Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1887

Vruaag18 Febraaii N 3510 ICIOC GQUDSCHE courant JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken van den 70 Verjaardag van te GOUDA op 19 FEBRUARI 1887 f fe ten 9 anr 10 11 12 sAtöÉÏs unr 8 10 Bedeeling van de behoeftigen van elke gezindheid Spelen van het Carillon Onthaal van d kinderen op de Bewaarscholen en op de openbare en bizondere Ko t oOze en Tn886benacholen Groote parade van Garnizoen en Schatterg op do Groote Markt Algemeene HIurninaEIf Muziek op de Markt in de prachtig rerlichte tent door het Muziekcorps der dd Schutterjj alhier Tot sluiting ran het feeat groot scliitterend vuurwerk op de Markt vervaardigd door de Kon Pyrotechnische Fabriek te Utrecht NED ÜHIJNSFOOEWES E X T R A De feestcommissie op ZATERDAG 19 FEBRUARI 1887 den Verjaardag van Z M den KOMNG Vertrek van DEN HAAG 11 15 s a v aank VOORBURG 11 20 ZOETERM ZEGW 11 30 ZEVEN H MOERK 11 40 GOUDA 11 55 Gewone en Retourbilletten geldig Werving voor Oost lndië Voor i Handgeld by zes Jarige verbintenis f 300 NederlaDdersl Aa nbrengpremie ié j§ ig JO Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij eender Plaatselijke of Garnizoen Commandanten of bij den Commandant van het werfdépot Inlichtingen kunnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en ongefrankeerd an het Departement van Koloniën Zg worden kosteloos gegeven SFAAB EN wmm De Zittingen zullen in plaats van op 19 FEBSVARI gehouden worden op Vrijdag 18 Petruari op de gewone uren Namens Commissarissen Mr J FORTÜIJN DKOOGLEBVER Voorzitter t BÜIJTER f T V Secretarie NIEUWE A van OS Al Kleiweg E 73 CAFEVEEDE BEST MARKT A 158 ZALEN beschikbaar met Biljart vooi Vergaderingen enz Prima Consumptie Dagelgksch versch BEIJERSCU en BOCK ALE ik 12 ets per Glas BEIJEBSCH BIER ii Ó 18 per Flesch BOCK ALE a 0 22 F X HARDIJZER Ope baar Onderwijs Toeiatiog van Leerlingen op de Kostelooze eitt op de Bewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Laijer Onrférwgs alhier maakt bekend dat de Insciirijviog van Leeriipgen wier plaatsing men met den l APRIL 1887 op een der bovengenoemde Scholen verUngt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG 22 FEBRUARI 1887 dan namiddags tenvgf nnr Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naai de aanplakbilletten Ui j Namens de COMMISSIE de Secreraris Mr J FOBTÖLJN DROOGLEEVER Gouda 7 Febmari 1887 uU de Blikken Trommel van Wedw J RAVE te Zuiolle is een losmakend en verxaehtend middel dat onmiddellijk A e prikkeling in de keel waardoor de Ao f ontstaat wegneemt Per doos 25 cent Depot te Gouda Firma J 0 ZELDENRIJK en J H B0ER $ Soelpersdrok vaa A BaiMticAN te Gouda UITNOODIGma De JONGELIED BN die wenschen deel te nemen aan eea eawwaqbt e p wd bij de Optocht op a 8 DINSDAG wordSn aïtgenoodigd op een Vergadedng l e houden op DONDERDAG a 8 des avonds ten 8 ure op de bovenzaal van den heer A DAM op den Kleiweg te Gouda Het voorloopig Comité H TAN LÜENEN J C DB RUITER 0 Voortreffelijk Wl I ONMISBAAR § Dr WEISZ Met groote geldelijke opoffering i het uiy e gelukt het voortreltolljke en door ge £ neeskundigen aaaeiepreizen Werk 20 ï n Dr WÈISZ Ontlialde Geheig men van de Liefde ea Echt voor n Verloofden en Jonggehuwden mw 5 to koopen i Verloorden en Jongj etiuwden PfcD Geen werk vuii dien aard dat oo volkod P men i en zooveel vertrouwen vu iKent Hot jiO 19 een Werk 140 bladzijden dik onbe Pvattüiidü Onthulde eheimen uit de a 5 Liefde en den Echt Nuttige WenSg ken PractischoRaadgevingeu Ernes E stise Waarschuwingen Oeneeskuni g dige Bemerklngsn Aanwijzin eu É H tot kennis voorkoming en volko ® mene genezing der ziekten van het g Mannelijk en Vrouwelijk Orga nisme enz benevens opgaven der muldelen om jeugdige Bekoorlijkheid Kracht l en Oezoadheid tot in den hoogaten oinlerQ dom te behouden waarbij hier ook nog een n afzonderlijk exemplaar van een gïu dberekeningstaffll twnevens nog een O toegitt voor leugdiee Vrouwen door een practiseereod Verloskundige PriJS 90 Cents en vordt oader gesloten ëqg velop afgeleverd en ook goed Verpakt ® franco door het geheele Rijk ver zonden tegen toezending vau PostS wissel of gemakshalve blauwe Postg zegels door U Q KOSTER O Jzn o MagazUn van Qoedkoope Boeken g Leliegracht 26 Amsterdam Voor de door Z M dun KEIZER goedgekeurde Keulsclie Dom bouw Verloting trekking 10 U en 12 Maart met prgzen waarvan uiets wordt afgetrokken van 75000 30000 15000 Mark 1 van 000 1500 1350 ran 00 60 Loten d f S St = 11 Gld zendt na onteangtl van potiwiuet E CA LM ANN Bankzaak Hamburg alsmede Flstlkcze ola zgn te bekomen in den Boekhandel van A BKIl KlIlAi Steeds voorhanden KROPSLA Brussel WITLOF i 17 cent per Pond Blauwe KASDRÜIVBN MANDAEIJNBN Mainzer ZUURKOOL a lö cent per Kilo DOPERWTEN PRINCESSEBOONTJBS SNIJBOONT ES WORTELT JES POSTELIJN ANDIJVIE alles per blik van 1 liter inhoud 50 cent per blik Ontvangen Nieuwe zending MAINZBRZÜÜRKüOL a 16 Ct het Kilo tl GlillUilTSEN Korte Groenendaal m Het volgend Nummer der 1 GOÜDSCHB CODRAMT zal eenige uren vroeger Tersobijnen dan gewoonlilk Advertentiön worden ten poedlggte ingewacht BINNE NLANÖT GOÜDA 17 Februari 1887 Naar men ons medodeeU 1 op Zaterdag 1 Vebrotri het personeel der Stearine Kaarsenfalmek Uonda dien dag r j sijn van werkiaamheden met behoud v an kon daggeld In de ritting der Rotterdamsche Arr Kechtbank van Dinsdag werd veroordeeld D 1 oud 6i jaar arbeider te Gouda bekl vanoplichting door op 1 Jan 1887 valschelijk voorgevende te zyn nochtiracht bij verschillende ingezeteneii te Goud te hebben nieuwjaargewenscht tot 14 dagen gev Uit Stolwgk wordt gemeld Oisteren nacht om Mn uur weiden wq hier opI Mohrikt door het luiden der bnmdUok In de buurt Benedorheul stond de boerenwoning van K NooKen met sebuur en hooiberg in volle vlam l o bewoners hebben zich door het raam moeten redden daar de brandende hooiberg zich te dicht bij de daar bevond Door groote krachtaiinspanning der buren n der inmiddels aancerukte apniten ïijn de beide belendende wohii gespaard gebleven Hoe de brand ontstaan is weet men niet doch algemeen wordt aan kwaadwilligheid gedacht AUea was vèrxekerd Door do dagbladen is oidangs medegedeeld dat Maandag 21 Febr a de groote Koningsvlag ïal geheschen worden op het gebouw voor Kunsten ea Wetenschappen te s llage alwaar des avonds het feest van de Konmkiyke Nationale ï ngschool voor hand werkslieden ter viering van sKonings zeventigston éi ri g zal phwU kabbm wetk feest door ttll Sm den Koning en de Koningin met hunne teAn j woordigheid zal worden vereerd Wy zyu in gelegenheid gesteld omtrent die vlag eenige b j£n I t oerheden mede te deelon die wij vertrouwen t velen onzer lezers niet onwelkom zullen zyn I tee vlag moet niet verward warden met de groote i l die vanwege de gemeente in het Voorhout aan l en 37 meter noogen paal wordt geheschen en die nn voudig is een zeer groote vlag van willekeu I afmetingen Oansch anders is de Koningsvjs Deze is aan strenge afmetingen en vormen gebön den Zy be taat uit een vlag en een standaard of wimpel De standaard wappert horen de vlag en dekt kmrr als ket Ware ijk WMMttp Win een fiaal die wit moet goschildorel zijn Do vlag en d stau4a vertfónen 1 eiden de aatiooala kleumen rood wit en blauw en hebben in het wit ieder het Nederlandsche wapen De standaard is lang 12 ittde el of 8 25 meter en is breed 3 kleeda d w z di iedere kleur één kleed of baan breed ia Hij is alzoo ongeveer 1 8 meter broed Het wapen is geschilderd op een afstand van 40 cïf van dan tok Hij loopt gelijk iedere wimpel aan het einde in twee scherpe punten uit De vlag zelve is lang 8 oude el of ongeveer B B meter maar ia kleeds breed d w z dat iedere kleur bestaat uit 3 kleoden of banen üoodat de vlag nagenoeg vierkant en bijna 30 vierk meter groot is Het Nederlandsche wapen staat juiat in bat midden en is met de gezamenlijke breedte der drie witte banen in evenredigheid Deze afmetingen en vormen zijn ofücieel vastgesteld De vhig met standaard berust ten pijeiie en wordt alleen geheschen wanneer de Koning zich bij bijzondere gelegenheden in een gebouw voldtent of achip ophoudt maar wordt dadelijk neergelaten Wanneer de Vorst vertrekt De standaard vlag is niet alleen het bewijs van de tegenwoordigheid des Konings maar tevens hetïinne eld van de byzondere bescherming dos Konings vflor Blt n die zich met Hem op dezelfde plaats bevinden DagHad Het Oranje nummer van het Weekbhul De Amtterdammer maakt een zeer aangenameu echt feestel ken indruk In folio formaat fraai gedrukt behelst het verscheidene opstellen welke men met genoegen zal lezen en twaalf prenten welke men de chrome s uitgezonderd met niet minder genoegen zal lieschouwen Reeds het titelbhid met een portjet van het Prinsesje behaagt door de bevallige adnkkïng en de artistieke uitvoering wrike dit worUvm Jn van ICaeen kenmerken De eente bhidzijde met en sonnet tan den i set Afterdingk Thym De Amaterdamraert by hel Srhootie Feed werd door den heer W Steelink k ng jpBlustleerd Aan 4 lfde baud dankt men eeno prent voorstellende Prins Willem 1 en Prina Mauntfr met gaoAhteu i bet Binnenhof omstreek 1 de ru Be ws dm bveht dn Nassau s de Willerastoren te DtUenlrarg en tusschen deze lieide als verWndiW gelijk de gebeurtenis werkelijk i de trap te Mim waar prins ttillora I het leven verloor k p na Frederik Hendrik zijne vrouw en het Huis foo Bosch bekler geliefde stichting brengt de heer Steelink in herinnering Dr J ten Brink die de béteekenis van het feest op den 19en voor om volk mieenzette ia eebe eerste bqdrage wordt bij deze prenten gevolgd door A Ising die de eente stadhouders herdenkt gelijk mr W H de Beaufort eene bhid jde wijdt aau Prins Willem III by de teekeniug van C Dake welke dien vorst en zyi geliefkoosd verblijf het Loo voor oogen voert Mr N D de Koever srbiait een bezoek van prins Wiliea IV en prins Willem V aan Amsto dam Ztfó komen wq aan de geaebiedoms van bet Huis van Oranje in deze eenw Joh Braakensiek opent haar met eene pentoekening voorstellende Koning WiBem 1 ea eenige tafreeleuiiit z b leven latf van Ëasen zet baar o imidi wyze voort d99 ons Koding Willem II te toonen met Soestdqk C ake dOor Koning Willem III en zqne gemidin te schetsep met het nieuwe Loo Ook worden ons hM PripaflBJe a hare omgeving door W Steelink OraqjerNasfaatootd in keurigen ti t door G Keiler geschetst terwyl de twee chrome s voorstellen 11 M de koningin met het prinsesje en Z M d p KjOiuiw by de opening van het Noordzeekanaal Alle opstellen welke op de reeds vermelde nog volgen kunnen wij aaot noemen het zou eene te lange feeks vorqien en onze l gahael onverdiend misschiet afschrikken van eene nadere kenaiaoiaking Ken udo Urstuddant J van Haurik de persoonlijke herinneringen n Alb Thijin aan drie koningen 3 de Koo i PrlnStt Wtlhelmina en het Ued van liora dalla N ve op tmuibk ge door K D Pyzel dez bevelei t chtelvef reeds aan Staten Oenertial twceue Ku zittingen van Dinsdag 15 en Woeosdag 16 J ebruari Bij het voortgezet algemeen debat over de voor stellen tot herziening der Grondwet verklaarde de heer De Qeer van Jntphaas namens de antirevolutionnaire partij de Kamer oiibevoegd over de Grondwetshensiening te beslissen als incompleet en gekozen onder een beperkter kiesrecht dnn de Grondwet toelaat Hij std een nieuwe motie voor de wenschelijkheid uitsprekende om de Grondwetsherziening te beperken tot herziening van bet kiesrecht en voor te stellen alTereer Hoofdstuk III in behandelmg te nemen De heer I ohman achtte herziening met deze Kegeering ongewenscht Niet om redenen daarbuiten was de antirev partij tegen herziening der Grondwet maar omdat alle Staatsinstellingen niet in harmonie u met de behoeften des volks Tegenover de richting die Je 4us Christus als hoofd erkent strijdt sedert eeuwen do richting die do Rede als hoogste gezag aanneemt een richting die er steeds naar streefde de monarchale beginselen en het Huis van Oranje ten onder te brengen Links Neen Neen I Nadat de voorzitter den heer ohman verzocht httd zich te matigen vervolgde de e zijn rude en betoogde alleen van de geschiedenis gespiolcon te hebben Voorts horiimerdehg er aan hoe de regeaten amilién tydens de RepubUek de stadhouders steed er onder trachtten te honden en dat de tendens der liberalen steeds is geweest den Souverein er onder te houden en zich zelf als Souverein te beschouwen Hij bestreed verder de Orondwetsheraiening eic betoogde dat de gedane voorstellen zeer goed onder de JMaande Grondwet kunnen uitgevoerd worden Ook de heer Ruys van Beerenbroek verklaarde zich tegen de Grondwetsherziening die hij onnoodig achtte terwijl hij herziening van art 194 niet wilde koopen ten koste van de invoering van Algemeen Stemrecht I De heer Keuchenius lichtte de door hon voorgestelde motie de incompetentie der Kamer uitspi kende om tot Grondwetabensiening over te gaan I toe im ging de geschiedenis na van de wijziging I der kiestabel en constateerde dat de Minister lleemskefk alle pogingen heeft bestreden om tot eene herziening der kiestabel te komen waardoor het recht des Volks op een wettig aantal vertegenwoordigers miskend en vertrapt wordt Hij gaf der Rejgeering ten slotte alsnog eerbiedig in overweging hare voorstellen tot Orondwetshmnening in te trekken De heer van Baar wees ap het gemis aan behingstelling voor deze herziening en herinnerde aan de vele moeüijkheden die dsarby moeten opgelost worden vooral in zake het onderwijs daw liberalen en antiliberalen onverzettel k Staan De heer Gleichman bestreed de grieven door d i beer Ijohman tef n de UbaraJan hungevoerd verzekerde dat de liberalen wel iets voor het volk gedaan hebben waarby hij er aan herinnerde dat schier de gebede hbende partij in 1874 voor uitbrwding van hjst kieareclit stemde en constateerde dat hg de ni ndw MlfWBi t g i fl overwegen met de l i met nmje eor dé vrijheden des volks In de zittii van gisteren is het algemeen debat voortgeset over de voorstellen tot herziening der Grondwet De heer dem bestreed alle motion in bet belang eener hitece heraieni van art 194 De heer Schaepman bestreed de motie Vermeulen omdat alleen door kiesrechtherziening vooraf de mogelijkheid geopend wordt tot overeenstemming op onderwijsgebied te komen De motie Ke elAis kielde hf anti di f De Grondwetshorzioiiiig heeft geen waard zondjr kiesrechtherzicniilg daar do Kamer allege da rdoor de sympathie des Volks kan terugwinBen Mocht de motieVermeulen verworpen wor n dan zou hij voorstellen art 7 der Additioneele artikelen aan Hoofdstuk III te verbinden Verder tes hy op de vree voor algemeen stemrseht da toch aiet is tegen te houden als het komen moet Met een open oog voor de votksbehoeflen en hart voor de volksrechten wilde hij de herziening overwegen De heer De Beaufort bestreed den heerLohman verklaarde zich tegen de motien en voor de herziening en droiig aau op toenadering en wdwillendheid De heer Schimmelpenninok v d Oye van Njjenbeek betoogde dat indien de liber en niet meewerken om tot een Refbrnbill te komen er van de herziening niets komt De heer Roosebooin tótos BëBe Grondwetshètóening noodig met het flttj opi de defensie Hij bestraed de mocie De Geer en wees er op dat indien de Kamer die inotie aanoue ds Uberab portq de oorzaak zou zijn dat de tegenwoordige toestand der defensie bestendigi blijft De heer Heldt constateerde dat er bij het Volk wét sympathie bestaat voor Grondweteheisiemng Doch niet voor rff Grondwetsherziening daar het volstrekt niet zeker is dat zij het volk zijn volle recht Wil geven De heer Van Diggelen bestreed de motien en wilde beginnen met het begin Hij wees op verschillende verbeteringen die in de Voorgestelde hoofdstukken hadden kunnen wonion aangebracht De heer Beuther betoogde dat er in strijd met de bewering der Kegeering tusschen de ingediende voorstellen wel verband bestaat wees er op dat overeenstemming niet verkregen zal worden en verklaarde bij eerste lezing tegen te zullen stemmen v