Goudsche Courant, zondag 13 februari 1887

l88T rr rsg Qflilag 13 Februari GDUÓSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken N 3508 Fransiskaner M stbrau Bier Per glas 12 Cent per 1 2 Liter 15 Cent Per halve flesch 12 Cent per heele flesöh 25 Cent NB Door middel van een nieuw Tap Apparaat wordt bovenstaand Bier zonder eenigverlies van Eoolzanr direct uit het vat getapt Aanbevelend r H ROODE Bierhalle en Bierhottelarij de Posthoorn Zeugstraat No 85 om vergunning tot het ploatseu v n n ata mwerkm öi hei perceel gdiegen au den ttfkteasingel Wp Q No 86 Kadaster Sectie A I o 108 103 D t op Woensdag den ii Februari 1887 èes oamidd ten 1 ure op het Baadhuia gelegenheid is om neevaren tegen de gevraagde vergunning in té brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingetconen Schrifturen kan worden kennis genomen ïouda den Februari 1887 Burgemeester en Wetbouden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN Do Secretaris BKOÜWER MARKTBERICHTEN Qoada lO Februari 1887 De aauvoeren waren heden niet zoo ruim als verwacht werd In de prijzen kwam weinig verandering en het aangevoerde ruimde tot genoteerde prijzen tamelyk vlug op Zeewsohe Tarwe 7 75 i ƒ 8 25 Polder Tarwe 7 50 k f p 75 Afwijkende 7 a 7 25 Roode Tarwe ƒ 7 a ƒ 7 26 Angel Tarwe ƒ 7 50 a 7 75 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 60 ü ƒ Folderrogge 4 75 a ƒ 6 25 Buitenlaadsehe Rogge per 70 KG 4 75 a B Wintergerst ƒ 4 30 ü ƒ 4 75 Zomergerst ƒ 4 10 i 4 50 Chevaiiergerst ƒ 5 25 a 6 25 volgens kleur en kwaliteit Haver per Heet ƒ 3 80 a 4 an per 100 küo ƒ 7 a 7 25 Mais Amerikaanache Miied ƒ 6 20 a ƒ 6 30 Odessa ƒ 6 20 a ƒ 6 30 Cinquantine ƒ 6 60 a 7 AHe per 100 kilo Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 60 i ƒ 6 75 en Buitenlandach ƒ 5 a ƒ 6 50 Bruine teouen 11 50 a ƒ 12 25 Witte boonen 10 50 11 Kookerwten ƒ 9 50 a 9 75 Spelt M a 3 Kanariezaad ƒ 10 60 a 11 Suirenboonen 6 70 a ƒ 7 10 Paardenboonen ƒ 25 a 6 40 Be veemarkt met tamelyke aanvoer de handel in iffles fcrtuig vefto varkens 20 a 23 Cent varkens oor Londen 19 en 20 Cent magere varkens en iggen traa biggen ƒ 0 85 a ƒ 1 per week wtnpen traag Aangevoerd 18 partijen Kaas Eerste qualiteit ƒ 22 ƒ 24 Tweede quiUtoit ƒ 20 a 22 Noordhnllwidjsoho f Si i a 27 OoeTjoter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter 0 85 a ƒ 1 15 BurSerlijke Stand OEBOREK 7 Febr Anlhonie 6erudoi oaden W SlieOI it en C Jani D 8 Jolnnoe Antonioi ooders B NiNweDhoiMfl n M G Briant Sun Flora Doderi A L Cats an M BlMi a Jacob Coanndina oudara P C 8 b iak M G OyERlEMN Febr D Sebaap 1 j 1 m J G OEHUWU 9 Febr T J tao dat Dorat en M F fan d Poll C F A Trubm en K lan Boom ERTENTIÊN Bevallen ran een Meisje M G SCHEIEKGoüia 9 Febróari 1887 Jager Beden overleed na een Iflden van twee dagen onze lieve ADRIAAN MARIOS dechts vyf maanden mochten w ons in zgn IliMsit verhengeii N M ENIÏELBREGT A M ENGELBREGTGoudoi 10 Febraari i887 v d Emdi Bartelgk dank aan allen die ons op den 5 Febraari Ugken van belangstelling hebben gegeten ï4 H BOÜTERS J T D BOÜTERS ToosTKif H J POLET Gouda LEVERT Grafzerken en Monumenten tegen billgke prgzen Steenhouwerij in de Zak L 298 Bnelpersdfnk van A BaiNKKAN te Goada Opeabare Vrijwillige Verboping op Donderdag den 3 Maart 1887 des morgens ten 11 nar in de Habmomie op de Markt te van eene partg WEI ElfHOOILANl gelegen in den polder Blnemendaal aan den Bloemendaaltehen weg nabij GOUDA strekt van den weg tot aan den Winterdgk belend oost M MOONS en west A van VUÜREN met omloopskade Kadaster Sectie H Nummers 419 420 852 853 eu 856 te zamen groot 5 Hectaren 27 Aren 46 Ceptiaren Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen den 1 April 1887 Inlichtingen zgn te bekomen bg den Notaris MAHLSTBDE te Bergambacht Goad gevulde VETGLAZEN op bestelling verkrggbaur met inbegrip het eigendom der van ouds beproefde glazen è 9 CEBn per STUK b Ma Gravesteyn orte Groenendaal Oodda Door bijzonde omstandigheden is het M agM n YaaDanteti Handwerken van Gisz SCHOUTEN ZATERDAG 12 FEBRUAUI na twaalf uur en DONDERDAG 17 FEBRUARI OMSLOTEN Gouda Dubbele Buurt No 9 VLAGGEIV in alle lengten vah ƒ 1 af Wimpels en Sjerpen Oranjefstrikken SCHEiXKéZn AUe soorten BREUZBANDSN S H POLAK OPTICIEN Groenendaal Worden voor dadelgk gezocht flinke DIEITSTBODEIT door Stelnile s Verhuurkantoor 18 KIVIERVISCHMARKT Saag De S GRAVENHAAGSCHE H3rpotlieekbank voor Nederland verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verbaad op B ui en en Zonderden terag te betalen in ëéns in termgnen of in annuïteiten en biedt gelegenheid tot het beleggen van Gelden door uitgifte van pandbrieven Voorwaarden en inlichtingen te bekomen bg firma Wed KNOX en DORTLAND te Gfuda 1 Leon van FEAACj Sigarenfabiikant C3O U 3D A SPECIAAL HAN1 WEBK Monsters op aanvrage franco en gratis I K IJ W P citeoen fünch per lit 1 60 per fl 1 30 SIEOOP POTCH per lit I 50 per fl 1 20 bij Slotemakek Sc 3omp TTT NIEUWE Sn A ran OS Az Kleiweg E 73 Mevrouw de ROTTE 00STHA7EN vraagt met MEI eene DIE STBODE kunnende Koken jv v Voortreffelijk ÊÊ 1 ONMISBAAR s Dr WEISZI S S Met groote geldelijke opoffering is het n j e goUkt het voortreffeljjke en door gog neeskandisen aaniteprMon Werk j m van Dr WSISZ Onthulde Oeheig men van de Liefde en Echt voor gi Verloofden en Jonggehuwdmi un S 4 te koopen i Vertoorden eo Jongi ebuwden S g Geen werk van dien aard dat loo volko P men is en zooveel vertrouwen verdient Het 3 o i een Werk 140 bladzijden dik enhe p g vattende Onthulde Pebeimen uit de o 9 Liefde en den Echt Kuttige Weo S ken rraotischeBaadgeTiogen BmS e atige Waarschuwingen OeneeakanP dige Bemerkingen Aanw dniron i g tot kennis voorkoming en rolko mene genezing der Blekten van het o Mannelijk en Vroawelijk Orgag nisme enz benevens opgaven der midddkn S om jeuftdige Bekoorlijkhetd Kracht 1 en Gezondheid tot in den hoogaten ouderg dom te behouden waarbij hior ook nog een H afisönderiyk exemplaar vata een gTydberekenlngBtafel benevens nog een g toegift voor jeugdige Vrouwen door 5 een praotiseerend Verloskundige PrljS 90 Cents en wordt Onder gesloten £ nB velop afgeleverd en ook goed vorpakt franco door het geheele Rijk verg zonden tegen toezending van Postp wissel of gemakshalve blauwe Po8 o zegels door H O KOSTER O Jm g Magazijn van Ooedkoope Boeken I Leliegracht 26 A msterdam Advertentiën in alle Binnen ea BuUeniandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Wy hadden gezellig gegeten bg tante Snze Mgn neef Adriaan kou voor eenige jaren bui tinslands gaan en kwam tante vaarwelzeggen eu van die gelegenheid had de goede vrouw gebruik gemaakt om de familie om haar disch té vereeuigen Veel was er reeds besproken oud en nienw de herinneringen aan vroeger dagen wanneer Adriaan als jongen bg tante logeerde v gne bigde vooruitzichten voor de toekomst toen B dia met iHJn bordje zat te spelen en te draaien want hg rookt nooit ook niet na een goed dia opeens tante deed opschrikken door den nitroep cHé tante t is goed dat ik dit niet eer gezien heb dan had ik nw maai niet zooveel eer aan gedaan Tante wist niet wat zg denken moest Natunrlgk dacht zg dat de scherpe oog n van neet het een of ander doode beestje hadden gezien in den schotel waar nog wat kropsla in was overgebleven of eenig ander ongerechtigbcidjs in de ingewanden van den aangesneden pndding die ze toch eigenhandig en met de grootste zorg had toebereid Gelnkkig liet neet haar niet lang in die pgnigke onzekerheid hg keerde zgn bordje om en liet ons een fabrieksmerk zien met den naam van den fabrikant Regout Maastricht Ja zei tante die hem nog niet begreep deze borden hooren niet bg aiga ffanseh porselein maar als ik wat veel gvfattt heb daa hab ik niet genoeg van mgn beste servies en dan gebruik ik wel eens wat van het daagsche Dat n goed tante ni Adtiaan maar gelukkig dat ik dien naam niet eer gezien heb want dan wasAi n nleizier weg geweest Ik hnd dan telken die naakte menscheo voor mij gwtei die in een gloeienden oven moeten krnipeii oAr het gebakken aarde w irk uit te halen en er soms fiiéer dood dan levead van daan komen Naakte raenschen zei tante hoe komt ge daaraan jongen Och ja tante riep een der jongeloi aan den o veriiant oiet eens oo fateoenlgk gekleed als een wemmar die te water gaat zooals pastoor Wgnen verhaalt Daar het dnidelgk itas dat tante niets wist van de aak in quaestie trachtte ik haar op de hoogte te brengen van hetgeen neef bedoelde Ik vertelde haar dat er van wegede Tweede Kamer een onderzoek ingesteld wordt naar de Werking van de wet op den kinderarbeid en naar den toestand der werklieden in het algemeen en dat na uit verklaringen van getuigen nit Maastricht gebleken was dat aldaar vooral in de fabrieken van de firma Regout toestanden gevonden worden die ieder weldenkeade pgnlgk aandoen en alles behalve tot eer strekken aan de Nederlandsehe indnstrie Wat ne bedoelt zei ik ziet op het openbreken der ovens voordat zjj genoegzaam zijn afgekoeld Door de concurrentie gedwongen werken de fabrikanten zoo goedkoop mogelgk Dit is oorzaak dat er te weinig ovens gebonwd worden voor het groote personeel van 3200 man dat or werkt Men kan dan niet wachten totdat de oven is afgekoeld maar jaagt er werklui en zelfs kinderen in die daar een hitte moeten verduren waaraan de fabrikant zelfs zgn paard of jachthond niet wagen zon Pastoor Wgnen die als getnige was opgeroepen zeier van De arme drommels hebben doeken om het hoofd om ziob voor de verscbrikkelgke hitte te dekken Het is mjj door ooggetuig n verzekerd dat het gebeurd is dat door de verschrikkelgke overmaat van hitte die doeken op het noofd verschroeiden De man komt gansch buiten adem uit den oven fna 10 minuten of hoogstens een kwartier daarin gewerkt te hebben hjj valt dan op den grond of op een blok neder drinkt daarna eeo Hter water rust een kwartier of wat uit en moet dan weder in d6n oven En wat verdient hg daarmede ƒ 1 25 per dag Dit werk is vermoordend voor den arbeider f Maar dat is nog niet alles voegde een ander dischgenoot er bg Bet werk in deze fabrieken is over het algemeen zoo ongezond datweinfg arbeiders oud worden en de moesten op hun 30 of 40 jaar sterven Een ÖOjarig afb r teschouwde zich als een nitzondeHng ilé ëèn wonderdier dat ieder te Maastricht met den vinger aawgst De aardewerkers m glasslijpers hebben veel van het stof te Igden krggen ontstoken sigmvliezen beginnen te hoesten en sterven na eenige jaren snkkelens aan de teriag Qtk komt er loodvergittiging roor Maar hier heeft men te doeu met arbeid die uit zgif ard voor de gezondheid scfaadelgk is en waaraan niet veel te veranderen valt behalve beperking van arbeid Innnen zekere grenzen Het bezwaar vap te heete ovens ion echter geheel overwonnen kunnen worden door er wat meer te bouwen De werklieden zgn daar de slachtoffers van de hebziwht der patroons of liever laat ik het jnister uitdrukken van de moorddadige concurrentie welke de fabrikanten elkander aandoen Hoe kannen bracht tante in het midden deze patroons daarmede vrede hebben ik zon niet willen dat aan mgn geld zoo het bloed en het zweet mgner werklui kleefde Och die heeren zien dat loo kalm aan zei neef Adriaan de besten betrearen het doch berusten er in omdat het de schold is der concurrentie en verzekeren dat alles zoo ign moet daar er anders met verlies wordt gewerkt Doch er zgn er ook zoo als de tegenwooraige heer P Regout die dit als de natuurlijkste zomi der wereld beschonwen het werkvolk it er no eenmaal om te werken en zich af te beulen de patroons moeten alleen zorgen dat zj genoegzame winst opstrgken en hun volk onder den dniih honden De rest gaBt hun niet aan Exploitatie van kinderen vindt deie heer Regout heel gewoon en ofschoon de wet thans arbeid beneden de 12 jaar verbiedt is de toestand der jongens van 12 14 jaar nog alles behalve reoskleurig Een der gehooide getuigen 4r van Kleef geneesheer van den Calvariënberg verxdcerde dat jongens van 12 jaar dagen A e en nachtwerk nlöetett doen van s avond 7 ftt s morgens 7 nren De jongens zgn morgens zóó M dat zy zich met meer op de been kunnen houden overdag Zg moeten d o gaan slapen terwgl de andere kinderen scÉrèeuwen zjj moeten wakker gemaakt worden om te eten en te drinken en gaan even vermoeid weer naai de fabridk als zg er ivaii daan kwamen Zg zien er dan ook zoo naar zoo mager en miserabel uit dat het akelig is om aan te zien In Maastricht loopen IveelJ menirohen met kromme bcaDen Men kan geen 100 paassen doeuf f men tiet iemand met kromme beenen Dat zgn glasblazers die door het hangen en staan s nachts in de fabrieken zoodanig vermoeid z n dat de ledematen zich daardD r verkrommen Bet is dos wenachelgk de jongens niet zod vroeg naar de fhbriekeu te zanden Want zg zien erna uit als levende skeletten Zg worden nagejaagd alles moet snel f aan en als de jongens dan niet sterk zgn woren zg loomerig en mislukt er dan het eene ot andere stuk dan krggen ze er op niet alleen met de hand maar ook wel met een gloeiend gzer Later z jn de jongens dan ook niet meer te herkennen En toch heb ik altgd met lof over deze fabriek hooren spreken zei tante Ik dacht dat het zulk een mooie zaak wa Ja antwoordde ik de firma heeft een goeden naam in Nederland en de oude heer P Regout uag gelden als een voorbeeld van hetgeen geestkracht en werkzaamheid vermag want hji heeft die zaak van niets tot een grootscha inrichting opgewerkt Maar weinigen vermoedden dat die schoone medaille zulk een leelgke keerzgde had De heeren firmanten zelf moesten verklaren dat de aangewezen gebreken inderdaad bestaan Een feit is b v nog dat de firma ongeveer nieti doet voor zgne werklieden Er bestaan ziekenfondsen waaruit de werkman die jaren lang kan sukkelen ten gevolge van zgn moordend werk het eerste jaar de helft van n loon ontvangt doch na twee jaar niets meer Oude XiMea krggen niets en worden maar op den hals der openbare en bgzondere liefdadigheid geschoven er s n zelfs gevallen voorgekomen van menBchen die 40 jaar op de fabriek der firma Regout gewerkt hadden zonder ooit ieta nit de ziekenbus getrokken te hebben en die toch eenvoudig aan de deur gezet worden £ n laat de regeering al den dingen hk maar toe vroeg tante is er geen wet£eiB ks verbiedt Wg hebben een wet op den kinderarbeid antwoordde ik die veel goeds gedaan heeft ook te Maastricht DezeHde achtenswaardke geestelgke die straks genoemd is en wien 1 schoon hg mg geheel onbekend is groote achting toedraag wegens zgn moedigen en onvermoeiden arbeid in het belang van den Maaatrichtschen werkman verklaarde dat in dit opzicht de toestand veel beter is dan vroeger Thans echter wil men verder gaan dan den 12 jarigen leeftgd en tot 13 of 14 jaar den arbeid verbieden en tevens regelen stellen op werkplaatsen en fabrieken Daartoe dient het thans ingestelde onderxoek en het is wel te denken dat hetgeen thans is openbaar geworden aanleiding geven zal tot nieuwe wettelgke bepalingen Al te lang reeds zjjn de werklieden geheel aan het go dunken der patroons overgelaten Zonder tusschenkomst van den staat al er geen verbetering komen De heer Louis Regout verzekerde dat hg veel verkeerde dingen zag gebeuren maar dat een algpmeene wet noodig was om daaraan een eind te maken en hem en zgne concurrenten selgkeIgk te dwingen tot andere inrichting der fiibriek Laten wg dan maar op de wgsheid onzer regeering vertronwen hernam tante Intaaschen doet het mg leed dat ik op mgn miden dag nog zulke trenrige din n uit on ogen land moet vernemen Ik blgf er bg ik weet niet hoe die fabrikanten met een gerust geweten hun aandeel in dewïnst kunnen opslikken Daar beeft n K 9 ia M nt vobgde neef Adriaan er bg Toen ik deze dingen las trilde ik van verontwaardiging Ik had met pleizier die firma en inzonderheid dien hardvoobtigen heer Petras Jr een paar dozgn van huneigeo bordjes naar het hoofd gesmeten Zacht wat Adriaan antwoordde ik ge zgt te bar tegen die heeren Het is de eenige fabriek niet waar het zoo tomaat en waar alk een geest heerscht Het is veel de sèhnld van de scherpe concurrentie en de slechte tgden die de fabrikanten tot allerlei bezuinigingen op hun producten nopen Een groot deel der schold valt terug op onze wetgevers die liever kibbelen over woorden en phrases dan dat zg den weerloozeu arbeider de hand boven het hoofd houden in den strgd om het bestaan Daarenboven heeft de firma Regout al getoond den beteren weg op te willen Ik heb althans gelezen in de courant dat er nn reedi thomometers in de ovens zgn aangebracht en dat er order ii gegeven om alleen tot het ledigen over te gaan wanneer de temperatuur tot zekere laagte is gedaald Ook hoor ik dat de heer Lonis Regout verzocht heeft nogmaals door de commissie van enquête te worden gehoord Sr kannen vele onjuistheden al is het niet met hooi opzet in de afgelegde verklaringen voorkomen en men dient ook de weerpartg te hooren Misschien gelukt het hem nog eenig licht te laten vallen uaast zooveel schaduw hoewel ik geloof dat het hem niet mogelgk zgn zal den slechten indruk geheel weg te nemen dien het publiek van zgn zaak gekr n heeft Daarvoor is er te veel gebrekligs dat reeds volmondig bg het eerste verhoor door de eig naars zelren ia erkend