Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1887

m fw i Werving voor Oost lndië Voor Handgeld bU zes jarlge vcrblnteols f 300 Nederlanders Aanbrengpremie 10 Zij die zich willen verbinden moeten zich aanmelden bij een der Plaatselijke of Garnizoens Commandanten of bij den Commandant van het werfdépót Inlichtingen knnnen gevraagd worden aan alle Burgemeesters en ongefrankeerd aan het Departement van Koloniën Zg worden kosteloos gegeven Woensdag 25 FeBMart tSSl HET KONINGSFEEST TE GOUD A Wanneer men in later jaren het Gedenkboek opslaat van de feestviering ter gelegenheid van den 70 verjaardag van Z M den Koning VyiUem III dan zal do gemeente Gouda daarvan eene eervolle bladzüde innemen Bijk en arm jong en oud wedijverden om hun feestvreugde te toonen en het deed werkelijk goed aan het hart om to zien hoe de verschillende richtingen en partijen bij deze gelegenheid de buftden inéën hadden geslagen de twistrragen die andera hoofd en hort bezig houden het zwijgen hadden opgelegd en gezamenlijk eau van die nationale feeaten vierden die nog jaren later eene aangename heannering opwekken Nauwelyks was men Zaterdagmorgen aan de armen van Morpheus ontsnapt of men wierp een blik naar buiten om zich te overtuigen m hoeverre het weer beloofde mede te werken tot het welslagen van het feest Hehins het zag er droevig uit de lucht grauw van zonueschqn geen spoor de atraten ruil en zelfs min of meer regen Hoe zou dat adoopen vroeg men zich ang t ig af Als alle feesten die grootendeels in de open lucht worden gevierd is mooi weer een eerste vereischte voor t succes en waar dit ontbreekt vallen de schoonste phinnen in eigenlijken en overdrachteIqken zin in het water I och opnieuw is het gebleken hoe men niet bang moet zijn vuur den tyd B steeds goeden moed houden Tegen den middag klaarde het op de wind ging legden en toen het avonduur was aangebroken aioeht men zich verheugen in een weertje als de meest eiacheude feestvierende alechta wenachen kon Hoe het er Zaterdag op onze straten reeds in de vro e morgenuren uitzag hebban wq reeds met een enkel woo in ons vorig nr medegedeeld overal de vaderlandsohe driekleur uit de woningen gestoken overal het oranje op de borst Uom hecnichle vroolykheid drukte en gewoel allerwegen waa een prettige stemming op te merkan oitlttVNiWa aiappenuuD die er nogal eens slag van hebben met een vinnige opmerking of een stekelige vraag het genot van an deren te vergallen waren er Goddank ditmaal niet öf too z j er waren kielden aj althans hun mond Tenrqi de straten alzoo een heerlijk toonaei aanboden van algfflneeoe vroolykheid heerschte er ook binnenahuis overal een prettige drukte zelfs bij diegenen onzer min bevoorrechte sta lgeoooten waar gewoonl k bittere armoede en ngpende ellende den rm lach doen rerrtommeo en de vreogde buiten deur bannen Het was een uitstekende gedachte van do Conuniwie roor de Feestviering om op hst Feeatpr Tamma allereerst deze nr te plaatsen BeietHag tam it bekoe Ugm tan eiie gmmdiaden Mtiale BM Je kerlmptH der BcKoarKHolen OffHiare m Bgmmdtrt kotkhaze e tmueieiucioleii Het ware toch een bittere gedachte geweeft voot de meer gegoede ingezetenen dat op hetzelfde oogenblik dat zg zirh nog meer dan w gewone da BD het goede dezer arde heten smakcfl dat z $ met amilie en randen in den volsten zin dea voorda feest vierden zoovele armen in hunne nabijheid telb niet roldoende hadden om hun hangar te stülm Die gedachte loa roor reien het genot habhen rergidd Eerst thans kon men met een goed geweten rrool k zijn nu men er voor gezorgd had dat niemand althana aip dezes dag een feestmaal loa oddnekea Hoe welkom de Sgestgave as aan aUen hoe gretig zq zoowel doat volwaasenen ab door de jeugd in ontvangst werd gtnomen bat ziek denken Men moet van nabij kennis gemaakt hebben met den behoeftigen stand om te knnnen begrijpen hoezeer een eitr gsre als deze op prqs wordt gesteU Met erkcDteiijkheid en onder kntelijke dank gging werd Qe amvaard Over de feeatriariag op de sdutleB het rolgeode Het beteekende niet weinig een zoo groot aantal kiadefen te onthalen en dat aUea zoo goed en anMgk is a iüoopen verdient alle waardering De hoofden der schalen hadden met de meeste zorg en toewijding alles in orde gebrai ht en dank zq hnmie oitatekend gekozen maatr len liep alles goed van stapel Wellicht naagt een onzer lezers hoeveel kinderen waren er Wel die getraeteenl werden Ziehier het antwoord 1 Koatel school boofd de heer Gonda 425 kimi l OpeBb bewaarsehootlboo lm Sehieveea too K C Met eaecbool hoaCd aug r der Bo j 190 Il HIJSENDE HOOF Opgericht in 1735 TABAK m SIGARENFABRIEK 04NDEL in KOLOMilLË WAREN Wijnen Likeuren Binnen en Buitenlandsch Gedistilleerd bij J F HËRIHAIM Z00n mendeweg Prgsconranten op aanvraag gratis en franco GonserriniDgs Salz Fabriek Wittenberg flülS gevestigd in 1846 WMig gedeponeerd fabriekamtrk Ondergeteekende heeft de eer te berichten als eenig A6£NT voor Gouda en omstreken te hebben aangesteld den Heer I van der WANT G G zoon Gouda KANTOOR en PAKHUIS Nonnen water O No 2by wien Prospectussen omtrent gebruiksaanwyzing en prjs gratis verkrijgbaar zjjn Hoogachtend UËd Dienaar CHARLES KEÜJÏEN F nfo 18 Febr 1887 Het conserveering a Zout is een onmisbaar artikel voor den Landboawer Kaashandelaren Tninderijen Vleeschhoowers en Spekslagers handelaars in Wild Gevogelte en Visch Hotels Restaurauts en Gaarkeukens Ezportatie naar Overzeeeche landen betreffende Boter Kaas Vieesch Vellen Huiden etc Verkrygbaar by hoeveelheid van 100 50 en 25 Kilo Monsters van 1 5 en 10 Kilogram by groote partyen aanzienlijke korting Aanbevelend Hoogachtend P VAN DER WA T G Czoon KANTOOR en PAKHUIS Nonuenwater O No 2 Gouda 2000 Iemand eene zaak hebbende waarin voldoende waarborg is vraagt tegen billpen intrest bovengenoemden som TËB LEEM Liefst voorloopig hiervan ƒ 500 en het restant ook bö gedeelten Antwoord vau reflecteerende s V p franco onder No 1453 aan het bnrean dezer Courant Besctiuitsiyters gevraagd van puike qualitait BESCHUIT zonder het zoogenaamde Beschnithoning bereid Ruime provisie Adres franco brieven onder No 1452 aan liet Bureau deier Coarant NIEUWE A 7an OS Az Kleiweg E 73 I f Voortreffelijk WKi OINMISBAAK Dr WEIgZ 1 Met groote geldelgke opoffering i het mij Pt O II 0 o o fl Per gelukt het voortreffelijke en door geneeskundigen aangeprezen Werk Tan Dr WEISZ Onthulde Geheimen van de Liefde en Echt voor Verloofden en Jonggehuwden aan te koopen Verloofden en Jongj ehuwden Geen werk van dien aard dat zoo rolkomen is en zooveel vertrouwen verdient Het is een Werk 140 bladzijden dik en bevattende Onthulde Peheimen uit de Liefde en den Echt Nuttige Wenken PractischsRaadgevingen Ernstige Waarschuwingen Geneeskundige Bemerkiugen Aanwijzingen tot kennis voorkoming en volkomene genezing der ziekten van het Mannelijk en Vrouwelijk Organisme enz beneven opgaven der middelen om jeugdige Bekoor ijkheid Kracht en Gezondheid tot in den hoogsteu ouderdom te behouden waarbij hier ook nog een afzonderlijk exemplaar van een Tljdberekeningstafel benevens nog een toegift voor jeugdige Vrouwen door een practiseerend Verloskundige PirijS 90 Cents on wordt Onder gesloten Envelop afgeleverd en ook gOed Verpakt franco door het geheele Rijk verzonden tegen toezending van Postwissel of gemakshalve blauwe Postzegels door H G KOSTEKCJzn Magazijn van Goedkoope Boeke Leliegracht 26 Amsterdam F X HARDIJZER CAFE VEEDEBEST eerste zending gerenommeerd BOCK BIER Steeds voorhanden KROPSLA Brussel WITLOF a 17 cent per Pond Blauwe KASDRÜIVEN MANDARIJNEN Mainzer ZUURKOOL a 16 cent per Kilo DOPEBWTBN PRINOESSEBOONTJES SNIJBOONTJES WORTELTJES POSTELUN ANDIJVIE alles per blik van 1 liter inhoud a 50 cent per blik Ontvangen Nieuwe zending MAINZERZUURKOOL a 16 Ct het Kilo J GElUUTwSEIV Korte Groenendaal Het Cadeau voor Jfew CATS BtSBBSMANS is met het album bevattende de namen der deelnemers voor laatstgenoemden te bezichtigen DONDERDAG MIDDAG van halfS tot 4 ure in de Sociëteit Ons Gknobqin Mr W J FORTÜIJN DROOGLEEVER Een B K JONGMENSCH vraagt tegen 1 APRIL 8 8 Kost en Inwomg franco brieven met opgave van prgs en stand ingewacht onder No 1451 bg den Uitgever dezer Courant P W VAN EIJK Schoenmaker is TEBHVISD van de LANGE GROENENDAAL naar de TURFMARKT Wijk H No 70 P P S008 Lange Tiendeweg vraagt eene KNAPPE voor DONDERDAG MIDDAG en ZATERDAG den geheelen dag Te en JflCHT IK UHUMATIER rerkrggbaar te Gouda Wed Bosman Tiende weg G IJsBLSTl N Blanwstraat Alphen L Vahossiai Zn Bodegraven B G P Brinkhl P XiiSLoai Boèkoop 3 GOUOKADK P LOOHAN Hameien W 6 Kdrvbss Hazertu oude J Gaarkeuken Kamerik VAN ElcWBll Oudewater J Liivland Rijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed BotJiHOOBU Woubrugge A dk Wild Op voordeelige voorwaarden j worden Dépdts geplaatst aan AANDOENINGEN I vraag aan het Hoofd Depot N ba M J C HAM te ütrecla Sociëteit Ons Cfenoegen 6 Abonnementa Voorstelling DONDERDAG 24 FEBRUARI 18a7 Vereenigde Kotterdamsche Tooneelisten Directie Le Geab en Haspisls Treurspel in 3 Bedreven van E Legouvé metrisch overgebracht door Jan C de Vos Gevolgd door Tooneelspel in 3 Bedrgven van Alex Dumaa Fil Vertaald door G Franyois Aanvang 7 uur gV Voor prijzen en bepalingen zie men de Programma s Rnelpersdruk van A Bwskiiak te Gouda Bewaarschool van B K Liefdegesticht 100 kiml üpenb ïusschenschoohh fddehoerScbriük 47 + B Jongensschool hoofd J O Kropman 140 2 Kostelooze school hoofd 8 Posthumus 345 i Upenb bewaarschool hoofd moj Schotel 144 School Chr Kat Onderwijs hoofd de hoer v d l utte 140 Te zamcn 2158 kind Verscheidene Leden van de Feestcommissie woonden do feestviering op de iïiolen bij in Au eerste plaats die hoeren welke als Sulj comrais io specisal voor de regeling van dit gedeelte vjtn het feest moesten zorgen de hh J M fo Hho en van Öoor en V V van de Velde doch ook anderen ais do Burgemeester de Voomttcr der Cuiiuoiaaie de heer G J Steens Zijnen en de hh J Post van der Burg W C van Dillen en G A Bonter Jp d Üpenbere ïusaBhenschool werden den Burgemeeater doet tl küldenil de volgende regelen toegezongen Op den blijden dag ran hedenZingen wij een vroolgk lied Wil de hnlde niet venima len Die de blijde jeugd J biedt Blijf bevrijd van leed en wartDit rerrakt ons kiiideriiart üchenkor v n deez blijde la i Ix f en dank klinkc thans f toe Moog dat relc jaren dureu Oouda s jeugd roept dit V Uk heel gelukkig jaar op jaar Dit wenscht ü deez kinderschaar Op verschillende andere scholen kwamen enkele kinderen hetzij voor eigen persoon hetzij namens allen den Burgemeester of den heer Noothoven ran Goor een woord van dank toespreken voor het geschonken genot Waaruit dat nu eigenlijk e tond Op rele cholen was een tombola die natuurlijk lit teer veel pret aanleiding gaf en voorts kr eii de kinderen kreirtenlnw l koek melk of I e senwijn linaasappelen en klein goed benevens een klein geschenk dat zij naar hui reerle konden nemen b v Oostveen s boekje over het Koningsfeest een portret van Z M poppen vlaggen enz enz Moeveel pleizier de kleinen ha lden is iriet te be chnjren naar dat zg pret hadden zal ieder onzer lezen wel ook onder onze renfekering willen aannemen Ook dit gedeelte vwi hel feest h m één woord uitstekend geeiaagii De feestriering in de gestichten liet ook niets t met vijf lekkere cigaren en de vrouwen olk een lulibeltje voor snuif pepermunt suiker eau de cologne of wat ze er voor beliefden Bij het middagmaal elk een llosch bier en s avonds chocolademelk met taart en boterhammen met saiirisse of kaas Wel wel wat zijn wij dia fhaoron die on dat allemaal bezorgd hebben een dank verschuldigd I zoo praatten er vehin Ja zeiden weer andoren en dan ol do lui die zoo flink heblien bijgedragen t Is allemaal niks om zoo n dinngheidjo te beginnen maar dor motte toch maar een boel goeje lui bijkommen om t elpen mainteneeren wat jij nou buurvrouw Do buurvrouw zei dat ze t krek eens was maar dan dien é non die hoe veul dat wist ze zelvers niet meer maar dat had ze wel ontouwen dat t geen wissewaaaie waa Neen oor dat zeg ie wel zei een ander t waa oen rojale gift k Heb t zelvers hoeren vertellen t waa wammpel 800 Ja zei de buurvrouw nou je t rsit erhinner ik t me ook I ang zal die met al do gotrje gever leven t Aecoord van Putten zei een oud gediende Ik ben van hiag zoo lekker al zes Ka wat me bovenal verheugt is dat het van daag de 70 rerjaardag van onzen Koning is dien wg zoo gezellig mogen vieren Ik hoop dat wij onzen Koning nog hing mogen behouden met onze geëerbiedigde koningin en ons dierbaar Prinsesje Wilhelmijn O die drie Lang zullen zij leven Hip hip hip Hoera 11 f Intuaachen had de opmorkzamo toeschouwer op de straten reeds vroeg onder de burgerfeoatkleedg langzamerhand menige uniform opgemerkt on meer en meer bleek dat het progmmnui n aiMi de orde was dat steeds groote aantrekkingskracht beeft roor jong en oud de parade I Op feestdagen als er thans door ons een gerlerd is waardeeren wij meer dan ooit bet hëaX ran garnizoen O zeker wij zyn altijd big een deel van onze landverdedigers in ons midden te hebben wij begroeten bun verblijf in onze stad steeds met vraagde ilia kracbtvolle mannen welke het sieraad uitmaken onzer natie op wien onze hoop en on vertrouwen in tijd van oorlog gevestigd is wjj atelleii hun zgn ia onze gemeente op boogen prijs zoowel dit een intellectueel oogpunt voor de conversatie als in een nuterieel opzicht voor onze neringdoenden maar toch nooit waardeerm rrij ona garnizoen ziiózeer als op een nationalen feestdag Hoe zon zoo n feest met fataoen knonen plaats hebben zonder de militairen Hoe andere plaatsen het zonder hen stellen op zoo n dag verklaren wg weoseben over Wij kunnen natmriqk niet over I niet te b püpen in Gonda althana is een nationaal aUen spreken Orer die in het Bestedelinghnia feest zonder de omform ondenkbaar Ook op het moge het rolgeode hier een phiats rinden feeat pogramma van Zaterdag prijkten twee nr waar jKfl ggn nif het militaire element sprak de parade en bet Triomf de vrengrfe t ten Ê p a ut Jü seh HoUaad s vlag ea wimpel op Vooreerst fe faradtf Hierover slechts een enkel werd de Sederiandache driekleur met Oranjewimpel woord daar zij tot die plechtigheden behoort waarvan uitgestoken en toonde de gevel dat vrengdernnr eene beschrgving nimmer voldoen kan Om ie teook bier zich uitwendig wiWe uitea door illnmi waardeeren moet men te bijwonen Het comnando n tjg ward gevoerd door den Miqoor der dd Sehntterg Citwendig du feestbetoon in den nitgebreidsten H W G Koning die zich op flinke wijze van die vorm Kn inwend Men moet oud zgo hulp taak kweet en algemeen waa men hoojpt ingeoobehoevnd eeanau of tot laat van anderen om te men met de wijze waarop zoowel de soldaten ala kunnen waardeeren het voorrecht van eene liefderijka j onze aehntten geoefend bleken te zgn Wen moet niet verpleging van eene onbezorgde toekom O w vergeten bg tm bcoordeefii in welke ongnnstige zijn velen ooder fie o le Kedeii die aehoone ver verhouding de schnttisrs ftaaa tegenover de overig wachtingen hadden van het levai die voorspoed i miütairen en wig en zeggen dat ój werkelgk j enkelen zelft die weeWe hebben gekend die een goed figaar sloegen De parade werd o hglangen tgd van strijd hebhen doorworsteld en die gewoond door den eenig overgebleven o d trJjder na vele en velerlei teteurstelliagen zich gelukkig j vaa Waterloo Palm en de Bidders van de frnadel rekenen te zijn geborgen voor den oaden dag Vx en Jfetalen Kra 2e sectie die bij hun komst door den zijn er ook valeB die door spaansaamheid eamtstfa BorgemeMter den GarmzoeavCommandant en den zwb zelven eene plaats in het gestidit hebben kun Wagww Commandant d Schotterg k teip welkom nen verzekeren Ook zijn er r en die door laild werden geheeten dadige hand in staat worden ge rteW zich hier een Het muziekcorps onder directie van den heer Areatt f onbezorgd onderkomen te venrbaffen Om welke loiaterde natuurlgk deze plechtigheid of Zeer trok verschillende redenen zij dan ook het voorrecht ge de aandacht een feestmarscb voor dele gelegenheid nieten in het Bestedelinghnn te worden opgenomen geeompooeef door den h r Areatz wamia bet riTtm zijn in le eerste pUatj vervnld met een gevoel 1 ITSktimw t O Hi ttrUud m Seirta d met ran dankbaarheid jegena den Stiehter dea man aan t i NfértmdKk Hwrf waren opgenomeB wiens imtitóief het Beatedeliaghn zijn aanzqn te I Jf wg over de Sebntter mnziek prefcea md ea d ikes heeft I 5 nalaten een woord vao waairrieenug te itea jegens den hsw Kmnn en de leden ran zijn eorpa 09lln den I9den Febmari den 79 vevjawdag van durende den heeleo feestdag hebben aj zeer veel b dragen tot de algemeene vreugde BêeHa vórJr li ut boorde men bun feestklaakesdoordestad ophetaiMant deden zg zieh voortdorend ha Bn en s avonds gaven zg het coaeert np de übaito Voonefcer zoo lemaad oszen geeerbiettigrfen Koning Vreogde rrengile en nogmaal rreogilcf Bg het ontbijt twee zaëht gekookte efcreB On 11 nnr kolRe met koek De muiaen elk een za