Goudsche Courant, zondag 20 februari 1887

A tan zelf spreekt komen wq in ons Tolgend nr in bijzonderhcKlen op de feestviering terag AIai dit or Tan on blad onzs lezers in handen ksAt i n de eersta nrs van het feestprogramma reeds tot uitvoering gekomen de bedeeling aan de behoeftige stadgenooten de tractatie aan de schoolkinderen enz Door de sneeuw die gisterenaTond gevallen is en die hedennacht in modder is verkeerd lijn ongelukkig genoeg onze straten vrij vuil w ook het waêr is wij droevig het heldere wint jtzon ne e dat ons dezer dagen zoo vaak opvroolijkte schijnt helaas op dezen feestdag niet Doch onze feeatnengde is zoo groot dat wij ons daardoor niet zullen laten ter neer slaan maar met opgewektheid en geestdrift deelnemen aan het feest van den dag ledar q een re ht genoegoUjke dag toegewenschtl In êe Woensdag te Rotterdam gehouden 10e rerTMigaderiag der Vei 8niging tot behartiging dar stooiQTaartbelangen in Nederland werd o a medegedeeld dat op het adres der Vereenigiug aan den lËBister Ikn Waterstaat over de uitdieping van den Use bi Gouda eerst afwijzend doch op een nader adres gunstig was geantwoord p fgiU evei een stak over OnzeDrieklear waaraan wij bet volgende ontleenen OtsisI ontplooit zich de driekleur goWend in de wind en wekt tot deelneming op om met geheel bet Tolk die hulde te brengen aan het beroemde Stambuis vw Oraqje die het zich ruim drie eeuwen heeft waArdig gemaakt en steeds met waardeering heeft ontTangen Zoo geven die onverdachte hulde lyken getuigenis van de belangstelling in het wel JD T n onxan Koning en daarmede in dat onzes Vaderlands Maar toch is er in die huldeblijken iets dat den opmerkaamen toeschouwer niet ontgaan kan iets dat hem naar gelang hij onkundige is of kenner der geschiedenis een rraag op de lippen 4oet leg n of een pijnfijken indruk bij hem teweeg Ufeogt Welke is toch onze Taderlandsche Tlag f lbo Trttagt de eerste deze die de kleuren rood wit en blauw vertoont of die wier eerste baan oranje ii4K Tragen on T n don daaiuit eewolg den woordenstrijd tusschen twéé Jiorsoften wii ik gêïiHgè Tb p de een beweerde dat sHffèll VSoi Wit en blauw de Icleuren onzer rlag waren terwijl de andé fl JK Ö Oinn auttltanje de eeMr JÊf iffiningn i d l d iii y esluiten i P jpver di v fschil pen enkel woord te schrijven aooii ter voorlichting van onkundigen als kon iüa tot medewerking van reeds vroeger aangewmtte pagingen om de anti Oraiyorlng alleags meer té doen plaats maken voor de ware Om evenwel den Trager een met historische bewgzef igeatiafd antwoord te gevan zou ik meer ruimte beii Ti dan m g bescheen Verzoek gedoogt wesValre ïk mij zal moeten bepalen tot een zeer kort overaiobt van de geschiedenis onzer vlag hopende dat dit we in ige Tc ld oe n de 4 eg aijn om een overtui W i WiW i W i i ®We e 4oen verkregen De dM Êtf tff wfèlW lto o Baken te kennen en daarom ia het noodig tot de oorzaken op te kliuwen die Nederland een vlag hebben gegeven Da geschiedenis van Noerlauds volk begon eerst met den stryd tegen de Spaansche dwinglandij en daarmede trad ook onze vlag in het worstelperk De man Tan Q A beschikt om de giondveater te zijn van het nieuwe Staatsgebouw leende zijn naam en Teldteeken aan zyn volgelingen en van dien tijd is was de banier dor kampvechters voor de vrij id Orange blanche bleu Weldra woei die vlag Tan de schepen der watergeuzen werd geplant op de wallen dor steden die zich Toor den Prins verklaarden en was het vereonigingsteeken dat met jr tdrtft pielde vopr den strijd Den 26n November 1S87 werden ie eqUipagemeesters to Vlissingen en Veere geUst n aai tal vlaggen te doen verraanligen Tan coleuren orange blanche bleu in dry veldeh Om deüelVe vlaggen te gebruiken op de schepen van oorlogo Zoo werd de Prinsenvlag de nationale en de eenig rechthebbende om de banier Tan Keerlauds volk te zijn gelijk de Vorst aan wiens naam en wapenschild zij was ontleend de eenige door dit volk als raads en leidsman werd erkend Doch in die geliefde vlag kwam spoedig een kleur die haar vreemd was Het gezag Tan den Prins werd welhaast den Heoren Staten oen doorn in t oog Hun maoht had toch ook iets te beteekenen en waarom kon die niet even goed in de vlag zichtbaar z jn De J dmiraliteit te Amsterdam gaf het sein tot verandering Nieuwe vlaggen liet y maken wel met de couleuren van orange blan ehe bleu doch nu ook met het wapen der Genenliteit op het witte veld Holland Tolgde kort daarop en deed den HoUandschen Leeuw in het midden Hdaren Zoo U flé e naaf v king betreden en waar zou het einde iqtf vermm f Evenwel die weg zou niet zondor tegenstand worden afgelegd H t eigenlijke volk en vooral de zeelieden zetten zich s Sirap en witten van geen w en Hun leuze bleef Oraiye boTen en die kleur lieten zij zich niet gemakkelijk ontrooren Nochthans Toor de overmacht moesten velen zwichten De Prinsenvlag werd evenals Oranjes gezag in 1652 door Holland tn onbruik gesteld Die Oranjekleur moest plaats maken voor do roode De verbitte rittgen in Engeland veijninderen niet hoewel in Holland oock een en ander wierdt gedaen dat haar de Engelschen niet mishaegde als dat men de vaendelen liet veranderen Het benarde jaar 1672 gaf weer aan Prins Willem III en de Prinsenvhig hun waardigheid terug totdat beiden ze nogmaals verloren bij de volgende stadhoiiderlooze regeering £ n zoo was die vlag telkens lotgemeen mot het Huis dat haar aan ons volk had geschonken AÉèfo vflandsehap tegen Oranje heeft de roode kleur te voorschij n doen treden Doch eerst in het IT dar rtVóltttW Hfetd de Prinsenvlag voor de ffl A f en kwam de Bataafhiftr Bpl it Na deze verscheen de Koninklijk HoUandsche onder Koning Ijodewgk en vervolgens bij de inlijving vafi oAsi Oemseiidjeat bij Frankrijk de FranschKeizerlyke I t toen bij de herstelling van Neerlands Onafjianj kheid alles weer één hart en één nel wak vibr net geliefd Huis vah Oraiqe trad 0 de beminde ktewi weer te roorschijn die oolaog amad jk qpd rdrnkt waa geworden Oja je haóvj9n galmde bet opnieuw uit ieders mond En toch hoe vreemd het ook klinke sedert dien t d en nog moet de roode kleur dienst doen om hulda te brengen Mn dien Vorst onder wiens panier oj ngo blai che bleu Nederland is Opgétiedt als onal hankellike Mogendheid in ËutOpa Wai e oorzaak Uerviin is een ieder bes iBae Toorj zelf Maar de echte Oraiy ezonen stemnten met den dichter in De V der van het Vaderland heeft ons die vlag T I geschonken Ü4A drietal eeuwen heeft haar roem langs elke zee geklonken Wy laten onsd Oranjegloed ntetuit de driekleur rooven üfltlilj ft fll in jder vadren tyd het blijft Oranje boven I Ge6ti t aitziek of twistvnur blaakt er in dat drietal banen Maar t fier Orange blanche bleu van s Prinsen trqheids T nen Nog tB ifMe oHde Tl gekrlrtt 1 Wpken uit den Ul treuren Alleen Oranje wit en blauw dat rijn de Prih rSfci J 9III f ijit i f5SïIèuWil Wij laten ons A Ortinjeglood niet urt 4e drieldoUr TOOTOn Het lf il t hifc drie eeuwe waS let blijft Oranje boven Oratqa eii Noarland altijd één en nooit van een te scheuren Óraij fn Meerland blyven één ook in de vl i ii f lï TWBEDE Kakek Zitting i mr i JjJir J Staten c neraal van Donderdag 17 en Vrijdag 18 Febniari In de iritting Tan Donderdag werA het adgeneen debat over d voor len tot herziening der Grondwet voortgezet De heei Brokers Tetklawde ideh togen Ame herziening die niet gegrooil ia op den volktwensch maar uit politieke beweegredenen door den heer Kappeijne is uitgevonden om zich mdt geweld aan het gezag vast te klampen Do Voorzitter nep hierop den spreker tot de orde De hoer Brouwers vèrUaarde iSm et Mf ust iets verkeerds goiogd tell Ib ben on wee êr k liot vervolg lijnef i ede op dat men beter zou doon de sociale on finanoieete hervormingen ter bapd to netn n dan lange debatten te Voeren waaraan hot volk Btetó heeft on aan eene Grondwetshorzioniog te beginnen die slëohts dienen kan om de lastert dps volks te verzwaren ÏCowri Lwilde hij haar oM ön rnemen met deze Ijiiwtlitttetarin hij geen vertrouwen telde V JHHBiil 9 teg n Be Hoofdstukken te zullen stenun n ook tegen de motien Vermeulen en Keucheuius doch voor de motie De Geer op voorwaarde dat de Segeoring er de knbinetaquaostie aan verbindü Do hoer Oorver Hooft erkende de wenseheliikheid om de ingediende voorstellen tot eene beslissing te brengen wa irtoe hij ook wilde medewerken Voorts verklaarde hij zioh tegen deze herziening omdat uit de Grondwet te veel wordt weggelaten en overgelaten aan den gewonen wetgever De heer Haffmans sprak een woord van protest tegen deze Grondwetshendening en verzekerde dat zij bij tweede lezing toch ztd iaisl tkken omdat in eene nieuwo Kamer misschien 60 ledeh zullen ge kozen wotden die tegen QrondweMieniieiiiiig m waarin algemeen stemrecht algemeene dttBstftU t en boToegdheid om de miliciens naar de Oost t zenden voorkomt De hoeren Hartogh en Fameombo Sanders wenn er uitdrukkelijk op dat de Trees voor den gewonen wetgoTer niet Tan Grondwetsherziening mag terughouden daar de gewoBe wetgerer reeds thans d meest mogeUjke vrijheid op groote punten bezit zonder die te misbruiken De heer Vermeulen heeft zijn motie ingetrokken De heer Schaepman verklaarde pertinent tegen algemeen stemrecht te zijn Verder spoorde hij de katholieken aan om nu de vrijheden van kerk en volk gerestigd zijn thans mede te strijden Toor volksTnjheden en rechten De heer Brouwers Terweet den heer Schaepman zich bij zijn Toorstel dé linkerzijde te hebben laten Terschalken en In strijd te handelen met het mandement van de Bisschoppen Te midden van eene sensatie ontstaan door een luid protest van den heer Van Baar tegen den heer Schaepman werd hot debat over de Grondwetshorziening verdaagd tof Maandag 11 uur In de zitting van gisteren is het wetsontwerp op te loor gegane schuldbrieven aangenomen De Kamer verwierp met 31 togen 19 temmen het ontwerp tot goedkeuring der met België gewisselde verklaring betr den smokkelhandel Op de papierfabriek vu den heet 1 Beneker ürma Sanders te Renkum werd onlangs door een der sorteersters een gesloten envelopje met tien DuitBche mnntbiljetten gevonden Men zegt dat bet er tien van 100 mark waren Het meisje dat decen schat vond gaf een der pampierkes aan een der meisjes dat met haar op de fabriek ia Dit kind schonk het haar vader die naar den patioon ging om te vragen of het ding iets waard was Het bleek een biljet van 100 mark te zijn Deze ontdekking leidde tot een onderzoek en nu bleek het dat de vader der vindster die 8 jaren in Duitschland werkzaam was de andere papieren te Arnhem had gewisseld Hij had zich daü tevens kleederen enz aangeschaft tOTwijl nogp m IKO in zijn woning werd gevonden In de ma nd Jannari werdaa in Engeland ingevoerd 125 810 cwt boter iVaarvsn 10 304 owt uit Nederiand tagnt 10il 370 cwt in Januari 1885 waarvan 182S3 nit Ncdciiand De aanvoeren van Butterine btdroegen in dezelfde maand 103 057 cvrt tegen 84 506 cwt in Januari 1885 waarvan nit Neèiltland 99 956 cwt tegen 75 407 cwt in Januari 1885 Staat Nederland dus ten aanzien van deboter by andore natiën aohter bj de butferine verYnH het de voomaamsta plaats De butterine vindt n weg over alleiiei haTon in OrootBrittannié de meeste gaat over Harwich en Huil doch grootehoeTeelheden komen ook oTer Grimsby Queenborongh en Leith De iuToeren Tan kaa bedroegen 71 142 cwt tagen 88 989 in Januari 1886 waaTTan 26 808 cwt tegen 21 977 cwt in Januari 1886 uit Nederland Ten aanrien van kaa behouden de Vereenigde Staten het leeuwenaaudeel in de aanToeren Opmerking verdient echter dat deze aanvoeren by vergelijking met Januari 1885 belangrijk verminderd zijn De aanvoeren van eieren bedroegen 492 109 great hundred 120 stuks tegen 461 600 in Januari 1886 Nederland Jieeft in dozen belangrijken ttk van handel geen noemenswaardig aandeel De meeste eieren komen uit België Duitschland veel via BdgiiJ en Duitschland uit Oostenrijk an Hongarije voorts nit Frankrijk on Denemarken Het Koningsnummer van de Hmmrieni is versohenen De firma RoelanU te Sehieilam heeft zich van deze taak op uitnemende wijze gekweten De geschiedenis van de merkwaardige feiten uit sKonings leven van de wieg tot dcn mannelijken en den grijzen leeftijd is in dit rijk geïllustreerd nummer tellende 90 blz dubbele kolommen uitvoerig en met veel levendigheid beschreven De schrijver vond gelegenheid van no menig ander doorluchtig lid uit s Konings familiekring vele bijzonderheden mede te doelen Een der fraaiste platen onder de illnstratiën is de uitmuntend door Wm Oppenoorth geteekende voorstellittsf van s Koning bezoek aan de door den ingenieur Waldorp gemaakte afsluiting van do doorbraak aan de Spees 1886 naar do in dien tijd door de gebrs Herman n Mari ten Kate vervaardigde ets Tal van portretten komen in deze aflevering voo en de buitenverblijven van den Koning leveren de stof voor menige pikant beschreven bladzijde en fraaie afbeelding in deze Oranjeaflevering van de Huisvriend Baitenlandscii Overzicht Bij het naderen Van den grooten dag der ver hietingea i a it chUnd doet de KStmMe Ztitmg aogifliabi eea beroep op de kiezers ten gunste van het Septennsat Het Keulsche blad blijft vertrouwen dat de vrede na lal worden gebandbaafd daar de party des vrodea gelijk is gebleken in het Fransohe ministerie de overhand heeft Het gevaar blijft echter bestaan totdat of de inwoners van Elsas en Ixitharingen zich foor goed voor bun vereenigiug met Duitschland hebben verklaard of do Fransoben beide provinciën hebben heroverd Dit laatste moet Duitschland echter verhinderen en daarom roept de Kölaiêch Zntung voor de laatste maal vóór den beslissenden dag den kiezers toe Iedere kiezer die zijne stem niet uitbrengt op een beslisten voorstander der versterking van het leger in zeven jaren tijdamei 120 000 soUaten brengt den vrede in gevaar en helpt de kans op oorlog vermeerderen Het heeft nog heel wat moeite gekost om het adres van antwoord in bet Eugelsche Lagerhuis tot een einde te brengen De oppositie verzette zich tot het laatste oogenblik met alle kracht verzon telkens nieuwe amendementen maar met 289 tegen 74 stemmen werd eindelijk het debat gesloten T klaard en bet adres zelf daarop aangenomen met 283 tegen 70 stemmen Maandag komt nu de wijziging van bet reglement van orde in behandeU i Het is achter nog zeer de vraag of dit veel zal helpen er zijn bijna geen bepalingen te maken die den geregelden loop der beraadslaging verzekeren indien alle measehelijke spitsvindigheid wordt uitgeput om dieu loop te vertragen In de Belgiscbe Kamer werd door den Minister vian Oorlog meegedeeld waarvoor de credieten tot Tursterking der Imdsverdediging zijn aangevraagd te Namen zal de citadel geslecht worden terwijl er e nieuwe forten zullen worden gebouwd te Luik mllen de beide citadels vervangen worden door zes forten en even zooveel schansen aï deze werken waarvoor de plannen zijn gemaakt door generaal Brialmont zulien geheel voldoen aan de eischen der tegenwoordige militaire wetenschap Te Berlijn i men er zeer tevreden over dat bet miniiterieDepetris Robilant door Koning Hnmbert van Italië is gehandhaafd De Duitsche bladen bevestigen de mededeeling van de Timti betreffende een verbond tusschen Oostenrijk en Italic doch voegen er bij dat ook een dergelijke overeenkomst tusschen Duitaohlsnd en Italië bêataat Wanneer graaf Robilaat miaistar van bntsnlandsche zaken bl is ook de bemleuwing decer ovraeenkonut cetier waarbij Italië echter grootOTe voordedso beeft bedongen Volgens de Italiaanaehe bUdan betreffen deie vooideelen ItalUa po itie aan At HiddeUaadacka Zee De Italiaansebo Bogeering ontving nadin faericbten uit Masaowah waarait blijkt dat de toeataad DBvennderd is gebleven Hetachijnit dat Ie ikbyssiniêrs naar Teront ehnldigingen zoeken voor ban handelwijze Zij z n echter trouweloos en het kan zeer goed zijn dat zij weer praatjes verknopen om intlwschen zulk een maoht te verzamelen dat zij de Italianen maenen te kunnen verpletteren Dat zal hun echter niet meevallen want iets anders is het en gewapende en Eurapeasch bediende vesting te veroveren al met aen overmacht aan kleine aÜaeKng soldaten te vennoorden Volgens aan Arabiscba krant heeft de Kening van Aj yssinie den 8 Jan zijn hoofdstad verlaten met 6000 man om zich met Bas Alula to vereenigen en Masaowah aan ta vaUen eenige dagen vroeger waren 8000 mm met 8 zware kanonnen naar Sanafe gezonden het gebade leger van den Koning bedroeg mot de 0000 man van Bas Alula in bet geheel 34000 man In het gevolg van den Koning bevindt zich prins Habru de zoon van Keizer Theodorus hij is geketend omdat de Koning rreaat dat de Italianen hem op den trOon van Abyssiniè willen plaatsen Kantongerecht te Jooda Terechtzitting van Woensdag 16 Februari 1887 i Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD C H kapitein op de Stoomboot Vooruitgang varende tusschen Gouda en Boskoop tot 3 boeten T n 5 gulden of 6 dagen wegens op 3 tgdstippen varen mat te groote snelheid in da rivier de Gouwe onder Gouda en Waddinxveen J V K kapitein op de stoomboot Bagatel tot 3 gulden of 1 dag wegens varen met te groote snelheid in de rivier de Gouwe onder Waddinxveen J G kapitein op dl stoomboot Volharding IH tot 5 gulden 01 2 dagen wegens varen met te f$atf snelheid in do rivier de Gouwe onder Wofflffiniveen K K kapitein op de stoomboot Suzanna Cor nelia varende tu i I eq Oouda en s Grafenhaga tot 3 giUdan of 1 dsig wegen varen met ta groote snelheid in de rivier de Gouwe onder Gouda J G kapitein op de stoomboot Dordrecht III varende tusschen Amsterdam en Dordrecht tot 3 gulden of 1 dag wegen varen met te groote snelheid in de rivier de Gouwo onder Gouda Burgerlijke Stand GBBOREN U Fcfcr Eigrait Tkeodora Tbvnia Bakrdiu ogden J J B H Behe en T H via Huren 17 Pelroaells oadsn B Verkerk ea K vsa Zgll Stader tauroi oaderi U Ssodere o H vea Hooalheiidam Oeertreida Johenna oudere H Verbeek ea W i Begeer Willem Gersrd ooden W F ven der B l eo H C KrsDieB Hendnkoi oaders H ve der Lindea ea A via Scbiik ONUEKTBOUWU 18 Febr P Terkart K j ek i TmM 21 j De Secretarie en de Bareaax van den BjdrKerlgken Stand en de Bevolking znllen opZaterdw den 19 Febraitri 1887inil na ni4dag van f nnr af getloten zgn ADVÜTÜ H N VAN LEEDWEN N gi a 1 MOLENAAR j r die mede oainöiis wederzgdicbe familie bannen barteiyken dank betaioen voor de vele blgken van belangstelling b bon bnwelëk ondervonden Gouda 16 Vebr 1887 tbUid Heden ontetiep zacht eW Hlm oam innig gelieMe Ëcbtgenoot en Vader FBAMCOIS LEOPOLD IDENBOEG M d Doetor te Haattreeht in den onderdomranrain 49 jaren De Wed P L lOEl BOllG en Kinderen HaaitredU U Vthnan im De Firma J tan BBNTUH Z OM bericht dat door het niet Terschgnen van enkele Conrantan de BBZORGING 4wi qviiilddagf ten inregeetaaktWötdt Zondagmorgen weder de geregelde bexoi g Bptt Juffrouw midddb leeflgd gezond iink niterlgk een goed borger pensioen hebbende in betrekking geweest zgnde waar zg geen gelegenheid gehad heeft met Beeren jn anrakitiK te komen zoekt langs dineBi i M fa é9r getaniielgten weg in kennis te kotaMti itiet een olied persoon om na kennismaking een huwelgk te slniten Heeren daartoe genegen zesden onbeschroomd franco brieven onder n 1449 b d boekdrukker A BRINKMAN Geheimhonding wordt erugUg verzekerd maar ook verzocht Inlichtingen Attesten en Pr soonranten gratis TE KOOP aangeboden eene zoo goed als MWE lüTEN LQOSS op steenen voet met Zolders er in en beschoten kap zeer gemakkelijk uit elkaar te namen eu gelegen aan de vaart te Gouda dezelve is breed 4 M lang 6 M en hoog 7 M Te bevragen bg A ZWANENBURG Mr Timmerman Nienwe Haven te Gouda HEDEN AVOND zgn alle mogelgke SOORTEN BBOOD bg den ondergeteeken den weder versch te rerkrggen He Ne van SCDAIK firma F X T n BER6H naast cAktiLeqi Een JDFFR zoekt eene gedeeltelgb Gemeubileerde Kamer tegen halt Maart of April Adres franco brieven onder No 1450 aan het Bnrean dezer Coorant EenHaC SCHILDER sedert acht jaar in het vak en eenigszins bekend met hont en marmerschilderen vraagt PLAATSING Brieven fr lett W Bnrean Weekblad voor Montfoort enz te Montfoork Er worden GEVRAAGD TTT X een paar gehuwde Heden zonder kinderen in een klets gezin de vrenw zindelgk in haar werk een bnrgerpot kunnende koken de man zgne bezigheden baiten hnit hebbende zonder goede aanbeveliiig onnoodig zich aan te melden Adres met franco brieven onder lett A Z aan den Boekhandel van A KOK k COMP te Gouda 39tt T i COGNAC van af 1 26 per fleach ƒ 1 80 per liter voor qnaliteit wordt ingestaaan bg J F BËRMAN diZOn ne Mg OHPOTB VBBSGHE Ktw twkim ifmA Dagelgks verkrggbaar é cents per tak fa H SCHINKEL Crabethsti aat Wt Mejuffrpuw DE VLETTER 9IIS8VB0OV om dadeiyk in dienst te traden ConsernniBgs dz Férié Witokn HUIS gevestigd in 184ft Wettig gedeponeerd fabriekmntrk Ondergeteekende heeft de eer te berichten als eenig AGENT voor Qouda en omstreken te hebben ai gesteld den Heer I van der WANT Cazooa Goud KANTOOR eu PAKHUIS Nonnenwater O No 2 bg wien Prospectussen omtrent gebmiknanwgzing en prgs gratis verkrggbaar zgn Hoogachtend ÜEd Dienaar CHARLES B117I PN VenU 18 Febr 1887 V a ïa Het conserdeeringa Zout ia MtlOMlM baar artikel voor den Landbonwier EJtMhandelaren Tuindergeu Vleesehbonwers en Spekslagers handelaars in Wild Gevogelte en Visdi Hotels Restaurants en Gaarkeofcens Ezportatie naar Overzeeeche landen betre nde Boter Kaas Vleesch Vellen Huiden ete Verkrggbaar bg hoeveelheid van 100 50 en 25 Kilo Monsters van 1 5 en 10 Kilogram bg groote partgen aanzienigke korting Aanbevelend Hoogachtend P VAN DEB WANT G Czoon KANTOOR en PAKHUIS Nonnenwater O No 2 Gouda uauLv