Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1887

VrUé 11 Febmari mm I88 v 60ÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor de door Z M den KEIZER goedgekeurde Keulsche Dom bouw Verloting trekking 10 11 en 12 Maart metprij zen waarvan niets wordt afgetrokken van 75000 30000 15000 M rk 19 van 6000 1 töOO 1350 van 600 60 JLoten d f 2 5 St = 11 Old zendt na ontvangst van postwissel B CALM ANN Bankzaak Hamburgl Snelpersdrnk van A Beineiian te Gouda f ii x BTOonv d Booa iDiEiisrsi7 i Gouda Dordrecht Gorinchem en tusschehliggende plaatsen Aanvang VRIJDAG 11 FEBRUARI 1887 MAANDAQ 1 nnr vertrek VMt Gouda naar Dordrecht en Qorinehtm DINSDAG 9 uur van Gorinehem naar Dordrecht en Vi 1 Dordret i Gouda DONDERDAG s m 5 30 van Gouda naar Dordrecht t 1 Dotdrechi naar Gouda ¥ W s Vl S Mi l VRIJDAG 4 30 Gouda Dordrecht 2 Dordrecht Gouda üèi Goederen worden ten allen tgde aangenomen a h Bestelkantoor a h Veeratal bg J 8CH0DTBN en te Dordrecht hy JAN db JONGH Stoomboot Agent buiten de Vnilpoort Ligplaats der boot te Gouda a h Veeratal te DordreclU aan het Houten Boofd Boonkade NB De Ligplaats te Gorinehem zal nader bekend gemaakt worden Directe correspondentie met Zeeland pn Noord Brabant Aanteekengelden worden niet geheven De stoomboot ligt Donderdag den geheelen dag a h Veerstal in lading By eenige aanmerkelgke vracht komt waar het mogelgk is op verlangen de boot Toor de Fabrieken Magazijnen enz U matige tarieven en actieve bediening bevelen ondergeteekenden hunne onderneming aan J SCHOUTEIN Gouda Febr 87 A KAPTIJN BIËRËJl van HEINEKEN S Bierbrouwerij Maatschappy en de Brouwerg de HAAN SLEÖTELS te Amsterdam volgens Bronwerij prözen op Fust en Flessohen Depot A AOKTIEU Gouwe C IXo 34 35 Prgscoaranten op aanvrage verkrijgbaar EINDELIJK mm Verioüt deti d Joiigi c UWden is het mij gelukt met zeer veol moeite en kosten het zoo bekeadË meest gezochte en beste Werk oor Verloofden en Jonggehuwden van Dokter F WEISZ aan te koopen Er ia dan ook geen werk op dat gebied waarvan door den vroegeren ültgtever zooveel duizenden Exemplaren in korten t d verkocht werdenVerloofden en Jonggehuwden BAADPLEÜQT UÜ8 HET WEKK VAN DOKTER F WEISZ bevattende Onthulde Geheimen uit deLiefde en de Echt Nuttige Wenken Praktische Raadgevingen ErnstigeWaarschuwingen GeneeskundigeBemerkingei waarbij hier ook een afzonderlijk Exemplaar van een Tijdberekeningstafal benevens een Toegiftvoor Jeugdige Vrouwen door eenpractiseerend Verloskundige PRIJS 90 CENT on wordt Dader geslotenEnvelop afgeleverd en ook goed Verpaktfranco door het geheele H k gezonden tegen toezending van postwisselof gemakshalve blauwe postzegels door H O KOSTEK CJzn Magazijn van Qoedkoope Boeken Leliegraoht 26 Amsterdam Leon K van PRAAG Sig arenfabrikant j OO U ID A I SPUCIAAZ BASDWBSK j Monsters op aanvrage franco en gratis RESDENER BBËlMiGUIM FABRlEK van LAÜE TIMAEDS Agent voor Nederland HjiBM WEBEU Ifc ooT Singel 230 AM8IEBDAM Brchtaalden in voorraad Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoening en enz o o Hèt kind van ondergeteekenden 4 jaar oudi ia door het gebmik van eenige flesschen RUNLAN DSCHEN DRUIVEN BORST H 0NI6 volkomen hersteld van eene zeer ernstige borstaandoening Uirecht Mei 1876 W MUNGERT Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van 2 Galden Gulden en 65 Cent voorzien van nevecttaaud fabriekstempel Te Goada bg F H A Woltf Boskoop bjj J van Bergen Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bij F Jonker Idenburg Bodegraven bij P Versloot Stolwjjk bg C G v d Berg GOEDERENVERVOER Eotterdam Souda v r Alle 60SDBREN welks met de RA DERSTOOMBOOT de ITSEL vervoerd worden zgn volgens Amsterdamacbe beursconditien tegen transportschade door mjj verzekerd C G VAN DBH GARDEN Qlasverzekering llaatscliappij te AMSTERDAM AGENT te GOUDA A I orlier Gouwe C 5 TËiUJÏÏlUÏËVÏÏAAGD in de nabijheid van Gouda tegen 15 MAART of eerder een STVK O ROND voor BLOBMTEELT Franco brieven in te zenden met hoeveelheid LAND en waar het te bezichtigen is onder No 1443 aan het bureau dezer Courant Men VRAAGT om eene GROOTE BOTERFABRIEK te installeeren een stuk Grond van circa 1500 vierkante meter m aan het water waar gelegenheid is VEEL en GOEDE melk te verkrggen Terreinen waarop groote Gebonwen of Loodsen zgn gevestigd genieten de prefentie Brieven met nitgebreide opgaven a d firma BONTEN Co Kantoor van Vaste Goederen te Dordrecht 21 Cents SIGAAR J van Sonsbeek Worden voor dadelgk gezocht flinke DIENSTBODEN door Steimie s Verhuurkantoor 18 BIVIERVISCHMARKT Haag NIEUWE A van OS Ai Bleiweg E 73a Sociëteit Ons G enoegen Buitengewone Voorttelling WOENSDAG 9 FEBRUARI 1887 Hollandsch Tooneel Gezelschap onder Directie van A VAX LIER Tifran van Padua Tooneelspel in 4 bedr van VICTOR HUGO Aanvang 7 nur atr Entre e 0 90 voor HH Leden hunne Dames en Kinderen Geldig abon nements kaarten 1 6 seizoen 1886 7 Loting der te bespreken plaatsen DINSDAG 8 fËBR des avonds ten 7 ure mém dMüttifc BINNENLAND GOUDA 10 ïebruari 1887 Da heer A 8 Kok uit Breda hield Dinsdag ene voordracht in het hier gevestigde Depart dor Maatschappij tot nut van t Algemeen Vi r de pauze sprak h $ over ncitalea waarvan naar hij a tooade vroeger eu later veel misbruik ia gemaakt Vooral in de 17o eeuw was het misbnrik Vf i citaten uit ürioksche en I atijnsche schrijvers liroot en zelfs manaen als Vondel waren daarvan niet vrij ta pleiten Men citeert ook vaak verkeerd en dikwijls worden algemeen bekende uitdrukkingen toegeschreven aan personen van wien zij niet afkomstig zijn Verschillende staal es haalde spr daarvan aan De uitdrukking b v Het wooid is den mensch gegeven om züue gedachten te verbergen wordt algemeen aan Talleyrand toegeschreven Tij is niet van hom afkomstig maar weid hem door W vijandig journalist toegevoegd die haar ontleende aan Voltaire welke op zijn beurt haar van Ooldsmith nam Onder de vaak verkeerd gebruikte citaten ndemde spr ook het nlast not leatf door Shakespeare het eent gebruikt Goethe s Orei t uur imein nu volle Meiuetettl Am o m a Spr gewaagde voorts nog van citatea uit handbseken waarop de leden van exsmen x mmissiéD DOgal eens wonten getracteerd om ten slotte met eerbied te gedenken de mondelinge citaten heriooeringen aan overleilen ouders die daarmede hunne kindoren een alaf medegaven op den levensweg welke vaak diepe levenswijsheid bevatten Na de pauze sprak de boor Kok vtm iuuMCit poogde te verklaren wat eigenlijk hnmor is en aaimede het dikwjjls wordt verwaid en helderde zijn betoog op door varsefaeidene voorbaeldeii 1 igao ervaring die telkens niet weinig iq de Iwhsptte tn werkten van de aanwezigen In do zitting der Rotterdamaehe Arr r Baohtbank vaa Dinsdagmorgen werden de Vidgend personen veroordeeld H W A oud 31 jaar en O J L oud SS jaar sender beroep cu zonder vaste woonplaats bekt van landlooperjj te Utrecht en Gouda en bedelarjj te Kralingen gepleegd tot 12 dagen hechtenis en Opzending nnar een rijkswerkinrichting voor den tgd vm twee maanden voor ieder der beklaagden V d V oud 84 jaar verwer te Stolwijk bekl van vernieling van twee glasruiten en beleediging van den veldwaehter aldaar tot 1 maand gev Vervolgens stonden terecht J H wanende te Schoonhoven bekl van zekeren Pinsa V d Aa aldaar te hebben verweten dat hij em valscken eed gedaan ha l Kisch 7 dagen gevangenisstrat D D oud 62 j arbeider te Gouda bekl van opliohtingdoor op 1 Jan 1887 vdsohelijk voorgevende te tijn nschtwacfat bij verschillende ingezetenen te Oouda te hebben nieuwjaargewensoht Kisch 14 dagen gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen De voordracht voor de benoeming eener onderwijzeres voor de openbare school A te Beeuwyk bestaat uit Mq f G van der Sluijs te Schoonhoven m M Stejjl te Oouda on mq S M Dekker te Botterdsm In de Uatsta vergadering van het Leesgezelschap iKut en Vermaak te Zereiüiuizen werd eene lezing gehouden door don heer D Zwigtman van Noppen te Kralingen welke eenige Schetsen uit het Zeemansleven van Werem ua Buning meesterlijk voordroeg en het overige van den avond aanvulde mot luimige voordrachten zoodat het in grooton getale opgekomen publiek zeer voldaan huiswaarts ging De heer van Noppen trad geheel belangeloos op daar hy van hot Bestuur alleen een bijdrage vroeg voor de Prins Hendrik stichting te Egmond aan Zee gesticht voor oude gebrekkige zeelieden in gevolge en hem van wego H M de Koningin gedane opdracht titmét Naar het Oro H eekblad mededeelt hebben de heeren prof B H Pekelharing te Delft en dr H C Muller te Amsterdain met een aantalandereu een adres aan de Begeering opgesteld ter verkrijging van een wet waarbij politieke gevangenen niet zouden warden gelijkgesteld met gewone misdadigers maar een meerdere mate van vrijheid enx zouden gemeten Staten Oeneraal Twmde Kamib Zittingen van Dinsdag 8 en Woensdag Februari De Tweede Kamer is Dinsdag weder bijeengekomen De heer Schaapman er op wjjzende dat de Begeeriug geneigd scheen toe te geven aan den wensch om de groote gemeenten boven de 45 000 zielen ook in enkele kiesdistricten ie veideeten stelde eene motie voor om de weiischelijkheid ait te spreken var die splitsing De Kamer besloot die motie te doen dmkken en Maandag a s te behandelen Vooraf ging een debat over de vraag waarom het verslag niet door een der rapporteurs den heer Van de Linden was onderteekend Het bleek dat due heer niet bij de eindresumtie tegenwoordig was geweest Ook werd door verschillende voorzitters van afdeelingen geconstateerd dat in hunne sectiën de groote meerderheid vóór de splitsing gestemd was geweest De heer Keuchentus kondigde zq n voornemen aan oAi voorstellen te doen met net oog op de samenstelling der Kamer Verder is met 66 tegen 10 ttelumen besloten na afloop dier motie aanst M a amS g de VoorstelUn tot luriieHing d r Qnmdwet te Maxdele ofsqfaoon de heer Vermeulen zirh daarentegen verzette pf grond dat het vooistel Schaepman Bug niet gareed waa In de zitting van gistereron is de discussie aangevangen over de Begeeringsinlichtingen op de Geldenche beswaren tegen de goedkeuring door ZuidBofland van de Wijziging in het reglement van den Alblasserwaird waariiij het toezicht van deze werd erkend op werken in haar terrein gelegen doch behoormde tot de Linge uitwatering De meetderheid der commissie meent dat wettelijke regeling de eenzijdige regeling door Zuid Holland moet vervangen en dat de besluiten der Staten van Zuid Holland vernietigd moeten worden De heer Goekoop bestreed die conclusie sterk en betoogde dat het hier uitsluitend een Zuid Uollandsch belang gold De heer Schimmolpenninck van Njjenbeek was geneigd ook het recht tot toezicht op de Alblasserwaard te erkennffli De heer Van der Sleyden ontkende het De heer De Geer betoogde dat de AlbUsserwaard geen recht he op het toezicht der werken te Steeneuhoek maar zich dat aangematigd heeft en door de houding der Eegoering haar zin heeft gekregen De heer De Beaufort achtte wettelijke regeling de eenig mogelijke oplossing lie heer Butgers van llozenburg bestreed de conclusie van de meerderheid en hield vol het volkomen recht van de AlbUsserwaard op toezicht over Ie werken van Steenenhoek Evenzoo de heer Blassé Op de begraafplaats J t en DuhuH te s Gravenhage had gisteren eene indrukwekkende plechtigheid phtats Daar toch werd in tegenwoordigheid van een groot aantal medici het lijk bijgezet van een jeugdii talentvol confrater van den heer dr C A Muenaar practiseerend geneesheer te s Hage die op den In dezer maand in nog geen SOjarigen leeftijd te Moutreux overleed In aangrijpende bewoordingen werd do overledene namens d Vereeniging van Geneeskundigen herdacht door don voorzitter dr Hendrik de Jong Deze spreker herinnerde hoe hg weinig tijd gelmlen door genoemde Vereeniging werd uitgenoodigd haar te vertegenwoordigen bij de ter aarde bestelling van een ambtsbroeder die zoo vele jaren had gepractiseerd thans gaf hij met niet minder gevoel van droefheid gevolg uau de opdracht om ook bij deze treurige plechtigheid eenige woorden aan do nagediichtenis vim den jeugdigen collega te wijden Molenaar was eSn man die vol liefde voor de wetenschap van het oogenblik dat hij zijn studiën aan de medische faculteit geëindigd had zich hadidoen kennen als een bekwaam geneeskundige di er steeds op uit was zijn kennis te vermeetdeien mi de nieuwste uitvindingen der wetenschap in toepaa sing te brengen Hij was een van die doctoren dtifr elk ziektegeval als een probleem beschouweiy dat zij moeten trachten op te lossen Vol Uofda voor zijn ambt en met de meeste attentie en zorg voor zijn patiënten mocht hjj zich na twee jaren als geneeskundige in het Gemeente ziekenhuis tot zijn werkzaam geweest al spoedig in een uitgebreidis practijk verheugen terw l zijn kunde veel voor de toekomst deed verwachten Helaas al spoedig vertoonden zich de symptomen der ziekte die hem te grave sleepte Alle middelen aangewend om dien vijand te bof strijden mochten niet baten en na eerst in Davogy daarna in het Zuiden en eindelijk in Zwitserland i vergeeb beterschap gezocht te hebben liet hjj op 1Februari te Montreux het leven Groot is het verlies dat de wetenschap door zijn dood leed gro M dat van de lijdende menschheid groot dat van de collega s die hem lief hadden groot dat van de h jaarde moeder die haar veelbelovend kind zag heen gaan maar bovenal groot was het voor de jeugdige gade en de kindoren die een zoo geliefden zorgzamen echtgenoot en vader reeds zoo spoedig verloren hadden Mocht de herinnering aan den ontsUipene bjj allen levendig blijven en hij zelf in vrede rusten Xa dese toespraak werd het woord gevoerd doew den directeur van fle gemeentelijke Ziekcninrichting dr Van Tienhoven die ook zijnerzijds huldis bracht san den jeugdigen vriend dien hjj op dia oogBBbiikkea de laiMa w aandeed Een Idnd waa Molenaar in boosheid een man in verstand vol lust voor z n beroep en horield met volharding ora door studie zijn kennis te vermeerderen Spr had tweB jaren gelegenheid gehad dr Molenaar in zgn werk gade te slaan en was dus ruimschoots in do gelegenheid geweest zijn bekwaamheid ta kunnen doorgronden en waardeeren Bjj spr aou de nagedachtenis van den ontsbpen vriaod even als wker bjj allen die tegenwoordig waren steeds in eeA blgven Nadat daarop de met bloemen overladen Ijjkklst was nedergelaten dankte Mr I Molenaar broeder des overledenen mede namens de overige familieleden van den ontslapene voor da eer zgn betreurden broeder bewezen De bloemen en kransen die ÜT kist dekten waren even zooVele 1 jken van liefSe en decerning maar de woorden waarmede beide sprekers uiting hadden gegeven aan hun gevoel hadden een niet minder schoenen krans gevlochten om de slapen van den geliefden doode die allen zoo noode misten en wiens dood zoo groeten roU in de fomilie had gebracht Innig aangedaan verlieten de aanwezigen dendoo leiiakker waar een man werd achtergelaten die zich in groote mate de achting van zijn stadgenooten en van allen met wie hÜ in aanraking kwam had weten te verwerven fDagblaJ J In het pas van z ne hand versphsnen laatste gedeelte van zgn werk Toelteituig en kritiekier Orondwet merkt prof Buys hoogleeraar aan de Leidsche universiteit het volgende op in verband met art 194 De vraag welke in de laatste jaren meer in het bijzonder onzen schoolstrijd beheerscht te weten of de Staat op eenigerlei wijze het bijzonder onderwgs behoort te steunen t zjj rechtstreeks door hèt toekennen van subsidiën t zjj zijdelings door het geven van kosteloos onderwijs op de openbare scholen aan anderen dan onvermogenden Ie vêr bieden ligt in zooverre buiten de Grondwet ats deze zich over de geldelijke cjuaestie niet heeft uitgelaten Intusschen mag veilig worden gezegd dat een rechtstreckscho geldelijke ondersteuning met de stellige en duidolgk uitgesproken bedoeling van de Grondwet in lijnrechten strijd is Immers als deze het vestisfen van openbare scholen in alle deelen vau Nederland juist diiiiroin heeft voorgeschreven om waarborgen te hebben tegen de overheorsching an de bijzondere school dan is het in