Goudsche Courant, vrijdag 11 februari 1887

voraalooie gloeiende puinhoop tan de wagens ophét y Het ongeluk is niet aw verzuim of nalatigheid te wyten Een der rails is vermoedelijfc door de felle koude gebroken de vier wagens ontspoorden daardoor wwden aeegwoeM tot de iMrng raakten daar los van de indere en vielen van een hoogte van 50 voet op het s Het Haagtehe Oaghlad bevat het volgend aondoen lijk ingezonden stuk Bus klanten Mgnkeer de Bedacteur Zondag 30 Januari werd een mijner kinderen eenlief meisje van 3 jaar ongesteU Toen het zich s avonds ernstiger liet aanzien zond ik naar den dokter uit myn bus waarvoor ik wekelijks myn zuur verdiende penningen opbreng ZEd was echter ongesteld Men verwees mij naar een plaatsvervanger wiens naam ik maar verzwygen zal Deze wat uitden weg wonende Vervoegden myn beide zoons s avonds te half elf zich te vergeef tot drie of vierdokters wier hulp zij inriepen voor geld en goedewoorden Eindelyk kwamen zy s avonds circa half 12 was t inmiddels geworden bat is jammer dat hadden wy kunnen vermpen bij den waarnemenden busdokter ZEd had geen lust zelf te komen énschreef maar op goed geluk een drankje voor hetkind voor dat hy nog nooit had gezien s morgens was ons kinifje dood Het is hard de gedachtemet zich te dragen dat zijn lief aanvallig kind wellicht met Qodes hulp gered had kunnen worden by goede behandeling ja misschien door verkeerdemedicamenten is verergerd En zelfr do weldadigesmart mochten we niet gevoelen althans te weten waaraan ons kincjje gestorven was want toen de plaatsvervangende bus dokter na eerst beproefd t hebben er af te komen met een briefje van overiyden zonder doodaciouK later zyn verklaring atgaS zeide hij die myn kind noohthans geneesmiddelen had gegeven itMi te weten waaraan mijn kind wt overleden I Dat is treurig bitter pynlyk Waarom er over geschreven fiet om iemand aan te klagen want ik noem geen naam maar wel om tweeerlei iVi eertle om op het goede hart te werken van de heeren geneeskundigen om soo noodig hun deernisen medegevoel op te wekken ook voor den kleine man die zich wel moet trachten te helpen door zyn buscenten en niettemin een mentck een vader een moeder a eigenasr van één enkelen schot slediti op de mrerold dat zijn de kinderen En ten tweede om te Vragen of in onze dagen van menschlievendheid ei van arbeids zorg het lot der bm klanlen het belang der gesondheid en van het leven van geheele gezinnen niet ook eens ernstige behartiging verdient P Omdat n het gevraagd hebt Mynheer de Bedaeteur teeken ik gaarne myn naam hieronder C DE VOOGD TOOliTElEIL Het is laiu merfaand eene groote byzonderheid geworden als in de Goudsche schouwburgzaal een ander gezelschap optreedt dan tet Nederlandeck Twh neel of dat der hh Le Gras Haspels Slecht bij uitzondering wordt ons tooneel afgestaan aan goden van minderen rang Vroeger had men des Zondags nogal eens eene voorsteUing van minder gehalte maar in de laatste jaren zyn de abonne mentsvoorstellingen le eenige Gisterenavond had zulk eene uitKosdering plaats en trad hot gezelschap van Lier uit Amsterdam op met hot bekende drama van Victor Hugo Anoelo Tm VN van Padua Dit gezelschap bevat het grdotste aantal ledev van allo troepen hier te lande en is naar men weet verdeeld in 3 afdeelingen waarvan er é Sn nog soms in tweeen wordt gesplitst zoodat vaak een drietal voorstellingen op én avond wordt gegeven soms zelfs een viertal I Men begrijpt wat een aardige recette op die wyze gemaakt wordt maar tevens hoe droevig het staat met de eischen der kunst Het gezelschap telt verscheidene goede ortisten die tezamen werkende een link geheel konden vormen maar natuurlijk zijn zy vCTdeeld over da drie afdeelingen en zoo bevat ieder een paar kunstenaars en voor t overige heoren en lames welke dien eerenaam niet verdienen en daarop meestal ook geen aanspraak maken Gisteren was de dramatische afdeeling aan t woord Het gekozen stuk oen van do besten van t répertoire wat nog niet beteekent dat het heel mooi is was zeker iets anders dan wij hier gewoonlijk te zien krijgen Het dateert uit don tijd Het is over bekend hoe ik 0 laststen tijd hier de aanvulling van manaehaji n óp Atjeh geschiedt Soldaten nog geen zes weken geen maand in dienst zonder n schot naar de schijf te hebben gelost worden naar het oorlogsveld gedirigeerd en wat dasrbq bet kwaad verergert zij worden grootendeels aangevoerd door pas aangestelde officieren wiens levenservaring en ondervinding in den krqg nog ver beneden het gewone peil staan Laatst werd ik door een oud officier daarop opmerkzaam gemaakt die daarbij een zeer eigenaardige uitdrukking bezigde Atjeh zeide hy is vergiftigd door jonge oificieren In volgende opstellen wü ik hierop terug komen nu sou het mij tot breedvoerigheid leiden Het gevolg daarvan is echter dat de officier geen vertrouwen in den minderen stelt en omgekeerd de mindere niet in zyn meerderen De krijgstucht krijgt daardoor een gevoeligen slag Er ontstaat een wanverhouding tusschen enkele deelen vah hét grtiote geheel en duardoor een zekere spanning TVize wijl men steeds onzichtbaar is voor elkander Mj eenige agressieve excursion zooials die van patrotiBles enz deelt zich mede aan hoogere rangen dié weten dat de schuld bij eventueele misgrepfen aan hen ial geweten worden Het wetsontwerp tot uitbreiding der vrijstelling van patentrecht tot hen die zonder werklieden alleen of iset hun vrouwen en kinderen een ambacht bachtof handwerk uitoefenen dat niet reeds is vrijgesteld is opnieuw bij de Tweede Kanier ingediend Het denkbeeld om bij deze gelegenheid verbeteringen in de patentiret te brengen verklaart de Minister niet te kunnen overnemen als niet passende in het zeer beperkte kader van dit ontwerp Vrijstelling van alle aanslagen in het patentrecht van 5 en daarbeneden zou z L tot groote onbillijkheden leiden De mede arbeidende vrouwen en kinderen van bazen met een twee of meer leerlingen of knechts arbeidende worden niet onder het aantal werklieden begrepen De voorgedragen vr stelling behoort niet uitgestrekt te worden tot weezen die bij ambachtaof handwerkslieden besteed worden De Min kenschetst het voorstel als een vermindering van druk vqor den ambachts en handwerksman welke de schatkist slechts in geringe mate zal bezwaren den vollep zin de wooida ongerqmd om die ovtrheef 8shi iK door geldeiyke onderstmining te bevordirén Mej Cornelia va Zanten uit Dordrecht diein Italië en Duitschlaijd reeds zooveel roem inoogstteen nu voor drie seizors verbonden is aan de Opentte NewYork tegen y 45 000 per seizoen brengtde geheele muzikale wereld in Amerika in beweging Alle bladen te Chicagp Washington Boston PhiWdelphia enz waar zy optrad roemen als om s dhaar zang spel en artistieke opvatting Overalvielen haar warme ovaties ten deel Eigenaardig is de verklaring van de i Boston Herald dat haar uitspraak van het Ëngélsch beter is dan die van dsmeeste geboren Amerikanen Ongetwijfeld is mej Van Zanten de eerste Hollandsche die als operazangeres in het buitenland zooveel roem behaalt en Nederland op kunstgebied eer aandoet i i i Dordr Ct I t Volgens d lantste berichten omtrent hot vreeselijk spoorwegongeluk bij White River Amer 8t Vermont waren er veertig dooden in de verbrande wagens gevonden en was er nog een wagen niet onderzocht waarin vermoedelijk nog 20 dooden zijn Men weet niet juist hoeveel monschen in den trein waren De conducteur die zwaar gewond is was pas begonnen rtet het ophalen van le kaartjes Van de gerendon zyn 80 gewond waaronder velen doodelijk Verscheidenen die aan de vlammen otitkonten waren stierven van koude daar ij om zich door de nauwe openingen der vertoijzelde wagens te wringen hnnne kleederen hadden uitgetrokken en zoo nagenoeg geheel onbesehut waren tegen de felle vorst De brand ontstond door de gebroken lampen en verwarmingstoestellen in de neergestorte wagen De vlammen verspreidden zich snel De ongebikkige slachtoffers waren zoo vast in de gebroken wagens beklemd dat zij zich bijna niet konden bewegen en de anderen moesten weldra alle pogingen om hen te redden als vruchteloos opgeven Een man die uit een brandenden wagen ontsnapt was keerde terug naar zijn vrouw die hij kon aan Haar het wordt een geheel andere vraag of men goed en verstandig handelt door het standpunt in 1818 ingenomen ook nog in de toekomst onver nderd te vrillen handhaven en op die vraa zou ik Toor my stellig ontkennend antwoorden Hier lis elders heeft de grondwetgever bij het stellen van lyn regelen te weinig gelet op d natuuri jke wendingen en wisselingen van alle maatschappelijke toestanden De maatschappij aan welke hij in 1848 jjn op dat oogenblik misschien voortreffelyke regelen an schoolwetgeving oplegde bestaat niet meeï de bijzondere school heeft opgehouden een uitzondering te zgn en de volksschool ofschoon meer dan ooit een zware geldelyke last voor het geheele volk heeft sinds lang opgehouden voor het geheele volk een lust te z n Zoo lang nog maar weinigen lich aan de vollöschool onttrokken behoefde het bezwaar niet veel te wegen maar nu zij allengs dreigt te worden de school van de kleine meerderiieid alleen terwyl ook de groote minderheid in haar kosten moet voorzien nu krygt het bedoelde bezwaar een geheel ander karakter Men moge deze feiten betreuren dit kan geen reden yn om te over het hoofd te zien en nog langer voort te leves in de illusie dat men door wettelyke of gronSwettelijke regeten de maatschappelijke beweging zou kunnen dwingen een zekere richting te volgen De ervaring ert 1848 opgedaan preekt iui daé opzaoht waailyk duidelijk genbeg Het wordt daarom hoog tyd dat wij ons ook by de herziening van art Ï94 door dezelfde beginselen laten leiden als wijj nu bereid zijn te aanvaarden voor de regeling van het kiesrecht de rechtspraak on het defensiewezen De grondwetgever trekke ich ook hier terug op zijn natuurlijk terrein hij late de regeling van het onderwijs aan den wetgever over en verdedige slechts wat te midden van aUe wisselingen en wendingen onveranderlyk recht iSoet blijven en dus hier eenerzijds de vrijheid van onderwy en anderzijds het recht van het individu op een school waar deskundigen onderwijs geven en zyn godsdienstige overtuiging niet wordt gekrenkt t Is waar door zoo te beslissen wordt geen stap gedaan tot oplossing van de schoolquaestie Maar meent men dan dat inderdaad art 194 wel een stap in die richting geweest is of ooit worden k n Of er er ooit zulk een veraoening volgen zal is het geheim van de toekomst maar dit staat in dk geval vast dat de Grondwet dan het meest tot het gewenschte einddoel bijdraagt wanneer zij dottr soberheid van haar voorschriften aan de pogingen rsb hen die in deze richting mochten willen arbeiden geeneïlei onMtuurlijke belemmering in den weg legt Te Grouw is voor zoover aan de N R Cl bekend voor het eerst in Nederland dezer dagen op iemand het boycotten of doodverklaren toegepast By algemeen verspreide circulaires word het volgende bekend gemaakt Ieder die dochters of eene dienstbare heeft wordt verzocht die aan te sporen geen woorden te wisselen mot een der huisgenoofen van de geboycotten Alle winkeliers in kniidenieriwaren maimCsctaren enz alle slachterè biiVkers drank of melkverkoopers woeden verzocht niets aan de geboycotten té yerkoopen I Alle timmerliedeh ververs kleermakers smeden naaisters enz enz worden uitgenoodigd geen werk te verrichten voor de geboycotten I Alle ondernemers van stoombootdimsten beurteil vrachtschepen van hondekarren enz alsniede alle werksters en werklieden worden verzocht geene diensten te doen voor de geboycotten Ieder die niet aan deze bovenstaande verzoeken voldoet zal ondervinden w it ioyrottea of doodcerklarm beteekent hy zal voor de eerste miial voor den tijd van ééne week of twee weken en bij herhaling voor vier weken of twee maanden zelf ondervinden wat het beteekeut om geboycot of doodverklaard te ïijn Ter toelichting wordt er aan toegevoegd dat indien iemand na nauwkeurig onderzoek blijkt niet voldaan te hebben aan bovenstaande verzoek diens naam op borden geschreven en op bepaalde plaatsen van het dorp ten toon gesteld zal worden dienende om bekend te maken dat die persoon ook voor éene week en by herhaling voor hingen tijd geboycot lal worden Uit Atjeh wordt aan do I c geschreven Dunt de berri berri onze gelederen een gevaar raken maar niet bevrijden en kwam met haar in niet minder groot bedreigt ons leger Ik bedoel de vlammen om Twee jongelieden studiemakkers de verslapping van den krygstucht Om het be stonden onbewegelijk vastgeklemd in druk gesprek staan van deze te 3wijzen wijs ik slechts op nog de snelnaderende vlammen af te wachten toen e toen men giinme gehminzinnige pereonnage a met ononlangs verleden feiten Ik dien echter eerst even j vlammen kwamen werd do een er door bevrijd en I uitspreekbare namen gehuld In kolossale mantels enterug te gaan wijl anders het verband in myn ver i de ander verbrandde Binnen een half uur was het i gedekt mot vreeselijke hoeden op het tooneel zag haal er onder zou lijden ontzettend schouwspel voorbij en lag nog slechts een I toen men gaarne hoorde gewagen liefst met erg lm wende stem van t geslacht der Bragsdini s HkUpiiri s en zoo meer toen men sidderde bij hei ichetsen van geheime gangen dubbele muren en onbekende deureii op al welke heerHjkheden wy gisteren werden ontha d4 Zonder aanmatiging iBogea wjg seggen dat hat Goudsche publiek dergelijke soort stukken is ontwassen Er bestaat nog een groot bezwaar tegen hunne opvoering zy eischen een schoon decoratief dat veel goed moet maken en dat met den bosten wil der wereld op een tooneel als het onze niet kan worden gevorderid Voor de curiositeit willen wy eens mededeelen hoe zich de schryver van Akoelo het tooneel in de eerste bedrijven voorstelde Sertte Bedrgf Un jardin illumine pour une fête de nuit A droite un palsis plein de mueique et de lumière avec une porte sur le jardin et une galerie en arcades au rez de ohaussée oii l on voit circuler les gens de la fête Vers U porte un banc de pierre A gauche un autre banc sur lequel on distingue dans l ombre un homme endormi Au fonds au dessus des arbres la silhouette noire de Padoue au seizième siède sur un ciel clair Vers la fin de I acte le jour parsit Tweede Bedrij 1 Une ehambre richement tendue d écarlate rehaussée d or Dans un angle a gauche un lit magnittque sur une estrade et sous un dais port par des colonnes torses Aux quatre coins du dais pendent des rideaux cramoisis qui penvent se fermer et cacher enticrement le lit A droite dans l ongle une f nêtre ouverte Du même odt nne porte masquée dans la tenture aupris un prieDieu au dessus duquel pend occroché au mur un crucifix en cuivre poli Au fond une grande porte a deux battants Entre cette porte et le Ut nne autre porte petite et tres om Table fauteuiU flambeaux un grand dressoir Dehors jardins clochen cUir do Inne Une angélique sur la table Zy die do voorstelling gisteren bijwoonden weten DU hoe het tooneel er had moeten uitzien en in hoeverre aan de eischen van den auteur is gevolg gegeven I Het spel WIS ook minder dan wy gewoon sijn Het deed ons echter genoegen den heer Veitman weder eens in ons midden te zien Hy vervulde de titelrol zeer verdienstelyk en waardig werd by ter zyde gestaan door mevr EUenberger die de rol van Tube goed tot haar recht deed komen Mq Grader was als Oatkarma wel wat eentonig in haar voordracht en de heer Potharst wel wat styf maar overigens voldeden zij wei De heer Hesselink was een uitstekend Homodet Het speet ons te moeten bemerken dat de voorstelling over t algemeen slecht was voorbereid Hadden de dames en hoeren werkelijk zich nog de moeite gegeven van voor deze voorstelling te r wteeren of liet men t maar aankomen op vroegere voorstellingen en den sonlileur I Deze laatste had een zware taak Vaak moest hij tweemaal het te zegden woord r peteeren een enkele maal zelfi driemaal I is het hartstochlelyk tooneel tusschen RodoHb en Tisbe waarde replieken elkander bliksemsnel moesten opvolgen en op zeer iniden toon gesproken was het curieus dat ook de souffleur zyn stem flink ifitzet hy moest wel de arme mani en zno hoorde men een dialoog van drie stemmen wat een zeer eigenaardig effect maakte De voorstelling heeft voornamelijk deze uitwerking gehad dat wij mot des te meer waardeering en erkentelijkheid de gewooniyk hier optredende gezelschappen zullen zien arriveeren dat w voortaan tevreden zullen zijn met de gewone abonnementsvoorstellmgen en dat wy van Lier s gezelschap slechts dan hopen terug te sien in onze veste als de tijd daar is waarop niet voornamelijk de kunst asn het woord is in de schouwburgzaal maar veeleer de pret nl de kermiettjd Boltenlandsch Overzicht De Fransche Kamer heeft zonder discussie m zonder eeiiig incident het buitengewoon krediet tran 86 millioen door Boulanger gevraagd voomamelyk tot verbetering der wapening goedgekeurd Het pleit voor de lönner datzy nog oogenblikken kan hebben waarin zy zwijgen kan De Duitsche oousorvatieve en nationaal liberale blailen zullen wel met nalaten op deze houding der Fransche Kamer lo wyzen als een beschamend voorbeeld voor den Ilijksdag En daar hebben zij gelijk in De oflicieuze Nordd Allgem Zeitung merkt al dodelijk op De regeering der Fransche republiek behoeft niet bij de Kamers om geld voor het leger te bedelen en toch kan tot rechtvaardiging dezer Imigewone uitgaven niet gelyk bij onze legerwet het geval is worden aangevoerd dat ze moeten dienen tot instandhouding van don vrede Immers ofschoon hot niet in woorden is uitgeilnikt dienen ze uit sluitend on Fiaakryks aanvallenda kracht by den beraamden reniiwM xeldtocht tegen DuitscUand nog meer te versterken Daarvoor staat de Fransche volksvertegenwoordiging aan de regeering millioenen na millioenen toe maar onze Bijksdag weigert aan de eerste millitaire autoriteiten der wereld het mioste bedrag dat DuitscUand noodig heeft om zich te kunnen verdedigen ids het wordt aangevallen VerdeN toelichting voegt prins Bismarcks blad er by is inderdaad overbodig De heer Windthorst heeft le Keulen een verkiezingsrede gehouden over den bekenden brief van kardinaal Jocobini De leider van het Centrum betnigde zijne groote ingenomenheid met de openbaarmaking van dit sehryven want daarin erkent de P niet alleen de groote verdiensten van het Centrum maar ook de noodzakelykheid van de instandhouding dezer party Tevens erkende de Paus het recht van het Centrum op onafhankelykheid in wereldlijke quaestios De Paus heeft zeker gegronde reden gehad wo rcftu hij den wensch tot aanneming van het septennaat uitte Indien het eenigszios mogelyk war geweest zou de Katholieke party gaarne dezen wensch hebben ingewilligd maar het onmogelyke kan men van niemand vergen De Heilige Vader zeide Wiijdthorst ten slotte zal zeker niet toornig zijn op zijne getrouwen indien hij zorgvuldig nagaat welke gronden deze houding aan het Centrum noodig maakten Vervolgens besprak Windthorst de vraag zal er oorlog komen Deze vraag kan alleen door prins Bismarck worden beantwoord Frankryk zeide Windthorst zal ons in geen geval zonder bondgenoot aanvallen maar toch moeten wij ons kruit droog houden en den vrede van Franldbrt blijven handhaven Het krijgsrumoor der oflicieuze pers weet Windthorst aan het doel van prins Bismarck om zijne tegenstanders in den verkiezingsstrijd te overwinnen Hij noemde dit oen lichtzinnig spel waardoor reeils millioenen waren verloren gegaan Daarom betoogde Windthorst dat zijne parij zich zou blijven verzetten tegen het septennaat doch daarby verUngt zy volkomen opheffing der kerkelijke wetten regeling der financiën dekking van het tekort door juiste bela ng en bescherming van den arbeid Daarentegen zal het Centrum steeds blijven strijden tegen de invoering van monopolies waarmede de Bijkskanselier de schatkist wil stijven Deze byeenkomst werd door 5000 katholieke kiezers bygewooné die hun instemming betuigden met het betoog van hun leider Niettemin blijft zoowel te Berlijn als te Munchén de areening de overhand behouden dat door de bemoeiingen van den Paus een groot aantal kiezers de vanen der Kleine Excellentie uit Meppen zal verlaten Ondanks de optimbtische opvatting van Wtndthdrst gelooft men dut de kans voor de aannemhg der legerwet aanmerVelyk is vermeerderd In de Belgische Kamer werd een buitengewoon oorlogscrediet aangevraagd gedeeltelijk tot lerbetering der wapening gedeelteliük tot vestingwerken De Minister Beernaert achtte de uitgaven niet bezwarend Wellicht zou hij de oude belofte van de clericalen dat zy nooit de militaire bisten zonden verhoogen te niet doen met de bewering dat de omstandigheden zoo zijn veranderd dat zij met de vroegere niet zyn te vergelijken Gisteren heeft de Kamer na een zeer warme discussie met 54 tegen 42 stemmen 5 hialdea zich buiten stemming verworpen de malw om onmiddelyk na da begrooting aan de orde te stellen het voorstel betreffende den persoonlijkeó dienstplicht Graaf d Ouitremont door wien dit voorstel werd ingediend verklaarde dat hy geen haast had en dat hy overtuigd was zijn voorstel eenparig door do Kamer te zullen zien aannemen wanneer slechts de Engelsche dagbhiden voortgingen artikelen over de onzijdigheid van Bolgié te sehryven De leden der linkerzijde en do onafhonkelijken stemden voor de motie ten gunste van den persoonlyken dienst De Ministers hielden zich buiten stemming Te Rome is de Massowah qnaestie nog steeds aan de orde van den dag Men weet dat generaal Gene de opeisching der Abessinicrs om twee der buitenforten te ontruimen heeft geweigerd de eisoh werd overgebraeht door den ingenieur Salim Beni die door Bas AluU werd gevangen genomen maar de Italiaansche Begeering heeft den generaal uitdrukkelyk gelast beide forten te verdedigen Te Bome blyven de bladen der oppositie hun aanvallen tegen de Begeering voortzetten Vooral laten zij zich heftig uit tegen den Minister van Buitenlandache Zaken BobiUnt en den Minister van Oorbg Bicotti die voor de nederiaag aansprakelyk worden gestold De correspondent der Kolnische te Bome verzekert dat graaf Bobilant reeds zijn ontslag heeft ingediend Alle pogingen om hem terug te brengen van dit besluit voegt hij er by zyn vruchteloos gebleven maar toch worden deze nog voortgezet wanneer de Minister bij zijn besluii blyft znUen ook de andera Ministers zyn voorbeeld moeten volgen Het sal leer moeilyk zyn een nieuw Kabinet te vormen want dit kan niet worden gekozen uit de oppositie daar deze in da Kamer geen meerderheid heeft Ook is er een party welke na de geleden nederlagen t niet meer mogelijk acht het Italiaansch gebied tot Massowah te beperken Italië dat pas als koloniale mogendheid is opgetreden mag niet met een nederla be ginnea en moet het leger in de gelegenheid stellen zyn presttge te heratellen zoo zegt men In dezen geest liet zich o a Crispi in de Kamer uit toen hij aandrong op voortzettiug der zoo ongelukkig begonnen onderneming Het is slechts de vraag zeide Crispi of de mannen die ons in dezen benarden toestand hebben gebracht ook het middel weten te vinden om ons er weer uit te redden GEVONDEN en aan het bureau van politie g dapoueerd £ en Zak aarin een broek en vest een paar bruine Kinder handschoen een blauw Kinderoorknopje met goud een armband van vijf strengen bloedkoralen met gouden slot met steentjeGok kunnen inlichtingen gegeven worden omtreiri een behuurbriefje L O T 1 IV G VOOBDE Nationale Militie EEBSTE OPENBABE ÈENNISGEVING BUBGEMEESTEB en WETHOUDEBS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van den lOden Augustus 1861 Staatiblad no li en aan art 20 van Zijner Majesteits besluit van den 8sten Mei 1862 fStaotiblad no 46 brengen ter olgemeene kennis dat de LOTING der in het vorige jaar voor de NATIONALE MILITIE ingeschrevenen in desa Gemeente zal plaats hebben op DINSDAG den 1 MAABT aanstaande dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen zelven hun nommer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan geschieden door zyn Vader Moeder of Voogd terwijl dit bij hunne afwezigheid door den BÜBGE MEE8TEB of een Lid van den GEMEENTEBAAI wordt gedaan dat de behinghebbenden ten einde te loten a opgaaf te doen van de redenen van vrijstelling diezy ter lake van de Militie meenen te hebbeo zichop voormelden dag zullen moeten bevinden tea Boadhuize desar Gemeente en wel zij wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K of L des voormiddags ten 9 ure endie wier geslachtsnaam aanvangt met de letter M N O P Q E S T ü V W X IJ of Z d i voormiddags ten 11 ure Dat op MAANDAG den 21 FEBBUABI 1887 van des voormiddag 10 tot das namiddags 1 en van 8 tot 5 ur op het Baadhuis aanvraag kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften w en BROEDERDIBNST of van te ziju EEKKE fTET j TIÖJS ZOON en dat belanghebbenden ten bewijze van volbrachte of w kelijke Iroederdienet daarbij moeten overleggen een juupoort zaiboelfie of atket van dietul bg plaahcermutffing en zich moeten aanmelden vergezeld van twee met hen bekende ter goeder naam en faam staande ingezetenen die OP HUNNE FERANTirOOBDELIJKHEII de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het ojp te maken gelnigtchri t onderteekenen Voorts dat de benoodigdo bewijzen van werkelyken dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belanghebbenden by de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien zij zich vpor de liOting vervoegen ter Secretarie dezer gemeeata en de daartot noodige inlichtingen Igdig ventrekkeu en dat zij die bezwaren mochten hebbon tegen de wyze waarop de LOTING is geschied die kunnen inbreggen bij de Geileputeenle Staten dezer Provincie binnen Vaf dagen te rekenen van den dog waarop de Loting heeft plaats gehad bij een op ongezegeii papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige hewysstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den BUBÜEMEl STEB dezer Gemeente Gouda den 8 Februari 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd Vah BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BBOUWEE BUBGEMEESTEB en WETHOUDEBS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2 Juni 1875 Staatsblad no 95