Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1887

SUNtlB frsmtirrffÓSRBSl KmiB de ver apr Al A al o A eischto getnïgenltfilmeiMn heggen m M te make A C C Siiytsf getmgêcinfi oxdefteeteiten Voort dat de beAoodigde bawyt B aa werkeiy f ken dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de behinghebbenden by de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd indien rij rich voor de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente de dtttriot noodige inUchUiigen tijdig verttrekkeH en dat zij die bezwaren mochten hebben tegen de wqze waarop de LOTING is geschied die kunnen inbrengen by de Gedeputemde Staten dezer Provincie Mnnen Vijf dage te rekenen van den dag waarop de Loting hc ft phiats gehad bq een op atgaegeld psljrier gatchteven botwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstukken gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bn den BURGEMEESTER dezer Gemeente Gouda den 17 februari 1887 Burgemeester en Wethonders voornoemd Van bergen UZENDOOBN BeSeeietMris j mitmmBi ÊÊmtamilutÊaaitmÊtaÊmMémt m 1 BevaUen van een 2 n en Dochter K SCHWBMMEROmdn VI Febr 1887 KonMAi Dé heer Bwlaerte Tan Blokland erkende vroeger de wenschehjkhoid der Grondwetsherziening doch kan met de door de Regeering ingediende Toor toBea niet Ineegaan omdat xq hem w hiig g van KHutr de zekerheid ontnemen omtrent kie re ht en erdediging Voorts Yerdedigde hij de houding der recAtereljde tdn Torige jare in zake het onderwas die door den lieer Gleichman was gegispt Het ttf Weekblad geeft eene lyst der kerkelijke gemeenten waa doleerenden pogen het rerb nd met de Herr kerk t Tftrbreken De Ijjst bevat de namen van 23 gemeenten nl Kootwqk Vooröraiien Heitzum Kottum leiderdorp üerkeskloost r Anjum Atntterdam Sotterdam Klund rt Hqlaard bunschoten Heeg Barendreoht AarUnderveen Zevenhoven Ztcartsluü Zuidwolde Wetslhge Me at niemce Wetering Garijp Zeimuidetp en Wons In de laatste dagen is Dieren er by gekomen In de cntsk gedrukte gemeenten z jn de kerken en goederen niet in de handen der doïéerenden In Aras rdtW hebben zich 6 van de 28 in Rotterdam 2 van de 15 predikanten bij de doleerenden gevoegd Die kerkelijke gemeenten tellen te zamen nog geen 25 000 zielen behalve Amsterdam waar I5M76i Ml Sotterdara waar 85 008 ingezetenen tot V de Ned Herv Gremeente gerekend worden s H i Ia 7 gemeenten zijn 2 predikantsphatsen sommige reeds redert 1881 in Kootwqk zelfs sinds 1868 vacant CATHARINA BEERSMANS Jan C de Vos schrijft ver Mevr Beersmans o a het volgende Als ieder groot arüst is CaUarina Beermnam hartstochtelijk De hartstocht onderscheidt haar 4p l Dat doet haar altijd uitblinken boven de middelmaat Dat vestigt altgd de aandacht op haar Dat verwierf haar het verwijt van lanwbtoedige titters dat zij zoo b rmoymU is Niet zij was te week in de uiting hal r smart maar haar omgeving is over het algemeen te weinig expansief en het publiek te koel De hartstochtelijkheid doet haar de versphillende ioes deta welke nj als tooneelspeelste te doorlevenji lijvendigot gevoelen dan bu anderen heft gevalil DM dicfpeï gevoel nlt zitm in een sterk ge kë toinW i I dè MindeMing AMlfèoor hnr m j44J4 4Ü d9kst wanrqeembKe kleuren vertolkt 9M lal zij den toeschouwer ook maar é ne seconde in twijfel Jliitfln ointreBt hare bedoeling Mtór diebreedheid gevoeligheid hartstochtelijkheid al diegroote eigenschappen dk Itear IsMdnt het devertolking betreft van tragische vrouwenkarakters doon Wtblihken en do gelijke tooneü van de beroemdste Suropeesche toonerispeebtera diezelfde diMSttsiten lijn eren toovel lüelenuaeringen voor bW zoddra tDJi in de comedie o het blijspel heeft op te treden Als tragedienne e al dramatische tooneelspeelster if i W a w Hntyg weggoli k ket grootst Voor het tooneelen btöspel is hare kunst wat zwaar wat massief Haar vbl dic klankrijk gdnid leent zich aIeK h t9t schertsen kouten of salon conversatie M Bè Wêgitgen i n t forsfch hare gebaren te breed haar spel te hartstocltélijk voor de veelal ♦ raTblfeölfe eïdendaagsche comédie Voorzeker eene vrouw ee e kuitttenares van tóór zeldzame tkég Otfillreden voldoet ook in menige rol Van het taoïeme repertoire ja zij overtreft zelfs daarin sommige hater mededingsters die zich Wel IHMtitSA zuUën tieh met haar te meten op Irama tKM tevein miAr het l dt geen twijfel of de tragedienne oii d dnnna speelster BeertmoM staat verre bOBf jd c wli ne IVinwU zooab Mevrouw voor wie het voorrecht Innen eh zeker een der zorg die ik ken Hoe meer zij fcf w neg wftt eV f Beersmans geno4 wo hebben haar vaidw ij Zij is een cÊF Ti Idigste tooneel elstei ï idt hae KevW t haar KbistrfotytS I Wanneer hare gezond hei 4ie wel aè wat te wonschen overlaat floed mag hceten js niets haar te vedi ge n vsnaMems kMi te giSot Jfti dezelfde ambitie speelt w iedere nieuwe rol ja hare nauwgezetheid verloochent zij lelft niei waar het ondergfflohikte of onartistieke partUon eldt Zoodra Beersmans weet dat zq in een Itnk verdeeld is vraagt zq om het mannscript Dit wordt met de grootste naawkearigheui geleiei Hoe ik dat we f Wd op de repofitfe s blieï dat honderden malen Niet alleen onthoudt zij precies wat door anderen over liaar rol gezegd wordt maar ook maakt zij er di nen barer aoofratsrs die er zich ma4e vetgenoagen alleen luu eigeo rol te kennen OHterktaaa op wat de verst illende personen over tm rol zeggen Wanneer Beersmans in een stuk peielt ontgaat haar om zoo te zeggen niets De bedoeli t W tdin M Mr i MBn dooT baar nag leien met de uiterste taig Zij heeft reden voor hetgeen zij doet Zij gecA zich rekenschap v n de toestanden waarin hi t stuk de len verplaatst Heeft li een paar degen vrq en wordt er een voentelUttg te Antwerpen Brussel of Parijs gegeven welke om de en of andere reden hare aandacht trekt fluks reist ij er heen Vele rollen welke zq te spelen dacht of gespeeld had ging zü van buiteulsndsche kunstzusters zien Dan moest men haar hooreu Alias had zq onthouden en alles werd tevens aan de scherpste oritiek onderworpen Niet alleen weet lij dan precies wat de vertolkster van i Mr nd voor opratting en kleederdraoht had maar van alle andere medespelenden ha l zij alle wetenswaardigheden tot m de kleinste bizonderheden onthouden Luide kan isij dan bewonderen maar op deugdelijke gronderf tevens de fbuten aantoonen ISmi gehèele Rnte w wmie zelfs was in haar gehet jen gegrift Nimmer eiAtet geloof ik dat zij eene vertolking heeft WlgHb ot t Het spel van een ander wekt hinr fflalsor np nwlf te koeken en t saheppen Vaak venijmti efeeten waar anderon die zoeken maar nog fcA ear i j elr kai to vtndbn me Hmüa nauwgezetheid dttethkar ook hare rollen kehnen nM éh bijna niet i ii te kent Nooit is zij onvast Altijd weet zij precies wat er in den f kst staat en virat zij doen moet 7j86 ab zij eenmaal eene rol heeft bestudeen tóé Wordt zij ook gespeeld Slechts bij nif Ondering brengt 1 § na eene eerste opvoering Veranderingen ikn en gebeurt dit dan betreft het ondergestthikte pnnten Bepaald i aég Voor bkée kUnStgWiooteti is dat zij niet repeteert zóó als zij speelt Zij kan zich des dttags ab ër iedef obgenfalik in de teie gevallen wordt de zaal e zóö hol en akelig uitziet het toctieel zoo ongozeUig isj niet genoeg in een stuk vek ililatsen Beersmans kent ook een rol niet aod uiig lij nl jt met de toestanden geheel vertrouwd is Bepaal gfflen deet zi niet zij herleest telkens en telkens wWCT hare rol Üch denkende in de toestanden iot iH ieder Woordje kent Op de repetitie s nu leest zij zatSrt of repeteert met halve stem maakt eetas en etikóle beweging geeft een enkele maal een kl n Icrülje op haar spel maar doet over het algtimeèA Weinig vermoeden Wat zij s avonds toonen iiS Wordt het haar gevrai d df bespeurt Aj dat men t gaarne hefft dan speelt zij ook wel eens af m STin dèii regel sjiairt zij ïtèh p de repetitief ieer AnèiMh da entegtn WakkeA zq aan toch vooral den jiüsten toott aati t ginMüdieelrmalw igoafi iq saUs dsh jongeren v n bsfiderlei kunne wn ho Mts maeten dkun of ze eo Met argusoogen slaat i ook geid ho een ander zijn rol opvat om haar spel daarnaar te regdltn Deze wijze Van ijepeteerM maakt htt liarén medespelers dikwijU lan niet gemakkelijk bij eeiia VMrstelling Beersmaqa verrast hen des avonds soms op eene wöze die hen indien zq er met een weinig m Toofbeid whi n gehael van de Wqs zou brengen Wie achter meant dat het sameh spel daaronder dtijd lijden iou vergist zioh Beersmans bezieling sleept don pbitseling mede en brengt som een uitwerking te Weeg 4 doot vooiltf beraamd overleg liiet te verkrqgeri ware SvmimiB lü ntféttm eatadkert zij hare rollen over da Dfsai ii 6mi ¥a k na e Vermoeiende roUen etpkeld te kabben aet k zich aan de overpeinzhig van inieuwe Dientengevolge gaat Trinette graag laat naar bed en houdt zij er in t geheel niet van met do lappen op te staan Als confrateres is zq zeer gé dan Nooit laat zij zich op meerder Uittst voorstaan Oeen tweern van zelfingenomenheid valt tt aaa haar te bespeuren Met alle medespeeltters gaat z ven vrien happel k om En lachen doet deze tragedienne zoo gaarne zoo luide mi hartelijk ea zoo onbedluirlijk wanneer zij eenUiatd aan tiet lachen gemaakt is als maar Weinigen gegeven is Catharin is onze oAtste tooaëdSpeehrtiBr en daarenboven ne der vlijtigtte naawgogetate en nederigste van de daUeiT aan Het tooneel W = np BoiMtiim ov rzieftt 7aihi lt i te dkg iMi Vetkièziltgen in DuitschItod 1i fl 11 Ï Brtari Is de giWte dag wor4t de sfnjd iusichen de luirtijen heftiger l e voorstanders van het eeptennaat verwachtten nog een proclamatie des Keizers tot het volk maar dit voornemen wordt nu weer ontkend Van offieienle zijde wordt ten minste uit Berlijn gemeld dat de Keizer geen beroep zal doen op de kiezers Dat is trouwens geheel overbodig wordt er bijgevoegd daar iedere kieaer die zich om de wensdien des Keizers bekommert zeer goed weet hoe da grijze vorst over de legerwet d kl Daarontegao wordt uit Munchch Vfir kerd dat de Paus nog een besliasand a g falaiam dusver heeft hq alaehts verzgobt iam 1 Wt M maar nu zal hq dui de leiders MK Itk Mbnm bleven weigeren den kiezers bevelen het Septeonaat te steunen De tegenstanders van het Septennaat verwaohttan niet dat de pfas veidw zou gaan Baeda besohouwden a j het ds ee giwstig teeken dat het voorbeeld van lisaschop Klein te Limburg niet door de andere bisschoppen werd nagevolgd want tot dusverre heeft geen van hen zelfs niet bisschop Kopp de bemiddelaar tusschen prins Bismarck en den Paus den geestelijken openlqk verboden aan de kiesbeweging tegen het Septennaat deel te nemen Van gewicht voor de Arerkiezing wordt ook beschouwd het adres der 36 edelen uit de Rijnprovin cie en Westfalen die de leden van het centrum oproepen tot het vormen van een conservatiefdericale partij te n don heer Windthorst Daarin Wordt afscheiding van de tegenwoordige leiders aanbevolen omdat deze door hun verbond met Welfen en Polen ook niet Duitsche belangen dienen en hiervoor als oppositie partij optredend zdb geen verbond met de democraten schromen Onder de candidaten voor den Rijksdag komt ook voor de zoon van den kanonnen koning Kmpp Krupp heeft zich altijd met zq n zaken bezig gehouden en het daardoor over gebracht Hq verUasrde nu in een awnpraak tot de kiezen dat hy zich thans niet kon onttrekken aan de medewerking tot oplossing van een levensquaestie voor het Duitsche Rijk en dat daarom ook zijn zoon de hem aangeboden candidatuur voor lissen had aangenomen alleen met het doel om als hij gekozen werd de legerwet der Regeerittg in den B ks Iag ta fcalpeB ondersteunen Volgens Krupjx zou de aanneming van de legerwet een oorlog voorkomen omdat Frankrijk het niet wagen zal DnitsehUad aaa te vallen wanneer het rich door oendracht sterk toont De leden van den Pmisischen Landdag ngen tot 23 dezer naar huis om aan het TerUezhigawnk ijverig deel te nemen Het olKeiense Oostonrijksche Fremdenblat geeft aan de bqeenroeping der Delegaties tot het verleenen van een crediet voor verbeterde wapening een teer vredelievende verklaring Die maatregelen aagt het blad beteekenen niet de nadering van oorbfpge betkrteniasen maarzij getuigen alleen van de lorg die de Kegeering MHt het leger en de verdedigingsmiddelen der MonwreUe w dt ronder te spreken van de mtzaggelijke troepenmassa s waarover Basland Daitsdjaad Pranbijk en zelfs Italic tegenwoor g besril ikk a vestige men de aandacht op d Wapeningen ttaaHoe ook de kleinere Staten ovei aan de Ooatenrijksch HaBgaarscbe Regeering zon seh enttig sithnldlg maken aan verzuim tegen de vei ttghsM im de stBf der Wonsrehte lOr ef mHet da organisa taf hef le r H DV Anstemmin to brengen met de eischen van den nienweren tqd Het plan van den onlangs overleden Franschen ato M di d e K ul ÏMti tot het Opricliteb nu eSS repubükefnsche recntér de zal toch rio verwezenlqkt worden een overtuiging waarmee Raonl Duval van de wereld heeft afscheid genomen Het aJoumnl des D ts bencht namelijk dat de i re tublikeinache reehterzyde eerlang als georganisende partij in de Kamer tal optreden tot dusver zijn er zegt het blad ongeveer 60 leden toegetreden waar onder de heer Lefevre Pontalis Het Xngalsehe Lagerhuia is Ml reflds dria Weken bezig met de troonr e en nog is het aatwtierd bp de verklaringen der regeering met vastgesteld Men hoopt echter deze week eindelijk gereed te ksaen Zoodra dit is geschied zal de regeering onmiddef jk de voorgestelde wijzigingen van het reglement i4n orde ia behandeling brengen ten einde paal en pl k te stellen aan een i rgeiyke vertragiag van denHa tionalen arbeid Van de 11 moti i welke giMMton werden aangekondigd werden 33 dobr Partt Ua Hanhangers gedaan Intusschen zetten de Nationalisten ia lerUnd hun veldtocht tegen de landheerea voort O Brien ta Michael Davitt gaan voort ondanka het verbad mettmft te houden waar tij tot volharding aatporen De politie tracht natuurlijk overal deze bijunkomsten te verhinderen maar vaak worden ze in het geheim gehouden of wordt de politie van et reshte spoor geleid Te Dublin is het jnoces begminen ttlgen DiBbo O Brien en de andere ontwerpers van het bemofate nPbin of GMmpaign Tot do advocaten die de beschuldigden zullen verdedigen behooren o a de heer Walker attorney general in het laatste miaisteri Gll dstone en het parlementslid Harrington Een tidtyi menigte woont eiken dag de geradktazitting bij De ItaliaanSche Ministercrisis is nog wel niet geheel opgelost maar de Koning heeft de riahüng aangegeven waarin dit tot ergernis der Dppeaitie beproefd moet worden De koning heeft nami k den a Mreden Minister president Depreti MNt iM iMt iiMmeit ma een niaow Kabinet en deze beeft Aj mdraeht aanvaard onder voorwaarde dat igmA Robnmt cbh weer bereid verklaaMe wis Minister van Bttitentandseke Zaken p teHtiadan fllaaf Robtttnt fafl ft rinh hiermede Werémigd en 00 zullen deze beide staatsKeden de taak ondernwwn een miüsterfe ta vormen dat naar hopen dtear een too aftetfee meerderheid in de Kamer za worden gesteund als de Minister van Buitenlandsche Zaken voor zijn plannen noodig achtte Hierover zijn ondarhandelingen met de leiders der verschillende fracties geopend INOBZONDEN Naar aanleiding van een schrijven van den Opperrabijn zal er Zaterdagmiddag ten half een ure m de Synagoge eene buitengewone dienst plaats hebben waarbq een gelegenheidspreek zal gehouden worden door den Eerw heer L M Rood terwijl er alkondetlijke gebeden gezegd zullen worden waarby een koor zqn diensten zal verrichten Ouder meer zal er een gedicht gezongen worden vervaardigd dpor den ï rw heer A Ketellapper hetwelk vertaald voor zoover dit eenigszins juist kan geschieden fddus luidt Vertaald door M de W Wq juichen en verheffen tot God onze stem Moge het in de hooge Heem len k nen tot Hem Heden immer jutoht elke tong in Nederland Door bet Geluk van Oranje de pracht van ziju stand Zeventig jaar heeft de vorst van dit land beswkt Hq de vreugd vaa zijn volk en deazelfs bekoorlqkheid Door zqn groot verstand heeft hij zqn kudde gewijd JM dan uit zqna hand de Sohepter nimmer wqk Zqn Kdelmoedigbeid bleek nimmer zóó sdiittrend en zóó groot Als op hetoogeBblik waaropzqn volk verkeerde nood Wanneer de wateren stro Hnen over land en veld Is hq het die als een reddende Engel ter bnlpe snelt Das toont hq daterittOraqjanimmerwaseenkoning Die ia iqn M esteit betreedt telbdenedngstewoning Geen geloofshaat bestaat er in Nederland 4Ue tqn burgers door de Wet van zqn hand Van zqn koatuklqke goedheid verzadigt hy ieders harte Jtfofe God ham bevrijden van alle ziekten of smarten Hq is de laatste manlqke telg uit zqa geshwht Tot welker veckeerlqking hü v heeft bügebpieht XudottmondvaniqttvolklJijtktbydaBkgebedeniang ikerel bewaar onae doorliHAitigiii vont nog lang I 1 waad Ma inu j iMt v 4k ml gaaatilrift al een vont vao Oranje feest viert De vnmgd der Prinses ia de bloem dis het levenspad I im koniagin ai Tloge dan onze vorst nog een reek van jauan leren £ ii groeie zqn dochter overeenkomstig zijn ttteven am L o T i y © VOOE DE Rationale HUUtie TWEBDK OPENBARE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Oonda TCidoende aan art 18 der Wet van den Ittden Aagustus 1861 StuUiblad rm lij en aan art 20 van Zijner Majesteita besluit van den 8sten Mei MJ SlaatMad no Mj brengen ter algemeene kennis t d IXniXO der in het vorig jaar voor de NmriOtlMlE UIUTIB ingeeohreveMit in dece Semaente tal plaaU hebben op DINSDAG den 1 4IAA HT aanstaande 1 i éiti uje angesehrevenan mar alphalwtisehe rda opgvraapeD zolven hun nomraBr trekkan dat ook KToar dan niet opgekomen I oteling de trokking kan ♦ ga 4ieden éam zijn Vader Moeder of Voogd terwyi dit by Imnn afweiigheid door den BIISOEMEESTRR of een Lid van den GEMEF NTEBAAD wordt gedaan dat de belanghebbenden ten einde te loten en opgaaf te doen van de redenen van vrqttelling die Q ter take vaa de Mihtie neenen te hebbeu zich Of voormdden dag zuUen moeten bevinden ten Biwdhiiite dezer Gemeente en wel zq wier geslaehtsaaaa n met de letter A B C D E F G i iJkf K of L desnroormiddags te 9 ure en die Wier geslaofatsnaam aanvaflrt met de letter M B i Oj f Q H 8 T ü T W X M of Z des VooMiddag sten 11 nre Dat op MAANDA J den 1 FEBRUARI 1887 van isA voormiddag 10 tot des namiddags 1 en van ïtaT S ure op het Raadhuis aanvroBg kan worden gedaan tot het opmaken der getuigschriften wegens ÈaOBOBRBimsr of van te zijn A A ÖA ITBl TlOB ZOON ea dat belanghebbenden ten bewijze fan volbrachte of werkelijke broederdmut daarbij MOeton overlegden een paepoorl laiboe e of attesl fttmn mentt by fUtaUvenmigvig en zich moeten aanmelden vergezeld vnn twee met hen bekende ter goeder muMi en faam staande ingo eteöen die OP iMHBaHMtaMMlMiBasaaaMmamAMMwfeidasBtaB LUST va Jrie rePMigBadressee d a a ahekenden door tassch m yao het Postkantoor terug te bekomen Peter va Dwn prinobem wed Witte Voorburg mevr Krem Waddintveea Mq de Groot sGra venhage P Merk Jfieuw AmstaL Van het Hulpkantoor WADDINXVEEN Willem de Kmiff Delft Van het Üulpka iitqor ZEVENHUIZEN Altenhove Stolwqk Verzonden geweest naar NED Q03T INDIË J B van Zadelhoff Papanneli rit De Doecteur van h t Patkantoor SiMONB P OXjITIIH GEVONDEN ondentaande voorwerpen die des namiddags tnsachen 1 en 3 uu aan het bureau van politie kunnen worden afgehaald Een bruine Winterhandschoen een brain gebreid Kiqderhandachoen een Kinderportamonnai met 2 cent zeven gekleurde Zakdoeken nieuwe en en fantasieArmband M ARKTBK ICHTBH Oonéa If Februari 1 7 t JJ i Da opnieuw ingevallan ont Teai MfcHr lde4 eéo zaer stitte merkt Het aa oertw rainde tt t vonge pnjaen hngcaam op Kaewtche Tanae 75 i ƒ SS Folder Tarwe J eo f IM AfWqkende ƒ 7 a ƒ 7 26 Bood TarWe ƒ 7 i ƒ Aagel Tarwe f 50 a f 7 16 Bseawtêh Bogge ƒ 60 i ƒ PoUeaogse ƒ 4 7 a ƒ S 5 Buiteniandaok pee fO K ƒ 4 7 a r v Wintergent 4 40 i 4 Z mNrgant 4ilO a ƒ 4 50 Ohevaliergent S tS a ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 8 30 i 4 a per 100 kil 7 a 3 25 Mais BonM AmenkaonstAe 20 a 6 30 Odessa 6 20 a 6 30 wt Cunqutatine 6 60 ijl A31e per kOO k oi Hanna Baalr Inlandsch MO è iS 75 alt BuitenlMds i i a 6 50 Brama boenen II SO L ƒ ldb2fi Witte boonen ƒ l i ƒ iM iO Koakarssten iï a ƒ 60 8pdt 2 60 t Kanarieaatd ƒ 10 60 a ƒ 11 Duivenboonea 70 i 7 10 PaardaBboonen 6 26 a 6 60 Uaxveemiiict ssaa vaa aiirf r eteekanis handel flaaaw vatte varkens im Gent magere v kens en bif B redelijk vlug biggen O ÏO 1 26 per week Aangevoerd 18 portqen Kaas I e 8te qoaUteit 3t r a 24 Tweede ffm t Uteit ƒ 20 a 22 v rt iHoordhoUandseh 4 e 21 r ftt j i Uoaboter f M a ƒ 1 40 n i jiovusJoirtiAó i p Weiboter l W a M i iev jts nnliNiï MAART a s KAAnUUUT 6EB0RH U Feb Otlhsriu Maria ia Sinoa Qwariu as4sn T i ZoulvcM ts i i na Arasaas I Aitnim oudtrt ftthtl a J UiJjss 1 Jfisti Joiio oaJsn C H ais Hd ta t 1 Mat rradsrik miun A Molk o A SebssHa Csnwlis oo4 n C vts den Haavcl ca A M Milkl Aalaa lifn T ila Hi K ta M I ocdktrt 17 6tor i Hendrik es Jokaaaa Fredarika oudrn W B Sehnaitiasr m B Kmlnao OTKRLBDENi 14 Fekr K Gastel I j D A vsn Werkhoven 71 j 1 M loet T Terlauw tf m 14 M ZwaaaBbarir 6 m 6 B van Raa 4 GEHUWP 1 ïahr i Bais M H Adriaaasaa D SveUemia en M it Stol H Janaan en M C tat Haff N in Ueo e ea F M Woleaaar G i tat 4 ïi l n r XstaeWI 1 W 4 BtaiJB ta 4 Getronwd 6 J TAK DIB TOGÏ a en P MANSOeOT die mede nanieni wederzgdeche betrekkingen hnnnen bartelgken dank betnigen voor de Tele en jnenigvnldige blgken Tan belang teUi g l hnn Hnwelgk onderronden j Goudo 16 Febr 1887 Getrouwd FHEDERIK JAC0BD8 BOBB ANNA CORNELIA CHEI8TINA RDDTBE die ook nameoe de wedengdsche fcmiliën hunnen bartelgken dank betuigen voor de vele bewgzen ran belangstelling bg gelegenkeid Tan hnn Howelgk ondervonden Gouda 17 Febmari 1882 ff li 2 fA ïTA l ♦ QetrOnwd H N MOÈ ADE SCHOUTEN die ook namens wederzgdecbe milie hunnenhartelijken dank betnigen Toor de Tele bewgaenTan belangstelling bg hnn flnwe oaderTonden Baarlem Gouda 17 Febr ISS Be ontsliep xaeht en l alni onie innig geliefde Echtgenoot en Vader FBANÜOIS ÜBOPQLD IDEMBORQ Med Qpctoi te Haa MH tk b i fdea ondAcdomTanTuiaiiOiann De Wed F L IDEMBUBe i ftOBBlM SI ii yot K i mi to JEya iÉai t AMtMc uB Fefarnan 1887 Voor de fele en hartelgke blaten belangiteUing oowal ran hier ala Tan elders ontTangen bg gelagenheid onaer 25 JARIOB ECHTVËfiEENlGING betnigen g aanaUen onzen hartelgken dank nooMifif s iiH ipg WILDE Hartelgk dank voor de tn éftgetelling 7 dezer ons Jietoo d Ch ta VEEN Amit rdam 15 Febr 1867 I I I I De ondergeteekende iietwg B eie hMta hartejiken dwk an het nnr de i eden der etseiaaorsVereeni g OxHqtuxo HiBMnoon Toer de geschonken bgdiag lig het OTerlgden nn haar Eehtgeneot Wed C VERKERK UMaiMiïaiM ii i i l l I 1 isfid Tsddso ilB tob rfM vSiA At H 1 1 hl fer gebeealtmd WB Jtat KQI IN6 KBeTTen Toornaadea Ja ïei ï la SoUaod KONINGSTAABTJKk FElST en OKANJE GEBAK Acfsnrate nitent T Q K behandeling bg het opmaken Tan Eoode en warme Sciiotels HOZAEENSALADE ZALMSALADS KBEEFTKNSALADS mt Cuisinier Patiseier OoBtharen B