Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1887

9 $ i KnUf IM moravuft VBil bM ondersten ungsfondl voor Ondorwqien lal ten overstaan van den Notaris J C G PoUones gehouden worden op Zaterdag IS Maart s avonds te 6 uur in het Nutsgdmuw N Z Voorburgwal te Amsterdam Tot 1 Maart z n nog loten te bekomen Omtrent de Amsterdamsche ongeregeldheden meldt ket Hblad nog De inlichtingen die wij heden omtrent het gebeurde van gisteren avond nog konden inwinnen leeren het volgende omtrent het voorgevallene Een rry aanzienlijk aantal socialisten hnd rich in het koffiehuis van Penning versameld om dat te verdedigen indien daartegen ais den voorigen avond weder baldadigheden werden gepleegd Eene groote menigte nieuwsgierigen had sich wefler roor het huis verzameld Daar die menigte rich behoorlijk gedroeg bepaalde de politie rich tot handhaving van het verkoer en tot aansporing der Oranjelievende betoogers rich rustig te houden In den loop van den avond werd aan den kasteleinde raad gegeven de bezoekers van rijn koffiehuis huiswaarts te doen keeren als beste middel om aan den oploop een einde te maken ksa dien raad werd echter geen gevolg gegeven Over de wqze hoe de botsing is begonnen loepen de lezingen uiteen Volgens eene lering zoude een troep jongelieden onverhoeds getracht hebben binnen in het huis te dringen en van daar toen een pistoolschot rijn gelast wat de politie noodzi kte binnen te komen en door ontruiming van het gebouw een emde aan de ongeregeldheden te maken Volgons de andere lezing is van achter uit de nieuwsgierige menigte een steen naar hot huis geworpen is daarop het schieten uit het huis begonnen en hebbon de verdedigers eon uitval gedaan op de menigte zoodat do politie moest tusschenbeide komen Bij de schermutseling z n 34 personen gewond waaronder 5 politie agenten Slechts enkelen zijn in het gasthuis ter verpleging gebleven Staten Qeneraal Twbede Kameb zittingen vuu Dinsdag 22 en Woensdag 33 Februari In den aanvang der ritting van Dinsdag deelde de Voorzitter mede dat de Koning op de huidebetuiging van de Tweede Kamer geantwoord had Ik ben zeer erkentel k voor do gevoelens van gehechtheid der Tweeile Kamer en verzoek u daarvoor aan de Kamer m jue erkentelijkheid te betuigen De Voowitter meende de tolk te zijn van allen wanneer hij verklaanle dat de algeineene feestvreugde door hot geheele land en de dankbaarheid die allen gevoelden toen de Koningin en het dierbare Prinsesje aan een gnMit gevaar zijn ontkomen zoo inogelyk nog moer Je liefde en gehechtheid van het Nederlandsohe volk voor zyn Vorstenhuis hebben verhoogd De heer Pabins die daarna het woord voerde loot zich geheel aan by deze rede en constateerde dat er b j de Grondwetsherziening althans één punt is dat niet in het debat behoeft of kan worden gebracht Het algemeen debat over Grondwetsherziening werd daarna hervat De heer Fabius verdedigde de motie De Geer als verzoenend en betoogde dat ook verledoB Jiiai de antirevolutionaire party verzoening wilde Thans wilde hg vóór alles herziening van hetki reoiU j De heer De Geer lichte nogmaals rijö motie toe en ontkende dat die van moedeloosheid zou getuigen of roekeloos zou zijn De heer Buys kwam op tegen de benaming van politieke nonvaleurs door den heer Öe Beaufort tegenover zqn tegenstanders gebezigd Voorts betoogde spreker dat door geen der voorstanders van tiron lw tsherziening de noodzakelükheid daarvan was aangetoond De heer De Savomin Lohman verzekerde dat zijn eerste rede door de eeoe zijde der Kamer niet goed begrepen was Hq had volstrekt niet bedoeld een bladzgde van het zondenr ster der liberalen op te slaan Hg erkende dat door de liberalen veel goeds was gedaan doch beweerde dat de liberale party eene afgesloten klasse is difr het volk niet kent en die alleen beheerscht wordt door de Kede Hij wees voorts op de onmogelgkheid van eene vereeniging van de antirev levensbeschouwing met de liberale onder den naam van neutraal Ten slotte drong spreker aan op eene partieeleherriening Ier Grondwet die hg verre stelde boveneen generale A De heer De Meqier k km op tegen de qualificatie Tan deiv heer Lohman ten aanrien van de twee richtingen die der Rede en die van het Geloof De heer Brouwers ontkende bij zgne bestrijding van den heer Schaemnan iets kwetsends gezegd of bedoeld te hebben H verzekerde integendeel diens verdiensten hoog te ürdeeren In de ritting van gistenn i i ekomen een tele grafisch adres van de Vereenigiii tui Landverhuurders in d Vontenlanden rzbakend intrekking van de Muntwet zijnde het eenige middel om de crisis te bezweren De heer Gleichman repliceerende hield vol dat in de rede van den heer Lohman de veronderstelling lag dat bij het optreden van een kabinet der Bechtertgde het met do vrgheid van Joden en Dissenters gedaan zou zijn en wederlegde voorts verschillende opmerkingen door sprekers der Rechteizgde gemaakt De heer Keuchenms ontkende dat op eene vergadering van Patrimonium door de Socialisten het z g Vrijheidslied zou rijn gezongen de heer Domela Nieuwenhuis had hun dit uit kieschheid voor anderer overtuiging belet Voorts beval hg de belangen van den heer Domela Nieuwenhuis der Regeering aan en sprak als zijne meening uit dat de opgelegde straf te zwaar was waarna hij door den Voorzitter tot de orde werd geroepen Verder verdedigde spreker zijne motie en bracht daarin eenige wijriging door er de woorden en de geheele hervorming van het kiesstelsel uit te nemen De heer De Beaufort bood de Rechterzijde aan alsnog een zelfde voorstel in zake art 194 te doen als verteiten jaar door hem is gedaan De eisrhen dor Rechterzgde tot nog toe gedaan noemde hij onasnnemelyk De heer Fabius wees dit aanbod af De Minister van Binnenl Zalen erdedigde nader de regeeringsvoorstellen als noodig ter aanvulling van de Grondwet van 1848 en wees op hetgeen door de Regeering in de laatste jaren voor de volkswelvaart was gedaan Het algemeen debat werd daarna gesloten en de motip Keuchonius verworpen met ii tegen 10 stemmen die van den heer De Geer verworpen met B7 tegen 27 stemmen Het debat over Hoofdstuk 1 der Grondwet is daarna verdaagd tot de zitting van heden In het wetenschappelijk tijdschrift La Nature wordt de uitslag medegedeeld van proeven in de Middellandsche Zee en in het meer van Geneve genomen ter bepaling van de diepte tot waar zon en daglicht doordringen in het water Door middel van toestellen waarin uiterstgevoeligè broomgelatine platep waren geplaatst zijn deze proeven genomen De uitslag was als volgt Op de platen welke 300 on die 237 Meter diep in liet water waren neergelaten was geen indruk viin het licht te bespeuren van een toestel dat 90 5 M diep daaldo was de plaat geheel zwart op de plaat welke ter diepte van 113 M was afgelaten waren sterke indrukken van het Jicht te bespeuren Bovengenoemde proefnemingen hebben plitats gehad in het meer van Geneve In zee heeft men gunstiger uitslag verkregen dan in het meer van Geneve dewijl het water van het meer veel minder doorzichtig is dan van de Middellandsche Zee Bij helderen zonneschijn dringt het licht op het middaguur in het zeewater tot op een diepte viia 400 M door kort na zonsopgang bij helder weer tot op 350 M en kort vóór den ondergang der zon reikt het niet dieper dan tot 300 M De proeven zgu genomen door de heeren Fol en Sarrossin Uit Leiden schrijft men aau de N X Cl Bg de feestviering ter gelegenheid van s Konings verjaardag deed zich een geval voor hetwelk een oogenblik stoornis dreigde te verwekken doch gelukkig op Ie feestvreugde niet den minsten invloed had Te 8 j uren des avonds kwam nl op eens een troep sociaal democraten met oen roode lap in hun midden door de Paarclensteeg De juist daar passéerende hoofdinspecteur van politie L en de inspecteur P begaven rich daarheen met de bedoeling die manifestatie te doen ophouden toen zij onmiddellijk nog zonder een enkel woord te hebben kunnen spreken verraderlijk werden aangevallen beider hoed werd afgeslagen terwgl de hoofdinspecteur boivendien met een stok een zoodanigen slag op het hoofd bekwam dat hij in bewjjsteloozen toestand in een winkel moest gebracht worden De commissaris van politie onderricht deed dadelijk eenige patrouilles de stad doorkruisen doch het bleek dat de rustverstoorders na eerst het Rapenburg te zijn afgegaan zich verspreid en het hazenpad gekozen hadden De Haagsche briefschrijver der Midd Ct meldt irHet Bobijnt dat de Begeering bedacht is op de afschaffing vnn nog e mige gerechtshoven in overeenstemming met den onlangs bg de begrootingsdebatten door sommige Kamerleden uitgesproken wensch Dezer dagen althans zijn van de verschillende hoven van regeeringswege ipgaven gevraagd van het aantal der in de laatste jaren behandelde strafzaken waarschijnlyk met het doel om een paar hoven die bet minst te doen hebben op te heffen Nu die colleges voor wat strofotken betreft door de nieuwe wetgeving uitsbiitend hoven voor appel zijn geworden zgn hunne werkzaamheden natuurlijk zeer af genomen en zou dus eene vermindering van hun aantal niet onmogelyk zijn Maar de groote vrAag zal dan zijn welke als offers van den bozuivigingsmaatregel zullen moeten vallen Hierover zouden bijv de hoofdstad en hofstad van Nederland nog wel eens met elkander kunnen twisten Wij lezen in IM fenderiuffiiode Den 2n Februari 11 werd de machinist van de Gooische Stoomtramwaymaatsehappij Jan Do Jong door een ongeluk getroffen Terwijl de conducteur een passagier uitliet zag gemelde machinist buiten de machine en kwam met zijn hoofd tegen een tele foonpaal Het ongeval scheen eerst van zoo weinig beteekenis dat de machinist nog een rit meemaakte maar later ontstond er hersenbeleediging ten gevolge waarvan De Jong na een Igden van zeven dagen bezweek lila een der couranten lazen wij dat ten behoeve van De Jong s gezin een beroep op de algemeens liefdadigheid zou worden gedaan Wij moeten echter onderstellen dat deze mededeeling op oen misverstand berust Uit een staat gevoegd bij het verslag over 1885 van de Eerste Nederl Verzekeringmaatschappij op het leven invaliditeit en ongelukken te s Gravenhage BI 23 hlgkt tooh dat bet geheele personeel van de Gooische Tramway maatschappij bij de Eerste tegen ongelukken VBmekerd is Hoeveel de uitkeeriug bedraagt weten wij niet maar bij verzekering naar de loonstaten zal toch stellig voor dit ongeval ƒ 7 a 800 worden uitgekeerd Onder dergelijke omstandigheden kan het niet gewenscht zijn de openbare liefdadigheid iu te roepen nOpmerkelijk is het dat het aantal ongelukken op de stoomtrammen in Nederland buiten verhouding groot is Zou dit ook voor een deel gelegen zijn in de onveiligheid der wegen en zou daarin geen verbetering zijn aan te brengen Dit zou toch in hot belang van het personeel maar ook in dat van de stoomtram en assurantiemaatschappqen zijn In een zijner laatste Weener Brieven schrgft Ludwig Hsvese De piano het hakkebord voor iedereen is dan ook zoo afgerammeld dat niemand meer naar een piano concert zou willen luisteren wanneer de virtuosen er niet allerlei nieuws op verzonnen De mise en sccne is dan ook alles behalve bijzaak geworden Maar zij heeft hare geheimen en in haar steekt wat het groote publiek genialiteit noemt Men moet amusant piano spelen men moot een klavieracteur zijn Ik was er eens bg hoe een beroemd Weener virtuoos in een cafc aan zijne trienden al de nuances uitlegde die hg den volgenden deg op zijn concert ten beste zou geven Er waren onovertrefbare uitvindsels bij Bij voorbeeld bij deze passage zftl ik het hoofd op zgde wenden en volle vgf minuten strak naar den muur kijken op die andere plaats sta ik op en speel als in de stijgbeugels staand als over den hals van het renpaard gebogen tot daar en daar bij dit ortimmo zal ik niezen dat verhoogt de werking daar het iets realistisch er in brengt bij deze pawage zal het programma wogfladdoren onder het publiek en ik zal een ander vragen dat ik voor de veiligheid in mijn open vest zal steken of in het geheel niet inrien bij dit cantabile zing ik zichtbaar mede maar niet hoorbaar by dit jnanü imo blaas ik de kaan rechts plotseling uit omdat ik dan meer al donkere silhouette voorkom en als zoodanig voor dan lichteo muur utimmuHgimller effekt maak En inderdaad den volgenden avond toen h j het concert gaf ontbrak geen der nuancen alle kwamen op het bepaalde oogenblik ze schenen geimprOTiseerd en misten hunne werking niet Het doornen van oude couranten geeft soms curieuse feiten en datums aan Aurélien Soholl vond in èen courant van 4 Februari 1893 het eerste verschijnen van den chignon hij vergeet de pruiken der Eomeinsche damM Dj advertentie luidde Jacques Lombart Desboudois barbier en pruikenmaker tegenover de herberg Le Lémer personen van hoogen stand te bedienen hebbend doet te w ten aan al degenen die hunne harpn willen vorfcoopen dat hij drie kronen per ons wil geven voor blonde haren van behoorlijke lengte en twee Jcronen voor haar van ieder andere kleur Uit lienzelfden tgd dateert Bij Saint Leu kan het publiek eene verzameling zeer zeldzame en zeer bewonderenswaardige voorwerpen berichtigen zooalsi eene Egyptische mummie eerste qualiteit met tooverteekens op de borst en de schouders een mierenhoop uit Brazilië met hooi gevuld sprekend gelijkend een sidder aal een visch uit de maan enz Een weinig later komt de chantage reeds in de bladen voor Dames die zonder bekend te zijn publiciteit zouden willen geVen aan bijzondere avonturen van dames harer kennis woarop zij zich willen wreken kunnen rich wenden tot Isaac Roboam onder het adres Er is niet vermeld of Isaac Roboam van deze zaak veel te doen had maar de advertentie komt gemimen tqd achtereen in den Umure Fra u aU voor De Katholieken in Nederbind zullen den Paus bijgelegenheid van zgn gouden priesterfeest een albumaanbieden dat onder den naam van Neerlandia CatioUca een aanschouwelijk beeld zal geven van deontwikkeling van het Katholieke leven in Nederhmd Het album zal worden gedrukt op oudHoUandschpapier met Ebievier en oud HoUandsche letter met roode initialen en randen De tekst zal opverscheidene plaatsen worden opgeluisterd do r wapens en aflieeldingen van merkwaardige instituten Het hoofdexemploar dat den Paus wordt aangeboden al worden versierd met ongeveer twaalf miniaturen op perkament door verschillende Nederlandsche kunstenaan te vervaardigen die daartoewerden uitgenoodigd De miniaturen zuUen zoo volmaakt mogelijk worden gereproduceerd en de zoovsttngeii tümVbm zullen strekken tot opluisteringvan de overige exemplaren nwwmff I I II EMB aeggB i iiii i iiii Buitenlandscti Overzicht Al is er van den uitslag der Duitsche verkioringen offiisieel nog weinig bekend men weet toch genoeg om in het geheel de richting aan te wijzen De mddelpartij d w z de gecombineerde nationaal liberalen en conservatieven zijn belangrijk vooruitgegaan en wel ten koste van de vrijzinnigen of Fnrtschnttspartij die waarschijnlijk nauw de helft van haar getal 67 zal overhouden Te BerIgn gewoonlijk het bolwerk van de vrijzinnigen geheetcn is bij de eerste stemming geen enkel lid van die partij gekozen Klotz Virchow Munckel en Baumbach komen allen in herstemming met caiididaten van de conservatieven en nationaalliberalen nu hebben de laatsten bij de herstemming echter weinig kans daar de sociaaldemo cniten den d X rslag geven Zooveel is thans reeds zeker dat Bismarck eene voldoende meerderheid voor bet Septennant zal hebbeu en dus geeiierlei steun van het centrum noodig heeft De vraag is of deze meerderheid ook bereid is hem te sternen bjj het ten uitvoer brengen zijner economische plannen want de nationaal liberalen waren tot dusver evenzeer tegen de invoering der monopolies als le liberalen en het centrum Opmerkelijk is ook dat de socialisten in Saksen zooveel terrein verloren hebben daar hadden zü tot heden den meesten invloed Te Berlijtt hebben ditmmd 40 000 personen meer gestemd dan in 1884 de middel artij n brachten toen 64 000 stemmen uit nu 72 000 de vrijzinnigen hadden nu 67 000 stemmen bij e vorige verkiezing 71 000 de socwaldemocraten daarentegen gingen vooruit zü kwamen van fiS OOO op 93 000 De nationaal liberalen zullen by de nieuwe orde van zaken een behmgrijke rol spelen niet alleen dat zij zeer versterkt zijn zij brengen tevens hun aanvoerder mee Benningsen en Miquel Ongetwijfeld aal deze uitslag niet zonder invloed rijn op de verhouding tusschen Duitsohland on Frankrgk Te Parijs zag men vooral de verkiezingen in het Bijksland met groote spanning tegemoet De Fmneche per merkt de Nordd Allgem ZeU daarbij op beschouwt deze verkieningen erenzoo als gold het een stemming in het een of andere Fransohe departement Daaruit blijkt duidelijker dan ooit hoe ver men iu Frankrijk nog verwijderd is van een onvoorwaardolijko en loyale erkenning van den Vrede van Frankfort Wat overigens Rusbinds verhomling l t Frankrijk n Duitsohland betreft bevat de Nord het oificieuüe Russische blad dat te Brussel verschijnt een arUkel hetgeen geheel strookt met wat onUngs in de PoUt Corretp hierover werd medegedeeld De spanning tusschen Duitscbland en Fnmkrijkdus betoogt le Nord hoeft Ruslands aandachtgeheel afgeleid van de Bulgaarsche quaesiie Rushtnd wil van Frankrijk moeielyke positie goeugebruik maken ten einde zoo Duitsohlands steunvoor gtte plannen in het Oosten te koopen manratt lan i wil geheel vrij Wijven en handelen ooaromstandigheden In aUon gevaUe komt ook do chnjver van lit artikel tot de slotsom dat RuslandFrankrgks ondergang niet kan toelaten Daarvoorheeft de Russische regeering slechts te zorgen ktDuitsohland met gelijk in 1870 zijne oostelijkegrenzen geheel van troepen kan ontblooten wantmdien Duitechland een gedeelte van zgn Weraan de Russische grtns moet opsteUen wordt hetevenwicht tusschen de Duiteche en Fransche strijdkrachten hersteld De Proasche Senaat behandelt de begrooting snelIer Hm de Kamer Na de woordenwisselimr tus chea de heeren Leqn S y en Dauphin wSd de begrooting van fi an ien ongewijzigd goedgekeurd ea tentend volgde de aMmeraiiig der begroetingen voor oorlog en buitenlandsohe zaken zonder eenige discussie Aldus in de Senaat reeds tot de kolonién gevorderd Het Eogelsche L ierhnis heeft een aanvang gemaakt met het ontwerp tot wijziging van iet reglement van orde ten einde te verhinderen dat de arbeid van het Parlement opzettelijk door de oppositie worde vertraagd Het bericht dat de onderhandelingen tusschen de Bulgaren en de Port te Konstantinopel zijn arfgebroken schijnt waar te zijn Volgens den correspondent van de Times te Konstantinopel zal de Porte nu aan de groote Mogendheden een circulaire richten waarin rij verklaart dat al haar pogingen om tot een vergelijk te komen gefaald hebb zoodat de Turksche Regeering thans geen anderen uitweg riet dan dat de Mogendheden aan de Bulgaren haar beslissing opleggen middelerwijl wijst de Porte allo aansprakeUjkheid af voor de gebeurtenissen welke in het Balkan gebied kunnen voorvallen nu de onderhandelingen tusschen de Bulgaarsche deputatie on Zankoff afgebroken zijn INGE ZONDEN TENTOONSTELLING van VOEDINGSMIDDELEN Door de ondergeteekenden zijn indertijd eenige prospectussen van bovengenoemde tentoonstelling dezen zomer te Amsterdam te honden rondgezonden teu einde mogelijke inzenders te winnen voor die tentoonstelling Tot dusverre hebben wij bijna geene aanmeldingen gehad niettegenstaande het nut van zulk eene tentoonstelling vooral met het oog op de concurrentie met het buitenland onbetwistlaar is Thans blijkt dat van het buitenland vele inzendingen op genoemde tentoonstelling zullen gevonden worden en schijnt het ons daarom niet overbodig de aandacht van het publiek nog oens op het behmg dezer tentoonstelling te vestigen Er zgn tegenwoordig zoovele artikelen van consumptie die ons uit het Iniitenland toestroomen dat wij wel eens mogen ttranen dat er nog zoovele goede producten van eigen bodem te verkrijgen rijn Laat Gouda niet achter blgven er rijn hier ook zeker artikelen die op zulk eene tentoonstelling op hun plaats zijn neme men alleen slechts het artikel kaas Nadere inlichtingen geeft gaarne de tweede ondergeteekende Tot 15 Maart e k is de aanvrage om plaatsruimte opengesteld Namens de Sub commissie voor de Tentoonstelling van voedingsmiddelen D H IJSSEL DE SCHEPPER H ENNO VAN GEI DER CONCERT PRILL Dindag den 8 Maart a s staat denOondschen muziekliefhebbers een genotvolle avond te wachten Do heer Prill de onlangs benoemde piano leeraar aan onze Stedelijke Muziekschool hoopt alsdan met rijne vrouw een concert te g ven met medewerking van Professor Carl Schroder Jan Koert enOushoom De eerste kapelmeester de tweede concertmeester en do derde artist aan het Duitsche opora orchest te Rotterdam De namen dezer heeren zjjn te goed bekend dat het noodig is omtrent hunne muzikale begaafdheden uit te wijden Omtrent een door dezelfde heeren te Rotterdam gegeven concert op 21 Deo U waarop ook de heer Pnl zijne medewerking verleende lezen wij o a in de Roti Courant van 22 Deo d v over den heer Prill als cellist eene warme aanbeveling vooral om zijn ronden en vollen toon Mevrouw Jenny Prill bij ops te lande nog onbekend is echter op het gebied van jDecbuiiatie in hare geboorteplaats dit gansch niet Als eene der beste leerlingen van de bekende Koninklijke hoftooneelspeelster Priob Blumacher trad zij in Berlijn meermalen met groot succes op en roemen de BerlijAsche bladen hare schoone voordracht fraai en welluidend orgaan Het programma dat in dit blad voorkomt geeft genoegzaam reden te veronderstellen dat er veel te genieten zal zijn Wij wenschen den heer PriU succes GEVONDEN voorwerpen gedeponeerd aan het bureau van politie alwaar dezelve des namiddags tusschen 1 en 3 ure terug te bekomen zijn Een zilveren Lepeltje een grijs Bontje een Knipmesje een Pokmofje HARSTBEBICHTEN Gouda 24 Februari 1887 Daar de meeste binnenschippers ouie stad nog met konden bereiken os de handel in grancm nog zeer stU De stemming is voor de meeste artikelen flauw hoewel niet lager Het weinige dat aangevoerd werd ruimde langzaam op Zeewsche Tarwe 7 75 a ƒ 8 26 Polder Tarwe 7 50 a ƒ 7 76 Afwijkende 6 90 a ƒ 7 16 Roode Tarwe ƒ 7 a ƒ 7 25 Angel Tarwe ƒ 7 50 a 7 76 Zeeuwsche Rogge 5 60 i f 25 Polderrogge ƒ 4 75 a ƒ 6 25 BuitenUnd ohe per 70 KG ƒ 4 70 a ƒ 4 90 Wintergerst 4 40 a 4 85 Zomergerst 4 25 i f 4 80 Chevaiiergerst 5 25 a ƒ 6 25 Haver pfnr Heet ƒ 3 40 a 4 en per 100 kilo ƒ 7 a 7 50 Vo r een extra puik partijtje werd ƒ 8 besteed Mais Amerikaansche Meied ƒ 6 10 a ƒ 6 26 Odessa 6 10 a 6 20 en Cinquantine ƒ 6 60 a ƒ 6 90 Alles per 100 kilo Hennepzaad Inkndsch ƒ 6 60 ü 6 80 Buitenlandsch ƒ 5 ƒ 5 60 Bruine boonen 11 75 i f 12 60 Witte boonen 10 i 10 26 Buitenkndsche f 7 a ƒ 7 60 naar kleur Kookerwten ƒ 9 a 9 26 Spelt ƒ 2 60 a ƒ 3 Kanariezaad ƒ 10 50 i f 11 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 16 Paardeaboonen 6 26 a 6 50 De veemarkt met gewone aanvoer de handd traag vette varkens 22 ii 24 Cent varkens voor Londen 18 i a 197j ct magere varkens enbiggen tamelijk vlug biggen ƒ 0 90 a 1 30 per week Aangevoerd 7 partijen Kaas Prijzen ƒ 21 a ƒ 26 Goeboter 1 30 a 1 40 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 9 MAART a 8 KAASMARKT uargerlijke Stand GEHORENj 21 Febr Elinbetb osden C i Verkerk ea M Selioiilea 22 lUeoi Haodnk ouden P G Seboiteo en W 8 Bamchotea Jobanuei Ggibertas ouders J 6 ArcDtf en E J SnareD S3 Oeertrug ouden i SehoonderVocrd eo G Polet AnCooie Ld s onden A üam en W J aD dcB Hrink OVËKLKDB N 21 Febr P J van Kytwijk I j 1 m 82 L olfen 77 j A aii der Kint 4 j 11 d J C de JoDn 1 j 10 B SS M Dekker 4S j M vaa Dan bniivr van J de Bram 64 j A G Hordyk 5 j 11 m GEHUWD 23 Febr M Hoogeadootn en P Vingerlisg 24 B H Bering en G Zwaegman ADVERTENTIÈN Getrouwd BË SUBD MAORI rs BSBIN6 GEKABDINA ZWËGGMAK die tevent hnnoen htirtelgken dank betnigen Toor de Tele bewezen van deelneming bg ban Hawelgk ondervonden Gouda 24 Febroari 1887 Hed a ovwieed na een smartelgk doch geduldig Igden mgne geliefde Echtgenoote MAEUA DEKKER in den onderdom vso roin 45 iuea G TOOBNVLIET Geuda 23 Febraari 1887 Voor de vele en hartelgke bevrgzen van deelneming ontvangen gedurende de ziekte en na het overlgden van onzen innig geliefden Echtgenoot en jongsten Zoon Dr C A MOLENAAR betuigen wg ook namens de wederzgdsche familie onzen hartelgken dank Mwr D C A MOLENAAR m Hi Kbtjmbb 4m W§ii H MOLENAAB vwsf n h A I T n Poort l I 2 Febr B Voor de vele bengzen van deelneming bg het overlgden van onze geliefde Dochteren Zuster GEBARDA TEADOBA db VBIES ondervonden betuigen vrg aan alten onzen har teliiken dank J Dl VBIES j M Dl VBIE8 geb HoOQlNDOOKIf M M Dl VRIES L DB VBIES Jz Oouda cHofstede Bnivvlieb 28 Februari 1887