Goudsche Courant, zondag 20 februari 1887

m is mim D nitgare dezer Coorant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgare in den avond van DINSDAG DONDBEDAG en ZATERDAG De prgi per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND JOÜUA 22 Februari 1887 In de hetlen gehouden vergadering van den Gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond de heer van Mierop was wegens ambtsliezighedenverhinderd deelde de Voorritter mede dat op een door B en W gezonden fi licitatie telegram an t Z M den Koning bij gelegenheid van rijn 70 ver jaardag een danXjetuiging was ontvangen I Voort deelde de Voorrittor mede dat bg be r schikking van den Minister van Biiinenl Zaken deze gemeente b j wijze van voorschot aU rijksbijdrage van 30 pCt in de kosten van het Lager Onderwijs wM toegewezen een som van ƒ 15199 50 Be volgende stnkken kwamen bij den Raad in 1 Adressen van 19 solliRitanten naar de betrekking van Directeur der Stedelijke Oadsbriek Ter viae 2 Kene missive van de Commissie van bekeerder Stedelijke fiasfabriek inzendende ene aanbo veling voor Directeur Daarop taan de hh 1 J J PUINS te DordïBolrt f T tw I J BIX M Szn te Arnhem Ter visie en lienoeming in de volgendevergadering t Bene missive van Afüimer van KoophKndelen Fabrieken alhier mededeelende dat zij het nietin het belang der gemeente arht het heden aan deorde zijnde voorstel van den heer van der Gardentot opheffing van de tol aan de Haostrüchtsohe brugaan te nemen Aangenomen voor kennisgeving De raad besluit daarop tot wijziging van de begrooting van het 8t Cntharinu Oasthui dienst 1886 en tot toekenning vun een pensioen aan P anssea groot 880 9 jaars Aan de orde was daarop het voorstel van het raadslid A K van der Garden tot opheffing van de tol aan de llaastrenhtsche bnig De heer van der Garde stelde voor do belia deling te verdagen daar he oo spoedig aan de orde werd gesteld dat de noodige tijd tot overweging had ontbroken Dit voorstel werd tencorpm met 9 tegen 7 stemmen Alzoo werd de zaak behandeld en in discussie gebracht waaraan deelnamen de hh van der Garden Jager Hemsing van Straateu van Iterson Hoogeriboom en de Voorzitter Het voorstel werd ten slotte eirworpm met 11 tegen 5 stemmen die dor hh l rinoe iloefhamer van Straaten Post van der Burg en van dor farden Tot sliiisknecht aan de sluizen op do Haven en do Gouwe werd vervolgens benoemd M J Flux Vmr dezen zal in de volgende vorgoiloring een opvolger worden benoemd Tot brugwachter op de Tan Kattenbrug werd benoemd B J van Vliet Reeds in een vorig nr hebben wy een en ander medegedeeld aangaande de feestviering van hedenavond waarbij de oud strijdors uit deze gemeente de gaston en hoofdpersonen zullen zijn Om half acht heeft naar men weet een feestelijke optocht met fakkellicht plaats De stoet lal aldus zgn samengesteld OElVlESZIKrca der r OOFXIX3XI3 Dl a£PATBHT£XKSB KOlTSTTSOKniEXVlIXZEITni ITICBOILSOB l untïzeu of verlichtcü de doofbeia waardoor zlj ook oiilsUan mocht ziju ne opmerkenstvaardlgtte genezingen hebben plaats gefiad Men zende 12 l J cents om rraim een geelllustroeril werk van 80 bladz In de hoUands he fran che of dult clie taal te ontvan en dat werk bevat öelanjfrUko be cunjvlDgen der proeven die ondernomen zlja geworden om de dooïLi ld te genezen Het buvat tevens aanbevoling brioven van DOLlors Advokaten Biickuitgovers en andere a iüzlcnlljkoï ersouen die door dez rommelTilexea iijn yeni zen geworden en ze zeer aanbovoleu Uaawhrlfvsonder opaavavaoduaeoarantoan J H HlCHOLBON 4 r Droaet urMUJib OlliEriTerkoopuig te GOUDA ten orerataan van de Notarissen rORTUlJN DROOOLEËVER en GROENENDAAL op MAANDAG 28 FEBRUARI 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cBabmosie an de Markt ran N 1 Een enkele jaren geleden gebouwd PAKHUIS met BOVENWONINCf en ERF aan de Nieuwe Haren te Gouda w k N No 134 en 134 Te aanvaarden 1 April 1887 N 2 Een enkele jaren geleden gebouwd gunstig gelegen KOFFIEHUIS met het recht van Vergunning iu den Vogelenzang op den hoek der Lemdnlsteeg te Gouda wflk M No 208 Verhuurd hg de week yoor ƒ 3 N 3 Een enkele jaren geleden gebouwd met afzonderlijke Bovenwoningen ERF aan den Langen Tiendeweg te Gouda wjjk D No 50 en 50i Te aanvaarden 15 Mei 1887 N 4 Een ruime WERKPLAATS met een perceel GROND aan de Genzenatraatte Gouda Wflk L No 35 Te aanvaarden 15 Mei 1887 En N 5 Een HUIS en ERF aan de Geuxenstraat te Gouda w k L No 55 Verhuurd bg de week voor 0 80 De perceelen zijn 3 werkdagen vóór den rerkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geven voornoemde Notarissen Openbare Verkoopingf De Notaris H GROENEN DAAL te Gouda is voornemens op Maandag 28 Februari 1887 des voormiddags 11 uur in het Koffiehuis Haehorik aan de Markt te Gouda in het openbaar te verkoopen Een HUIS en EHP in de Dubbele Buurt aan den GROENE WEG te Gouda wyk L No 16 strekkende vóór van de straat met een gang tot achter aan deZgl Openlare Verlmriiig van 27 Hectaren W eiland genaamd Jachtlmt gelegen in den Zuidplaspolder onder Waddinxveen op MA AlHDAO 21 FEBR UAIil 1887 a morgens 11 ure bij VaD NIEKERK te Waddinxveen De Verhuring geschiedt bg Opbod in 9 perceelen op de gewone conditiën ten overstaan van Notaris Ma 1 MOLENAAR te Waddinxveen OGNAC FINE CHAMPAGNE per flacon ƒ 2 VIEUX COGNAC pei L 1 80 per Fl 1 50 COGNAC per Liter ƒ 1 50 per Flesch ƒ 1 25 bU Slotemaker en Co F X HARDIJZER CAPE VEEDEBEST eerste zending gerenommeerd BOCK BIER W SCIIALKKANP Jr Confiseur Cuisi nier HAVEN 17 GOUDA JÜBILAEVM GEBAKJES ORANJETAARTJES Konings krakelingen ter gelegenheid van het Koningsfeest voorhanden Verder div Gebakjes ROOMHORENS APPELBOLLEN SAUCIJSENBROODJES warme PaTÉS en andere koude Schotels GALANTINE dk VEAÜ ï Diverse SALADEN worden bg iedere ho veelheid en met de meest mogelgke variatiën en decora ten spoedigste geleverd OpenTsaar Onderwijs Toelating van LeerJingen op de Kosleloozeen op Ie Oewaarscholen De COMMISSIE van TOEZICHT op het Laijer Onderwijs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 APRIL 1887 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de SchooUokalen op DINSDAG 22 FEBRUARI 1887 de i namiddags ten vijf uur Voor verdere bgzonderheden wordt verweien naar de aanplakbilletten Namens de COMMISSIE de Secreraris Ma J FORTÜIJN DROOGLEEVER Gouda 7 Februari 1887 CaramlDöle EILJAUT Fabriekaat DIESTELHORST TE KOOP Te bevragen bg den kastelein van de Sociëteit db RÉUNIE alhier Bloempottendraaijers BekwameBLOEMPOTTENDRAAIJERSkun nen dadelgk vast werk bekomen te ütreehl Franco brieven Lett O O bg MADO Co Klein Blankenbnrgh Utrecht NIEUWE EIsTÜ A van OS Az Kleiweg E 73a Die Heeren welke alsnog wenschen deel te nemen san de Berewaeht te paard bn de Optocht op a s DINSDAG knnnen zien daartoe aanmelden op ZONDAG 20 FEBR des avonds ten 8 uur op de Bovenzaal van den Heer A DAM op den Kleiweg alhier Het Toorloopig Comité H V4N LUENEN J C DU RUITER Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van de Notarissen FORTÜIJN DROOGLEEVER en HOi TiJ l op MAANDAG 7 MAART 1887 des morgens te elf uren in het koffiehuis H khomii aan de Markt van N 1 Een enkelejareu geleden ruim gebouwd waarin de Broodbakkerszaak wordt uitgeoefend mei afzonderlgk net betimmerde BOYENWOHmG 2 Schuren Erven en open Grond aao den Langen Tiendeweg langs bet Plantsoen te Gouda wijk 1 No 49 en 49a Het Bovenhuis is verhuurd voor ƒ 200 per jaar en het overige is te aanvaarden 1 MEI 1887 N 2 Een HUIS en ERF met eeneafzonzonderlijke Bovenwoning in He Vlamingstraat te Gouda wijk O No 341 en 341a Verhuurd bg de week voor ƒ 2 65 N 3 Een HUIS en ERF op het zoogenaamde Weeserf aan den Groeneweg te Gouda yrgk L No 119 Verhuurd bg de week voor 0 80 Bn N 4 tot 8 Vyf HUIZEN en ERVEN allen met groote Tuinen daarachter in de Derdeof Kluizenaarskade te Gouda wgk R No 319 tot 321 Allen bg de week verhuurd ieder voor 1 35 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den verkoopdag te bezichtigen Nadere inlichtingen geren voornoemde Notaristen Wordt PRIJSOPGA AF gevraagd van 2 a 300 stuks wgnflesschen flacons Brieven franco onder letter W aan de Boekhandelaars J VAN BENIUM en ZOON te Gouda In een klein gezin kunnen TweD KOSTQAir EES geplaatst worden Adres onder No 1448 aan het Bureau dezer Courant Sociëteit Ons Cfenoegen 6 Abonnements VoorêtelUng DONDERDAG 24 FEBRUARI 1887 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie Lb Gbas en Haspels IS 6 @ Treurspel in 3 Bedrgven van E Legonvé metrisch overgebracht door Jan C de Vos Gevolgd door Tooneelspel in 3 Bedrgven van Alex Dumas Fill Vertaald door G Franfois Aanvang 7i j uur gtf Voor prgzeu en bepalingen zie men de Programma s Soelpersdrnk van A Bbiskhah te Gouda t a rv gflXC N 331 mm GOUDSCHE CaifRANf A DVEBTENTIÊN worden geplaatst n n V j 5 j ggjg j 5Q Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TE LETTEE6 worden berekend naar plaatsruimte Nieuws en Advertentieblad voor Qiiuda ti Omstreken 4 Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD h Maand s verschgnt r Afzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzeadlng vaa advertentiéh kan gegchieden tot één aar des namiddags van den dag der uitgave Rerewacht te paard jr u Sectie Kader vereeniging Muziekcorps van de dd Schutterij Het corps officieren der dd Schuttertf A Het Kestuur der K deJ Tefeenigi g De Burgemeester dezer gemeente de GarqizoensCommandsnt en de Commandant der dd Schutterij Kijtuigcn waaria et de i oudnitrijder vsn Waterloo Palms zijn ezeten de Kidderf Cütodel ea 2 Sectie Metalen Kruis met ban banieK 2 Sectie Kader vereeniging MhüO Eerewacht te paard De optocht begint om 7 uur en ueenit den volgenden weg Markt lang dos heer Samsom en vervolgen Waaistraat Dubbele buiut Ooathavan Westhaven Gouwe Groenendaal Markt langs het Herthuis Kleiweg BieekerssiBg l Tiendeweg Markt naar het lokaal der Kader vereeniging bij den heer A Dam vaar de stoet wordt ontbonden Hel is te hopen dat de ingezetenen op die straten waar de stoet iüngs komt de v a sullen uithangen en waar zich nog iUuminatio toestcUen bevinden daze zullen aansteken Doch ieder kan ook zonder speciale iQuitunatie veel b brengaa om de büuI op te vroolijken door nl eenvoudig de rdijnen op te trekken en de lampen en kaarsen in du voorkamers aan te stoken Op die wijzo krijgt men zontlor teel oiabmi o ew een giezellig asMigkijlje en een kleine ttmtie ouzorz verdienen de oud ti ders ioch wel BU deze Coanwt bekoftrt een Bljvoetrsel J Ni Kre Aan Z M den Koning f i Het hoofd hulppersoneel en de kinderen der Chr School te Gouda bieden Uwe Majesteit eerbiedig hunne wenschen aan op dit heuglijk feest mot debede dat het den Allerhoogsten behagen moge UweMajesteit en haar Huis nog lang te sparen tot heilvan ons dierbaar Vaderland en tot vreugde van allen wien het Stamhui van Oranje lief en dier is Hot hoofd der School J VAM ra PUTTE Hierop is van wege Z M den Koning het volgend telegram toniggezonden Den Heer van de Putte hoofd der Chr School Gouda t Zijne Majesteit gevoelig voor de aangeboden ge bikvvenschen betuigt U hulppersoneel en kinderen der Chr ichool daiirjro r Hoojjstdeazfl Tfs j n oe j den dank u iA j Adjiiii nt vixmommvf Hol OAueentebastuur van Gouda beeft zowds uit t boveiwtiiande blijkt een ffliritatie tolegtam aan Z U den Koning gezonden m daarop een hartelijke dankbetuiging ontvangen Behalve desen gelukwcnsch ajn uit Uouds Zaterdag nog verscheulene and telegrammen aan Z M gericht Do Oamiroens rommaiulant Mjijoor van Kesteren hooft Z M een telegram met felicitatie gezonden niunetu Officieren laa hri l cger en de Schutterij waarop ten 8 Bur namens 8 M een hartelijke dank 1 betuiging werd ontvangen van Generaal Dumonceau Voorts zijn de volgende verzonden Door de W eertiaarheid nSvrgerpKcht is het volgende telegram verzonden Aan Z M den Koning Sire Do VVeerliaarkeid Burgerplirit te Gouda nadert eerbiedig op dezOn heugelyken dag Uwen Troon met de bede dat het gegeven moge zijn dat Uwe Majesteit dien dMf nog menigwerr mag vieren tot geluk van Uw Koninklijk II nis on voor het heil van Nederland N nien9 do Voreenijhig De Conwnandeercndé Officier Sm hAMUE Gou§ 9 rf ruari 1887 Daarop Ewam het volgende antwoord Weerbaarheid MurgerjilicUi Commandeorende officier De Lange te Gonda Zijne Majesteit betuigt U zijn weigemeenden dank voor aangeboden gelukwenschen Adjudant DUMONCEAU De hoofdonderwijïer der school voor C N O alhier heeft tijdens de feestviering met de kinderen Zaterdag U het vv l dp lelegram aan Z M den Koning verzonden Hoewel wij tot ons genoegen in ons verslag van de feslivitfiten dat in t BIjvoegBei U vM i ti nomen in t algemeen kondeir constateeren dat de burgerij voortdurend een goede houding heeft bewaanl en de orde niet verstoord is mogen wij toch niet onvermeld laten dat er enkele gevallen voorkwamen die gelukkig geheel op zich zelf stonden lan im nder aangenumcn aivrd Op verschillende punten van de stad o a indoCmbethstraat op de Singels on zelf op Turfmarkt en Oosthaven werden enkele bewoners die hunne vlaggen sjsvonds hadden ingehaaM of er geeu hadden r uitgühungen op eenigszins dreigend © manier verzocht als t nog vertoekeii moctó teatqn die woêr uit te hangen Do ineestan voldeden daaraan bij een paar wonmgen waar men daaraan niet voldeed werden eenige ruiten ingeworpen De wederopgeriohte veroeniging Uitermke Welsprekendheid alhier waarvan wij in één onzer vorige nummers melding maakten richtte dezer dagen aan het bestuur dor Zangvereeniging Apollo een adres inhoudende het verzoek wedor te mogen worden opgenomen als onder afdeeling van bovengeu Zangvereeniging Op eene Zondag l l gehouden vergadering is het bestuur voor l iterlyke Welsprekendheid gekozen dat bestiuit uit de volgende hoeren B P v Gittert Jr President D Buijter VicePresident en A TOlers Houtmausgracht 247a Secretaris Men heeft de laagheid gehad Zaterdag een valsch bulletin door het land te verspreiden inhoudende de tijding dat Z M de Koning plotseling overleden zoa zijn Hot bulletin is in eone massa exemplaren uit Hottordam por post verzonden geheel of gedeeltelijk onder kruisband aan bepaalde personen geadresseerd Hot was gedrukt in oenen rouwrand en bovenaan stond gedmRt BuUetm m df Niewce Rotterdammer Courant Geheel de vorm was er op aangelegd om te misleiden blijkbaar met de bedoeling om in het feest dat met zooveel opgewektheid door het Nederlandsche volk wordt gevierd stoornis te brengen Ongetwijfeld zal een gestreng onderzoek door de justitie worden ingesteld r v R a