Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1887

goede gedachte op dece wijze eenige rtuütie te brengen in het schouwspel van den avond die doöi alle kijkers dankbaar werd aanvaard De overige bewoners van de Haven hadden gezamenlijk de beele gracht verlicht sling f j MI langs de boomen dat vooral nu het zoo k weer was zeer aanlig stond De bewoners van de Dubbele Buurt de Kwto Umeneqd al de Hoogstraat en een gededte van den jCieiwég henevens die van den Tiendeweg liadd i een plrfond vorlichting aangebracht die uitotekaid sl agd De Markt vormde uatuurlgk ook s avonds het groote oantrekkingspunt voor de feestvierende menigte Daar bevond zich de groote muziektent geheel geilltunineenl die een prachtig effect maakte en waarin het Muziekcorps der dd Schutterij zich een groot gedeelte van den avond deed hooreu Onder de illuminatiën nöemeu w j die aan de huizen van den Wethouder Post Drost de hh Samsom wed Verbeek aaa de cafés de Harmonie en Vredobest de zoogenaamde kleine Sociëteit enz enz Op den Kleiweg waren speciale verlichtingen te zien bij den Wethouder J M Noothoven van Goor de hh van der öanle en VrijUndt de firma O B van Goor Zonen in de pastorie by de R C kerk P Hooftman Jz C van Berkel e m e Hier en daar had men zich niet bepaald tot versiering en illuminatie maar had men gedich es eu versregels aangebracht Sommigen daarvan waren werkelijk zeer mooi en bevatte sohoone gedachten anderen daarentegen munten uit door ourieusen vorm en eene groote menigte taalfouten Van beide soorten zij t ons vergund er oen aan te halen Van de werkelijk fraaie inscripties kiezen wij het volgende dat prijkte in de decoistie op den gevel van de drukkerij der firma G B van Goor Zonen O schenk do Hoor uit vaderlijk meedoogen Ons lang d Olijf in schaduw van Vw troont Moge eendracht steods de macht Uws rijks verhoogen Zij Hollands bloei de parel uwer kroon Waak Handhaaf als uw voorzaat onbewogen s Volks liefde blijft der Vorsten heerlykst loon s Volks dankbre traan zegt moer dan heldenzangen Heil Koning heil dat loon hebt Gy ontvangen Van zorgen en van druk blyv onze Koning vry Dit is d üproohte wensch van Gouda s burgery Van de eenvoudige versjes het volgende staaltje dat prykte boven en ingang van een poort op den Kleiweg waarbij wy hulde l rengen aan de goede bedoelingen van den schryver Hier in onse geringe wooning Eereii wy onze Vorst en Koning Op de Singels hadden ook verscheidene liewoners geillumineerd waarvan wij noemen den heer Kahle die onder de veranda van zyn café een aardige plantenversioring had aangebracht benevens eene verlichting a giomo voorts trok de aandacht een kolossale zeer fraaie ster op t eind van den Fluweelen Singel voor t blok van vier huizen met tuin naby Rynknds Stoomgemaal en een in t midden van dien Singel bij don heer Vrylandt Op den Tieudeweg had de uitgever van onze courant de heer A Brinkman een gasverüohting aoagefaraoht Op de Gouwe zag men vooits een zeer fraaie illuminatie by den heer Pastoor van de B K kerk De benedenvoorkamer van diens woning was daarvoor ingericht en bood een zee van kaars licht aan een buste van Z M enz enz Hel gebouw der J oge was ook versierd met eeu kolossale gas ster en bjj den heer A Nortier was een vkg van gas te zien Ook in de buitenwijken wm hier en daar een aardige illuminatie op te merken Ten slotte moeten wy nog melding maken vaij de verlichte brug op het eind van de Haven Zoo er één punt was in de stad geschikt voor een monumentale illuminatie dan dit van Haven zoowel als van Gouwe en evenzeer van de Markt was deze te zien eu gerust mag worden geconstateerd dat deze illuminatie Tan particuliere tijde de schoonste was van allen de tent op de Markt was vau stadswege verlicht en de ontwerpers hebben een woord van lof voor bus denkbeeld en ook voor de uitvoering ten volle verdiend Het feest eindigde althans in t openbaar met een groot prachtig vuurwerk dat niet naliet ook thans hot zeer talrijke publiek uitermate te behagen Was de openbare feestviering daarmede geëindigd in byzonderen kring werd het nog lang daam voortgezet In de groote zaal achter de sociëteit de Réunie had een luisterrijk en geanimeerd bal plaats waar menige welsprekende toast werd uitgebracht op vele andere plaatsen in de stad was men ook feestelijk byeen en op straat mocht het spoedig stil wonlen in de sociëteiten en cafe s bleef men nog lang eu gezellig bijeen Wij mogen niet eindigen zonder een hartclyk woord van dank aan de Feestcommissie Dat het feest in alle opzichten zoo goed slaagde is zeker voor een grodt deel te wijten aan hare goede zorgen Doch de burgerij het moet gezegd nam een uitmuntende houding aan de stemming was over t algemeen wel opgewekt en prettig hier en daar zelfs opgewonden maar toch men gedroeg zich ordelijk Het feest laat ongetwyfeld df meest aangename herinneringen na VrUdag 25 F brii9rl N 35ia iSSt GOUDSCHE COURANT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken wijze met hoeveel instemming de aanwezigen de voordracht hadden gehoord Geen wonder de wyze waarop serg Bouman het gedicht declameerde was sierlyk en tegelijk flink eenvoudig en toch krachtig de woorden kwamen geheel tot hun recht en maakten een zeer goeden indruk Daarop had het eigenlijke assaut plaats en werden wij in de gelegenheid gesteld kennis te makeu of deze te hernieuwen met allerlei militaire oefeningen De onder officieren en korporaals traden daarbij bij afwisseling o enkele nrs werden door soldaten uitgevoerd en toonden ons hunne behendigheid in het hanteeren van degen geweer langen en korten stok sabel en zelfs van den ponjaard Er werd over t geheel goed gewerkt en meer dan eens beloonde een luid applans hen voor hetgeen zy te zien gaven Diegenen onzer lezers die nooit een assaut bijwoonden zuUen wellicht denken dat een dergelijk feest moot lyden aan eentonigheid niets i s minder waar althans dat van Zaterdag was werkelijk amusant Trouwens er i as voor de noodige afwisseling gezorgd Zoo kregen wij athletische standen te zien die ontegenzeglijk zeer fraai waren en den naam van sergeant Rodenburg mag hier met lof worden vermeld Evenzeer verdienen vermelding de athletische toeren van korporaal Stilting die bepaald kolossaal mogen genoemd en de algemeene bewondering wegdroegen De gymnastische oefeningen verdienden ook gezien te worden eu de PoèlUJon werd met recht luide geapplaudisseerd Ten slotte werd door allen het Wien Neérlandich Bloed aangeheven waarna de Miyoor van Kesteren de volgende toespraak hield Onder ffioieren korporaals en manschappen Ik dank u voor hetgeen gij ons hebt te zien gf geven Mijne verwachting was hoog gespannen maar ik kan verklaren dat zij verre is overtroffen Gij hebt flink en goed gewerkt Is Gymnastiek Toor ieder een zeer heilzame oefening in t bijzoBlur Snelpersdruk ran A BRINKMAN te Gonda f dan terdient hot Muziekcorps met zijn wakkeren Si recteur een hartelijk woord Tan lof en dank voorhetgeen zij Zaterdag dedea Het y hun bij dezetoeöbr p t twee uur had dit plaats in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen en werd bijgewoond door den Bargomeestor Mr van B rgen IJsendoom de Wathouders Post Drost en NoothoTen van Goor Tarscbeidene r iadsleden de tliyaorCommaudant vaa het garnizoen van Kestïren de Mi oorCommaudant van de Schutterij 1 S ü Koning de Coramsudant van de Weerbaarh dstTOieeniging Bur erplickt G H G de Lange en voorts nagenoeg alle officieren van garnizoen eu schutterjj de oud trydars hierboven genoemd bwieTons ïtl andere belangstellenden Nauwelijks was het teeken van aanvang gegeven of het sche ta gölg op en allen richten hun bHk naar het tooueel waar de onderofficieren van het 5e bataljon 4e Reg Infanterie geschaard stonden in het midden sergeant Bouman met de nationale vlag aan zün rechterhand welke onder officier daarop het volgend gedicht declameerde Na ieder couplet werden de twee laatste regels door alle onderofficieren met flinke stem herhaald De Nedeelandscue Vlao is dit het geval voor den militair daar ïy hem in staat stelt des te boter aan zijne verplichtingen te voldoen voornamelijk ia oorlogstijd wanneer hij geroepen wordt tot den strijd vo6r Vaderiaad en Vorst X I teilen staan die Voornamelijk op een dag als srplichtingeii ons voor oogen nu het de dag is ir iMOp one geëerbiedigde Komsg VV üiwi lU zqa 70 verjlwrd Viert Ik hoop dat Hij nog vele jarea on land moge regeoren eu uoodig U uit Inet mij te roepen Leve de Koning Met groote geestdrift werd aan die uitnoodiging gevolg gegeven Uit volle borst klonk hot tot driemaal toe door do zaal waarna op verzoek van oen i oudeiofficieien het Lette Uajom Km letteren I volgde eèn oogenblik daarna het Leve de Majoor mn de dd Schnttery I en ten slotte werd een Leee Sitrffemeaiermm Oouda aangeheven dat dezfflaatste weusch met niet minder geestdrift en hartelijkheid werd geuit behoeft geen vermelding voor hem die niet ten eenemnale vreemdeling ia in onze Gemeente Waaneer in t oorlo sveld de krijgsbanieren wapp reu En whitt ren in t gewoel door rook en damp omhuld Verlieft ïich Ntêrlandi Maï Ie midden onzer dapp ren Die z tot in den dood met heldenmoed vervult Dan aleekt Oud Ifeérlanii leeuw met forsch gespierde klau Het heilig Vaandel op t U rood en wit eu blauw Ze is rood geljyk de gloed die aan den vuurmond schittert Die wond en dood virspreidt in svijands legermacht Kn aan den vreemd ling toont dat wie den leeuw verbittert Verpletterd wordt door hem die s vijands trots veracht Zoo toont ons t rood der Vaan met schitterenden gloed j Keu eeuwig zinnebeeld van Nedcrlandtehen moed i Wanneer we op t vroolijk feest des Vorsten jaardag vieren t Ontrolde Vaandel waait van eiken toientrans Dan welt een reine vreugde lu t hart der Batavieren Fn weer blinkt Neêrtands la met schitterenden glans Dan looft elks mond den Heer dan klopt geen harte flauw Maar juicht bij onze vaan b rood en wit en blauw Ze is wit nooit werd een smet Gelijk het reine kleed waarin p deugd die VorSt en volk in Neérland houdt verbonden Kn vriend en vijand steeds met eerbied heeft vervuld Zoo prijke t wit der vaan op t feest dat ons verheugt j AU t heilig zinnebeeld van Nederlandache deugd J S En als het oorlogszwaard terugkeert in de schede Bij t sluiten van den vree de welvaart weer herleeft Vreez nooit een vijsnd voor het schenden van dien vrede Als Nederlandsehe trouw t verbond bezegeld heeft Dan strekt zich Hollandê Leeuw met neergeslagen klauw Op t heilig vaandel uit op t rood en wit en blauw S Ze i blauw gelijk t Kunr dat jn de hemels bogen Weerkaatst wordt in het nat van t spiegeiglodde meer Geen wolkje hoeft zioh ooit aan hemels trans bewogen Of t heldre watervlak gaf t rein ett zuiver weer Zoo 18 ook t Uoltandtck hart waar elk gerust op bouw En t hlauw van onze vaan een zinnebeald van trouw S Ja heilig heilig doek gij erfdeel onzer vaderen Verheerlijlit dwtr hun roem geheiligd door hun bloed De laatste polsshig die zal kloppen in onze aderen Zij u gewijd met trouw en k ijgsmansdeugd eu moed 1 En onze hoogste wenech zi tot den laatsten dag Te snenv len or de eer di Nrderlandiche Vlag i 1 Na het vertrek uit Ons Genoegen volgde weder een wandeling langs de versierde straten die thans een nog veel grooter drukte opleverden dan a morgens Uit naburige gemeenten waren velen stadwaarts getogen on overal zag men gezellige tooneeltjes vol vroolijkheid en pret Nu de aangebrachte versieringen waren wel de moeite waard in oogenschouw te worden genomen De Markt en aangrenzende straten leverden als gewoonlijk het grootste contingent op en badden de meeste aantrekkingskracht Algemeene bewondering trok de étalage in het magazyn van den heer D Samsom De buste van Z M vormde het middelpunt doch ras werd het oog getrokken naar de versiering die daarbij was aangebracht en die van zeer veel smaak en groot decoratief talent getuigenis aflegde Eeiiige huizen verder trok ook hot kleeding magazyu van den heer A Pino veel kijkers en met recht ook i deze versiering verdiende gezien te worden Het horlogemagaziju van den heer A W van Kluyve bevatte eveneens een zeer eigenaardige uitstalling de naam des Konings en de bekende jaartallen waren op onze vlag gevonden de dengd ïich hult = daar geheel gevormd door gouden en zilveren hor I a leTomt oT L3ho 1t lnden l og oppervlakkig niet vermoeden hoe met zulke voorwerpen die toch allen nagenoeg denzelfden vorm hebben jen zoo kunstig geheel kon worden samengesteld verder trokken onze aandacht de versieringen van hot café Vredebest van de winkels dor hh C G van der Post op de Hoogstraat G B van Goor Zoneu A Kok on Go van de Garde en Vrijlandt J D van Vreumingea op den Kleiweg V W D Schenk C van VUet op de Markt Schalekamp op de Haven enz enz Hoe later het word des te drukker werd hot opde straten natuurlijk met het oog op de illuminatie en vau zes uur af tot ongeveer half 12 bewoogzich toen aanhoudend eene groote menigte wandelaars in de voornaamste gedeelten der stad terw jlook vele rijtuigen mot belangstellende toeschouwersdo gemeente doorkruisten Over de illuminatie het volgende Al dadelijk bij het binnenkomen van de stad opde Oosthaven werd de aandacht getrokken door degasverlichting voiJr iet huis van onzen Burgemees ter bestaand0 uit eene kolossale ster die een goed Een jWend applaus toonde op oudubbelzinnige g j t Van daar naderde men het huis van don heer H W G Koning M oor Commandant van de Schutter die een goed geslaagde gas illumiuatie had aangebracht Dmrudast bevindt zich het kan toor der Steivrine Kaarsenfabriek Gouda Mocht men reeds vooraf verinoedoii dat de Directeuren dier Fabriek wolk buitenaf zulk een uitstekeuden naam heeft en ia deze gemeente zooveel welvaart en zegen verspreidt zich ook by deze gelegenheid niet onbetuigd zouden laten waar het gold mede te werken tot tie ï ering vau een zoo bij uitstek nationa il feest do verwachting werd overtroffen Wjj aarzelen niet te verklaren dat dezo verlichting uit een oogpunt van smaakvolle rangscliikking en nette uitvoering den eerepabn wegdroeg Den ganscheu avond verdrong zich dan ook een talryke schare om de étalage te zien die bestond uit eene schoone collectie planten en bloemen waarboven de busten van Z M de Koning en H M de Koningin waaronder geheel van stearine kaarsen een kolossido W en 1 te zien waren Het geheel maakte een prachtig effect het licht was schitterend en oogverblindend het aantal brandende kaarsen bedroeg dan ook het cijfer vau 180 Voorts verdiende op do Haven opmerking de illuminatie vodr het huis van Mevrouw de Wed G B van Goor die een groote W mot kroon te zien gaf die vtjtar de woning van den Vooraitter der Feestcommissie den heer G J Steens Zijnen welke een ster in gas vertoonde die op de bovenkamer van Ds B i Swaan die voor de Sociëteit de Réunie die van de photografen geb Harting en die van Mr J Fortuijn Droogleever Voor wij vim do Haven afscheid nemen moeten wy nog melding maken van de eigenaardige illuminatie bij gebr de Raadt aldaar Op oen der ramen van de bovenkamer werden den ganschen avond door disiolmng vieK $ vertoond die aanhoudend een zeer talrijk publiek trokken Onder de tableaux die tè zien werden gegeven noemen wij Z M Willem III de Koningin het Prinsesje ons stadhuis enz enz Het was een BINNENLAND GOUDA 24 Februari 1887 By het sohryven van het Feest verslag in ons vorig n is speciaal bij dat gedeelte waar gesproken wordt over de illuminatie en versiering onzer stad oen en ander in de pen gebleven dat billijkerwyse had moeten worden vermeld Zoo hebben wy tot onze eigen verbazing niets gezegd over de illuminatie van de Sociëteit OnsGonoegen die dit toch ten voUe verdiende daar was nl een groote schoone gas ster aangebracht die een chitterend licht in de rondte verspreidde en een uitstekend olTect maakte De Directie had terecht begrepen dat de Sociëteit die als er van openbare featelykheden sprake is meestal een van de eersten is om de feestvierenden binnen hare muren te ontvangen by dit groote nationale feest niet achterwege mocht blijven Voorts verdienden nog vermelding do illuminatiën van den hoer F M Hontyn op den Kleiweg en van den heer A Dam die in zyu café een pkntenver eieiingraet kaarsenillulninatie had aangebracht De heer H Bonter in de Wijdstraat had in yn winkel een keurige étalage aangebracht en de heer O J Heetmsn op de Westhaven had achter een der ramen van zyn sociëteit zaal van de E K Leesvereeniging een buste geplaatst die op smaakvolle wyze verlicht en gedecoreerd was By lie uitgevers G B van Goor Zonen ia vande pers gekomen het Adbesboek Gouda 1887 dat weder even practisch is ingericht en er evenkeurig uitziet als vorige jaren Het bevat tweelieten met de aooick der ingesetenen een volgssis de wijken een olpliabetisch rermngschikt Fiorstgenoemde lyst heeft aan bruikbaarheid gewonnen doordat thans de itraten stegen en grachten waaruit iedere wgk bestaat worden opgegeven wat in denTongen jaargang niet het geval was Het bevat wederom een grooter aantal advertentiën dati vroeger waaronder één die bijzonder in t oog vnltdaar zy geilriikt is met zilveren letter op zwart carton en waarop wy eenige betiekking hebbendaar daarin de condition worden opgegeven waarop men in de Oomhcie Couranl adverteert en zich daarop abonneert on in alle opzichten zal ieder inwoner van deze gemeente zijn eigen belang behai igen door het boekje aan te schaffen Hot Is in vele gevallen een vraagbaak die zelden te vergeefs wordt geraadpleegd Dinsdagavond had onze Gemeente weder het feestelijk aanzien heruomon dat haar Zaterdag kenmerkte Op de hoofdstraten wapperde opnieuw de vaderUndsche driekleur de voornaamste gas illuminatien waren wederom ontstoken en eene groote menigte volks bewoog zich den ganschen avond op de straat Wat aanleiding gaf tot dit vreugdebetoon is bekend Het gold ditmaal de oud strijders wien door de Kadervereenigiag der dd Schuttery alhier een feest was bereid Des avonds om 6Vr uu werden de genoodigden per rytuig afgehaald en naar Arti Legi gebracht waar de Burgemoester dezer Gemeente Mr A A van Bergen IJzendoom de Gamizoens Commandant € O van Kesteren en de Gommandant der dd Schutterij H W G Koning en de officieren der dd Schuttery ook aanwezig waren In de groote zaal waar gewoonlijk da zittingen van het Kantongerecht worden gehouden werd den gasten de eerewijn aangeboden waarbij de heer H W G Koning op welsprekende wijze een hartelyk woord sprak tot de oudstrijders waarbij hij een terugblik sloeg op de jaren 1818 en 1830 en vol waardeering gewaagde van de daden toon verricht om ten slotte hulde te brengen aan hen die toen getoonil hadden alles over te bobben voor de verdediging van het vaderland mannen waarvande lautst overgeblovenen bier oanwozig waren Intusschen had zich buiten vó 5r Arti Legi ieen eerewacht te paard opgesteld groot veertig personen in zwarte galakloeding met oranje bandelier versierd om zoo straks de plechtige optocht dië door de stad zou worden gehouden te vergezellen en op te luisteren De stoet werd aldus samengesteld F rewachl te paard Sectie Kader vereeniging Muziekcorps van de dd huttery Het corps ofiScieren der dd Schuttery Het bestuur der Kader verèeniging De rijtuigen In het eerste daarvan was gezeten de oud stryder van Waterloo Piflms met den Burgemeester dezer Gemeente den Gamizoens Commandant en den Commandant der dd Schuttery en in de volgende de oudstrijders Ridders Ötadel en 2 Sectie Metalen Kruis met un banier wier aantal i bedroeg Naaat het eerste rijtuig reed links de voorzitter der eerewacht de heer H Tan Luenen rechts de secretaris de heer i C de Ruiter De stoet werd geslofen door 2 Sectie Kader vereeniging 2 Sectie eere wacht De stoet volgde dezen weg Markt Dubbele buurt Oosthaven Westhaven Oouwe Groenendaal Markt Kleiweg Bleekerssingel Tieudeweg Markt en Hoogstraat Overal waar h langs kwam werden de Ottd stryders levendig toegejuicht op versohillende punten der stad werd uit de huizen Bengaalsch vuur afgestoken dat de geheele plechtigheid zeer opluisterde Het was een aardig gezicht die oudstryders een dergelijken zegetocht te zien maken met vroolijke gezichten zaten zy zoo opgeruimd rond te kijken en rechts en Usks te groeten en te bedanken voor de hulde hun bewezen dat het een genot was daarvan getuige la otogen zijn Op de Westhaven gekomen hield de stoet stil voor het huis Tan den heer W Fortuijn Droogleever voorzitter van d Vereeniging Tiet Metalen Knus 1 sectie die echter daar het aantal loden huigzamerhand zeer door don dood vermmderde gein vergaderingen meer houdt en niet meer handelend optreedt en bracht dezen gryzen oid str jder eene séreniide Toen de stoet in den Groenendaal aankwam werd daar TÓ r het feestelijk verlichte gebouw van nProTidentia halt gehouden De tecretaris boekhoUder dier vereeniging de heer J T Imhobs de president was verhinderd zijne function waar te nemen daar hij zelf in eene andere qnsliteit de optofht medemoaktfl bood daar den eere wijn aan en hield daarbij eene toespraak welke door den Burgemeester beantwoorrl werd die daarbij een woord van waardeering wijdde aan den workmansstand Nog dient vermelding dnt eenige dames de bebefdbeid hadden de deelnemers aan den stoet eenig gebak te presenteeren Op de Markt werd voor de Sociëteit Vredebest den stoet opnieuw htüde gebracht door het bestuur dier sociëteit De voorzitter de heer P Goodewaagen sprak onder het aanbieden vaij den eere wyn bij die gelegenheid een hartelijk woord van instemming met het feest Bij het lokaal van den heer Dam word de stoet ontbonden doch niet dan nadat de Commandant der Schutterij de eerewacht hartelijk dank had gezegd voor de eer den oud strijders liewezen Hij verzocht haar vervolgens te tléfileeren vóór het gebouw en de muziek bracht haar een laatsten afscheidsgroet De bovenzaal van den heer Dam was voor dit feest met planlenversiering en vlaggedock keurig net gedecoreerd door den heer J C Jacobs die zijne medewerking in deze geheel belangeloos verleende evenals de heer de Vries Robbé kosteloos den toegang naar do zaal had geïllumineerd en ilaar werd het feest voortgezet Dat het hier aan hartelijke toespraken niet ontbrak behoeft nauwelijks gezegd De Burgenioester dezer Gemeente voerde het eerst het woord en bracht de aanwezigen in herinnering de dagen van voorheen Leiendig stond bot hem nog i voor den geeit hoe hij als aankomende knaap aan i de zijde zijns vadevs de schutters had zien uittrek ken het feit had diepen indnik op hem gemaakt j en was nooit uit zijn geheugen gewischt Hoogst aangenaam was het hem thans ua zoovele jaren in gezelschap te mogen zijn van de overblyvenden van i die strijders voor het vaderland en vnn ganscher harte bracht hij hun een woord van hulde Na den Burgemeester voerde de heer C O van Kesteren Gamizoens Commandant het woord wiens flinke toespraak volledige instemming vond bij alle aanwezigen waarop de heer G H G de Ijinge Commandant der Weerbaarheids vereeniging Burgerplkht een toespraak hield waarin hij er o a op wees dat zijn vader die ook tot de oud stryders behoorde tot zijn groot leedwezen verhinderd was aan dit feest deel te nemen doch in gedachten tegenwoordig was waarom spr uit naam zijns vaders een hartelijken dronk wydde aan diens oude wapenbroeders Ten slotte sprak de heer W K SchuUng president der Kader Vereeniging Serg Maj der dd Schutterij een woord van innigen dank tot den Burgemeester en de andere autoriteiten voor hunne vereerende tegenwoordigheid bij dit feest De autoriteiten vertrokken daarop en de feestviering kreeg toen een meer intiem karakter Er werden verschillende muzikale en andere voordrachten gehouden die veel bijbrachten tot amusement van de aanwezigen waarna om 11 uur een klein souper werd gehouden Menige feestdronk werd daarop ingesteld menig woord dat regelrecht uit het hart kwam vond hier een goede plaats ook verscheidene der oudstrijders gaven uiting aan de gevoelens van dankbaarheid die hen vervulden zelft de 92 jarige Palms nam het woord maar rijn gevoel overmeesterde l em en zyn in tranen stikkende stem moest plotseling zwijgen en het feest eindigde even prettig en gezellig als het begonnen was De oud strijders werden allen weder per rytuig naar hunne respectievolyke woningen gebracht hoofd en hart vol van de eer hun wedervaren De orde liet den geheelen avond niets te wenschen over Alles liep zoo goed en flink van stapel datzy die doorröor zorgden wy denken hteni natuurlijk in de eerste phuits aan de eerewacht een woord van hulde ten volle toekomt Ook de leden van het Bestuur der Kader vereeniging hebben recht op onzen dank on waardeering voor het schoone feest dat zij Dinsdagavond organiseerden Te Haastrecht werd de feestviering op s Konings 70 vBijaardag ingeleid door het luiden vande dorpsklok en het uitsteken der nationale driekleur van den toren raadhuis en alle particuliere gebouwen des morgens 8 ure uitdeeling aan 106 gezinnen van spek brood en koflie en optocht der kinderen alle met oranje versierd door het dorp welke toepasselijke liederen zongen de kinderen ontvingen tal Tan versnaperingen Des namiddags hadden er volksspelen plaats Voor de afdeeling Oudewater en orastrekea van den Protestantenbond trad in hare loatste bjeenkomst als spreker op de heer Dr Herderschee van Almeloo terwijl de eerstvolgende spreekbeurt op e k Zondag vervuld zal worden door Ds P V d Meer van Kuffeler te Moordrecht Uit Oidewater schrijft men ons De 70 verjaardag des Konings is ook Mer niet onopgemerkt voorbijgegaan Nadat U Zaterdag eene extrauitdeeling aan de armen was gehouden had den daaropvolgendert Maandag een schoolfeest met een daaraan verbonden optocht plaats waaraan met uitzondering van de bijbelschool door de leerlingen van allo schoolinrichtingen alhier werd deelgenomen Verschillende corporation waaronder twee te piuird sloten zich by dezen optocht aan De Commissie van feestviering met don heer A van Aelst als voorzitter aan bet hoofd uocht de voldoening smaken dat een en ander uitstekend slaagde Des avonds bezorgde het muziekgezelschap Euterpe onder de leiding van den heer J K Neu en inet medewerking van een twintigtal jonge dames ons een recht prettigen avond waarbij het aan de noodige ofwisseling en opgewektheid niet ontbrak Met een geanimeerd bal onder de leiding van don heer W Rozenthnl alhier werd het feest besloten Naar de jliwii verneemt bedraegt de bruto ontvangst op do jaarmarkt te Amsterdum gehouden ten voordeele der vacantie kolonicn ruim f 55 000 5 F 1 S