf gul4 of 1 dag Se laatste is daarenboven veroordeeld tot gulden of 1 dag wegens wntelren op den openbaren weg te Gouda buiten de opfen are f aterbakkon I ij VRIJGE8PBÖKEN1 I L timmorman te Geftda van do aanklacht in keanelgken staat van drolikensohap zich te hebben beronden op dfen oponbareni weg te Gouda De I Kantonjeohter helft de schMld van den be ADVERTENTIÉN Onriertroawd GU8BEBTÜ8 JOHANNES TAM DBB TOGT PBTRONELLA MAN8CH0T Qouda 1 Febmari 1887 Receptie 6 dezer WestbsTen B 140 Oadertroawd FREOERIK JAÜ0B08 BOER kkagde niet oïorljuigend lowezen verklaard ANNA CORNELIA CHRISTINA BüUTER Gouda 4 Febraari 1887 Heden overleed te Monireux nog onTerwscbt onze harielgk geliefde jongste Zoon Broeder en Behnwdbroeder D CORNELIS ANTHONIE MOLENAAR in den oadeidom THB raim 30 jaren in leren Arts te s Bage Nameni allen W A N MOLENAABGouda 2 Febr 1887 tan dik Poobt Etnig en algememt kentUtgeving Heden middag ten roim drie ore trol om een zware slag door het OTerlyden Tan onze geliefde jongste Dochter en Znster GEBARDA TEADORA db VRIBS in denjengdigen leeftgd Tan ruim 18 jaren Een ko stondige maar heTige ziekte maakte een einde aan haar Toor ons zoo dierbaar leren J DB VRIES M D VRIES geb HoooENDooRn M M DE VRIES L DB VRIES Jz Gouda cHofstede BargTliet 4 Februari 1887 M 7oor de talrgke bigkea van belang jUing dezer dagen ontvangen betuigen w onzen harlelgken dank I 1 H J W HÜBER J A HÜBEB SCHEAIGEN 5 Febriliri 1887 ÖPRoIpING Art 1082 B W De seknldeischers van de onder het voorrecht Tal WedelbescbriJTiDg aanvaarde ualatengchapjMjn va n WILLEM van DAM en MACUMELTJE de JONG in leven Echte ied fi en overleden respectiTelgk te Waddinxveen Aen 26 Juni 1885 eu te tiouda den 16 Deceial er 1886 worden bij deze namens de beneficiaire er enamén opgeroepen om te verschijnen op VRIJDAG den 18 FEBRUARI 1887 sniorgens ten 10 nre ten kantore Tan M I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen tot het aai hooren der Rekening en Verantwoording dje alsdan door gemelde erfigenauien zal wordni afgelegd waarna indien er geen Terzet pUats heelt onmiddelyk zal worden OTergegaiB tot de nitbetaliag Tour zoover de baten toereikende zullen zijn Bg eei nette Wed bestaat gelegenheid voor en gez VERKEER Toor een Heer of Dame de Terkiezende een VRIJE KAMER liefst zoo gauw mogelgk Adres ond No 1441 aan het Bureau dezer Courant Tan de KLEIWEG E 43 iiaard3MAEKTA145 naast de stalling ran den Heer Wolff E A H GIESSEN TAN Helden Van af den 7 dezer zgn de echte Siemen s EEANSBRANDEES met het fabrieksmerk niet meer aan de Gasfabriek te Terkrggen maar bg den heer C van BËUKEL KLEIWEG E 68 GEVRAAGD eene MEID of VROUW bekwaam omopeene Bleekerg werkzaam te zgn en terens met stgTen tegen hoog loon Adres onder No 1440 aan het Bureau dezer Conrant C üGlVAC ƒ 1 251 OG AC fine 1 50 Ou NI AC vieux ne Champagne 2 P bij J F HERMAN m Ml Tieodeweg een BOVBNHVia met WATERLEIDING en VRIJEN OPGANG Adres aan het Burean dezer Conrant Na den 10 Februari e k is de prijs der D £ KORENBLOEM Dagelps aan de Fabriek te rerkrijgen alle soorten fijn BROOD en BESCHUIT alsook TAFELBESCnUIT ook in het Depot Doelensteeg No 242 Er worden tegen flinke provisie Depóthouders gevraagd Kantoor Pe rstraat G S ZUITHOFF eene VOLIÈRE met 10 KANARIES de Volière is hoog 1 50 M breed 1 25 M diep 0 55 M Adres onder No 1442 aan het Barean dezer Conrant GEVRAAGD Toor dadelgk of later een nette DIENSTBODE die goed werken kan Adres Mejnfvr PINO Markt 62 Gouda Mevrouw LEOPOLD Floweelen Singel vraagt met MEI a s eene Eene Dienstbode R Cath 37 jaar in dezelfde dienst geweest biedt zich aan tegen Mei liefst als WERKMEID Tan goede getuigschriften Toorzien Adres franco Lett M bij den Boekhandelaar E C RAHMS te Oudewater FEESTLIEDJES te zing en op 19 Februari a s Aan t Vaderland e t £ gei ck roiH lied Jubelzang l w mnzieU en tang er niet Feestlied Vijze t Wilhelmialied FeeStmarSCh wijze Op naar luiten laat ont dwalen Hoezee W ze M i on Printje uy zooilein 1817 1887 Dit lied bestaat uit eenige couplettm op rtericiillende bekende tctjzen V erkrggbaar bS D MUS te Tiel voor één Cent per stnk Bg groote getallen minder ook gesorteerd W SclialekampJ Conflsenr Cnisinier Firma W N Baaijhaakkus OOSTHAVEN 17 GOUDA Heeft heden arond Toorhandec KONINGINNBBROOD Aangesneden Amandeltaart Appelbollen Roomhorens 15 differente soorten Gebakjes Tomponces enz Galantine de Veau trnffé SALADEN Sancgsenbroordjes Pasteitjes Tan af heden dagelijks rersche GLACÉ en ZIJDEN A van OS Az Kleiweg K 73 KONINGS KRAKELINGBN