Goudsche Courant, vrijdag 18 februari 1887

Zondafr Febniarj Ol ietvlWlit Wijnen Fijne Likeuren en prima Binnen en Bnitenl GEDISTILLEERD bg 889 f nt il il I ï n i U HTW l lih BIEREJV van HEINBKEN S Bierbroaweró Maatachappg en de Broawerg de HAAN SLEUTELS te Amiterdam volgenB Bronwerij prgzen op Fust en Flesschen ep6t A l iORTIËB Gouwe C Mo 34 35 Prgsconranten op aanrrage verkrijgbaar ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ope bare Vrijwillige Verkooping P Donderdag den 3 Maart 1887 des morgens ten 11 unr in de Habhomii op de Markt te a C3 OTJJDJL van eeüe partg WEI EN BOOILAHD gelegen tn den polder Bloemendaal aan den Bhemendaalechen teeg nabij GOUDA strekt van den weg tot aan den Winterdgk belend oost M MOONS en west van VUÜREN met omloopskade Kadaster Sectie H Nummers 419 420 852 853 eu 856 te zamen groot 5 Hectaren 27 Aren 46 Centiaren Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen den 1 Apnl 1887 Inlicbtingen zgn te bekomen bg den Notaris IJAHLSTEDE te Bergambacht KONINGSFEEST KATOENEN en PAPIEREN in zeer verschillende soorten uit de Fabriek van GELBKE en BENEDICTÜ8 Dtetden Prgs 2 en hooger D KRAAIJENBRINK Woerden Bierlialle de Fostlioorn Zeugsti aat No 85 Gouda Aanstaande Vi ijdag en Zaterdag f VERSCBE ZENDING FRANZISKANER IKTiMi MlE Ondergeteekende maakt aan ZQuen geachteu Stadgenoten en Begunstigers bekend dat hg by gelegenheid van het feest met zyne FOFmTJESERAAU is geplaatst ACHTER DE WAAG nabg de Markt en beveelt zich minzaam aan J C SIBBES BeateltiflKen worden ingewacht aan de kraam Achter de Waag 27 Cents SIGAAR J van Sonsbeek iUle soorten BREUOANDEN S H POLAK OPTICIEN Groenendaal De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring aan tot het LEVEREN van de Puikste BROODSOORTEN te verkrflgen aan huis en wordt ook aan huis bezorgd KaïJS COTOAlTT F n gebuild Tarwebrood in blikken of ge geknipt 18 cent met melk Gebuild Tarwebrood p Kg 16 ots nét melk 14 Ongebnild blank Tarwebrood p £ Gt 12 ets 12 desverkiezende in vloer en blikken gebakken Casinobrood 40 Gebuild Tarwebrood mpt krenten en rozgnen P kg 20 Krentenbrood I s tulbanddeeg 50 2 22 l Roggebrood 9 Haagsch zoet Roggebrood 12 S Roggebrood metrozynen krent ten en socade 18 u Melk en Waterkadetjes a 1 en 2 s ets p at So K Krentenbollen a 2 t Krentenbrood 1 soort ronde P en vleohyes a2 ots p 8t ï j Dusseldoifer Broodjes ik 2 l j Boterbroodjes a2 j Weener en PariJzer Broodjes H B h maantjes Pistolets ge p scheurde profet geraspte i 2V t Dagelgksch vench verkrygbaar Zoute l Bolletjes 1 ï Beschuit Haagsche 10 stuk 10 ets fljne tafel 14 10 1 ronde 10 IQ ai keofcefe f r 20f HOi irm i lange 80 fi 0 i r j eu kaneel 24 10 Tarvr loeqi super jn p kflo 30 15 1 gstrooii t 22 ut i4 nl u V U Roggebloepi 20 Fluit dubbel eramtt en K antbrooden tot denzelfden prgs per 9 HG Zullende niets onbeproefd laten DEd vertrouwen waardig te blflveh üEd Dr H N van SCHAIK flrma F X van dbn BBRGH Op goeden stand wordt TE HüüB gevraagd tegen MEI een Boven of Benedenliiiis hnurprfls ƒ 200 k ƒ 250 niet te boven gaande Adres onder No 1446 aan het Bureau dezer Courant Bloempotteii raaijers Bekwame BLOEMPOTTENDRA AIJERS kunnen dadelgk vast werk bekomen te Utrecht Franco brieyen Lett O O bij MADO Co Klein Blankenbnrgh Utrecht NIEUWE A 7an OS Az Kleiweg E 73a S ielpersdruk van A Bei ïkhan te Gouda Lange Tiendevr S téê Prijscouranten op aan vraag gratis en franco o D W Voortreffelijk Wm I ONMISBAAR Dr WEISZ I Met groote geldelijka opoffering is liet my goiukt het voortrelfelUke en door geneeskundiKen aangepresen Weiir van nr WEISZ Onthulde Oeheimen van de Liefde en Echt voor Verloofden en Jonggehuwden Mn te koopen Verloorden en Jonikebawden PT © P t Il w ► 1 o i I leen werk van dien aarrt dat zoo volkomen 19 en zooveel vertrouwen verdient Het IS een Werk 140 bladzijden dik en bevattende Onthulde Pebeimen uit de Liefde en den Echt Nuttige Wenken PractischeBaadgevingen Ernstice Waarsohu wingen Oeneeskundige Bemerkingen Aanwijzingen tot keanis voorkoming en volkomene genezing der ziekten van het Mannelijk en Vrouwelijk Organisme 6117 benevens opgaven der middelen om jeugdige Bekoorlijkheid Kracht en Gezondheid tot m don hoogaten ouderdom te behouden waarbij hier ook nog 0en afisonderlijk exemplaar van een Tijdberekeningstafel benovens nog een toegift voor leugdige Vrouwen door een practiseerend Verloskundige PriJS 90 a ff D D m Cents en wordt onder gesloten Envelop afgeleverd en ook gOed verpakt franco door het geheele Rijk verzonden tegen toezending van Postwissel of gemakshalve blaawe Postzesels door H O KOSTEU C Jzn MagazijD van Goedkoope Boeken Letiegraoht 36 Amsterdam E J FOLET Qouda LEVERT Grafzerken en Monumenten fifJK öt iji tegen biliyke prgzen ÉteMhouwerij In de pik L 398 HE Pottenbakkers Ben DRAAIER bekwaam in het vak van GOÜDSCH AARDEWERK ook BLOEMPOTTEN zag zich gaarne spoedig geplaatst Reflecteerende vervoegen zich met franco brieven onder No 1447 aan het Bureau dezer Courant Advertentiën in alle Binnen en Buttenlanduche Cflu ranten worden dadelnk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gotida Sociëteit Ons Genoegen 6 Abonnement VooretelUng DONDERDAG 24 FEBRUARI 1887 Vereenigde Itotterdamsche Tooneelisten Directie La Gbas eu Haspkls Treurspel in 3 Bedrjjven van E Legouvé me tnsch overgebracht door Jan C de Vos Gevolgd door Tooneelspel in 3 Redrgven van Ales Dumas Fils Vertaald door G Franfois Aanvang 7Yt uur Wtf Voor prgzeo en bepalingen zie men de Programma s lïu heden het geheele land feestviert en gedenkt aan 4e geboorte van onzen koning is aan het hoofd van ons blad en kort woord over hetgeen aller hart vervult zeker niet ongepest Den zeventigjarigen leeftijd te mogen herdenken van iemand die ont lief is stemt ons steeds tot dankbaarheid hoeveel te meer dan nu het onzen vorst betreft die vóór ons het zinnebeeld i onzer volkseenheid en door den naami dien hij draagt ons de roemrijke traditiën TSffl zijn en ona voorgeslacht in herinnering brengt Daarbii komen nog de b zondere omstandigheden waaronder deze feestviering plaats grijpt Onze koning is de laatste mannelijke telg van het roemrijt e huis van Oranje dat reeds eeuwen lang lief en leed met ons volk deelde zijn volwassen zonen die hem inzijn oladerdom tot stenn konden strekken z n vóór hem heengegaan en thans op zoo hoogen leeftijd ziet hg om zich heen niet dan ecne jonge vrouw en één jeugdig kind öelakla g dat die er nog zyn Als de koning l en pnwil 3keurig zijn gedachten laat gaan over den afgeloopen levensweg en de stormen weder doorleeft die over zijn hoofd z a facen S varen dan zal hg met dankbaarheid zijn blik laten rusten ott dit tweetal lat Ipt zonnetje ia hetwel den avond van zgn leven verheldert 1i beide zullin i ker hem dezen dag de reinste vTeugtfrtKÉfenr ken Een verjaardag is toch in de eerste plaats een huiselijk feest en hoe aangenaam het een koning moet zijn dat allerwegen z jn volk deelt in zijne feestvreugde de liefde van vrouw en kind zal aan dezen dag de hoogste wijding geven In de volksvoorstelUng is het vorstelijk drietal één eu led die halen in gied c tfn verwijlt in de woning van onzen vorst zal zich verheugen in zijn herbloeid huiselijk leven en hem gelukkig tnjzen dat bij niet in troostelooze eenzaamheid dezen verjaardag viert Welke beteekenis heeft de tegenwoor dige feestdag voor ons volk en waarom vieren wij dien van harte mede Als antwoord op die vt aag wachte men van ons niet eene wijdloopige beschouwing over den held van het feest vooral bestaande uit overdreven lofredenen op zijn persoon De hooge beteekenis van dezen dag laat zich in enkele woorden samenvatten Wij vieren dezen dag omdat de jubilaris onze koning is de vertegenwoordiger van het geiag van onze eenheid als natie in onze dapn van woeling en strijd past het elk waar vaderlander het gezag hoog te houden en het gemeenschapsgevoel te versterken Wij eeren den Koning van ganscher harte omdat hij in overeenstemming met de goede traditiën van zijn huis als vorst steeds zijn plicht gedaan beeft Ea dot zegt veel als iemand 70 jaar is en Sl8 jaren lang de ho te waardigheid bekleed heeft Willem III is geen hoogbeganf de persoonlijkheid noch ip jfytoatlfnn noch in eenig ander t9 wIawK heid heeft hü de scnitterende talepten ten toon gespreid die sommigQ ledev van zyn huis kenmerkten als menecb heeft hij als ieder zijne zwakheden die den meesten meer df mindei bekend Ijn het ware laf en d elloos dit op een dag als heden te willen verbloemen maar daariiaast h eft hij zooveel goeds dat Ijjj i eeds d § liefde van zijn volk verdiend en behouden heeft zoodat wij allen heden met flpgewektheid zijn feest medevieren Vooreerst zijne gestrenge plichtsbetrachting en zijn onververandérlgk vasthpuden aan den regel dien hij zidi gesteld had om te blijveu binnen de greoseo die hem als constitutioneel vorst w i aangewezen Nooit is hij afgeweken van de gulden woorden die hij bij zijne inhuldiging sprak Oojc den koningen kleven meuscfaelijke zwakheden aaa en daarom behoeven zij instellingea en zelfMandige voorlichting De hSxtrflingen heeft h § steeds geëerbiedigd en voor zelfstandige voorlichting steeds een open oor gehad IHt strekt ngm tot groote eer en op dezen feestdag past het ons dankbaar te erkennen dat hy onverpoosd de moeielijke taak van Constitutioneel vorst naar zijn beste weten heeft vervuld Deze juiste opvatting van zgn staataplicbt dat zioh stellen boven de partijen hee t ons land in moeielijke oogenblikkenvoor vele gevaren behoed een voorrecht dat te meer waardeering verdient daar Wj cïgenljjk de eerste onzer constitutjoneele J oningen was en deze wijze staatkunde niet van zijn voorgangers beeft kunnen afzien Zijne beide grootvaders de tyrannieke Russische Keizer Paul en onze autocratische Willem I hadden geheel andere rejfeeringsbeginselen Voorts ia s Konings goedhariigheid overbekend Waar rampen het volk teisterden of wanneer op eenige idere wijze belangstelling kon getoond worden in het levenen werken der natie blgfh nooit achter en een groot deel van de vereemig die ons rolk voor den koning gevoelt dankt hij aan de persoonlijke deugden waardoor hij zich onderscheidt en die op den duur grooter waarde hebben dan schitterende talenten zonder den zachten gloed die Van êen goed hart uitgaat s Konings hunstzin zijn voorliefde voor het nationaal tooneel hetgeen hij ten koste legde aan de opleiding van jeugdige en talentvolle schilders en zangers behoeven ternauwernood vermelding Dit weinige zij voldoende om de feestelijke stemming waarin wg s konings verjaardag vieren te rechtvaardigen Wie IH üJMiïJ 1 heden een bewgs van belangstelling geeft in een der gewichtigste dagen van dit veelbewogen vaak beproefd en tod zOo gezegend leven vervult eenvoudig den plicht der dankbaarheid Wij herdenken daarmede al het goede dat da 38jarigfl regeering van Willem III ons gegeven heeft en waartoe hij het zijne ruimschoots heeft toegebracht Dankbaar dan voor hetgeen wij tot dus ver genoten slaan wij tevens een oog op de toekomst en uiten de beste wenschen voor den koning fen zgu bui Moge hij nog vele jagen g spani blijven voor vrouw en kind maar o dc voor ons volk dat weet wat wij in hem bezitten Voor de toekomst van onzen staat ware het zoo wenschelijk indien het de vader gegeven werd zijn jonge dochter den volwassen leeftijd te zien bereiken In het hart der meeste Nederlanders zid heden deze bede opwellen moge bet vorstelijk drietal nog jaren vereenig blijven opdat het aanminnige prinsei onder de leiding harer ouders door het voorbeeld des vaders en de goede zorgöi eenor verstandige moeder p eene degelijke en ontwikkel eene goede K itingi l GOUDA 19 Teferuari IsSf VKRGADKEING xAKDKxGfaiEENTEaAAD DinwUg den ïï F Wtti i 1887 des munlddagsten 1 ure Asn de orde Het oefrst ffti ijd Mer bagfliotu l van het 8t CatharmaGasthuis dienst 1886 Het ndrea van £ Janaeti carpni nnt i g f gj jo hii de v r§ii a m Het voorstel van den Heer A K van der Guden betreffende de tolheffing dauwde tlMUirè fÜA g Ue benoeming van eenep uiskaeoh aan de sluizen op de Haven en do Gouwe De benoeming van eenen bwgv achter op da JanKattenbmg 5 Emdehjk is do feestdag dafr t i m zicht waarop ona geheele land cieh reeds isolate heeft verbhjd Ook Gouda is gelijk te verwachten was geheel in feestdos gehuld en hare Ingozetcnen Torkeeren in eene hoogst feestelijke stemming Keeda in de vroege morgenuren zag men vele wanddaars de borst met Oranje versierd op onze straten do jeugd voor4 ko p ll l aai laeda spoedig een kykje to nemen iti de stad 8n wederiieeng ons een bhk te güMea tilinae frissche prettige gezichten waar d blijdaohap m sprak Jong en oud hooft zijn toilet verrijkt met allerlei versierselen van de ieder Nederlander zoo geliefde kleuren oratije handelieren oranje stnkken en oraige petten allerwegen hier en daar zelfs jongens van het lioofd tot de voeten in oranje gehuld Behalve de vlaggen die zoowel op de grachten der njkon als in de buurten dor armeu ajgemean wapperen eu onzo stad oen vroohjk aanzien geven Zijn ook op vele plaatsen plantonversienngon aangebracht sommige winkel ótalages munten uu door smaakvolle rangschikking en nette decoratie Daar ons blad heden vroeger dan gewoonlijk verschijnt konden wij hedenmorgen slechts een oppervlakkisjen bhk op onze versierde stad werpen en moeten dus voor het oogenbhk volstaan met in t algemeen te oonstateeren dat de Goudsche ingezetenen op ondubbelzinnige wqze getoond hebben da waarde