Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1887

Bade motiSBiaUen bij dealgemeene beiaadslagin gen OTer de Grondwetsherziening worden behandeld Onder het opschrift Kerkelyke Wtniiig leest men in het Handeltblail Een der besluiten van het Gereformeerde congres dat onder voorzitterschap van dr Kuyper onlangs vergaderde verdient aandacht Het besluit is n 1 genomen over het gansche land eene vereeniging te stichten waarvan het hoofddoel is de werving van leden voor het nieuwe kerkgenootschap dat dr Kuyper opricht De hoofdleiding berust door middel van mo deratoren consulenten en agenten uitsluitend in de hand van één ongenoemd pertoon die zijn bureau houdt Keizersgracht No 162 dit is het adres van de Vr je Universiteit Een paar bepalingen leeren de strekking van dit besluit jennen Allereerst uit de plichten der ModenUoren Art 7 Om hiertoe te geraken pogen de Moderatoren van dorp tot dorp aanraking met een betrouwbaar persoon in elke kerk te krijgen ook al was het slechts met één enkelen en wijzon zij na onderzoek in elke kerk een agent aan Art 9 Elke week geeft hij aan het oureel keizersgracht 162 echnftebik kennis van de door hem bezochte kerk of van de kerk waar een agent is aangesteld of een verzamellijst in orde is gekomen Arr 18 De adviezen der zakelijke sectien liggen bq de moderatoren ter visie zij laten die aan niemand inzien tenzij hij vooruit de toelatingsformule van hot co igres voluit onderteekend hjbbe In de Instructte aoor de Cotmdenten luidt art 6 Tot geen definitieve stappen besluiten zij in welke kerk ook zonder vooraf het voorliggende geval met een ontwerp van hetgeen zij voornemens zijn aan het bureait te hebben ingezonden en hierop toestemmend antwoord te hebben ontvangen en art IS Van elke door hen te verrichten handeling geven de consulenten onverwijld kennis aan het bureau Keizersgracht No 162 Gelijk de moderator en consulent staan onder het bureau Keizersgracht No 162 zoo staat de agent onder den modemtor of den ring consulent Zijne taak is aBe veftrouwbare personen te doen teekenen op de verzamellyst waarbij ook de rfzworing van het juk der Synodale Hiërarchie de volstrekte voorwaard fe Hij mag die lyst aan niemand geven nergens laten liggen aan minder vertrouwde personen biedt hij een blanco lijst aan met dezelfde formule er boven Zbddra èie lijst voorloopig rareed is zeiidt hij die op mm den moderator en dit wel uiterlijk vóór lïApril 1887 Allé de e iuatruoties zijn volgens de afschriften onderteekend geworden door dr Kuyper voorzitter V van Son vice voorzitter dr J Woltjer secretariij en W Hovy Aesaarier Amsterdam is reeds vndeald gowoifden en zoogenaamde corporatie leden moeten Huisbezoek doen Welke wenken hun gegeven zijn leert hetgeen hier volgt W akea voor de corporatialed n 1 f tietaUee maw met beiden 2 Zet dtddol utteen dat we onze kerk niet veriatffli maar al en het juk der Svnodo afwerpen 3 Wijs er op dat onze vaderen evenzoo met de Room9che HftraVchIe hebben gedaan on wij nu ook zoo moeten doen met de Synodale Hiërarchie 4 Maak het duidelqk lat onze vaderen de kerkelijke gaodaren ueakregen omdat de Overheden toen voor 1 rsfonnewden partij kozen maar dat we nu alles missen moeten omdat thans de overheid niet met ons is Le het uit hoe Christus door zijne apostelen ook zijn Kerk de wereld inzond zonder een enkelen penning doodarin maar rijk in Hem en dat wijeven zoo moeten doen W a er op hoe in Amerika en overal de kerken thans van vrijwillige bijdragen leven en millioene écxx de ften fing kfwBrpen en alles neljes hebben en in alle l ieien Dring er op aan dat ooral ongehuwde gezellenof dienstboden die geen nn n zorgen hebben nietminder maar meer geven Let op het getal kinderen Een gezin met weinig kinderen kan beter 0 26 en een gezin met veelkinderen beter 0 15 geven Herinner aan hetgeen Israël gaf Tiendt Endan nog ad de kostbare offers Wijs er op wat er uitgegeven wordt voorLleediiu en allerlei genot Wijs er op dat de vijand terecht den spotmet on zou draven als wij eens te vast gebondenaan den Mammon bïeken Vraag of men ook een busje wil hebben omer eiken dag 2 t a 3 centen in te doen Houdt u aan den maatstaf van eene week perinsr het inkomen van heel het gezin voor den HeereN 14 Zorg bij uw tweeden rondgang dat de colleo ten in de lokalen blijven wat ze zijn 15 Toon aan hoe vroeger de plaatsbewaarders en kerkekaechts mat alles strijken gingen en dat men dit nu aan de kerk zelve betaalt CATHARINA BEERSMANS Met het oog op het 25jarig jubilaeum van deze beroemde trice dat de volgende week hier te stede zal worden herdacht laten wij hier eeiiige bijzonderheden volgen uit haar leren ontleend aan een artikel van Dr Max Eooses Onze beroemde tooneelspeelster heeft weinig les genoten in bare kunst noch in eenig ander vak Zij werd geboren den 30 Augustus 1845 te Turnhout in eene burgerlijke familie de toekomende Koningin uit Forttauckool kwam ter wereld m eene omgeving waar kunst en hoogere ontwikkehng onbekend waren Vader was lijnwaadfabrikant en bakker en stierf al vroeg eene weduwe met zeven kinderen achterlatende Een jaar later hertrouwde de moeder en het gezin ging zich te Brussel vestigen waar een handschoenwinkel in de Galeries St Hubert geopend werd Catharina was toen elf jaar oud Van haar zevende jaar bezocht zij oene kantschool Buitentijds leerde zij bij zich zelve lezen en schrijven In den verloren uithoek waar zij geboren werd waren har gaven wellieht onopgemerkt gebleven in de hoofdstad was dit minder te vreezen Een voofvalletje dat t zich gaatn mx goid herinnert verried voor het eerst haren ongemeenan aanleg Op zekeren avond was zij met hare ouders ik Armen mn Parijn gaan zien Het wa de eerste vertooniug welke zij bijwoonde en wanneer wij nagaan welken indruk op gewone stervelingen het eerste etuk maakte dat wy zagen kunnen wy begrijpen hoe aj de uitverkorene er door getroffen yraS Ben volgeMen dag horspeelde zij het drama vóór den spiegel en zoo geweldig was zij ontroerd door de toestanden waarin zij zich verplaatste dat elke aandoening zich op haar gelaat afschildenle Wanneer moeder het meisje zoo zag verbleeken of opvlamtaon werd er besloten haar geen tweeden keer mee te nemen naar den schouwburg Gelukkig kwam een oom als een reddende engel tnsschen beiden Deze vertegenwoordiger der Voorzienigheid was voorzitter van den letterkundigen kring de l ddiloem ran Brussel niet zoohaast had hij gehoord van nfchtjes talent of zij moest het komen vertoonen in lijne maatschappij en daar komen rofciieoren De eerste stap iiM gedaan do andere volgden van lieverlede Brussel had toen geen stedelijken schouwburg maar Fdli van de Sande jarenlang de steun en de roem van ons tooneel in de hoofdstad speelde voor e en rekening in de zaal der Galerie Si Jfuiert Daar trad de jonge Catharina voor het eerst op en nog wel met deerniswaardigen nitslag Zij had een rolletje te vervullen in van Peeno s blijspel fJen VronK die hafm man iaat herbakken en moest met een wip bintienspringen Ongelukkiglijk struikelde zij over eene lat die zij niet bemerkt had en viel zoo lang zij was plat op den grond Zoo triomfantelijTt trad Catharina BeersmHUs voor de eerste maal op do planken EenO gewone Romeinsche vronw ware door zulk een voorovervnl afgeschrikt en nooit meer op het tooneel verschenen een minder bijgeloovige haddo verklaard dat zij op de e wijze bezit nam van haar gebied Onze debutante zou wel de laatste uitlegging van het vSortéekei Verkozen hflbben Geheel onthutst speelde zij den ganschen avond zoo linkscb en bedremmeld dat Felix van de Sande verklaarde dat er van haar niets zou terecht komen Al poodig leerde hij haar juister beoordeelen Het volgende jaar verhuisde de troep van do Galerie St Jltièert naar den Pnido een tooneebaal in een der voorsteden waar de toestand niet bijzonder schitterend en de winsten niet groot kondon zijn Drie jaar lang spoelde Catharina Beenmans te Brussel In het tooneelseizoen 1862 1863 had de Antwerpsche komiek van Dqeaelaar de tegenwoordige bestuurder van onzen achsuwbiirg haar op de planken gezien en werd getroffen door haar veelbelovend spel H b r l haar aan bij den toenmaligen bestuurder van het stedelijk tooneel te Antwerpen Eloy Lemaire en er werd afgeeproken eene vertooning ie geven te Contich een dorp tusschen Brussel en Antwerpen Catharina zou daar optreden in tegenwoordigheid van don Antwerpschen sceptervoerder Men speelde het Omffevallen Zoutvat eon blijfende triomf van Beersmans en eeue Kamer mett twee eedden De jonge actrice won dien avond 10 frc hare reiskosten en daarenboven haar engagenmnt te Antwerpen Op het prospectus van het tooneeljaar 1893 1864 komt haar naam voor als eerste jonge rol Eugenie de Terro was eersto hoofdrol hot gezelschap telde verder onder zyrt leden Victor Drioseens van Doeselaer en Dierckx Het gehalte was du zeer gemengd De vrouwelijke hoofdrol behoord onverdeeld töt de oudo school de school van het tranerig melodrama het kunstmatig uitgalmen en gebarenspel Zooals zij ten onzent de meest gevierde vertegenwoordigster dier verouderde richting was zoo stond Drieesena aan het hoofd der jonge school Hij was toen wat hij immer gebleven is d natuurlijke vertolker van onnatuurlijke toestanden in de draken van alle gestalte de meesterlijke weergever der waarheidslievende stukken Dat het voorbeeld van Victor Driessens krachtig en gunstig op haar werkte spreekt van zelf In den beginne had hij de nieuw aangeworvene niet opgemerkt Toevallig veropenbaarde zij zich aan hem Op zekeren avond dat Maj Eugenie de Terre die te ient woonde en te Antwerpen als gast speelde zou optreden in het blijspel Ik inviteer mijn Colonel belette het slechte weor de ientsche kunstenares de Schelde over te steken en Hej Beersmans nam op zich haar te vervangen Men weet met woika veerkracht zy in de blijspelen de rol van vrouwen met haar op de tanden vervult Victor Driessens stond verbaasd over de stoutmoedigheid der beginnelinge die deze rol onvoorbereid aandurfde maar nog meer over de kranigheid waarmede zij ze vervulde Van dat oogenblik leerdo hy haar begaafdheid kennen en hielp haar gelegenheid verschaffen deze in volle licht te doen uitkomen Geene maakte zich beter lan zij met Driessens strekking vertrouwd Zij had al vroeg met hem de dramatische kracht het innig inenschelijk gevoel de ongedwongen houding bet natuurlijk spel gemeen Boven hem had zij het ijzervastc geheugen den grooten eerbied voor den tekst de edeler beweging de zuiverder uitspraak Te beginnen met het tooneeljaar 1866 7 vervulde Catharina Beersmans de eerste rollen op den Antwerpschen Schouwburg met immer stijgenden bijval Tot hot einde van het tooneeljaar 1876 7 bleef Catharine Beersmans aan den Antwerpschen schouwburg verbanden en intusscbentyd was zü gerijpt tot de meesterlijke kunstenares die beide Nederlanden om strijd toejuichten Zij had gewoekerd met hare natuurlijke gaven en gewerkt om door oefening en studie aan te vullen wat aan haar eerste onderricht en opleiding ontbroken had lioe zij haren geest verfijnde en verrijkte haren letterkundigen smaak ontwikkelde stem en gebaar tot bewonderenswaardige en trouwe vertolkers van elke gemoedsaandoening hue verheven of boe laag die mogen zijn wist te vormen hoe zij loerde doordringen in de meest klassieke en de meest romantische karakters door schrijvers van vroeger of later tijden geschapen dit alles heeft zij bewezen Dat zij die rijke ontwikkeling niet enkel aan haren eigen aanleg maar ook aan zalfonderricht aan uitgebreide lezing en nnnwlstteiide oefening verschuldigd is weten wij Met de rijping van haar talent was de ingenomenheid van het Antwerpsche of liever van heel het Vlaamsche publiek ook immer toegenomen Elk jaar wanneer voor hare beneficie gespeeld werd vierde zij een schitterende zegepraal en rond haar triomfwagen liet zich geen enkel wangeluid hoorea Vol eerbied en liefde voor hare kunst stelde zü zich zelve de hoogste eischen het publiek juichte lin haar de milde gaven der natuur en dezer r orgvuldige aaukweeking opgetogen en dankbaar to e Herhaaldelijk had zij gelegenheid gehad haar talent in Noord Nederbind te doen waardeeren In den zomer van 1873 was zij aU gast bij een tooneelr troep der hoeren Albregt en van Ollefen verbonden en had toen te Amsterdam vijf en dertig maal achter elkander met grooten bijval de rol van Clotilde in JFernande van Sardou gespeeld Den ISen Januari 1876 droeg zij in de ilaaUch ij van Ftaaie KuntteH en WeienechappeH te Hotterdnm het Kerkportaal van Jan Beers op zoo uitstekende wijze voor dat de toonealcritious der Nieuwe Sotterdatmehe C mrant er aanleiding in onA om er ten sterkste op aan te dringen dat zij door den Schouwburg van Botterdam zou aangeworven worden teneinde het mogelijk te maken dat t edelste genre tooneeldichtkunst het treurspel ni Nederland weder in eere werd hersteld Eerst twee jaar later werd deze wensch veirvuld De bekende oud acteur Jan C de Vos heeft bü gelegenheid van haar jubilaeum ook een hartelijk artikel gewijd aan mevr Beersmans waaruit wij in een volgend nr nog een en ander zullen mededeelen Buitenlandsch Overzicht De zitting der Fransohe Kamer werd Zaterdag geopend met de raededeeling van denheer Floqaet dat de afgevaardigde Baoul Duval is overleden De heer Duval in 1832 te Laon geboren was een der bekwaamste leden der Kamer behoorende tot de rechterzijde Voor eenige maanden trachtte hij een vereeniging tusschen do gematigde republikeinen en den linkervleugel der conservatieven tot stand te breagttn maar deze poging om de macht der radicalen in de Kamer te breken werd niet met den gewensohton uitslag bekroond Vervolgens eindigde de Kamer de beraadslagingen over de begrooting welke met 378 tegen 24 stemmen wej aangenomen Tevens verklaarde de meerderheiUBb in het beginsel voor een inkom8tc nbelastin NEarmede ook de minister van financiën zich vereenigde De heer Dauphin wilde echter niets weten van een progr ve belasting zoodat de Kamer zich bepaalde met 286 tegen 238 stemmen de Kegeering te verzoeken bij de Kamer een wetsontwerp tot invoering eener inkomstenbelasting in te dienen Do minister verklaarde zich toch ook tegen het aannemen dezer motie omdat hij zioh reeds tot het indienen van een dergelijk ontwerp had verbonden maar de opportunisten en de rechterzijde die dezen wensch steunden bleven in de minderheid Daarna besloot de Kamer het nieuwe suikerontwerp der rogeering uit te stellen en Maandag een aanvang te maken met de behandeling van het wetsontwerp betreffende de graanrechten Met het oog op den politieken toestand ziet men algemeen met groote belangstelling het einde der ininisterieele crisis in Italië tegemoet Koning Humbert heeft nu de meest beleende staatslieden der verschillende partijen gunuulpleegd maar een boslnit is nog niet genomen De groote moeilijklieid schijnt te zijn de verhonding welke itidic jegens Duitschland en Oostenrijk al aannemen Zal de italiaansche regeering gelyk do Fransche pers aanraadt zich terugtrekken van een verbtmd dat haar tot dusver niet de geringste voordeelen opleverde of zal het juist krachtiger in dezelfde richting optreden ten einde nu meer voordeelen te bedingen Het is bekend dat graaf Robilaut het laatste dringend noodig acht lie voor tauders dezer staatkunde wenschen daarom dat hij minister van buitenlandsche zaken blijve en spreken zelfs van oen meuw Kabinet onder zijne leiding Daarentegen is koning Humbert meer geneigd om don heor Depretis op te dragen zijn tiende ministerie samen te stellen doch de oppositie met airoli on Crispi aan hot hoofd blijft weigeren een nieuw Kabinet onder leiding van Depretis te steunen De mogelijkheid dat een coalitie ministerie uit de verschillende partijen wordt gevormd is daarom nog niet uitgesloten indien namelijk de buitenlandsche staatkunde den doorslag moet geven Niet onwaarschijnlijk is het vermoeden dat er in de bemoeiing des Pausen met de Duitsrhe Septennaat quaestie meer ligt dan oppervlakkig schijnt I eo XIII is een te scherpzinnig man om zonder gewichtige redenen het Ontnim dat zulke belangrijke diensten aan de Kerk heeft bewezen bloot te stellen Utt wordt nog waarschijnlijker gemaakt door hetgeen de Al m Zeit bij de publiceering van t Pausen eersten brief schrijft regelen die niet van haar vinding zijn maar die zij eveneens ontvangen heeft ongeveer dus een ofRciense Vitlcaansche toelichting deze luidt aldns Bij het Septennaat op zich zelf heeft de Paus geen recht treeksch lielang en hij zon alleen om den korteren of latigeren duur van een hoogere Duitaehe legerstericte wel nooit besloten hebben tot een zoo beteekenisvolle demonstratie ala de brief van zijn taatsaecretaris is Van het standpunt der Curie heeft het Septennaat zijn beteokcnis in het bijzonder als teeken van een de gehoole Kuropeesehe Statenmaatschappij bedreigend gevaar Itat gevaiu ligt in het oudermijnen van alle bestaand gezag daar eon oppositie die de Kegeering met allo zelfs de verwerpelijkste middelen bestrijdt niet alleen de Regeering benadeelt maar ook de fondamenten van alle staatsorde schokt Het schrijven van kardinaal Jacobini ia het protest der Jnrie tegen de handelwyze der destmclieve partijen en de gemeenschap van het Centrum met haar Z H beveelt aan het Centrum de zorg voor het Duitsche Kijk aan omdat hij daarin een steunpilaar des vredes en der orde aiet geroepen ter versterking van die beginselen welker handhaving de taak en een dor levensvoorwaarden van do Kerk is Het oog van den Paus omvat wegOT de oosmopolitische positie der Curie ruimere kringen dan die in welker tegenwoordige constellatie do voorvallen hnn grond heblwn waarvan do brieven van den kardinaal staatssecretaris het gevolg zijn De behandeling van het antwoord op de troonrede il in het Engelsche Parlement althans zoover gevorderd dat Pamdl s amendement betredende Ierland met 352 tegen 246 stemmen is verworpen Behalve door de nationalisten werd het door n groot deel van Gladstone s aanhangers gesteund Gladstone zelf was niet tegenwoordig maar namens ajne partij voerden do hoeren John Morley en William Harcourt het woord Namens de unionisten die allen tegenstemden hield lord Hartington een rede waarin hij lord Salisbury s staatkunde ten opzichte van Ierland verdedigde Na de stemming werd de behandeling van het adres verdaagd De buitengewoon lange duur der beraadslaging verwekt algemeene ontevredenheid zoodat men zeer voiiai naar de nieuwe regeling der werkzaamheden welke de regeering voorstelt De heer Caine zal bij het nieuwe reglement van orde een amendement voorstellen waarin wordt bepaald dat geen afgevaardigde bij de discussies langer dan 20 minuten het woord mag voeren tenzij hij lid zq van de Frtvy Councü of spreeki tot toelichting van een motie of een orde van don dag TWEEDE COBRESPONDENTIE PARTIJ tusschen Gouda en Utrecht Gonda Wit Utrecht Zwart E 2 E 4 1 E 7 E B j 1 F 3 2 B 8 G 6 S BI CS 3 G8 F6 Fl B5 4 A7 A6 BB A 4 B F8 CS o o 6 B7 B5 A4 B3 7 D7 D6 A 2 A 4 8 B 5 B 4 G3 E2 9 C G4 C 2 C 8 10 D 8 D 7 A 4 A 5 11 B 4 X G 8 QEVO NDEN en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een fantaisie doekspeld een knipmesje met porie d nnour beftje Ook kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent eon zwarte kip die in bewaring is genomen Kanton erecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 9 Februari 1887 Kantonrechter Hr J U vul MLKROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VËROORÜBELD B C S koopman te Gouda tot gulden of 1 dag wegens insteken van een voetzoekor op de Marktte Gouda A V A jongen te Gouda tot t gnlden of 1 dag wegens werpen met sneeuwballen op de straat te Gouda A V jongen te Gouda evenals de voxige P V jongen te Gouda evauaia de vorige J P J V en G K A van X jongen te Gouda ieder tof t gnl len of 1 di wegen werpen met sneeuwballen op de straat te Gouda G V d L vleeschhouwer te Gouda tot JtgaXden of 1 dag wegens des nacht op de straat te Gonda laten Iraloopen van zijn hond U T mandenmaker te Gouda tot guhlen of 1 dag wegens ryden over het met kliukëi bestrate voetpad te Goud P G hekaUar te Gouda tot Vt gniden of 1 dag wagens wateren op de straat te Gouda buiten de openbare watarbokfcen Ontslagen van rachtsvarrolging K V meiiye te G uda van de aanklacht op de Markt te Gouda beldeur gespeeld te hebben Niet gebleken dat door die straatschenderij gevaar of nadeel hoeft kunnen ontstaan uuxgeriljke Staud CBORKN M ¥ Maris Joksea a 4an i Vbd rn K Knan II Piitcr onder B ti unii o J C na in Ikry 12 Gerdmt Adriasi ouder N Bolk ea H na den Boicli U Cetrit ooderi P Jaokoegt o W van Waai 16 W lhelaina ouders 4 de Hoog en 1 Xngser OVERLEDEN U Febr t M Zaotiooft 12 H Broir 10 m N Zwgneaburg at A Melar haiavr van C Luiinenbnrg 91 j J Vonk Sm M Flüi 1 d 18 W Ollhaijien Sa 14 G C Vaneen 4 j £ B Soal m A de Korti 4 j 11 m 8 t de Korte 4 m Jer Draag 11 w ADVERTENTIEN Stadgenooten l Wie helpt mg een gezin bestaande oit twee oude lieden met groote lichaamsgebreken van den hoDKerdood redden J SLOOF Heerenkade P 324 Advertentiën in alle Binnen en Buitenlawlticfie Cou ranten worden dadelp opgesonden door den Boekhandelaar A BEINKMAN te Gou4a Heden overleed na een lafigdarig Igden mgn geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader K GESTEL in den onderdom van mim 63 jaren Dit aller naam M J GESTEL Maaskakt Gouda U Februari 1887 Renige kennugeving Heden overleed tot diepe droefheid van mg en mgne kinderen oa voorzien te zgn geweest van de HH Sacramenten der Stervenden in den onderdom van roim öO jaren mgn geliefde Echtgenoot de Beer JOHANNES WILHELMUS VAN dkk BIJL in leven hoofd der R E Par School alhier WlD J W VAH DEE BULVAD DSk Samdin Batenwoude 12 Pebmari 1887 Eenige en algemeene kennitgeeing G GÜLDEMOND Mr Bakker Keeumjk VEAAGT terstond een HALFWAS van de F G Mevr V OVEN Trompstraat 340 t Gravenltagt vraagt terstond met goede getuigen TE KOOP een partg best gebmikt TOUWWEBE geschikt voor groote en kleine vaart Te bevragen onder No 1445 aan het Bureau dezer Courant Voor het ELEËRMAKEBSIAE wordt gevraagd een FLINKE Sl 0nitt 1 sta yj Adres G PUUK TURFMARKT ILLUMINATIE OouAa Kactraen 25 cent per pak bö J F HERMAN t Zoo Tiwideweg Bloempottendraajjer Bekwame BLOEMPOTTENDRAAIJERS kunnen dadelgk vast werk bekomen te Dtredd Franco brieven Lett O O bg MADO fCo Klein Blankenbnrgb Utrecht ï tuar i TE BUDR om dadelgk te aanvaarden een op den besten stand in Ondewater Adres met tranco brieven onder letter Z aan den boekhandel van A KOK Comp te Goud Iedereen die tot zgn hoogste jaren onde bril wil werken make eer het te l at is gebruik van Dr Chantomelanas Oogenwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prg s per flacon met gebrniksaanwgzing 60 cents verkrijgbaar bg Wed BogmMI Gonda Wed N Sanders Leiden A Prins Zefenkuiun W Ligthelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel